Een adaptief formulier maken creating-an-adaptive-form

CAUTION
AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Een adaptief formulier maken strong-create-an-adaptive-form-strong

Ga als volgt te werk om een adaptief formulier te maken.

 1. AEM Forms-auteur openen op https://[server]:[port]/<custom-context-if-any>.

  code language-none
 2. Voer uw referenties in op de aanmeldingspagina van de AEM.

  Tik in de linkerbovenhoek nadat u zich hebt aangemeld op Adobe Experience Manage > Forms > Forms & Documents.

  note note
  NOTE
  Voor een standaardinstallatie is de aanmelding admin en het wachtwoord admin.
 3. Tikken Create en selecteert u Adaptive Form.

 4. Er verschijnt een optie voor het selecteren van een sjabloon. Voor meer informatie over sjablonen raadpleegt u Aangepaste formuliersjablonen. Tik op een sjabloon om deze te selecteren en tik op Volgende.

 5. Er wordt een optie voor 'Eigenschappen toevoegen' weergegeven. Geef de waarden op voor de volgende eigenschapvelden. De velden Titel en Naam zijn verplicht:

  • Title: Hier geeft u de weergavenaam van het formulier op. Met de titel kunt u het formulier identificeren in de gebruikersinterface van AEM Forms.
  • Name: Hier geeft u de naam van het formulier op. Er wordt een knooppunt met de opgegeven naam gemaakt in de repository. Wanneer u een titel begint te typen, wordt automatisch een waarde voor het naamveld gegenereerd. U kunt de voorgestelde waarde wijzigen. Het naamveld mag alleen alfanumerieke tekens, afbreekstreepjes en onderstrepingstekens bevatten. Alle ongeldige invoer wordt vervangen door een afbreekstreepje.
  • Description: Hier geeft u gedetailleerde informatie over het formulier op.
  • Tags: Hiermee geeft u codes op om het adaptieve formulier op unieke wijze te identificeren. Tags helpen u bij het zoeken naar het formulier. Als u tags wilt maken, typt u nieuwe tagnamen in het dialoogvenster Tags doos.
 6. U kunt een adaptief formulier maken op basis van een van de volgende formuliermodellen:

  U kunt deze configureren vanuit de Form Model op het tabblad Add Properties pagina. Standaard is het geselecteerde formuliermodel None.

 7. Tikken Maken. Er wordt een adaptief formulier gemaakt en er wordt een dialoogvenster weergegeven om het formulier te openen voor bewerking.

  Als u alle eigenschappen hebt opgegeven, klikt u op Create. Er wordt een adaptief formulier gemaakt en er wordt een dialoogvenster weergegeven om het formulier te openen voor bewerking.

  Als u alle eigenschappen hebt opgegeven, klikt u op Create. Er wordt een adaptief formulier gemaakt en er wordt een dialoogvenster weergegeven om het formulier te openen voor bewerking.

 8. Tikken Open om het nieuwe formulier te openen op een nieuw tabblad. Het formulier wordt geopend voor bewerking en geeft de inhoud weer die beschikbaar is in de sjabloon. De zijbalk wordt ook weergegeven om het nieuwe formulier aan te passen aan de behoeften.

  Op basis van het type adaptief formulier worden de formulierelementen in de bijbehorende XFA-formuliersjabloon, het XML-schema of het JSON-schema weergegeven in het Data Model Objects tabblad van het dialoogvenster Content Browser in de zijbalk. U kunt deze elementen ook slepen en neerzetten om het aangepaste formulier samen te stellen.

  Voor informatie over de adaptieve interface voor formulierontwerp en de beschikbare componenten raadpleegt u Inleiding tot het ontwerpen van adaptieve formulieren.

  note note
  NOTE
  Laat pop-upvensters in uw browser het nieuwe formulier openen op een nieuw tabblad.

Een adaptief formulier maken op basis van een formuliergegevensmodel fdm

AEM Forms-gegevensintegratie Hiermee kunt u meerdere gegevensbronnen integreren en hun entiteiten en services samenbrengen om een formuliergegevensmodel te maken. Het is een uitbreiding van het JSON-schema. U kunt een formuliergegevensmodel gebruiken om een adaptief formulier te maken. De entiteiten of gegevensmodelobjecten die in een formuliergegevensmodel zijn geconfigureerd, zijn beschikbaar als gegevensmodelobjecten voor het ontwerpen van formulieren. Zij zijn gebonden aan de respectieve gegevensbronnen en worden gebruikt om een formulier vooraf in te vullen en ingediende gegevens terug te schrijven naar de respectieve gegevensbronnen. U kunt services die zijn geconfigureerd in een formuliergegevensmodel ook aanroepen met behulp van adaptieve formulierregels.

Een formuliergegevensmodel gebruiken voor het maken van een adaptief formulier:

 1. Selecteer op het tabblad Formuliermodel in het scherm Eigenschappen toevoegen de optie Form Data Model in de Select From vervolgkeuzelijst.

  create-af-1-1

 2. Tik om uit te breiden Select Form Data Model. Alle beschikbare formuliergegevensmodellen worden weergegeven.

  Selecteer een gegevensmodel.

  create-af-2-1

NOTE
U kunt ook het gegevensmodel van het formulier wijzigen voor een adaptief formulier. Voor gedetailleerde stappen raadpleegt u Eigenschappen van een formuliermodel bewerken in een adaptief formulier.

Een adaptief formulier maken op basis van een XFA-formuliersjabloon create-an-adaptive-form-based-on-an-xfa-form-template

U kunt uw XFA-formuliersjablonen opnieuw gebruiken om adaptieve formulieren te maken. Als u een XFA-formuliersjabloon opnieuw wilt gebruiken, uploadt en koppelt u dit aan een adaptief formulier. De elementen van het formuliersjabloon (XFA-formulier) worden beschikbaar gesteld voor gebruik in de zoekfunctie voor inhoud op het moment dat het formulier wordt aangepast. Vanuit de Inhoudszoeker kunt u de formuliersjabloonelementen naar het formulier slepen en neerzetten.

NOTE
XFA-formuliersjabloon uploaden naar AEM Forms voordat u een adaptief formulier maakt op basis van de formuliersjabloon.

Ga als volgt te werk om een XFA-formuliersjabloon te gebruiken als formuliermodel voor uw adaptieve formulier:

 1. Op de Add Properties pagina, opent u de Form Model tab.

 2. Selecteer op het tabblad Formuliermodel in de vervolgkeuzelijst de optie Form Templates. Alle formuliersjablonen die via de gebruikersinterface van AEM Forms naar de gegevensopslagruimte worden geüpload, worden weergegeven voor selectie. Selecteer een sjabloon in de lijst.

  XFA-formuliersjabloon koppelen aan een adaptief formulier
  Afbeelding: Een formuliersjabloon selecteren

  note note
  NOTE
  U kunt ook de formuliersjabloon wijzigen voor een adaptief formulier. Voor gedetailleerde stappen raadpleegt u Eigenschappen van een formuliermodel bewerken in een adaptief formulier.

Een adaptief formulier maken op basis van het XML- of JSON-schema create-an-adaptive-form-based-on-xml-or-json-schema

De schema's van XML en JSON vertegenwoordigen de structuur waarin de gegevens door het achterste deelsysteem in uw organisatie worden geproduceerd of worden verbruikt. U kunt een schema aan een adaptief formulier koppelen en de elementen ervan gebruiken om dynamische inhoud aan het aangepaste formulier toe te voegen. De elementen van het schema zijn beschikbaar op het tabblad Gegevensmodel van de inhoudbrowser voor het ontwerpen van adaptieve formulieren. U kunt de schema-elementen slepen en neerzetten om het formulier samen te stellen.

Zie de volgende documenten voor informatie over het ontwerpen van XML- of JSON-schema's voor het ontwerpen van adaptieve formulieren.

Ga als volgt te werk om het XML- of JSON-schema als formuliermodel voor een adaptief formulier te gebruiken:

 1. Op de Add Properties stap voor het maken van aangepaste formulieren, tik op de knop Form Model tab.

 2. Selecteer op het tabblad Formuliermodel de optie Schema van de Select From vervolgkeuzelijst.

 3. Tikken Select Schema en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Upload from disk - Selecteer deze optie en tik op Schemadefinitie uploaden om een XML-schema of JSON-schema te zoeken en te uploaden vanuit uw bestandssysteem. Het geüploade schemabestand bevindt zich bij het formulier en is niet toegankelijk voor andere adaptieve formulieren.
  • Search in repository - Selecteer deze optie om een keuze te maken uit de lijst met schemadefinitiebestanden in de gegevensopslagruimte. Selecteer het XML- of JSON-schemabestand als formuliermodel. Het geselecteerde schema wordt via verwijzing aan het formulier gekoppeld en is toegankelijk voor gebruik in andere adaptieve formulieren.
  note caution
  CAUTION
  Zorg ervoor dat de bestandsnaam van het JSON-schema eindigt met .schema.json. Bijvoorbeeld: mySchema.schema.json

  XML- of JSON-schema selecteren
  Afbeelding: XML- of JSON-schema selecteren

 4. (Alleen voor het XML-schema) Nadat u een XML-schema hebt geselecteerd of geüpload, geeft u een hoofdelement op van het geselecteerde XSD-bestand dat u wilt toewijzen met het aangepaste formulier.

  XSD-hoofdelement selecteren
  Afbeelding: XSD-hoofdelement selecteren

NOTE
U kunt het schema ook wijzigen voor een adaptief formulier. Voor gedetailleerde stappen raadpleegt u Eigenschappen van een formuliermodel bewerken in een adaptief formulier.

Aangepaste formuliersjablonen adaptive-form-templates

Een sjabloon biedt een basisstructuur en definieert de vormgeving (lay-outs en stijlen) van een adaptief formulier. Het heeft vooraf opgemaakte componenten die bepaalde eigenschappen en inhoudsstructuur bevatten. AEM Forms beschikt over enkele aanpasbare formuliersjablonen. Als u het volledige sjabloonpakket inclusief geavanceerde sjablonen wilt ophalen, moet u het invoegpakket voor AEM Forms installeren. Zie voor meer informatie AEM Forms-add-on-pakket installeren.

Daarnaast kunt u de sjablooneditor gebruiken om uw eigen sjablonen te maken. Zie voor meer informatie over het werken met sjablonen Aangepaste formuliersjablonen.

NOTE
Als u een adaptief formulier opent dat is gemaakt met de geavanceerde sjabloon voor bewerken, wordt een foutbericht weergegeven. De geavanceerde sjabloon heeft een Signature Step-component en Acrobat Sign is er standaard voor ingeschakeld. Maak en selecteer een Acrobat Sign-cloudconfiguratie en een ondertekenaar configureren om de fout op te lossen.

Eigenschappen van een formuliermodel bewerken in een adaptief formulier edit-form-model

Aangepaste formulieren worden gemaakt zonder formuliermodel (met de optie Geen voor formuliermodel) of met een formuliermodel zoals een formuliersjabloon, XML-schema of JSON-schema of formuliergegevensmodel. U kunt het formuliermodel voor een adaptief formulier wijzigen van Geen in een ander formuliermodel. Voor een adaptief formulier op basis van een formuliermodel kunt u een andere formuliersjabloon, een XML-schema, een JSON-schema of een formuliergegevensmodel kiezen voor hetzelfde formuliermodel. U kunt echter niet van het ene formuliermodel naar het andere gaan.

 1. Selecteer het aangepaste formulier en tik op het Eigenschappen pictogram.

 2. Open de Form Model en voert u een van de volgende handelingen uit.

  • Als het adaptieve formulier geen formuliermodel heeft, kunt u een ander formuliermodel kiezen en dienovereenkomstig een formuliersjabloon, XML- of JSON-schema of formuliergegevensmodel selecteren.
  • Als het adaptieve formulier is gebaseerd op een formuliermodel, kunt u een andere formuliersjabloon, een XML- of JSON-schema of een formuliergegevensmodel kiezen voor hetzelfde formuliermodel.
 3. Tikken Save om de eigenschappen op te slaan.

Een adaptief formulier automatisch opslaan auto-save-an-adaptive-form

Standaard wordt de inhoud van een adaptief formulier opgeslagen op een handeling van de gebruiker, bijvoorbeeld wanneer u op de knop Opslaan drukt. U kunt ook een adaptief formulier configureren, zodat de inhoud automatisch wordt opgeslagen op basis van een gebeurtenis of tijdsinterval. De optie Automatisch opslaan is handig in:

 • De inhoud automatisch opslaan voor anonieme en aangemelde gebruikers
 • De inhoud van een formulier opslaan zonder minimale tussenkomst van de gebruiker
 • Inhoud van een formulier opslaan op basis van een gebruikersgebeurtenis
 • De inhoud van een formulier herhaaldelijk opslaan na een opgegeven tijdsinterval

Automatisch opslaan inschakelen voor een adaptief formulier enable-auto-save-for-an-adaptive-form

De optie Automatisch opslaan is standaard niet ingeschakeld. U kunt de optie Automatisch opslaan inschakelen op het tabblad Automatisch opslaan van een adaptief formulier. Het tabblad Automatisch opslaan bevat ook diverse andere configuratieopties. Voer de volgende stappen uit om de optie Automatisch opslaan in te schakelen en te configureren voor een adaptief formulier:

 1. Als u de sectie Automatisch opslaan wilt openen in de eigenschappen, selecteert u een component en tikt u vervolgens op op veldniveau > Adaptive Form Container en tikt u vervolgens op cmppr .

 2. In de Auto Save deel Enable de optie voor automatisch opslaan.

 3. In de Adaptive Form Event geeft u 1 of TRUE op om het formulier automatisch op te slaan wanneer het formulier in de browser wordt geladen. U kunt ook een voorwaardelijke expressie opgeven voor een gebeurtenis die, wanneer deze wordt geactiveerd en waar wordt geretourneerd, de inhoud van het formulier opslaat.

 4. Geef de trigger op. Automatisch opslaan wordt geactiveerd op basis van uw configuratie. U kunt kiezen uit de volgende opties:

  • Time based: Selecteer de optie om de inhoud op te slaan op basis van een specifiek tijdsinterval.
  • Event based: Selecteer de optie om de inhoud op te slaan op basis van een gebeurtenis die wordt gestart.

  Wanneer u een trigger selecteert, wordt het vak Strategieconfiguratie ingeschakeld. Met het vak Strategieconfiguratie kunt u:

  • Geef een tijdsinterval op als u Time based trigger.
  • Geef een gebeurtenisnaam op als u Event based trigger.

  U kunt ook uw eigen aangepaste strategie maken en aan de lijst toevoegen. Zie voor meer informatie Een aangepaste strategie implementeren om de formulieren automatisch op te slaan.

 5. (Alleen op tijd gebaseerde automatische opslag) Voer de volgende stappen uit om opties voor op tijd gebaseerde automatische opslag te configureren.

  1. In de Auto save on this interval geeft u het tijdsinterval in seconden op. Het formulier wordt herhaaldelijk opgeslagen nadat het aantal seconden is verstreken dat in het intervalvak is opgegeven.
 6. (Alleen op gebeurtenissen gebaseerde automatische opslag) Voer de volgende stappen uit om opties voor automatisch opslaan op basis van gebeurtenissen te configureren.

  1. In de Automatisch opslaan na deze gebeurtenis een GuideBridge gebeurtenis. Het formulier wordt opgeslagen telkens wanneer de expressie de waarde TRUE oplevert.
 7. (Optioneel) Als u de inhoud automatisch wilt opslaan voor anonieme gebruikers, selecteert u de optie Automatisch opslaan inschakelen voor anonieme gebruikers en klik op OK.

  note note
  NOTE
  Als u de optie Automatisch opslaan wilt gebruiken voor anonieme gebruikers, moet u de Forms Common Configuration Service zodanig configureren dat alle gebruikers formulieren kunnen bekijken, verifiëren en ondertekenen.
  Om de dienst te vormen, ga naar AEM configuratie van de Console van het Web bij https://[server]:[host]/system/console/configMgr en bewerkt u de Forms Common Configuration Service om de All Users in de Allow en sla de configuratie op.
recommendation-more-help
a6ebf046-2b8b-4543-bd46-42a0d77792da