API-åtgärder för målgruppsmetadata

VIKTIGT

API-slutpunkt: platform.adobe.io/data/core/activation/authoring/audience-templates

På den här sidan visas och beskrivs alla API-åtgärder som du kan utföra med /authoring/audience-templates API-slutpunkt. En beskrivning av när den här slutpunkten ska användas finns i hantering av målgruppsmetadata.

Komma igång med API-åtgärder för målgruppsmallar

Läs igenom komma igång-guide för viktig information som du behöver känna till för att kunna anropa API:t, inklusive hur du får nödvändig behörighet för målredigering och obligatoriska huvuden.

Skapa en ny målgruppsmall

Du kan skapa en ny målgruppsmall genom att göra en POST-förfrågan till /authoring/audience-templates slutpunkt.

API-format

POST /authoring/audience-templates

Begäran

I följande begäran skapas en ny metadatamall för målgruppen, som konfigureras med parametrarna i nyttolasten. Nedan finns alla parametrar som accepteras av /authoring/audience-templates slutpunkt. Observera att du inte behöver lägga till alla parametrar i anropet och att mallen kan anpassas enligt dina API-krav.

curl -X POST https://platform.adobe.io/data/core/activation/authoring/audience-templates \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'Content-Type: application/json' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}' \
 -d '
{
  "metadataTemplate":{
   "name":"string",
   "create":{
     "url":"string",
     "httpMethod":"string",
     "headers":[
      {
        "header":"string",
        "value":"string"
      }
     ],
     "requestBody":{

     },
     "responseFields":[
      {
        "name":"string",
        "value":"string"
      }
     ],
     "responseErrorFields":[
      {
        "name":"string",
        "value":"string"
      }
     ]
   },
   "update":{
     "url":"string",
     "httpMethod":"string",
     "headers":[
      {
        "header":"string",
        "value":"string"
      }
     ],
     "requestBody":{

     },
     "responseFields":[
      {
        "name":"string",
        "value":"string"
      }
     ],
     "responseErrorFields":[
      {
        "name":"string",
        "value":"string"
      }
     ]
   },
   "delete":{
     "url":"string",
     "httpMethod":"string",
     "headers":[
      {
        "header":"string",
        "value":"string"
      }
     ],
     "requestBody":{

     },
     "responseFields":[
      {
        "name":"string",
        "value":"string"
      }
     ],
     "responseErrorFields":[
      {
        "name":"string",
        "value":"string"
      }
     ]
   },
   "validate":{
     "url":"string",
     "httpMethod":"string",
     "headers":[
      {
        "header":"string",
        "value":"string"
      }
     ],
     "requestBody":{

     },
     "responseFields":[
      {
        "name":"string",
        "value":"string"
      }
     ],
     "responseErrorFields":[
      {
        "name":"string",
        "value":"string"
      }
     ]
   },
   "notify":{
     "url":"string",
     "httpMethod":"string",
     "headers":[
      {
        "header":"string",
        "value":"string"
      }
     ],
     "requestBody":{

     },
     "responseFields":[
      {
        "name":"string",
        "value":"string"
      }
     ],
     "responseErrorFields":[
      {
        "name":"string",
        "value":"string"
      }
     ]
   }
  },
  "validations":[
   {
     "field":"string",
     "regex":"string"
   }
  ]
}'
Egenskap Typ Beskrivning
name Sträng Namnet på målets metadatamall för målgruppen. Det här namnet visas i alla partnerspecifika felmeddelanden i användargränssnittet i Experience Platform, följt av felmeddelandet som tolkas från metadataTemplate.create.errorSchemaMap.
url Sträng URL:en och slutpunkten för ditt API, som används för att skapa, uppdatera, ta bort eller validera målgrupper/segment på din plattform. Två branschexempel: https://adsapi.snapchat.com/v1/adaccounts/{{customerData.accountId}}/segments och https://api.linkedin.com/v2/dmpSegments/{{segment.alias}}.
httpMethod Sträng Den metod som används i slutpunkten för att skapa, uppdatera, ta bort eller validera segmentet/målgruppen i ditt mål programmatiskt. Exempel: POST, PUT, DELETE
headers.header Sträng Anger alla HTTP-huvuden som ska läggas till i anropet till ditt API. Exempel: "Content-Type"
headers.value Sträng Anger värdet för HTTP-huvuden som ska läggas till i anropet till ditt API. Exempel: "application/x-www-form-urlencoded"
requestBody Sträng Anger innehållet i meddelandetexten som ska skickas till din API. Parametrarna som ska läggas till i requestBody -objektet beror på vilka fält som API:t godkänner. Se till exempel första mallexemplet i funktionsdokumentet för målgruppsmetadata.
responseFields.name Sträng Ange eventuella svarsfält som API:t returnerar när det anropas. Se till exempel mallexempel i funktionsdokumentet för målgruppsmetadata.
responseFields.value Sträng Ange värdet för eventuella svarsfält som API:t returnerar när det anropas.
responseErrorFields.name Sträng Ange eventuella svarsfält som API:t returnerar när det anropas. Se till exempel mallexempel i funktionsdokumentet för målgruppsmetadata.
responseErrorFields.value Sträng Tolkar felmeddelanden som returneras på API-anropssvar från ditt mål. Dessa felmeddelanden kommer att visas för användare i användargränssnittet i Experience Platform.
validations.field Sträng Anger om valideringar ska köras för fält innan API-anrop görs till målet. Du kan till exempel använda {{validations.accountId}} för att validera användarens konto-ID.
validations.regex Sträng Anger hur fältet ska struktureras för att valideringen ska gå igenom.

Svar

Ett lyckat svar returnerar HTTP-status 200 med information om din nya målgruppsmall.

Uppdatera målgruppsmall

Du kan uppdatera en befintlig målgruppsmall genom att göra en PUT-förfrågan till /authoring/audience-templates slutpunkt och ange instans-ID för den målgruppsmall som du vill uppdatera. Ange den uppdaterade mallen i anropets brödtext.

API-format

PUT /authoring/audience-templates/{INSTANCE_ID}
Parameter Beskrivning
{INSTANCE_ID} ID:t för den målgruppsmetadatamall som du vill uppdatera.

Begäran

Följande begäran uppdaterar en befintlig målgruppsmetadatamall som konfigurerats med parametrarna i nyttolasten.

curl -X PUT https://platform.adobe.io/data/core/activation/authoring/audience-templates/bd4ec8f0-e98f-4b6a-8064-dd7adbfffec9 \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}' \
 -H 'x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}' \
 -d '
{
  "metadataTemplate":{
   "create":{
     "url":"https://api.moviestar.com/v1.0/{{customerData.accountId}}/customaudiences?fields=name,description,account_id&subtype=CUSTOM&name={{segment.name}}&customer_file_source={{segment.metadata.customer_file_source}}&access_token={{authData.accessToken}}",
     "httpMethod":"POST",
     "headers":[
      {
        "value":"application/x-www-form-urlencoded",
        "header":"Content-Type"
      }
     ],
     "responseFields":[
      {
        "value":"{{response.id}}",
        "name":"externalAudienceId"
      }
     ],
     "responseErrorFields":[
      {
        "value":"{{error.message}}",
        "name":"message"
      }
     ]
   },
   "update":{
     "url":"https://api.moviestar.com/v1.0/{{segment.alias}}?field=name,description,account_id&access_token={{authData.accessToken}}&customerAudienceId={{segment.alias}}&&name={{segment.name}}&description={{segment.description}}&customer_file_source={{segment.metadata.customer_file_source}}",
     "httpMethod":"POST",
     "headers":[
      {
        "value":"application/x-www-form-urlencoded",
        "header":"Content-Type"
      }
     ],
     "responseFields":[
      {
        "value":"{{response.id}}",
        "name":"externalAudienceId"
      }
     ],
     "responseErrorFields":[
      {
        "value":"{{error.message}}",
        "name":"message"
      }
     ]
   },
   "delete":{
     "url":"https://api.moviestar.com/v1.0/{{segment.alias}}?fields=name,description,account_id&access_token={{authData.accessToken}}&customerAudienceId={{segment.alias}}",
     "httpMethod":"DELETE",
     "headers":[
      {
        "value":"application/x-www-form-urlencoded",
        "header":"Content-Type"
      }
     ],
     "responseErrorFields":[
      {
        "value":"{{error.message}}",
        "name":"message"
      }
     ]
   },
   "validate":{
     "url":"https://api.moviestar.com/v1.0/permissions?access_token={{authData.accessToken}}",
     "httpMethod":"GET",
     "headers":[
      {
        "value":"application/x-www-form-urlencoded",
        "header":"Content-Type"
      }
     ],
     "responseFields":[
      {
        "value":"{{response.data[0].permission}}",
        "name":"Id"
      }
     ],
     "responseErrorFields":[
      {
        "value":"{{error.message}}",
        "name":"message"
      }
     ]
   }
  }
}

Hämta en lista med målgruppsmallar

Du kan hämta en lista över alla målgruppsmallar för din IMS-organisation genom att göra en GET-förfrågan till /authoring/audience-templates slutpunkt.

API-format

GET /authoring/audience-templates

Begäran

Följande begäran hämtar listan med målgruppsmallar som du har tillgång till, baserat på konfigurationen för IMS-organisationen och sandlådan.

curl -X GET https://platform.adobe.io/data/core/activation/authoring/audience-templates \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}'

Svar

Följande svar returnerar HTTP-status 200 med en lista över målgruppsmetadatamallar som du har tillgång till, baserat på det IMS-organisations-ID och sandlådenamn som du använde. Ett instanceId motsvarar mallen för ett mål. Svaret kortas av för att vara kortfattat.

{
  "items":[
   {
     "instanceId":"12a3238f-b509-4a40-b8fb-0a5006e7901d",
     "createdDate":"2021-07-20T13:30:30.843054Z",
     "lastModifiedDate":"2021-07-21T16:33:05.787472Z",
     "metadataTemplate":{
      "create":{
        "url":"https://api.moviestar.com/v2/dmpSegments",
        "httpMethod":"POST",
        "headers":[
         {
           "value":"application/json",
           "header":"Content-Type"
         },
         {
           "value":"Bearer {{authData.accessToken}}",
           "header":"Authorization"
         }
        ],
        "requestBody":{
         "json":{
           "name":"{{segment.name}}",
           "type":"USER",
           "account":"{{customerData.accountId}}",
           "accessPolicy":"PRIVATE",
           "destinations":[
            {
              "destination":"MOVIESTAR"
            }
           ],
           "sourcePlatform":"ADOBE"
         }
        },
        "responseFields":[
         {
           "value":"{{headers.x-moviestar-id}}",
           "name":"externalAudienceId"
         }
        ],
        "responseErrorFields":[
         {
           "value":"{{message}}",
           "name":"message"
         }
        ]
      },
      "update":{
        "url":"https://api.moviestar.com/v2/dmpSegments/{{segment.alias}}",
        "httpMethod":"POST",
        "headers":[
         {
           "value":"application/json",
           "header":"Content-Type"
         },
         {
           "value":"Bearer {{authData.accessToken}}",
           "header":"Authorization"
         }
        ],
        "requestBody":{
         "json":{
           "patch":{
            "$set":{
              "name":"{{segment.name}}"
            }
           }
         }
        },
        "responseErrorFields":[
         {
           "value":"{{message}}",
           "name":"message"
         }
        ]
      },
      "delete":{
        "url":"https://api.moviestar.com/v2/dmpSegments/{{segment.alias}}",
        "httpMethod":"DELETE",
        "headers":[
         {
           "value":"application/json",
           "header":"Content-Type"
         },
         {
           "value":"Bearer {{authData.accessToken}}",
           "header":"Authorization"
         }
        ],
        "responseErrorFields":[
         {
           "value":"{{message}}",
           "name":"message"
         }
        ]
      },
      "name":"Moviestar audience template - Third example"
     }
   }
  ]
}

Hämta en specifik målgruppsmall

Du kan hämta detaljerad information om en viss målgruppsmall genom att göra en GET-förfrågan till /authoring/audience-templates slutpunkt och ange instans-ID för den målgruppsmall som du vill hämta.

API-format

GET /authoring/audience-templates/{INSTANCE_ID}
Parameter Beskrivning
{INSTANCE_ID} ID:t för målgruppens metadatamall som du vill hämta.

Begäran

curl -X GET https://platform.adobe.io/data/core/activation/authoring/audience-templates/bd4ec8f0-e98f-4b6a-8064-dd7adbfffec9 \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}'

Svar

Ett lyckat svar returnerar HTTP-status 200 med detaljerad information om den angivna målgruppsmallen.

{
  "instanceId":"34ab9cc2-2536-44a5-9dc5-b2fea60b3bd6",
  "createdDate":"2021-07-26T19:30:52.012490Z",
  "lastModifiedDate":"2021-07-27T21:25:42.763478Z",
  "metadataTemplate":{
   "create":{
     "url":"https://api.moviestar.com/v1/adaccounts/{{customerData.accountId}}/segments",
     "httpMethod":"POST",
     "headers":[
      {
        "value":"application/json",
        "header":"Content-Type"
      },
      {
        "value":"Bearer {{oauth2ServiceAccessToken}}",
        "header":"Authorization"
      }
     ],
     "requestBody":{
      "json":{
        "segments":[
         {
           "name":"{{segment.name}}",
           "description":"{{segment.description}}",
           "source_type":"FIRST_PARTY",
           "ad_account_id":"{{customerData.accountId}}",
           "retention_in_days":180
         }
        ]
      }
     },
     "responseFields":[
      {
        "value":"{{body.segments[0].segment.id}}",
        "name":"externalAudienceId"
      }
     ],
     "responseErrorFields":[
      {
        "value":"{{root}}",
        "name":"message"
      }
     ]
   },
   "update":{
     "url":"https://adsapi.moviestar.com/v1/adaccounts/{{customerData.accountId}}/segments",
     "httpMethod":"PUT",
     "headers":[
      {
        "value":"application/json",
        "header":"Content-Type"
      },
      {
        "value":"Bearer {{oauth2ServiceAccessToken}}",
        "header":"Authorization"
      }
     ],
     "requestBody":{
      "json":{
        "segments":[
         {
           "id":"{{segment.alias}}",
           "name":"{{segment.name}}",
           "description":"{{segment.description}}"
         }
        ]
      }
     },
     "responseFields":[
      {
        "value":"{{body.segments[0].segment.id}}",
        "name":"externalAudienceId"
      }
     ],
     "responseErrorFields":[
      {
        "value":"{{root}}",
        "name":"message"
      }
     ]
   },
   "delete":{
     "url":"https://adsapi.moviestar.com/v1/segments/{{segment.alias}}",
     "httpMethod":"DELETE",
     "headers":[
      {
        "value":"application/json",
        "header":"Content-Type"
      },
      {
        "value":"Bearer {{oauth2ServiceAccessToken}}",
        "header":"Authorization"
      }
     ],
     "responseErrorFields":[
      {
        "value":"{{root}}",
        "name":"message"
      }
     ]
   },
   "name":"Moviestar destination audience template - Example 1"
  }
}

Ta bort en specifik målgruppsmall

Du kan ta bort den angivna målgruppsmallen genom att göra en DELETE-förfrågan till /authoring/audience-templates slutpunkt och ange ID:t för målgruppsmallen som du vill ta bort i sökvägen för begäran.

API-format

DELETE /authoring/audience-templates/{INSTANCE_ID}
Parameter Beskrivning
{INSTANCE_ID} The id för målgruppsmallen som du vill ta bort.

Begäran

curl -X DELETE https://platform.adobe.io/data/core/activation/authoring/audience-templates/bd4ec8f0-e98f-4b6a-8064-dd7adbfffec9 \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}' \

Svar

Ett lyckat svar returnerar HTTP-status 200 tillsammans med ett tomt HTTP-svar.

API-felhantering

Destination SDK-API-slutpunkter följer de allmänna felmeddelandeprinciperna för Experience Platform API. Se API-statuskoder och fel i begäranhuvudet i felsökningsguiden för plattformen.

Nästa steg

När du har läst det här dokumentet vet du nu när du ska använda metadatamallar för målgrupper och hur du konfigurerar en metadatamall för målgrupper med /authoring/audience-templates API-slutpunkt. Läs Så här använder du Destination SDK för att konfigurera ditt mål för att förstå var det här steget passar in i processen att konfigurera målet.

På denna sida