Datastyrning i Real-Time CDP

Adobe Real-Time Customer Data Platform (Real-Time CDP) sammanför data från olika affärssystem så att marknadsförarna bättre kan identifiera, förstå och engagera sina kunder. Dessa data kan vara föremål för användarbegränsningar som fastställts av din organisation eller av juridiska bestämmelser. Därför är det viktigt att se till att Real-Time CDP följer användarreglerna när data hanteras.

Med Adobe Experience Platform Data Governance kan ni hantera kunddata och säkerställa att ni följer regler, begränsningar och policyer som gäller för dataanvändning. Den har en nyckelroll inom Real-Time CDP och gör det möjligt att definiera användarprofiler, kategorisera data baserat på dessa policyer och söka efter policyöverträdelser när ni utför vissa marknadsföringsåtgärder.

Real-Time CDP är byggt på Adobe Experience Platform och därför omfattas merparten av datastyrningsfunktionerna i Experience Platform dokumentation. Detta dokument är avsett att komplettera Datastyrning - översikt for Experience Platformoch sammanfattar de styrningsfunktioner som finns i Real-Time CDP. Följande ämnen behandlas:

Använd användningsetiketter på dina data

Med datastyrning kan du använda användningsetiketter på dina data, antingen på datamängdsnivå eller datamängdsfältnivå. Med etiketter för dataanvändning kan du kategorisera data enligt de användarprofiler som gäller för dessa data.

Mer information om hur du arbetar med dataanvändningsetiketter finns i användarhandbok för dataanvändningsrubriker för Adobe Experience Platform.

Konfigurera marknadsföringsåtgärder för mål

Du kan ange begränsningar för dataanvändning för ett mål genom att definiera marknadsföringsåtgärder (kallas även för användningsfall för marknadsföring) för det målet. En marknadsföringsåtgärd för ett mål anger avsikten med de data som ska exporteras till det målet.

OBSERVERA

Mer information om marknadsföringsåtgärder och hur de används i dataanvändningspolicyer finns i dataanvändningsprinciper - översikt i Experience Platform dokumentation.

Genom att definiera marknadsföringsåtgärder för destinationer kan ni se till att profiler och segment som skickas till dessa destinationer följer dataanvändningsprinciperna. Ni bör därför lägga till lämpliga marknadsföringsåtgärder till era destinationer baserat på organisationens behov av att tillämpa policybegränsningar för aktivering.

Marknadsföringsåtgärder kan bara väljas när du ställer in ett mål för första gången. Beroende på vilken typ av mål du arbetar med visas möjligheten att konfigurera marknadsföringsåtgärder vid olika tillfällen i konfigurationsarbetsflödet. Se destinationsdokumentation för steg om hur du konfigurerar ditt särskilda mål.

Hantera dataanvändningsprinciper

För att dataanvändningsetiketter effektivt ska kunna stödja regelefterlevnad måste dataanvändningsprinciper definieras och aktiveras. Dataanvändningspolicyer är regler som beskriver den typ av marknadsföringsåtgärder som du tillåts eller begränsas från att utföra på data inom Real-Time CDP. Se avsnittet "Dataanvändningsprinciper" i Experience Platform Datastyrning - översikt för mer information.

Adobe Experience Platform har flera principer för vanliga kundupplevelsefall. Dessa profiler kan visas i användargränssnittet genom att gå till Policies arbetsytan och välja Browse -fliken. Se användarhandbok i Experience Platform om du vill ha mer detaljerad information om hur du arbetar med profiler i användargränssnittet, inklusive hur du skapar egna anpassade profiler.

Klara regelefterlevnaden

När data har märkts och användarprofiler har definierats kan ni se till att dataanvändningen följer reglerna. När målgruppssegment aktiveras för destinationer i Real-Time CDP, tillämpar Data Governance automatiskt användarprofiler om överträdelser inträffar.

Visa dokumentet på automatisk policytillämpning för mer information.

Nästa steg

Nu när du har introducerats till de viktigaste funktionerna för datastyrning i Real-Time CDP och hur Experience Platform aktiverar dem, fortsätt dokumentation för datastyrning för Adobe Experience Platform. Dokumentationen innehåller översikter över viktiga datastyrningsbegrepp samt stegvisa arbetsflöden för hantering av etiketter och policyer för dataanvändning.

I följande video visas en översikt över datastyrning i Real-Time CDP, inklusive användning av marknadsföringsfall på destinationer och exempelarbetsflöden för olika scenarier:

På denna sida