Pagina's publiceren publishing-pages

Nadat u de inhoud hebt gemaakt en gecontroleerd in de auteursomgeving, stelt u deze beschikbaar op uw openbare website (uw publicatieomgeving).

Dit wordt bedoeld als het publiceren van een pagina. Wanneer u een pagina uit het publicatiemilieu wilt verwijderen wordt bedoeld unpublishing. Wanneer u de pagina publiceert en publiceert, blijft deze beschikbaar in de ontwerpomgeving voor verdere wijzigingen totdat u de pagina verwijdert.

U kunt een pagina ook direct of op een vooraf gedefinieerde datum/tijd publiceren of verwijderen.

NOTE
Bepaalde termen met betrekking tot publicatie kunnen worden verward:
 • Publiceren/Publiceren ongedaan maken
  Dit zijn de belangrijkste termen voor de acties die uw inhoud openbaar maken in uw publicatieomgeving (of niet).

 • Activeren/deactiveren
  Deze termen zijn synoniem met publiceren/verwijderen.

 • Replicatie/replicatie
  Dit zijn de technische termen die de beweging van gegevens (bijvoorbeeld pagina-inhoud, bestanden, code, gebruikerscommentaren) van de ene omgeving naar de andere beschrijven, zoals bij het publiceren of omgekeerd repliceren van gebruikerscommentaren.

NOTE
Als u niet over de vereiste rechten voor het publiceren van een specifieke pagina beschikt:
 • Er wordt een workflow gestart om de juiste persoon op de hoogte te stellen van uw verzoek om te publiceren.
 • Er wordt een bericht weergegeven (voor een korte periode) om u hiervan op de hoogte te stellen.

Pagina's publiceren publishing-a-page

Er zijn twee methoden om een pagina te activeren:

NOTE
U kunt ook een substructuur van meerdere pagina's activeren met Boom activeren op de console van Hulpmiddelen.

Een pagina activeren via de websiteconsole activating-a-page-from-the-websites-console

U kunt pagina's activeren in de console Websites. Nadat u een pagina hebt geopend en de inhoud ervan hebt gewijzigd, keert u terug naar de console Websites:

 1. Selecteer in de websiteconsole de pagina die u wilt activeren.

 2. Selecteren Activeren in het bovenste menu of in het vervolgkeuzemenu van het geselecteerde pagina-item.

  Als u de inhoud van de pagina en alle subpagina's wilt activeren, gebruikt u de opdracht Gereedschappen console.

  screen_shot_2012-02-08at13817pm

  note note
  NOTE
  Indien nodig, AEM u verzoeken om elementen die aan de pagina zijn gekoppeld, te activeren of opnieuw te activeren. U kunt de selectievakjes in- of uitschakelen om deze elementen te activeren.
 3. Indien nodig, AEM u verzoeken om elementen die aan de pagina zijn gekoppeld, te activeren of opnieuw te activeren. U kunt de selectievakjes in- of uitschakelen om deze elementen te activeren.

  chlimage_1-100

 4. AEM WCM activeert de geselecteerde inhoud. De gepubliceerde pagina of pagina's worden weergegeven in het dialoogvenster Websiteconsole (groen gemarkeerd) met informatie over wie de inhoud heeft geactiveerd en de datum en tijd van activering.

  screen_shot_2012-02-08at14335pm

Een pagina vanuit Sidekick activeren activating-a-page-from-sidekick

U kunt een pagina ook activeren wanneer u deze hebt geopend voor bewerking.

Nadat u de pagina hebt geopend en de inhoud ervan hebt gewijzigd, kunt u:

 1. Selecteer de Pagina in de Sidekick.
 2. Klikken Pagina activeren.
  Rechtsboven in het venster wordt een bericht weergegeven waarin wordt bevestigd dat de pagina is geactiveerd.

Publicatie van een pagina ongedaan maken unpublishing-a-page

Als u een pagina uit de publicatieomgeving wilt verwijderen, deactiveert u de inhoud.

Een pagina deactiveren:

 1. Selecteer in de websiteconsole de pagina die u wilt deactiveren.

 2. Selecteren Deactiveren in het bovenste menu of in het vervolgkeuzemenu van het geselecteerde pagina-item. U wordt gevraagd de verwijdering te bevestigen.

  screen_shot_2012-02-08at14859pm

 3. Vernieuw de Websiteconsole en de inhoud is rood gemarkeerd om aan te geven dat deze niet langer wordt gepubliceerd.

  screen_shot_2012-02-08at15018pm

Later activeren/deactiveren activate-deactivate-later

Later activeren activate-later

Uw activering voor een later tijdstip plannen:

 1. Ga in de websiteconsole naar de Activeren en selecteert u Later activeren.

 2. Geef in het dialoogvenster dat nu wordt geopend de datum en tijd voor activering op en klik op OK. Hiermee wordt een versie van de pagina gemaakt die op het opgegeven tijdstip wordt geactiveerd.

  screen_shot_2012-02-08at14751pm

Als u later activeert, wordt een workflow gestart om deze versie van de pagina op het opgegeven tijdstip te activeren. Als u later deactiveert, wordt daarentegen een workflow gestart om deze versie van de pagina op een bepaald moment te deactiveren.

Als u deze activering/deactivering wilt annuleren, ga naar Workflowconsole om de corresponderende workflow te beëindigen.

Later deactiveren deactivate-later

U kunt als volgt de deactivering voor een later tijdstip plannen:

 1. Ga in de console van de Website naar Deactiveren en selecteert u Later deactiveren.

 2. Geef in het dialoogvenster dat nu wordt geopend de datum en tijd op voor deactivering en klik op OK.

  screen_shot_2012-02-08at15129pm

Deactivering laat r start een workflow om deze versie van de pagina op een bepaald tijdstip te deactiveren.

Als u deze deactivering wilt annuleren, gaat u naar Workflowconsole om de corresponderende workflow te beëindigen.

Geplande activering/deactivering (aan/uit-tijd) scheduled-activation-deactivation-on-off-time

U kunt tijden voor een te publiceren pagina/unpublished plannen gebruikend Op tijd en Uit-tijd die kunnen worden gedefinieerd in de Pagina-eigenschappen.

Status van paginapublicatie bepalen determining-page-publication-status-classic-ui

De status kan worden bekeken vanuit de Websiteconsole. De kleuren geven de publicatiestatus aan.

Een volledige sectie (structuur) van uw website activeren activating-a-complete-section-tree-of-your-website

Van de Websites kunt u de afzonderlijke pagina's activeren. Wanneer u een aanzienlijk aantal inhoudspagina's hebt ingevoerd of bijgewerkt - die allen onder de zelfde wortelpagina ingezeten zijn - kan het gemakkelijker zijn om de volledige boom in één actie te activeren. U kunt ook een droog programma uitvoeren om een activering na te bootsen en te markeren welke pagina's moeten worden geactiveerd.

 1. Open de Gereedschappen console door het van de Welkom en dubbelklikken Replicatie de console openen ( https://localhost:4502/etc/replication.html).

  screen_shot_2012-02-08at125033pm

 2. Op de Replicatie console, klik Boom activeren.

  Het volgende venster ( https://localhost:4502/etc/replication/treeactivation.html) wordt weergegeven.

  screen_shot_2012-02-08at125033pm-1

 3. Voer de Startpad. Hiermee geeft u het pad op naar de hoofdmap van de sectie die u wilt activeren (publiceren). Deze pagina en alle onderliggende pagina's worden in overweging genomen voor activering (of worden gebruikt in de emulatie als er een Droge Run is geselecteerd).

 4. Activeer de selectiecriteria naar wens:

  • Alleen gewijzigd: alleen pagina's activeren die zijn gewijzigd.
  • Alleen geactiveerd: alleen pagina's activeren die (al) zijn geactiveerd. Werkt als een vorm van reactivering.
  • Negeren gedeactiveerd: negeer alle pagina's die zijn gedeactiveerd.
 5. Selecteer de handeling die u wilt uitvoeren:

  1. Selecteren Droog als u wilt controleren welke pagina's zou worden geactiveerd. Dit is slechts een emulatie, er worden geen pagina's geactiveerd.

  2. Selecteren Activeren als u de pagina's wilt activeren.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2