Instellingen voor de gebruikersinterface voor campagnes ui-settings

Standaardeenheden default-units

In Adobe Campaign kunnen voor velden die een duur uitdrukken (bijvoorbeeld geldigheidsperiode van de middelen, goedkeuringstermijn voor een taak enz.) de waarden als volgt worden uitgedrukt eenheden:

 • s voor seconden
 • mn voor minuten
 • h voor uren
 • d dagen

Campagneverkenner aanpassen customize-explorer

U kunt mappen toevoegen aan Campagneverkenner, weergaven maken en machtigingen toewijzen.

Leer hoe u mappen en weergaven beheert in deze pagina

Lijsten beheren en aanpassen customize-lists

In de de cliëntconsole van de Campagne, worden de gegevens getoond in lijsten. U kunt deze lijsten aan uw behoeften aanpassen. U kunt bijvoorbeeld kolommen, filtergegevens, telrecords toevoegen, uw instellingen opslaan en delen.

Bovendien kunt u filters maken en opslaan. Meer informatie over filters in deze pagina.

Aantal records number-of-records

Standaard laadt Adobe Campaign de eerste 200 records van een lijst. Dit betekent dat niet noodzakelijkerwijs alle records van de tabel worden weergegeven die u bekijkt. U kunt een telling van het aantal verslagen in de lijst in werking stellen en meer verslagen laden.

In het onderste rechtergedeelte van het lijstscherm, teller toont hoeveel records zijn geladen en het totale aantal records in de database (na het toepassen van filters):

Totaal aantal records in een lijst weergeven

Als een vraagteken in plaats van het nummer aan de rechterkant wordt weergegeven, bijvoorbeeld 240/?klikt u op de teller om de berekening te starten.

Als u aanvullende records wilt laden en weergeven, klikt u op Continue loading. Standaard worden 200 records geladen. Als u het standaardaantal records dat u wilt laden wilt wijzigen, gebruikt u de opdracht Configure list in de rechterbenedenhoek van de lijst. Klik in het lijstconfiguratievenster op Advanced parameters (linksonder) en wijzig het aantal regels dat moet worden opgehaald.

Als u alle records wilt laden, klikt u met de rechtermuisknop op de lijst en selecteert u Load all.

CAUTION
Wanneer een lijst een hoog volume records bevat, kan het enige tijd duren voordat het bestand volledig is geladen.

Kolommen toevoegen en verwijderen add-columns

Voor elke lijst, kan de ingebouwde kolomconfiguratie worden aangepast om meer informatie te tonen of ongebruikte kolommen te verbergen.

Wanneer gegevens in de details van een record worden weergegeven, klikt u met de rechtermuisknop op het veld en selecteert u Add in the list.

Een veld toevoegen aan de lijst

De kolom wordt rechts van de bestaande kolommen toegevoegd.

Een veldkolom toevoegen

U kunt het scherm van de lijstconfiguratie ook gebruiken om kolommen toe te voegen en te verwijderen:

 1. Klik in een lijst met records op Configure list in de rechterbenedensectie.

 2. Dubbelklik op de velden die u wilt toevoegen in het dialoogvenster Available fields lijst: ze worden toegevoegd aan de Output columns lijst.

  Configuratiescherm van lijst

  note note
  NOTE
  Geavanceerde velden worden standaard niet weergegeven. Klik op de knop Geavanceerde velden weergeven in de rechterbenedensectie van de lijst met beschikbare velden.
  Velden worden aangegeven met specifieke pictogrammen: SQL-velden, gekoppelde tabellen, berekende velden enzovoort. Voor elk geselecteerd veld wordt de beschrijving weergegeven onder de lijst met beschikbare velden.
 3. Gebruik de pijlen omhoog en omlaag om de weergavevolgorde.

 4. Klikken OK om de configuratie te bevestigen en het resultaat te tonen.

Als u een kolom moet verwijderen, selecteert u deze en klikt u op de knop Prullenbak pictogram.

U kunt de Distribution of values pictogram om de verdeling van waarden voor het geselecteerde veld in de huidige map weer te geven.

Een nieuwe kolom maken create-a-new-column

U kunt nieuwe kolommen maken om extra velden in de lijst weer te geven.

Ga als volgt te werk om een kolom te maken:

 1. Klik in een lijst met records op Configure list in de rechterbenedensectie.
 2. Klik op de knop Add om een nieuw veld in de lijst weer te geven.
 3. Configureer het veld dat u in de kolom wilt toevoegen.

Gegevens weergeven in submappen display-sub-folders-records

Lijsten kunnen worden weergegeven:

 • Alle records in de geselecteerde map (standaard)
 • Alle records in de geselecteerde map en de bijbehorende submappen

Als u van de ene weergavemodus naar de andere wilt schakelen, klikt u op Display sub-levels op de werkbalk Campagne.

Een lijstconfiguratie opslaan saving-a-list-configuration

De lijstconfiguraties worden plaatselijk bepaald voor elke gebruiker. Wanneer de lokale cache wordt gewist, worden lokale configuraties uitgeschakeld.

De parameters die u instelt, gelden standaard voor alle lijsten met het corresponderende maptype. Wanneer u wijzigt hoe de lijst van ontvangers van een omslag wordt getoond, wordt deze configuratie toegepast op alle andere ontvankelijke omslagen.

U kunt meer dan één configuratie opslaan die op verschillende omslagen van het zelfde type moet worden toegepast. De configuratie wordt opgeslagen met de eigenschappen van de map die de gegevens bevat en kan opnieuw worden toegepast.

Volg onderstaande stappen om een lijstconfiguratie op te slaan zodat deze opnieuw kan worden gebruikt:

 1. Klik in de Verkenner met de rechtermuisknop op de map met de weergegeven gegevens.
 2. Selecteer Properties.
 3. Klikken Advanced settings en geef vervolgens een naam op in het dialoogvenster Configuration veld.
 4. Klikken OK en klik vervolgens op Save.

U kunt deze configuratie dan toepassen om het even welke andere omslag van het zelfde type. Meer informatie over mappen in deze pagina.

Een lijst exporteren exporting-a-list

Als u gegevens uit een lijst wilt exporteren, moet u een wizard voor exporteren gebruiken. Als u deze wilt openen, selecteert u de elementen die u wilt exporteren in de lijst, klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u Export….

CAUTION
Elementen uit een lijst mogen niet worden geëxporteerd met de functie Kopiëren/Plakken.

Een lijst sorteren sorting-a-list

Lijsten kunnen veel gegevens bevatten. U kunt deze gegevens sorteren of eenvoudige of geavanceerde filters toepassen. Door te sorteren kunt u gegevens in oplopende of aflopende volgorde weergeven. Met filters kunt u alleen geselecteerde gegevens definiëren en combineren.

Klik op de kolomkop om oplopende of aflopende sortering toe te passen of om gegevenssortering te annuleren. De actieve sorteerstatus en sorteervolgorde worden aangegeven met een blauwe pijl vóór het kolomlabel. Een rood streepje vóór het kolomlabel betekent dat de sortering wordt toegepast op gegevens die uit de database zijn geïndexeerd. Deze sorteermethode wordt gebruikt om sorteertaken te optimaliseren.

U kunt ook sorteren configureren of sorteercriteria combineren. Hiervoor voert u de volgende stappen uit:

 1. Configure list en rechts van de lijst.

 2. Klik in het lijstconfiguratievenster op de knop Sorting tab.

 3. Selecteer de velden die u wilt sorteren en de sorteerrichting (oplopend of aflopend).

 4. De sorteerprioriteit wordt gedefinieerd door de volgorde van de sorteerkolommen. Als u de prioriteit wilt wijzigen, gebruikt u de juiste pictogrammen om de volgorde van de kolommen te wijzigen.

  De sorteerprioriteit heeft geen invloed op de weergave van de kolommen in de lijst.

 5. Klikken Ok om deze configuratie te bevestigen en het resultaat in de lijst te tonen.

Werken met opsommingen enumerations

Een opsomming (ook wel 'gespecificeerde lijst' genoemd) is een lijst met waarden die door het systeem worden voorgesteld om velden te vullen. Gebruik opsommingen om de waarden van deze velden te standaardiseren, hulp bij gegevensinvoer of gebruik binnen query's.

De lijst met waarden wordt weergegeven als een vervolgkeuzelijst waaruit u de waarde kunt selecteren die in het veld moet worden ingevoerd. In de vervolgkeuzelijst is ook voorspelbare invoer mogelijk: voer de eerste letters in en de toepassing vult de rest in.

De waarden voor dit type veld worden gedefinieerd en het algemene beheer van deze velden (het toevoegen/verwijderen van een waarde) wordt uitgevoerd via de Administration > Platform > Enumerations knooppunt van de structuur.

Opsommingen openen

Soorten opsommingen types-of-enum

Opsommingen worden opgeslagen in de Administration > Platform > Enumerations map van de verkenner.

Ze kunnen zijn: Open, System, Emoticon of Closed.

 • An Openen Met opsomming kunnen gebruikers rechtstreeks nieuwe waarden toevoegen in de velden die op deze opsomming zijn gebaseerd.
 • A Gesloten de opsomming heeft een vaste lijst met waarden die alleen kunnen worden gewijzigd vanuit de Administration > Platform > Enumerations map van de verkenner.
 • An Emoticon de opsomming wordt gebruikt om de emoticonlijst bij te werken. Meer informatie
 • A Systeem opsomming is gekoppeld aan systeemvelden en wordt aangeduid met een interne naam.

Voor Openen en Gesloten opsommingen, specifieke opties zijn beschikbaar:

 • Eenvoudige opsomming is het standaardstandaardtype.
 • Aliasreiniging de opsomming wordt gebruikt om de in de database opgeslagen opsommingswaarden te harmoniseren. Meer informatie
 • Gereserveerd voor binden is een optie waarmee u kubuswaarden aan deze opsomming kunt koppelen. Meer informatie

Aliasreiniging alias-cleansing

In de opsommingsvelden kunt u een waarde selecteren of een aangepaste waarde invoeren die niet beschikbaar is in de vervolgkeuzelijst. U kunt aangepaste waarden toevoegen aan de bestaande opsommingswaarden als een nieuwe waarde, in dit geval de Open moet geselecteerd zijn. Deze aangepaste waarden kunnen worden gereinigd met gebruik van aliasreinigingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld wanneer een gebruiker een Adob in plaats van Adobe, kan het proces van het zuiveren van alias het automatisch door de correcte termijn vervangen.

CAUTION
Het zuiveren van gegevens is een kritiek proces dat de gegevens in het gegevensbestand beïnvloedt. Adobe Campaign voert massagegevensupdates uit, wat ertoe kan leiden dat sommige waarden worden verwijderd. Deze bewerking is daarom voorbehouden aan professionele gebruikers.

De optie Alias cleansing optie om gegevens te gebruiken zuiverend mogelijkheden voor een opsomming. Als deze optie is geselecteerd, wordt Alias wordt onder in het venster weergegeven.

Wanneer een gebruiker een waarde invoert die niet bestaat in een opsomming voor Alias-zuivering, wordt deze toegevoegd aan de lijst Waarden lijst. U kunt aliassen maken op basis van deze waarden, of nieuwe aliassen maken vanaf nul.

Een alias maken create-alias

Voer de volgende stappen uit om een alias te maken:

 1. Klikken Add van de Alias tab.

 2. Voer de alias in die u wilt converteren en selecteer de waarde die u wilt toepassen in de vervolgkeuzelijst.

  Een nieuwe alias maken

 3. Klikken Ok en bevestigen.

 4. Sla uw wijzigingen op. De vervanging van waarden wordt uitgevoerd door Aliasreiniging workflow die elke nacht wordt uitgevoerd. Zie Gegevens wissen.

Voor alle velden die op deze opsomming zijn gebaseerd, wanneer een gebruiker de waarde invoert Adobe in een veld "bedrijf" (in de Adobe Campaign-clientconsole, in een webformulier) wordt deze automatisch vervangen door de waarde Adobe.

Een onjuiste waarde omzetten in een alias convert-to-alias

U kunt ook een bestaande opsommingswaarde omzetten in een alias. Dit doet u als volgt:

 1. Klik in de lijst met waarden van een opsomming met de rechtermuisknop en blader naar Actions… > Convert values into aliases….

  Een waarde omzetten in een alias

 2. Selecteer de waarden die u wilt converteren in aliassen en klik op Next.

 3. Klikken Start om de conversie uit te voeren.

  Wanneer de uitvoering is voltooid, worden aliassen toegevoegd aan de lijst, in het dialoogvenster Alias tab. U kunt een correcte waarde associëren om verkeerde ingangen te vervangen. Dit doet u als volgt:

 4. Selecteer een waarde die u wilt opschonen.

 5. Klik op de knop Details… knop.

 6. Selecteer de nieuwe waarde in de vervolgkeuzelijst.

  Een nieuwe alias maken

NOTE
U kunt het voorkomen van een alias in volgen Hits in de Alias subtab. Het aantal keren dat deze waarde is ingevoerd, kan worden weergegeven. Meer informatie.

Gegevens wissen running-data-cleansing

De gegevens worden gewist door de Alias cleansing technische workflow. Standaard wordt de transactie dagelijks uitgevoerd.

Het opschonen kan ook worden geactiveerd via de Cleanse values… koppeling.

De Advanced parameters… Met de koppeling kunt u de datum instellen vanaf welke verzamelde waarden in aanmerking worden genomen.

Klik op de knop Start om gegevens te wissen.

Voorvallen monitoren calculate-entry-occurrences

De Alias Het subtabblad van een opsomming kan het aantal exemplaren van een alias weergeven voor alle ingevoerde waarden. Deze informatie is een schatting en wordt weergegeven in de Hits kolom.

CAUTION
Het berekenen van voorvallen van aliasinggegevens kan lang duren.

U kunt de aanraakberekening handmatig uitvoeren via de Cleanse values… koppeling. Om dit te doen, klik Advanced parameters… koppelen en optie(s) selecteren.

 • Update the number of alias hits: hiermee kunt u treffers bijwerken die al zijn berekend op basis van de ingevoerde datum.
 • Recalculate the number of alias hits from the start: hiermee kunt u berekeningen uitvoeren op het hele Adobe Campaign-platform.

U kunt ook een specifieke workflow maken, zodat de berekening automatisch gedurende een bepaalde periode wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld eenmaal per week.

Hiertoe maakt u een kopie van het Alias cleansing de werkstroom, verandert de planner en gebruikt de volgende montages in Enumeration value cleansing activiteit:

 • -updateHits om het aantal aliashits bij te werken,
 • -updateHits:full om alle aliashits opnieuw te berekenen.
recommendation-more-help
35662671-8e3d-4f04-a092-029a056c566b