Översikt över JavaScript-biblioteket Adobe Privacy

Som personuppgiftsbiträde behandlar Adobe personuppgifter i enlighet med ditt företags tillstånd och instruktioner. Som personuppgiftsansvarig bestämmer du vilka personuppgifter Adobe behandlar och lagrar för din räkning. Beroende på vilken information du väljer att skicka via Adobe Experience Cloud lösningar kan Adobe lagra privat information som gäller sekretessregler som General Data Protection Regulation (GDPR) och California Consumer Privacy Act (CCPA). Visa dokumentet på sekretess i Adobe Experience Cloud om du vill ha mer information om hur Experience Cloud lösningar samlar in privata data.

The Adobe Privacy JavaScript Library gör det möjligt för registeransvariga att automatisera hämtning av alla registrerade identiteter som genererats av Experience Cloud lösningar för en viss domän. Använda API:t från Adobe Experience Platform Privacy Servicekan dessa identiteter sedan användas för att skapa begäran om åtkomst och radering av privata data som tillhör de registrerade.

OBSERVERA

The Privacy JS Library behöver oftast bara installeras på sekretessrelaterade sidor och behöver inte installeras på alla sidor på en webbplats eller domän.

Funktioner

The Privacy JS Library innehåller flera funktioner för att hantera identiteter i Privacy Service. Dessa funktioner kan bara användas för att hantera identiteter som lagras i webbläsaren för en viss besökare. De kan inte användas för att skicka information till Experience Cloud Central Service direkt.

Följande tabell visar de olika funktionerna i biblioteket:

-funktion Beskrivning
retrieveIdentities Returnerar en array med matchande identiteter (validIds) som hämtades från Privacy Servicesamt en array med identiteter som inte hittades (failedIds).
removeIdentities Tar bort varje matchande (giltig) identitet från webbläsaren. Returnerar en array med matchande identiteter (validIds), med varje identitet som innehåller isDeletedClientSide boolesk som anger om detta ID har tagits bort.
retrieveThenRemoveIdentities Hämtar en array med matchande identiteter (validIds) och sedan tar bort dessa identiteter från webbläsaren. Funktionen liknar removeIdentitiesär det bäst att använda när den Adobe-lösning du använder kräver en åtkomstbegäran innan det går att ta bort den (till exempel när en unik identifierare måste hämtas innan den kan tas bort).
OBSERVERA

removeIdentities och retrieveThenRemoveIdentities Ta bara bort identiteter från webbläsaren för specifika Adobe-lösningar som stöder dem. Adobe Audience Manager tar t.ex. inte bort de demdex-ID:n som lagras i cookies från tredje part, medan Adobe Target tar bort alla cookies som lagrar deras ID:n.

Eftersom alla tre funktionerna representerar asynkrona processer måste alla hämtade identiteter hanteras med återanrop eller löften.

Installation

Börja använda Privacy JS Librarymåste du installera den på datorn på något av följande sätt:

Du kan också installera biblioteket via ett taggtillägg. Se översikten på Tillägget Adobe Privacy Tag för mer information.

Instansiera Privacy JS Library

Alla program som använder Privacy JS Library måste skapa en ny AdobePrivacy -objekt, som måste konfigureras till en viss Adobe-lösning. En instans för Adobe Analytics skulle till exempel se ut ungefär så här:

var adobePrivacy = new AdobePrivacy({
  imsOrgID: "{ORG_ID}",
  reportSuite: "{REPORT_SUITE_ID}",
  trackingServer: "{SERVER_URL}",
  clientCode: "{TARGET_CLIENT_CODE}"
});

En fullständig lista över parametrar som stöds för olika Adobe-lösningar finns i bilagan om vilka som stöds Konfigurationsparametrar för Adobe-lösningar.

Kodexempel

I följande kodexempel visas hur du använder Privacy JS Library för flera vanliga scenarier, förutsatt att du inte använder taggar.

Hämta identiteter

I det här exemplet visas hur du hämtar en lista med identiteter från Experience Cloud.

JavaScript

Följande kod definierar en funktion, handleRetrievedIDs, som används som återanrop eller löfte för att hantera identiteter som hämtas av retrieveIdentities.

function handleRetrievedIDs(ids) {
  const validIDs = ids.validIDs;
  const failedIDs = ids.failedIDs;
}

// If using callbacks:
adobePrivacy.retrieveIdentities(handleRetrievedIDs);

// If using promises:
adobePrivacy.retrieveIdentities().then(handleRetrievedIDs);
Variabel Beskrivning
validIds Ett JSON-objekt som innehåller alla ID:n som har hämtats.
failedIDs Ett JSON-objekt som innehåller alla ID:n som inte hämtades från Privacy Serviceeller på annat sätt inte kunde hittas.

Resultat

Om koden körs utan fel validIDs innehåller en lista med hämtade identiteter.

{
  "company": "adobe",
  "namespace": "ECID",
  "namespaceId": 4,
  "type": "standard",
  "name": "Experience Cloud ID",
  "description": "This is the ID generated by the ID Service.",
  "value": "79352169365966186342525781172209986543"
},
{
  "company": "adobe",
  "namespace": "gsurfer_id",
  "namespaceId": 411,
  "type": "standard",
  "value": "WqmIJQAAB669Ciao"
}

Ta bort identiteter

I det här exemplet visas hur du tar bort en lista med identiteter från webbläsaren.

JavaScript

Följande kod definierar en funktion, handleRemovedIDs, som används som återanrop eller löfte för att hantera identiteter som hämtas av removeIdentities när de har tagits bort från webbläsaren.

function handleRemovedIDs(ids) {
  const validIDs = ids.validIDs;
  const failedIDs = ids.failedIDs;
}

// If using callbacks:
adobePrivacy.removeIdentities(handleRemovedIDs);

// If using promises:
adobePrivacy.removeIdentities().then(handleRemovedIDs)…
Variabel Beskrivning
validIds Ett JSON-objekt som innehåller alla ID:n som har hämtats.
failedIDs Ett JSON-objekt som innehåller alla ID:n som inte hämtades från Privacy Serviceeller på annat sätt inte kunde hittas.

Resultat

Om koden körs utan fel validIDs innehåller en lista med hämtade identiteter.

{
  "company": "adobe",
  "namespace": "ECID",
  "namespaceId": 4,
  "type": "standard",
  "name": "Experience Cloud ID",
  "description": "This is the ID generated by the ID Service.",
  "value": "79352169365966186342525781172209986543",
  "isDeletedClientSide": false
},
{
  "company": "adobe",
  "namespace": "AMO",
  "namespaceId": 411,
  "type": "standard",
  "value": "WqmIJQAAB669Ciao",
  "isDeletedClientSide": true
}

Nästa steg

Genom att läsa det här dokumentet har du fått en introduktion till de viktigaste funktionerna i Privacy JS Library. När du har använt biblioteket för att hämta en lista över identiteter kan du använda dessa identiteter för att skapa dataåtkomst och ta bort begäranden till Privacy Service API. Se API-guide för Privacy Service för mer information.

Bilaga

Detta avsnitt innehåller ytterligare information om hur du använder Privacy JS Library.

Konfigurationsparametrar för Adobe-lösningar

Nedan följer en lista över godkända konfigurationsparametrar för Adobe-lösningar som stöds, som används när instansiera ett AdobePrivacy-objekt.

Alla lösningar

Parameter Beskrivning
key Ett unikt ID som identifierar användaren eller den registrerade. Den här egenskapen är avsedd att användas för dina egna interna spårningssyften och används inte av Adobe.

Adobe Analytics

Parameter Beskrivning
cookieDomainPeriods Antalet perioder i en domän som används för att spåra cookies (standardvärdet är 2, t.ex. .domain.com). Definiera det inte här om du inte har angett det i JavaScript-webbfyren.
dataCenter Datacentret för datainsamling i Adobe. Detta bör bara inkluderas om det anges i JavaScript-webbfyren. Möjliga värden är:
 • d1: San Jose, datacenter
 • d2: Dallas datacenter
reportSuite Det Report Suite-ID som anges i JavaScript-webbfyren (till exempel: s_code.js eller dtm).
trackingServer En domän som inte är SSL-datainsamlingsdomän. Detta bör bara inkluderas om det anges i JavaScript-webbfyren.
trackingServerSecure En SSL-datainsamlingsdomän. Detta bör bara inkluderas om det anges i JavaScript-webbfyren.
visitorNamespace Det namnutrymme som används för att gruppera besökare. Detta bör bara inkluderas om det anges i JavaScript-webbfyren.

Adobe Audience Manager

Parameter Beskrivning
aamUUIDCookieName Namnet på cookien som innehåller det unika användar-ID som returnerats från Adobe Audience Manager.

Adobe Experience Cloud Identity Service (ECID)

Parameter Beskrivning
imsOrgID Ditt organisations-ID.

Adobe Target

Parameter Beskrivning
clientCode Klientkod som identifierar en klient i Adobe Target System.

På denna sida