Gebruikers, groepen en gebruikersrollen beheren

Beheerders kunnen Adobe Admin Console gebruiken om Assets Brand Portal-gebruikers en productprofielen voor Experience Managers te maken en hun rollen te beheren met behulp van de Brand Portal-gebruikersinterface. Deze bevoegdheid is niet beschikbaar voor Viewers en Editors.

In Admin Console, kunt u alle producten bekijken verbonden aan uw organisatie. Een product kan elke Experience Cloud oplossing zijn, zoals Adobe Analytics, Adobe Target of Experience Manager Assets Brand Portal. U moet het AEM Brand Portal-product kiezen en productprofielen maken.

Deze productprofielen worden om de 8 uur gesynchroniseerd met de Brand Portal-gebruikersinterface en zijn zichtbaar als groepen in Brand Portal. Nadat u gebruikers hebt toegevoegd en productprofielen hebt gemaakt en gebruikers hebt toegevoegd aan deze productprofielen, kunt u rollen toewijzen aan gebruikers en groepen in Brand Portal.

OPMERKING

Als u groepen in Brand Portal wilt maken, gebruikt u Products > Product Profiles in plaats van User page > User Groups om op basis van Adobe Admin Console groepen te maken. Productprofielen in Adobe worden gebruikt om groepen te maken in Brand Portal.Admin Console

Een gebruiker toevoegen

Als u een productbeheerder bent, gebruik Adobe Admin Console om gebruikers tot stand te brengen en hen toe te wijzen aan productprofielen (vroeger bekend als productconfiguraties), die als groepen in Brand Portal tonen. U kunt groepen gebruiken om bulkbewerkingen uit te voeren, zoals rolbeheer en het delen van elementen.

OPMERKING

Nieuwe gebruikers die geen toegang hebben tot Brand Portal, kunnen toegang aanvragen via het aanmeldingsscherm van Brand Portal. Raadpleeg Toegang aanvragen tot Brand Portal voor meer informatie. Nadat u de berichten van het toegangsverzoek in uw berichtgebied ontvangt, klik het relevante bericht en klik dan Grant Access. U kunt ook de koppeling volgen in de ontvangen e-mail met het toegangsverzoek. Als u vervolgens een gebruiker via Adobe Admin Console wilt toevoegen, volgt u stap 4-7 in de onderstaande procedure.

OPMERKING

U kunt zich direct of vanuit Brand Portal aanmelden bij Adobe Admin Console. Als u zich direct aanmeldt, volgt u de stappen 4 tot en met 7 in de onderstaande procedure om een gebruiker toe te voegen.

 1. Klik op de AEM werkbalk boven in het scherm op het Adobe-logo voor toegang tot de beheergereedschappen.

  AEM

 2. Klik in het deelvenster met beheergereedschappen op Users.

  Deelvenster Gereedschappen voor beheerders

 3. Klik op het tabblad User Roles op de pagina Management en klik vervolgens op Launch Admin Console.

  Gebruikersrollen om Admin Console te starten

 4. Voer in Admin Console een van de volgende handelingen uit om een nieuwe gebruiker te maken:

  • Klik op Overview op de werkbalk boven in het scherm. Klik op de pagina Overview op Assign Users van de Brand Portal-productkaart.

  Overzicht van Admin Console

  • Klik op Users op de werkbalk boven in het scherm. Op de pagina Users wordt Users in de linkertrack standaard geselecteerd. Klik op Add User.

  Admin Console Gebruikers toevoegen

 5. Typ in het dialoogvenster Gebruikers toevoegen de e-mailadres van de gebruiker die u wilt toevoegen of selecteer de gebruiker in de lijst met suggesties die worden weergegeven terwijl u typt.

  Gebruiker toevoegen aan Brand Portal

 6. Wijs de gebruiker toe aan ten minste één productprofiel (voorheen productconfiguraties genoemd) zodat de gebruiker toegang heeft tot Brand Portal. Selecteer het juiste productprofiel in het veld Please select a profile for this product.

 7. Klik op Save. Er wordt een welkomstbericht verzonden naar de nieuwe gebruiker. De uitgenodigde gebruiker kan op de verbinding in welkome e-mail klikken om tot Brand Portal toegang te hebben. De gebruiker kan zich aanmelden met de e-mailid (Adobe ID, Enterprise ID of Fedrated ID) die in Admin Console is geconfigureerd. Voor meer informatie, zie Eerste-inlogervaring.

  OPMERKING

  Als een gebruiker zich niet kan aanmelden bij Brand Portal, moet de beheerder van de organisatie naar Adobe Admin Console gaan en controleren of de gebruiker aanwezig is en aan ten minste één productprofiel is toegevoegd.

  Zie Beheerdersrechten verlenen aan gebruikers voor informatie over het verlenen van beheerdersrechten aan de gebruiker.

Een productprofiel toevoegen

Productprofielen (voorheen productconfiguraties genoemd) in Admin Console worden gebruikt om groepen in Brand Portal te maken, zodat u in Brand Portal bulkbewerkingen kunt uitvoeren, zoals rolbeheer en het delen van bedrijfsmiddelen. Merk Portalis het standaardproductprofiel dat beschikbaar is; u kunt meer productprofielen maken en gebruikers toevoegen aan de nieuwe productprofielen.

OPMERKING

U kunt zich direct of vanuit Brand Portal aanmelden bij Admin Console. Als u zich direct bij Admin Console aanmeldt, volgt u stap 4-7 in de onderstaande procedure om een productprofiel toe te voegen.

 1. Klik op de AEM werkbalk boven in het scherm op het Adobe-logo voor toegang tot de beheergereedschappen.

  Logo AEM

 2. Klik in het deelvenster met beheergereedschappen op Users.

  Deelvenster Gereedschappen voor beheerders

 3. Klik op het tabblad User Roles op de pagina Management en klik vervolgens op Launch Admin Console.

  Admin Console starten

 4. Klik op Products op de werkbalk boven in het scherm.

 5. Op de pagina Products is Product Profiles standaard geselecteerd. Klik op New Profile.

  Nieuw productprofiel toevoegen

 6. Geef op de pagina Create a New Profile de profielnaam, weergavenaam, profielbeschrijving op en kies of u gebruikers via e-mail op de hoogte wilt stellen wanneer ze aan het profiel worden toegevoegd of uit het profiel worden verwijderd.

  Productprofiel maken

 7. Klik op Done. De productconfiguratiegroep, bijvoorbeeld Sales group, wordt toegevoegd aan Brand Portal.

  Productprofielen

Gebruikers aan een productprofiel toevoegen

Als u gebruikers wilt toevoegen aan een Brand Portal-groep, voegt u deze toe aan het corresponderende productprofiel (voorheen bekend als productconfiguraties) in Admin Console. U kunt gebruikers afzonderlijk of bulksgewijs toevoegen.

OPMERKING

U kunt zich direct of vanuit Brand Portal aanmelden bij Admin Console. Als u zich direct bij de Admin Console aanmeldt, volgt u stap 4-7 in de onderstaande procedure om gebruikers aan een productprofiel toe te voegen.

 1. Klik in de werkbalk boven in het scherm op het logo van de Experience Manager voor toegang tot de beheergereedschappen.

  Logo AEM

 2. Klik in het deelvenster met beheergereedschappen op Users.

  Deelvenster Gereedschappen voor beheerders

 3. Klik op het tabblad User Roles op de pagina Management en klik vervolgens op Launch Admin Console.

  Starten Admin Console

 4. Klik op Products op de werkbalk boven in het scherm.

 5. Op de pagina Products is Product Profiles standaard geselecteerd. Open het productprofiel waaraan u een gebruiker wilt toevoegen, bijvoorbeeld Sales group.

  Productprofielen

 6. Ga als volgt te werk om afzonderlijke gebruikers aan het productprofiel toe te voegen:

  • Klik op Add User.

  Groeperen om productprofiel in Brand Portal toe te wijzen

  • Typ op de pagina Add User to Sales group de e-mailadres van de gebruiker die u wilt toevoegen of selecteer de gebruiker in de lijst met suggesties die worden weergegeven terwijl u typt.

  Gebruiker toevoegen aan een groep

  • Klik op Save.
 7. Ga als volgt te werk om gebruikers in grote hoeveelheden toe te voegen aan het productprofiel:

  • Choose ellipsis (…) > Add users by CSV.

  Gebruikers bulksgewijs toevoegen

  • Download een CSV-sjabloon of sleep een CSV-bestand naar de pagina Add Users by CSV.

  Gebruikers toevoegen met csv

  • Klik op Upload.

  Als u gebruikers hebt toegevoegd aan het standaardproductprofiel, Brand Portal, wordt een welkomstbericht verzonden naar de e-mail-id van de gebruikers die u hebt toegevoegd. De uitgenodigde gebruikers kunnen tot Brand Portal toegang hebben door de verbinding in welkome e-mail te klikken en binnen te ondertekenen gebruikend Adobe ID. Voor meer informatie, zie Eerste-inlogervaring.

  Gebruikers die aan een aangepast of nieuw productprofiel zijn toegevoegd, ontvangen geen e-mailberichten.

Beheerdersrechten aan gebruikers opgeven

U kunt de systeembeheerder of de bevoegdheden van de productbeheerder aan een gebruiker van Brand Portal verstrekken. Geef geen andere beheerrechten op die beschikbaar zijn in Admin Console, zoals de beheerder van het productprofiel, de beheerder van de gebruikersgroep en de ondersteuningsbeheerder. Om meer over deze rollen te weten te komen, zie Administratieve rollen.

OPMERKING

U kunt zich direct of vanuit Brand Portal aanmelden bij Admin Console. Als u zich direct bij Admin Console aanmeldt, volgt u stap 4-8 in de onderstaande procedure om een gebruiker aan een productprofiel toe te voegen.

 1. Klik op de AEM werkbalk boven in het scherm op het Adobe-logo voor toegang tot de beheergereedschappen.

  AEMLogo

 2. Klik in het deelvenster met beheergereedschappen op Users.

  Deelvenster Gereedschappen voor beheerders

 3. Klik op het tabblad User Roles op de pagina Management en klik vervolgens op Launch Admin Console.

  Admin Console starten

 4. Klik op Users op de werkbalk boven in het scherm.

 5. Op de pagina Users wordt Users in de linkertrack standaard geselecteerd. Klik op de gebruikersnaam van de gebruiker aan wie u beheerdersrechten wilt verlenen.

  Gebruikers toevoegen in Admin Console

 6. Zoek in de pagina met gebruikersprofielen de sectie Administrative Rights onderaan en kies ellipsis (…) > Edit admin rights.
  Beheerdersrechten in Admin Console

 7. Selecteer Systeembeheerder of Productbeheerder op de pagina Edit Admin.

  Beheerdersrechten in Admin Console bewerken

  OPMERKING

  Brand Portal ondersteunt alleen de rollen Systeembeheerder en Productbeheerder.

  Adobe raadt u aan de rol Systeembeheerder niet te gebruiken omdat deze beheerdersrechten voor de hele organisatie toekent voor alle producten van een organisatie. Bijvoorbeeld, heeft een systeembeheerder van een organisatie die drie marketing wolkenproducten omvat de volledige reeks voorrechten voor alle drie producten. Slechts kan een Beheerder van het Systeem de Middelen van de Experience Manager vormen zodat de activa van de Experience Manager aan Brand Portal kunnen worden gepubliceerd. Zie Elementen van Experience Managers configureren met Brand Portal voor meer informatie.

  In tegenstelling, verleent de rol van de Beheerder van het Product beheerder beheerdervoorrechten voor slechts een specifiek product. Als u een meer korrelig toegangsbeheer binnen Brand Portal wilt afdwingen, gebruikt u de rol van de Beheerder van het Product en selecteert u het product als Brand Portal.

  OPMERKING

  Brand Portal biedt geen ondersteuning voor bevoegdheden van de beheerder van het productprofiel (voorheen bekend als configuratiebeheerder). Wijs geen beheerdersrechten voor het productprofiel toe aan een gebruiker.

 8. Controleer de selectie van het admin-type en klik op Save.

  OPMERKING

  Als u beheerdersrechten voor een gebruiker wilt intrekken, brengt u de gewenste wijzigingen aan op de pagina Edit Admin en klikt u op Save.

Gebruikersrollen beheren

Een beheerder kan rollen voor gebruikers in Brand Portal wijzigen.

Naast de rol Beheerder ondersteunt Brand Portal de volgende rollen:

 • Viewer: Gebruikers met deze rol kunnen de bestanden en mappen weergeven die een beheerder met hen deelt. Viewers kunnen ook middelen zoeken en downloaden. Viewers kunnen echter geen inhoud (bestanden, mappen, collections) delen met andere gebruikers.
 • Editor: Gebruikers met deze rol hebben alle rechten van een Viewer. Bovendien kunnen Editors inhoud (mappen, collections, koppelingen) delen met andere gebruikers.
 1. Klik op de AEM werkbalk boven in het scherm op het Adobe-logo voor toegang tot de beheergereedschappen.

  AEMLogo

 2. Klik in het deelvenster met beheergereedschappen op Users.

  Deelvenster Gereedschappen voor beheerders

 3. Op de pagina User Roles is de tab Users standaard geselecteerd. Selecteer Editor of Viewer in de vervolgkeuzelijst Role voor de gebruiker wiens rol u wilt wijzigen.

  Gebruikersrollen wijzigen

  Als u de rol van meerdere gebruikers tegelijk wilt wijzigen, selecteert u de gebruikers en kiest u de gewenste rol in de vervolgkeuzelijst Role.

  OPMERKING

  De lijst Role voor gebruikers van de Beheerder is gehandicapt. U kunt deze gebruikers niet selecteren om hun rollen te wijzigen.

  OPMERKING

  De gebruikersrol is ook gehandicapt als de gebruiker een lid van de groep van de Redacteur is. Als u bewerkingsrechten van de gebruiker wilt intrekken, verwijdert u de gebruiker uit de groep Editor of wijzigt u de rol van de gehele groep in Viewer.

 4. Klik op Save. De rol wordt gewijzigd voor de overeenkomstige gebruiker. Als u meerdere gebruikers hebt geselecteerd, worden de rollen voor alle gebruikers gelijktijdig gewijzigd.

  OPMERKING

  Wijzigingen in gebruikersmachtigingen worden pas op de pagina User Roles weergegeven nadat de gebruikers zich opnieuw hebben aangemeld bij Brand Portal.

Groeprollen en -rechten beheren

Een beheerder kan specifieke rechten koppelen aan een groep gebruikers op Brand Portal. Met het tabblad Groups op de pagina User Roles kunnen beheerders:

 • Rollen toewijzen aan gebruikersgroepen
 • Gebruikersgroepen beperken om originele uitvoeringen van afbeeldingsbestanden te downloaden (.jpeg, .tiff, .png, .bmp, .gif, .pjpeg, x-portable-anymap, x-portable-bitmap, x-portable-graymap, x-portable-pixmap, x-rgb, x-xbitmap, x-xpixmap, x-icon, image/photoshop, image/x photoshop, .psd, image/vnd.adobe.photoshop) uit Brand Portal.
OPMERKING

Voor de elementen die als de koppeling worden gedeeld, is de machtiging om toegang te krijgen tot originele uitvoeringen van afbeeldingsbestanden van toepassing op basis van de machtigingen van de gebruiker die de elementen deelt.

Voer de volgende stappen uit om de rol en het recht op toegang tot originele uitvoeringen voor specifieke groepsleden te wijzigen:

 1. Navigeer op de pagina User Roles naar het tabblad Groups.

 2. Selecteer de groepen waarvoor u rollen wilt wijzigen.

 3. Selecteer de aangewezen rol van Role drop-down lijst.

  De leden van een groep toegang geven tot originele uitvoeringen van afbeeldingsbestanden (.jpeg, .tiff, .png, .bmp, .gif, .pjpeg, x-portable-anymap, x-portable-bitmap, x-portable-graymap, x-portable-pixmap, x-rgb, x-xbitmap, x-xpixmap, x-icon, image/shop , image/x-photoshop, .psd, image/vnd.adobe.photoshop) die zij van het portaal of de gedeelde verbinding downloaden, houden de Access to Original optie voor die groep geselecteerd. De optie Access to Original is standaard geselecteerd voor alle gebruikers. Als u wilt voorkomen dat een gebruikersgroep toegang krijgt tot de oorspronkelijke uitvoeringen, schakelt u de optie uit die overeenkomt met die groep.

  Gebruikersgroeprollen

  OPMERKING

  Als een gebruiker wordt toegevoegd aan meerdere groepen en als een van deze groepen beperkingen heeft, gelden de beperkingen voor die gebruiker.

  Beperkingen op de toegang tot originele uitvoeringen van afbeeldingsbestanden zijn ook niet van toepassing op beheerders, ook al zijn deze leden van beperkte groepen.

 4. Klik op Save. De rol wordt gewijzigd voor de overeenkomstige groepen.

  OPMERKING

  De user-to-group vereniging, of het groepslidmaatschap van een gebruiker, wordt gesynchroniseerd aan Brand Portal om de 8 uur. Wijzigingen in gebruikers- of groepsrollen zijn van kracht nadat de volgende synchronisatietaak is uitgevoerd.

Op deze pagina