Catalog > Inventory

Om tot de montages van de archiefconfiguratie toegang te hebben, verkies Stores > Settings>Configuration ​van de_ Beheerder _zijbalk.

NOTE
Inventory Management voor Adobe Commerce en Magento Open Source biedt u de tools om uw productvoorraad te beheren. Handelaars met één winkel kunnen deze functies gebruiken om de verkoop en de verzending van goederen te voltooien. Zie voor meer informatie over deze functies en hoe u deze kunt gebruiken om bestanden op meerdere locaties te beheren de _Inventory Management Handboek _.

Stock Options

Opties voor voorraad

Veld
Toepassingsgebied
Beschrijving
Decrease Stock When Order is Placed
Algemeen
Indien ingesteld op Yes, de hoeveelheid in voorraad vermindert wanneer de bestelling wordt geplaatst. Met Stock beheren eventueel worden voorbehouden voor de bestelde producten en hoeveelheden geboekt. Opties: Yes / No
Set Items’ Status to be in Stock When Order is Cancelled
Winkelweergave
Indien ingesteld op Yes, retourneert item naar voorraad wanneer de bestelling wordt geannuleerd. Met Stock beheren mogelijk wordt de boeking voor de geannuleerde producten en hoeveelheden goedgekeurd. Opties: Yes / No
Display Out of Stock Products
Algemeen
Indien ingesteld op Yes, geeft producten weer die uit voorraad zijn. Als productwaarschuwingen ook zijn ingeschakeld, kunnen klanten zich aanmelden om op de hoogte te worden gesteld wanneer het product beschikbaar komt. Opties: Yes / No
Only X left Threshold
Website
De drempel voor de Only x left bericht. Bijvoorbeeld, als reeks aan 3, verschijnt het bericht wanneer er drie of minder van een punt in voorraad zijn. Het bericht wordt niet weergegeven als de waarde is ingesteld op 0.
Display products availability in Stock on Storefront
Winkelweergave
Indien ingesteld op Yes, geeft een In Stock of Out of Stock bericht op de productpagina. Opties: Yes / No
Enable Inventory Check On Cart Load
Algemeen
Hiermee wordt bepaald of een inventariscontrole wordt uitgevoerd bij het laden van een product in de winkelwagen. Als u deze voorraadcontrole uitschakelt, kunnen de prestaties voor de afhandelingsstappen verbeteren, met name wanneer er veel items in het winkelwagentje staan. Als u de prevalidatie echter overslaat, kunnen klanten deze zien uit voorraad fouten in het uitcheckproces. Opties: Yes / No
Synchronize with Catalog
Algemeen
Wanneer ingesteld op Yes, worden de inventarisgegevens aangepast aan de wijzigingen in de catalogus (zoals de verwijdering van producten, wijzigingen in productSKU en wijzigingen in producttypen) en wordt de consistentie tussen de inventaris en de catalogus gehandhaafd. Opties: Yes / No

Product Stock Options

Opties voor productvoorraad

Veld
Toepassingsgebied
Beschrijving
Manage Stock
Algemeen
Hiermee bepaalt u of u de volledige voorraadcontrole gebruikt om de items in uw catalogus te beheren. Opties:
Ja - Hiermee activeert u de volledige voorraadcontrole om het aantal objecten te volgen dat momenteel in voorraad is.
Nee - traceert niet het aantal objecten dat momenteel in voorraad is.
Backorders
Algemeen
Hiermee bepaalt u hoe de winkel de achtergronden beheert. Een backorder verandert de verwerkingsstatus van de order niet. Geldmiddelen worden nog steeds onmiddellijk toegestaan of vastgelegd wanneer de bestelling wordt geplaatst, ongeacht of het product in voorraad is. Zodra het product beschikbaar is, wordt het verzonden. Opties:
Geen achtergronden - Accepteert geen backorders wanneer het product uit voorraad is.
Aantal onder 0 toestaan - Accepteert backorders als de hoeveelheid onder nul daalt.
Aantal onder 0 toestaan en klant op de hoogte stellen - Accepteert backorders wanneer het aantal onder nul daalt, maar waarschuwt klanten dat de orders nog kunnen worden geplaatst.
Use deferred Stock update
Algemeen
Adobe Commerce (Alleen Adobe Commerce) Hiermee wordt bepaald of voorraadupdate moet worden uitgesteld als backorders zijn toegestaan (de Achterste bestellingen is ingesteld op alles behalve No backorders standaardwaarde). Het werkt voor één product of voor een hele website en gebruikt de Taakwachtrij mechanisme om de inventariskwantitatieve indicatoren na de plaatsing van de orders asynchroon te laten bijwerken. Deze optie werkt ook met Asynchrone orderplaatsing in combinatie met Inventory management.
Maximale toegestane hoeveelheid in winkelwagentje
Algemeen
Hiermee bepaalt u het maximumaantal producten dat in één bestelling kan worden aangeschaft. Standaard is de maximale hoeveelheid ingesteld op 10.000.
Out-of-Stock Threshold
Algemeen
Hiermee wordt bepaald op welk voorraadniveau een product als niet in voorraad wordt beschouwd. Opties:
Positief bedrag - met Achtergronden uitgeschakeld, geeft u een positieve waarde op. Als Achterorden ingeschakeld, wordt deze hoeveelheid genegeerd.
Nul - met Achtergronden ingeschakeld, invoeren 0 staat voor oneindige achterorden toe.
Negatief bedrag - met Achtergronden We raden u aan een negatief bedrag in te voeren. Het bedrag wordt toegevoegd aan de verkoopbare hoeveelheid. Voer bijvoorbeeld -50 in om bestellingen tot dit bedrag toe te staan.
Minimum Qty Allowed in Shopping Cart
Algemeen
Bepaalt het minimumbedrag van een punt dat voor aankoop volgens klantengroep beschikbaar is. Standaard is de minimale hoeveelheid ingesteld op 1. Klikken Add Minimum Qty om een verschillende waarde voor een specifieke klantengroep in te gaan.
Notify for Quantity Below
Algemeen
Hiermee wordt bepaald op welk niveau de inventarisatie onder de drempelwaarde is gedaald.
Enable Qty Increments
Algemeen
Hiermee bepaalt u of objecten in hoeveelheden kunnen worden verkocht. Opties: Yes / No
Qty Increments
Algemeen
Hiermee wordt het aantal producten vastgesteld waaruit een verhoging van de hoeveelheid bestaat.
Automatically Return Credit Memo Item to Stock
Algemeen
Hiermee wordt bepaald of objecten die in creditnota's zijn opgenomen automatisch worden geretourneerd naar de voorraad. Opties: Yes / No

Admin Bulk Operations

Bulkbewerkingen voor beheerders

NOTE
Configureren en ondersteunen asynchrone rijmanagers moet u de opdrachtregel gebruiken. Hiervoor kan hulp van ontwikkelaars nodig zijn. Zie Gebruikers in de wachtrij met berichten starten in de Configuratiegids.
Veld
Toepassingsgebied
Beschrijving
Run asynchronously
Algemeen
Hiermee wordt bepaald of bulkbewerkingen asynchroon worden uitgevoerd voor acties voor grote producten, waaronder bulkgoederen bronnen toewijzen, bronnen ongedaan maken en voorraad overbrengen naar bron. Het verzamelt bulkacties tot Asynchronous batch size ​en voert die handelingen uit. Deze functie is standaard uitgeschakeld. We raden u aan de prestaties te evalueren met acties in bulk voordat u deze inschakelt. Opties:
Yes- Alle bulkbewerkingen uitvoeren voor Inventory Management asynchroon. Om toe te laten, moet u een asynchrone rijmanager vormen.
No- Standaard. Hiermee worden bulkbewerkingen niet asynchroon uitgevoerd.
Asynchronous batch size
Algemeen
Set Run asynchronously tot Yes om een waarde in te voeren voor Asynchronous batch size ​veld.
De standaardbatch-grootte is 100. Wanneer de bulkprocessen dit bedrag bereiken, worden zij uitgevoerd.

Inventory Indexer Settings

Veld
Toepassingsgebied
Beschrijving
Stock/Source reindex strategy
Algemeen
Hiermee bepaalt u de strategie die wordt gebruikt voor herindexering van voorraden/bronnen. Opties: Synchronous / Asynchronous (een asynchrone rijmanager moet voor asynchrone wijze worden gevormd)
NOTE
Vanwege de afhankelijkheden van voorraadupdates voor de aan bestellingen gerelateerde activiteiten, wordt de voorraadindexering ook geactiveerd bij het opslaan van het product, ongeacht de Synchronous of Asynchronous instellen.

Distance Provider for Distance Based SSA

Leveranciers van afstand voor Op afstand gebaseerde SSA

Veld
Toepassingsgebied
Beschrijving
Provider
Algemeen
Bepaalt de leverancier om voor het Algoritme van de Selectie van de Bron van de Prioriteit van de Afstand te gebruiken. Deze functie is standaard ingeschakeld. Opties:
Google MAP- Gebruikt Google-services om de afstand en tijd tussen het verzendadres en de bronlocatie (adres en GPS-coördinaten) te berekenen. Voor deze optie is een Google API-sleutel vereist en de kosten kunnen via Google worden berekend.
Offline Calculation - Berekent de afstand gebruikend een ingebedde gegevensbestand om de dichtste bron aan het verzendende bestemmingsadres te bepalen. Als u deze optie wilt gebruiken, hebt u mogelijk hulp van ontwikkelaars nodig om eerst de inhoud van de databaselocatie te downloaden voor alle landen die u verzendt naar een opdrachtregel.

Google Distance Provider

Google Distance Provider

Veld
Toepassingsgebied
Beschrijving
Google API key
Algemeen
Voer de Google API-sleutel voor de Google MAP-provider in. De toets is afkomstig van de Google Maps Platform en moet Geocoding API en Distance Matrix API ingeschakeld. Zie voor meer informatie Het algoritme voor prioriteitsafstand configureren in de Inventory management Guide.
Computation mode
Algemeen
Bepaalt de richtingen en de wegen om de afstand van het het verschepen adres en alle bronnen te berekenen die aan de voorraad worden toegewezen. Voor berekeningen wordt standaard de rijmodus gebruikt. Opties:
Driving- Standaardinstelling, vraagt om standaardrijrichtingen met behulp van het wegennet.
Walking - Verzoekt lopende richtingen met gebruik van voetgangerspaden en zijdealen (indien beschikbaar).
Bicycling- Verzoekt fietsrichtingen met fietspaden en de voorkeurstraten (momenteel alleen beschikbaar in de VS en sommige Canadese steden).
Value
Algemeen
Geeft aan wat er moet worden berekend en geretourneerd voor de afstand en tijd van de bronlocaties naar het verzendadres. Het algoritme van de Prioriteit van de Afstand adviseert de bron met de kortste afstand of de tijd aan het verzendende bestemmingsadres, dat sneller en misschien goedkoper levert om verzendingen te vervullen. Opties:
Distance- Geeft als resultaat de afstand tussen punten in metriek (kilometers en meters) of imperial (mijlen en voeten).
Time to Destination - Geeft de tijd die nodig is om van de bronlocaties naar het verzendadres te gaan in uren en minuten.
recommendation-more-help
d39aca6f-58a0-41c6-83eb-39fd0ef30672