Validera exporterad profilstruktur

Senaste uppdatering: 2023-07-14
 • Skapat för:
 • Admin
  User
VIKTIGT

API-slutpunkt: https://platform.adobe.io/data/core/activation/authoring/testing/template/render

På den här sidan visas och beskrivs alla API-åtgärder som du kan utföra med /authoring/testing/template/render API-slutpunkt, för att återge exporterade profiler som matchar målets förväntade format, baserat på din omformningsmall för meddelanden. En beskrivning av de funktioner som stöds av den här slutpunkten finns i skapa mall.

Komma igång med åtgärder för återgivningsmall-API

Läs igenom komma igång-guide för viktig information som du behöver känna till för att kunna anropa API:t, inklusive hur du får nödvändig behörighet för målredigering och obligatoriska huvuden.

Återge exporterade profiler baserat på mallen för meddelandeomformning

Du kan återge exporterade profiler genom att göra en POST-förfrågan till authoring/testing/template/render slutpunkten och ange mål-ID:t för målkonfigurationen och mallen som du skapade med API-slutpunkt för exempelmall.

Du kan börja med en enkel mall som exporterar dina Raw-profiler utan att använda några omformningar och sedan gå vidare till en mer komplex mall som tillämpar omformningar på profiler. Syntaxen för den enkla mallen är:
"template": "{% for profile in input.profiles %}{{profile|raw}}{% endfor %}}"

TIPS
 • Mål-ID som du ska använda här är instanceId som motsvarar en målkonfiguration, skapad med /destinations slutpunkt. Se hämta en destinationskonfiguration för mer information.

API-format

POST authoring/testing/template/render
Begäranparameter Beskrivning
destinationId ID:t för målkonfigurationen som du återger exporterade profiler för.
template Den teckenescape-version av mallen som du återger exporterade profiler utifrån.
profiles Valfritt. Du kan lägga till profiler i begärandetexten. Om du inte lägger till några profiler genereras och läggs profiler till i begäran automatiskt i Experience Platform.
Om du vill lägga till profiler i samtalets brödtext kan du generera några med hjälp av API för generering av exempelprofiler.

Observera att svaret som returneras av återgivningsmallens API-slutpunkt skiljer sig åt baserat på målaggregeringsprincipen. Om målet har en konfigurerbar aggregeringsprincip returneras också aggregeringsnyckeln som bestämmer hur profiler aggregeras i svaret. Läs om aggregeringspolicyer för mer information.

Svarsparameter Beskrivning
aggregationKey Representerar den princip som används för att samla profiler i exporter till ditt mål. Den här parametern är valfri och finns bara om målaggregeringsprincipen är inställd på CONFIGURABLE_AGGREGATION.
profiles Visar profilerna som anges i begäran eller de automatiskt genererade profilerna om inga profiler angavs i begäran.
output Återgiven profil eller profiler, som en escape-sträng, baserad på den angivna meddelandeomvandlingsmallen

Avsnitten nedan innehåller detaljerade förfrågningar och svar för båda de fall som beskrivs ovan.

Rendera exporterade profiler med bästa möjliga ansträngning och en enda profil som ingår i begärandetexten

Begäran

Följande begäran återger en exporterad profil som matchar det format som förväntas av ditt mål. I det här exemplet motsvarar mål-ID en destinationskonfiguration med bästa ansträngningsaggregering, och en exempelprofil ingår i innehållet i begäran.

curl --location --request POST 'https://platform.adobe.io/data/core/activation/authoring/testing/template/render' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'x-api-key: {API_KEY}' \
--header 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
--header 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
--header 'x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}' \
--data-raw '
{
  "destinationId": "947c1c46-008d-40b0-92ec-3af86eaf41c1",
  "template": "{#- THIS is an example template for a single profile -#}\r\n{#- A '\''-'\'' at the beginning or end of a tag removes all whitespace on that side of the tag. -#}\r\n{\r\n  \"identities\": [\r\n  {%- for idMapEntry in input.profile.identityMap -%}\r\n  {%- set namespace = idMapEntry.key -%}\r\n    {%- for identity in idMapEntry.value %}\r\n    {\r\n      \"type\": \"{{ namespace }}\",\r\n      \"id\": \"{{ identity.id }}\"\r\n    }{%- if not loop.last -%},{%- endif -%}\r\n    {%- endfor -%}{%- if not loop.last -%},{%- endif -%}\r\n  {% endfor %}\r\n  ],\r\n  \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n    \"add\": [\r\n    {%- for segment in input.profile.segmentMembership.ups | added %}\r\n      \"{{ segment.key }}\"{%- if not loop.last -%},{%- endif -%}\r\n    {% endfor %}\r\n    ],\r\n    \"remove\": [\r\n    {#- Alternative syntax for filtering audiences by status: -#}\r\n    {% for segment in removedSegments(input.profile.segmentMembership.ups) %}\r\n      \"{{ segment.key }}\"{%- if not loop.last -%},{%- endif -%}\r\n    {% endfor %}\r\n    ]\r\n  }\r\n}",
  "profiles": [
    {
      "segmentMembership": {
        "ups": {
          "segmentid1": {
            "lastQualificationTime": "2021-10-26T16:59:00.828461Z",
            "status": "realized"
          },
          "segmentid3": {
            "lastQualificationTime": "2021-10-26T16:59:00.828469Z",
            "status": "exited"
          },
          "segmentid2": {
            "lastQualificationTime": "2021-10-26T16:59:00.828468Z",
            "status": "realized"
          }
        }
      },
      "identityMap": {
        "gaid": [
          {
            "id": "gaid-BLAcJ"
          }
        ],
        "idfa": [
          {
            "id": "idfa-Iv5AG"
          }
        ],
        "email": [
          {
            "id": "email-rbN62"
          }
        ]
      },
      "attributes": {
        "key": {
          "value": "string"
        }
      }
    }
  ]
}'

Svar

Svaret returnerar resultatet av återgivningen av mallen eller eventuella fel som påträffats.
Ett lyckat svar returnerar HTTP-status 200 med information om exporterade data. Söka efter den exporterade profilen i dialogrutan output parameter, som en escape-sträng.
Ett misslyckat svar returnerar HTTP-status 400 tillsammans med beskrivningar av de fel som påträffats.

{
  "results": [
    {
      "profiles": [
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid1": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T16:59:00.828461Z",
                "status": "realized"
              },
              "segmentid3": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T16:59:00.828469Z",
                "status": "exited"
              },
              "segmentid2": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T16:59:00.828468Z",
                "status": "realized"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "gaid": [
              {
                "id": "gaid-BLAcJ"
              }
            ],
            "idfa": [
              {
                "id": "idfa-Iv5AG"
              }
            ],
            "email": [
              {
                "id": "email-rbN62"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        }
      ],
      "output": "{\r\n  \"identities\": [\r\n    {\r\n      \"type\": \"gaid\",\r\n      \"id\": \"gaid-BLAcJ\"\r\n    },\r\n    {\r\n      \"type\": \"idfa\",\r\n      \"id\": \"idfa-Iv5AG\"\r\n    },\r\n    {\r\n      \"type\": \"email\",\r\n      \"id\": \"email-rbN62\"\r\n    }\r\n  ],\r\n  \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n    \"add\": [\r\n      \"segmentid1\",\r\n      \"segmentid2\"\r\n    ],\r\n    \"remove\": [\r\n      \"segmentid3\"\r\n    ]\r\n  }\r\n}"
    }
  ]
}

Återge exporterade profiler med konfigurerbar aggregering och profiler som ingår i begärandetexten

Begäran

Följande begäran återger flera exporterade profiler som matchar det format som förväntas av ditt mål. I det här exemplet motsvarar mål-ID en målkonfiguration med konfigurerbar aggregering. Det finns två profiler i ansökan, var och en med tre målgruppskvalifikationer och fem identiteter. Du kan generera profiler att skicka på samtalet med API för generering av exempelprofiler.

curl --location --request POST 'https://platform.adobe.io/data/core/activation/authoring/testing/template/render' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'x-api-key: {API_KEY}' \
--header 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
--header 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
--header 'x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}' \
--data-raw '{
  "destinationId": "c2bc84c5-589c-43a1-96ea-becfa941f5be",
  "template": "{#- THIS is an example template for multiple profiles -#}\r\n{#- A '\''-'\'' at the beginning or end of a tag removes all whitespace on that side of the tag. -#}\r\n{\r\n  \"profiles\": [\r\n  {%- for profile in input.profiles %}\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n      {%- for idMapEntry in profile.identityMap -%}\r\n      {%- set namespace = idMapEntry.key -%}\r\n        {%- for identity in idMapEntry.value %}\r\n        {\r\n          \"type\": \"{{ namespace }}\",\r\n          \"id\": \"{{ customerData }}\"\r\n        }{%- if not loop.last -%},{%- endif -%}\r\n        {%- endfor -%}{%- if not loop.last -%},{%- endif -%}\r\n      {% endfor %}\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n        {%- for segment in profile.segmentMembership.ups | added %}\r\n          \"{{ segment.key }}\"{%- if not loop.last -%},{%- endif -%}\r\n        {% endfor %}\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n        {#- Alternative syntax for filtering audiences by status: -#}\r\n        {% for segment in removedSegments(profile.segmentMembership.ups) %}\r\n          \"{{ segment.key }}\"{%- if not loop.last -%},{%- endif -%}\r\n        {% endfor %}\r\n        ]\r\n      }\r\n    }{%- if not loop.last -%},{%- endif -%}\r\n  {% endfor %}\r\n  ]\r\n}",
  "profiles": [
    {
      "segmentMembership": {
        "ups": {
          "segmentid1": {
            "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.947859Z",
            "status": "realized"
          },
          "segmentid3": {
            "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.947860Z",
            "status": "exited"
          },
          "segmentid2": {
            "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.947860Z",
            "status": "realized"
          }
        }
      },
      "identityMap": {
        "amazon_channel": [
          {
            "id": "amazon_channel-biCbJ"
          }
        ],
        "named_user_id": [
          {
            "id": "named_user_id-0Q3hp"
          }
        ],
        "channel": [
          {
            "id": "channel-mN1Hw"
          }
        ],
        "android_channel": [
          {
            "id": "android_channel-MVw4L"
          }
        ],
        "ios_channel": [
          {
            "id": "ios_channel-2OjnN"
          }
        ]
      },
      "attributes": {
        "key": {
          "value": "string"
        }
      }
    },
    {
      "segmentMembership": {
        "ups": {
          "segmentid1": {
            "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.948187Z",
            "status": "realized"
          },
          "segmentid3": {
            "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.948188Z",
            "status": "exited"
          },
          "segmentid2": {
            "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.948188Z",
            "status": "realized"
          }
        }
      },
      "identityMap": {
        "amazon_channel": [
          {
            "id": "amazon_channel-fxt2p"
          }
        ],
        "named_user_id": [
          {
            "id": "named_user_id-sboQe"
          }
        ],
        "channel": [
          {
            "id": "channel-MRelR"
          }
        ],
        "android_channel": [
          {
            "id": "android_channel-M46ze"
          }
        ],
        "ios_channel": [
          {
            "id": "ios_channel-40Vrf"
          }
        ]
      },
      "attributes": {
        "key": {
          "value": "string"
        }
      }
    }
  ]
}'

Svar

Svaret returnerar resultatet av återgivningen av mallen eller eventuella fel som påträffats.
Ett lyckat svar returnerar HTTP-status 200 med information om exporterade data. Lägg märke till hur profilerna sammanställs baserat på målgruppsmedlemskap och identiteter i svaret. Söka efter exporterade profiler i output parameter, som en escape-sträng.
Ett misslyckat svar returnerar HTTP-status 400 tillsammans med beskrivningar av de fel som påträffats.

{
  "results": [
    {
      "aggregationKey": {
        "destinationInstanceId": "49966037-32cd-4457-a105-2cbf9c01826a",
        "segmentId": "segmentid3",
        "segmentStatus": "exited",
        "identityNamespaces": [
          "android_channel",
          "amazon_channel",
          "ios_channel",
          "channel"
        ]
      },
      "profiles": [
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid3": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.947+0000",
                "status": "exited"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "ios_channel": [
              {
                "id": "ios_channel-2OjnN"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid3": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.947+0000",
                "status": "exited"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "channel": [
              {
                "id": "channel-mN1Hw"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid3": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.947+0000",
                "status": "exited"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "amazon_channel": [
              {
                "id": "amazon_channel-biCbJ"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid3": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.947+0000",
                "status": "exited"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "android_channel": [
              {
                "id": "android_channel-MVw4L"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid3": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.948+0000",
                "status": "exited"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "ios_channel": [
              {
                "id": "ios_channel-40Vrf"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid3": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.948+0000",
                "status": "exited"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "channel": [
              {
                "id": "channel-MRelR"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid3": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.948+0000",
                "status": "exited"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "amazon_channel": [
              {
                "id": "amazon_channel-fxt2p"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid3": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.948+0000",
                "status": "exited"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "android_channel": [
              {
                "id": "android_channel-M46ze"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        }
      ],
      "output": "{\r\n  \"profiles\": [\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"ios_channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n          \"segmentid3\"\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n          \"segmentid3\"\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"amazon_channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n          \"segmentid3\"\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"android_channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n          \"segmentid3\"\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"ios_channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n          \"segmentid3\"\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n          \"segmentid3\"\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"amazon_channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n          \"segmentid3\"\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"android_channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n          \"segmentid3\"\r\n        ]\r\n      }\r\n    }\r\n  ]\r\n}"
    },
    {
      "aggregationKey": {
        "destinationInstanceId": "49966037-32cd-4457-a105-2cbf9c01826a",
        "segmentId": "segmentid1",
        "segmentStatus": "realized",
        "identityNamespaces": [
          "android_channel",
          "amazon_channel",
          "ios_channel",
          "channel"
        ]
      },
      "profiles": [
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid1": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.947+0000",
                "status": "realized"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "ios_channel": [
              {
                "id": "ios_channel-2OjnN"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid1": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.947+0000",
                "status": "realized"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "channel": [
              {
                "id": "channel-mN1Hw"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid1": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.947+0000",
                "status": "realized"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "amazon_channel": [
              {
                "id": "amazon_channel-biCbJ"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid1": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.947+0000",
                "status": "realized"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "android_channel": [
              {
                "id": "android_channel-MVw4L"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid1": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.948+0000",
                "status": "realized"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "ios_channel": [
              {
                "id": "ios_channel-40Vrf"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid1": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.948+0000",
                "status": "realized"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "channel": [
              {
                "id": "channel-MRelR"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid1": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.948+0000",
                "status": "realized"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "amazon_channel": [
              {
                "id": "amazon_channel-fxt2p"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid1": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.948+0000",
                "status": "realized"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "android_channel": [
              {
                "id": "android_channel-M46ze"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        }
      ],
      "output": "{\r\n  \"profiles\": [\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"ios_channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n          \"segmentid1\"\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n          \"segmentid1\"\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"amazon_channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n          \"segmentid1\"\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"android_channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n          \"segmentid1\"\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"ios_channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n          \"segmentid1\"\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n          \"segmentid1\"\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"amazon_channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n          \"segmentid1\"\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"android_channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n          \"segmentid1\"\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n        ]\r\n      }\r\n    }\r\n  ]\r\n}"
    },
    {
      "aggregationKey": {
        "destinationInstanceId": "49966037-32cd-4457-a105-2cbf9c01826a",
        "segmentId": "segmentid2",
        "segmentStatus": "realized",
        "identityNamespaces": [
          "android_channel",
          "amazon_channel",
          "ios_channel",
          "channel"
        ]
      },
      "profiles": [
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid2": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.947+0000",
                "status": "realized"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "ios_channel": [
              {
                "id": "ios_channel-2OjnN"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid2": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.947+0000",
                "status": "realized"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "channel": [
              {
                "id": "channel-mN1Hw"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid2": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.947+0000",
                "status": "realized"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "amazon_channel": [
              {
                "id": "amazon_channel-biCbJ"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid2": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.947+0000",
                "status": "realized"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "android_channel": [
              {
                "id": "android_channel-MVw4L"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid2": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.948+0000",
                "status": "realized"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "ios_channel": [
              {
                "id": "ios_channel-40Vrf"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid2": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.948+0000",
                "status": "realized"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "channel": [
              {
                "id": "channel-MRelR"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid2": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.948+0000",
                "status": "realized"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "amazon_channel": [
              {
                "id": "amazon_channel-fxt2p"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid2": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.948+0000",
                "status": "realized"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "android_channel": [
              {
                "id": "android_channel-M46ze"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        }
      ],
      "output": "{\r\n  \"profiles\": [\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"ios_channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n          \"segmentid2\"\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n          \"segmentid2\"\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"amazon_channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n          \"segmentid2\"\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"android_channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n          \"segmentid2\"\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"ios_channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n          \"segmentid2\"\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n          \"segmentid2\"\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"amazon_channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n          \"segmentid2\"\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"android_channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n          \"segmentid2\"\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n        ]\r\n      }\r\n    }\r\n  ]\r\n}"
    },
    {
      "aggregationKey": {
        "destinationInstanceId": "49966037-32cd-4457-a105-2cbf9c01826a",
        "segmentId": "segmentid3",
        "segmentStatus": "exited",
        "identityNamespaces": [
          "named_user_id"
        ]
      },
      "profiles": [
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid3": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.947+0000",
                "status": "exited"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "named_user_id": [
              {
                "id": "named_user_id-0Q3hp"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid3": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.948+0000",
                "status": "exited"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "named_user_id": [
              {
                "id": "named_user_id-sboQe"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        }
      ],
      "output": "{\r\n  \"profiles\": [\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"named_user_id\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n          \"segmentid3\"\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"named_user_id\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n          \"segmentid3\"\r\n        ]\r\n      }\r\n    }\r\n  ]\r\n}"
    },
    {
      "aggregationKey": {
        "destinationInstanceId": "49966037-32cd-4457-a105-2cbf9c01826a",
        "segmentId": "segmentid1",
        "segmentStatus": "realized",
        "identityNamespaces": [
          "named_user_id"
        ]
      },
      "profiles": [
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid1": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.947+0000",
                "status": "realized"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "named_user_id": [
              {
                "id": "named_user_id-0Q3hp"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid1": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.948+0000",
                "status": "realized"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "named_user_id": [
              {
                "id": "named_user_id-sboQe"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        }
      ],
      "output": "{\r\n  \"profiles\": [\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"named_user_id\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n          \"segmentid1\"\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"named_user_id\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n          \"segmentid1\"\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n        ]\r\n      }\r\n    }\r\n  ]\r\n}"
    },
    {
      "aggregationKey": {
        "destinationInstanceId": "49966037-32cd-4457-a105-2cbf9c01826a",
        "segmentId": "segmentid2",
        "segmentStatus": "realized",
        "identityNamespaces": [
          "named_user_id"
        ]
      },
      "profiles": [
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid2": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.947+0000",
                "status": "realized"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "named_user_id": [
              {
                "id": "named_user_id-0Q3hp"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid2": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.948+0000",
                "status": "realized"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "named_user_id": [
              {
                "id": "named_user_id-sboQe"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        }
      ],
      "output": "{\r\n  \"profiles\": [\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"named_user_id\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n          \"segmentid2\"\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"named_user_id\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n          \"segmentid2\"\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n        ]\r\n      }\r\n    }\r\n  ]\r\n}"
    }
  ]
}

API-felhantering

Destination SDK-API-slutpunkter följer de allmänna felmeddelandeprinciperna för Experience Platform API. Se API-statuskoder och fel i begäranhuvudet i felsökningsguiden för plattformen.

Nästa steg

När du har läst det här dokumentet vet du nu hur du använder meddelandeomformningsmallen för att generera exporterade profiler som matchar målets förväntade dataformat. Läs Så här använder du Destination SDK för att konfigurera ditt mål för att förstå var det här steget passar in i processen att konfigurera målet.

På denna sida