Meddelanden om dataöverföring

Processen att samla in data till Adobe Experience Platform består av flera steg. När du har identifierat datafiler som behöver importeras till PlatformIntag påbörjas och varje steg sker i följd tills data antingen har importerats eller misslyckats. Intag kan påbörjas med Adobe Experience Platform Data Ingtion API eller med Experience Platform användargränssnitt.

Data läses in i Platform måste gå igenom flera steg för att nå sin destination, Data Lake eller Real-time Customer Profile datalager. Varje steg innebär att bearbeta data, validera data och sedan lagra data innan de skickas vidare till nästa steg. Beroende på mängden data som hämtas kan detta bli en tidskrävande process och det finns alltid en risk att processen misslyckas på grund av validerings-, semantik- eller bearbetningsfel. Om ett fel uppstår måste dataproblemen åtgärdas och sedan måste hela importen startas om med de korrigerade datafilerna.

För att underlätta övervakningen av intagsprocessen ska Experience Platform gör det möjligt att prenumerera på en uppsättning händelser som publiceras i varje steg i processen och meddela dig om status för inkapslade data och eventuella fel.

Registrera en webkrok för meddelanden om dataöverföring

För att kunna ta emot meddelanden om dataöverföring måste du använda Adobe Developer Console för att registrera en webkrok i Experience Platform-integreringen.

Följ självstudiekursen på prenumerera på Adobe I/O Event meddelanden för detaljerade steg om hur du uppnår detta.

VIKTIGT

Se till att du väljer Platform notifications som händelseprovider och välj Data ingestion notification Evenemangsprenumeration när du uppmanas till det.

Ta emot meddelanden om dataöverföring

När du har registrerat din webkrok och nya data har importerats kan du börja få händelsemeddelanden. Du kan visa dessa händelser med webbkroken eller genom att välja Debug Tracing i projektanmälningsöversikten i Adobe Developer Console.

Följande JSON är ett exempel på en meddelandenyttolast som skulle skickas till din webkrok om en batchöverföringshändelse misslyckades:

{
 "event_id": "93a5b11a-b0e6-4b29-ad82-81b1499cb4f2",
 "event": {
  "xdm:ingestionId": "01EGK8H8HF9JGFKNDCABHGA24G",
  "xdm:customerIngestionId": "01EGK8H8HF9JGFKNDCABHGA24G",
  "xdm:imsOrg": "{ORG_ID}",
  "xdm:completed": 1598374341560,
  "xdm:datasetId": "5e55b556c2ae4418a8446037",
  "xdm:eventCode": "ing_load_failure",
  "xdm:sandboxName": "prod",
  "sentTime": "1598374341595",
  "processStartTime": 1598374342614,
  "transformedTime": 1598374342621,
  "header": {
   "_adobeio": {
    "imsOrgId": "{ORG_ID}",
    "providerMetadata": "aep_observability_catalog_events",
    "eventCode": "platform_event"
   }
  }
 }
}
Egenskap Beskrivning
event_id Ett unikt systemgenererat ID för meddelandet.
event Ett objekt som innehåller information om händelsen som utlöste meddelandet.
event.xdm:datasetId ID:t för den datauppsättning som ingetthändelsen gäller för.
event.xdm:eventCode En statuskod som anger vilken typ av händelse som utlöstes för datauppsättningen. Se appendix för specifika värden och definitioner.

Om du vill visa det fullständiga schemat för händelsemeddelanden kan du läsa offentlig GitHub-databas.

Nästa steg

När du har registrerat dig Platform meddelanden till ditt projekt kan du visa mottagna händelser från Project overview. Se guiden på kalkera Adobe I/O-händelser om du vill ha detaljerade anvisningar om hur du spårar händelser.

Bilaga

Följande avsnitt innehåller ytterligare information om hur du tolkar nyttolaster för meddelanden om dataintrång.

Tillgängliga statusmeddelandehändelser

Följande tabell visar vilka statusmeddelanden för dataöverföring som du kan prenumerera på.

Händelsekod Plattformstjänst Status Händelsebeskrivning
ing_load_success Data Ingestion success En batch har importerats till en datauppsättning i Data Lake.
ing_load_failure Data Ingestion fel Det gick inte att importera en batch till en datauppsättning i Data Lake.
ps_load_success Real-time Customer Profile framgång En batch har importerats till Profile datalager.
ps_load_failure Real-time Customer Profile fel Det gick inte att hämta en batch till Profile datalager.
ig_load_success Identity Service framgång Data lästes in i identitetsdiagrammet.
ig_load_failure Identity Service fel Det gick inte att läsa in data i identitetsdiagrammet.
OBSERVERA

Det finns bara ett händelseämne för alla meddelanden om dataöverföring. Händelsekoden kan användas för att skilja mellan olika statusvärden.

På denna sida