Konfigurera länkspårning för Adobe Analytics

Senaste uppdatering: 2023-11-09

När användare klickar på länkar på webbplatsens sidor kan du hämta relaterad information i Adobe Analytics. Använd till exempel länkspårning för att lära dig hur användare interagerar med webbplatsen, spåra filhämtningar och spåra avslutslänkar.

 1. Använda Navigering, gå via Distribution, Cloud Service till Adobe Analytics -avsnitt.

 2. Använda Visa konfigurationer​öppnar du Adobe Analytics-ramverket.

 3. Expandera Konfiguration för länkspårning och konfigurera efter behov (den här sidan innehåller mer information):

  Analysramverk

Spåra filhämtningar

Konfigurera Adobe Analytics-ramverket så att filer som hämtas från associerade sidor automatiskt spåras som hämtningar i Adobe Analytics. När du aktiverar spårning av hämtningar spåras bara de filtyper som du anger.

Nedladdningar av följande filtyper spåras som standard:

 • exe
 • zip
 • wav
 • mp3
 • mov
 • mpg
 • avi
 • wmv
 • doc
 • PDF
 • xls

Om hämtningsspårning är aktiverat för PDF-filer spåras PDF när användare klickar på länkar till PDF-filer.

Egenskaperna för hämtningsspårning i ramverket implementeras som kod i analytics.sitecatalyst.js fil som genereras för en sida. Följande kodexempel representerar standardkonfigurationen för hämtningsspårning:

s.trackDownloadLinks= true;
s.linkDownloadFileTypes= 'exe,zip,wav,mp3,mov,mpg,avi,wmv,doc,pdf,xls';

Så här aktiverar du hämtningsspårning för ditt Adobe Analytics-ramverk:

 1. Öppna Adobe Analytics-ramverket och expandera konfigurationsavsnittet Länkspårning.
 2. Aktivera Spåra hämtningar.
 3. I Hämta filtyper anger du filnamnstilläggen för de typer av filer som du vill spåra.

Du kan spåra klickningen på externa länkar (avsluta länkar) på sidorna.

Så här spårar du externa länkar för ditt Adobe Analytics-ramverk:

 1. Öppna Adobe Analytics-ramverket och utöka Konfiguration för länkspårning section.
 2. Konfigurera följande egenskaper enligt dina krav.

Egenskaper för spårning när du klickar på externa länkar:

 • Spåra externt
  Aktivera extern länkspårning.

 • Externa filter
  (Valfritt) Definierar filter för att matcha de externa URL:erna för länkmålen. När länkmålen matchar filtret spåras länken. Externa filter är användbara när du bara vill spåra vissa av de externa länkarna på sidorna.

  Om du vill ange de externa länkar som ska spåras skriver du hela eller delar av länkmålets URL. Separera flera filter med kommatecken. Omsluter stränglitteraler inom enkla citattecken. Inget värde (standardvärdet för '', två enkla citattecken) spåras alla externa länkar.

 • Interna filter
  Definierar filter för att matcha URL:er för interna länkar. När länken pekar mot URL:er som matchar det här filtret spåras inte länken. Standardvärdet är ett javascript-kommando som returnerar värdnamnet för URL:en för den aktuella fönsteradressen.

  Om du vill ange interna länkar som inte spåras skriver du hela eller en del av länkmålets interna URL. Separera flera filter med kommatecken. Omsluter stränglitteraler inom enkla citattecken.

  Standardvärdet är 'javascript:,'+window.location.hostname

 • Lämna frågesträng
  Inkluderar URL-parametrar vid utvärdering av matchningar med interna och externa filter.

  Aktivera om du vill inkludera URL-parametrar när du utvärderar URL:er för länkmål mot externa och interna filter.

De externa länkspårningsegenskaperna implementeras som kod i analytics.sitecatalyst.js fil som genereras för en sida. Följande exempelkod genereras för en sida som är associerad med ett ramverk som har aktiverat extern länkspårning med följande konfiguration:

 • Externt filter är 'google.com'
 • Internt filter är standardvärdet för 'javascript:,'+window.location.hostname
 • Frågesträngar inkluderas inte när länkmålet utvärderas mot filter.
s.trackExternalLinks= false;
s.linkExternalFilters= 'google.com';
s.linkInternalFilters= 'javascript:,'+window.location.hostname;
s.linkLeaveQueryString= false;

Du kan konfigurera AEM att skicka händelser och variabeldata till Adobe Analytics när en användare klickar på en länk. The Konfiguration för länkspårning Med -egenskaper kan du ange vilka Adobe Analytics-händelser och -variabler som ska spåras när länkklickningar inträffar.

Ramverksmappningarna bestämmer händelse- och variabelvärdena. Du kan mappa Adobe Analytics-variabler till de variabler i innehållskomponenterna som lagrar data som du vill spåra när någon klickar på länkarna.

Så här skickar du variabeldata med länkklick:

 1. Öppna Adobe Analytics-ramverket och expandera konfigurationsavsnittet Länkspårning.
 2. Konfigurera följande egenskaper enligt dina krav.

Egenskaper för att skicka variabeldata med länkklick:

 • Länkspårningshändelser
  Ange de Adobe Analytics-händelsevariabler som du vill använda för att räkna länkklick.

  Avgränsa flera variabelnamn med komma.

  Standardvärdet för None orsakar ingen händelsespårning.

 • Länkspårsvarianter
  Ange de Adobe Analytics-variabler som du vill skicka till Adobe Analytics när någon klickar på länkarna. Avgränsa flera variabelnamn med komma.

  Standardvärdet för None gör att inga variabeldata skickas.

När du anger händelser och variabler som ska skickas implementeras konfigurationen som kod i analytics.sitecatalyst.js fil som genereras för en sida. Följande exempelkod genereras för en sida när ramverket spårar event10 och prop4 egenskap:

s.linkTrackEvents= 'event10';
s.linkTrackVars= 'prop4';

Utför följande procedurer för att utforska länkspårningsbeteendet i Adobe Analytics-integreringen. Processerna visar resultat från Adobe Marketing Cloud Debugger.

Allmän konfiguration

I det här exemplet visas hur mappningen fungerar för spårning och felsökning:

 1. Öppna det ramverk som har kopplats till en webbsida.

 2. Dra Sida till ramverkets mappningsområde. The Sida -komponenten tillhör Allmänt komponentgrupp i Sidekick.

  OBSERVERA

  Vilken komponent du ska använda i ett verkligt scenario beror på vilken komponent som ärvs från (om det är någon).

  Om inte bör du ha en egen komponent exponerad där (genom att definiera en analytisk undernod i dess sidkomponent).

  Konfigurera mappningen enligt följande tabell genom att dra variabeln Analytics (SiteCatalyst) från den vänstra panelen:

CQ-variabel
Post i Variables Browser
Adobe Analytics Variable
pagedata.title Anpassad eVar 1 (eVar1) eVar1
eventdata.events.pageView Anpassad 1 (händelse1) event1
 1. Dra sökkomponenten till ramverkets mappningsområde. Sökkomponenten tillhör den allmänna komponentgruppen i Sidekick. Konfigurera mappningen enligt följande tabell genom att dra variabeln Analytics (SiteCatalyst) från den vänstra panelen:
CQ-variabel
Post i Variables Browser Adobe Analytics Variable
eventdata.keyword Anpassad eVar 2 (eVar2) eVar2
eventdata.results Anpassad eVar 3 (eVar3) eVar3
eventdata.events.search Anpassad 2 (händelse2) event2
 1. Utöka Konfiguration för länkspårning område.

 2. Avmarkera Spåra hämtningar.

 3. Välj Spåra externt.

 4. Avmarkera Lämna frågesträng.

 5. Använd följande värde för Externa filter lista som identifierar den som en extern URL:

  'yahoo.com'

 6. Lägg till följande värde i Länkspårningshändelser fält:

    event1,event2
  
 7. Lägg till följande värde i Länkspårsvarv fält:

    eVar1,eVar2
  
 8. Lägg till en Text -komponenten. Innanför Text lägger du till en hyperlänk som pekar på följande adress:

  https://search.yahoo.com/?p=this

 9. Växla till Förhandsgranskningsläge och klicka på länken.

Anropet ser ut så här när det visas med Adobe Marketing Cloud Debugger:

Adobe Marketing Cloud Debugger

OBSERVERA

URL:en innehåller inte frågesträngen: ?p=this

Inkludera URL-parametern

 1. I ramverket expanderar du Konfiguration för länkspårning område.
 2. Aktivera Lämna frågesträng.
 3. Läs in förhandsgranskningen på nytt och klicka på länken.

Anropsinformationen som visas i Adobe Marketing Cloud Debugger liknar följande exempel:

Adobe Marketing Cloud Debugger igen

OBSERVERA

Den här gången innehåller URL:en frågesträngen: ?p=this

Med ad hoc-länkspårning kan författare konfigurera länkspårning för en komponent. Komponentens konfiguration åsidosätter Konfiguration för länkspårning i ramverket, så att på sidor som är kopplade till ramverket, Text -komponenter kan konfigureras för länkspårning av URL:er.

Med ad hoc-länkspårning kan du spåra hämtningslänkar, externa länkar samt händelse- och variabeldata.

Om du vill aktivera ad hoc-länkspårning måste du:

Konfigurera Adobe Analytics-ramverket för att aktivera ad hoc-länkspårning.

 1. Öppna Adobe Analytics-ramverket och utöka Konfiguration för länkspårning -avsnitt.

 2. Aktivera Ad hoc-länkspårning.

  OBSERVERA

  Alla användartyper har inte åtkomst till den här kryssrutan. Kontakta webbplatsadministratören om du behöver åtkomst.

OBSERVERA

Konfigurationen av XSS-antisamy finns nu i SLING under sökvägen /libs/sling/xss.config.xml och följande regler måste läggas till för ad hoc-länkning till arbetet:

Regeltillägg för ankartagg

<attribute name="onclick">
  <literal-list>
    <literal value="CQ_Analytics.Sitecatalyst.customTrack(this)"/>
  </literal-list>
</attribute>
<attribute name="adhocenable">
  <literal-list>
    <literal value="true"/>
    <literal value="false"/>
  </literal-list>
</attribute>
<attribute name="adhocevents">
  <regexp-list>
    <regexp name="anything"/>
  </regexp-list>
</attribute>
<attribute name="adhocevars">
  <regexp-list>
    <regexp name="anything"/>
  </regexp-list>
</attribute>

Innan du kan konfigurera ad hoc-länkspårning för Text -komponenter måste följande konfigurationer redan ha implementerats:

Använd följande procedur för att konfigurera länkspårning för en Text komponent:

 1. Öppna sidan i redigeringsläge och redigera Text -komponenten.

 2. Markera texten som du vill använda som hypertext och klicka på knappen Hyperlänk.

  Länkikon

 3. Lägg till mål-URL:en i rutan Länka till och utöka sedan området Länkspårning.

  OBSERVERA

  Anpassad länkspårning visas som en separat åtgärd bredvid åtgärden Länka/Bryt länk (analysikonen).

  Den aktiveras bara när du har valt en giltig länk i textredigeraren.

  Aktivera länkspårning

 4. Aktivera Anpassad länkspårning för att åsidosätta länkspårningskonfigurationen i Adobe Analytics-ramverket och för att aktivera länkspårning för den aktuella länken.

 5. (Valfritt) Om du vill spåra händelser med länkklickningen lägger du till Adobe Analytics-händelsenamn i dialogrutan Inkludera Adobe Analytics-variabler fält. Separera flera händelsenamn med kommatecken, till exempel

  event1, event22.

 6. (Valfritt) Om du vill spåra variabeldata med länkklickningen lägger du till Adobe Analytics-variabler i Inkludera Adobe Analytics-variabler fält. Använd något av följande format:

  • <Variable-name>: <Dynamic Value>
  • <Variable-name>: 'CONSTANT'

  I följande exempel visas varje format:

  • eVar10:pagedata.title
  • prop1: 'Aubergine'

  Avgränsa flera värden med komma.

 7. Välj OK.

På denna sida