Interaktiva bilder

Du kan enkelt skapa statiska bilder med engagerande upplevelser för kunderna genom att dra och släppa"köpbara" hotspot-områden på en bild. De köpbara hotspotten kombinerar ytterligare information om en produkt eller tjänst med en direktförsäljningsfunktion,"Lägg i kundvagnen" eller"Köp". Kunderna kan välja dessa hotspots och länkas direkt till produkten eller tjänsten, lägga till den i en kundvagn eller länkas till en webbsida. Direktupplevelser som dessa ökar kundernas engagemang och konverteringar på er webbplats.

Här följer en köpbar banderoll med popup-fönstret QuickView. En användare aktiverar snabbvyn genom att markera cirkeln eller aktiveringspunkten i modellen.

chlimage_1-152

Se hur interaktiva bilder fungerar på webbsidan ovan genom att gå till följande:

https://experienceleague.adobe.com/tools/dynamic-media-demo/shoppable-banner/we-fashion-QVzoom/index2-shoppable.html?lang=sv-SE?lang=sv-SE

Se hur interaktiva bildbanderoller skapas

Spela upp en genomgång om hur interaktiva bildbanderoller skapas (10 minuter och 33 sekunder). Du får också lära dig hur du förhandsgranskar, redigerar och levererar interaktiva bildbanderoller.

Snabbstart: Interaktiva bilder

Följande steg-för-steg-beskrivning av arbetsflödet hjälper dig att komma igång snabbt med interaktiva bilder i Adobe Experience Manager Assets.

Leta efter rubriken Exempel i några av snabbstartsåtgärderna. Den innehåller en kort självstudiekurs som baseras på följande exempel på webbsidor som ännu inte har Interactive Images tillagd:

https://experienceleague.adobe.com/tools/dynamic-media-demo/shoppable-banner/we-fashion/landing-0.html?lang=sv-SE?lang=sv-SE

Självstudiekursen visar hur du integrerar interaktiva bilder på din egen webbplats.

Interactive Images:

 1. (Valfritt) Identifiera hotspot-variabler - Om du använder fristående Experience Manager Assets och Dynamic Media kan du börja med att identifiera dynamiska variabler som används i den befintliga QuickView-implementeringen. Sedan kan du ange hotspot-data när du skapar den interaktiva bilden. Se (Valfritt) Identifiera hotspot-variabler.
  Om du använder Adobe Experience Manager Sites, Adobe Experience Manager e-handel eller båda är det här steget inte nödvändigt.
  Se e-handelskoncept i Experience Manager Assets.

 2. (Valfritt) Skapa en förinställning för Interactive Image viewer - Anpassa den grafiska bild som används för att representera aktiveringspunkter. Du behöver inte skapa en egen förinställning för Interactive Image Viewer om du tänker använda den färdiga Interactive Image Viewer-förinställningen Shoppable_Banner i stället.
  Se (Valfritt) Skapa en förinställning för visningsprogrammet för interaktiv bild.

 3. Ladda upp en bildbanderoll - Ladda upp bildbanderoller som du vill göra interaktiva.
  Se Överför en bildbanderoll.

 4. Lägg till aktiveringspunkter i en bildbanderoll - Lägg till en eller flera hotspot-områden i en bildbanderoll och koppla dem till en åtgärd som en hyperlänk, en snabbvy eller ett Experience Fragment. När du har lagt till aktiveringspunkter avslutar du den här uppgiften genom att publicera den interaktiva bilden.

 5. Lägg till en interaktiv bild på webbplatsen - Om du använder Experience Manager Sites eller eCommerce, eller båda, kan du lägga till den interaktiva bilden på en webbsida i Experience Manager. Dra Interactive Media-komponenten till sidan. Se Lägg till Dynamic Media-resurser på sidor.

  Om du använder fristående Experience Manager Assets och Dynamic Media måste du kopiera inbäddningskoden på din webbplats och sedan integrera den med din befintliga snabbvy. Se Integrera en interaktiv bild med din webbplats.

  Om du använder en WCM-fil (Web Content Manager) från tredje part måste du integrera den nya interaktiva videon med den befintliga QuickView-implementeringen som används på webbplatsen. Se Integrera en interaktiv bild med en befintlig Quickview.

(Valfritt) Identifiera hotspot-variabler

OBSERVERA

Den här aktiviteten krävs bara om följande är sant:

 • Du vill lägga till interaktivitet i bilden genom att aktivera snabbvyn.
 • Din implementering av Experience Manager använder inte ett ramverk för e-handelsintegrering för att hämta produktdata till Experience Manager från en e-handelslösning som IBM® WebSphere® Commerce, Elastic Path, hybris eller Intershop. Se e-handelskoncept i Experience Manager Assets.

Om din implementering av Experience Manager använder e-handel kan du hoppa över den här uppgiften och fortsätta med nästa uppgift.

Börja med att identifiera dynamiska variabler som används i den befintliga QuickView-implementeringen så att du kan ange hotspot-data för att skapa den interaktiva bilden.

När du lägger till aktiveringspunkter i en banderollbild i Experience Manager Assets måste du tilldela varje hotspot en SKU (Stock Keeping Unit) och valfria ytterligare variabler. Sådana hotspot-variabler används senare för att matcha hotspot-områden med Quickview-innehåll.

Det är viktigt att kunna identifiera antalet och typen av variabler som ska kopplas till hotspot-data. Varje hotspot som läggs till i en banderollbild måste innehålla tillräckligt med information för att entydigt identifiera produkten i det befintliga backend-systemet.

Det finns olika sätt att identifiera en uppsättning variabler som ska användas för hotspot-data.

Ibland räcker det att rådfråga IT-specialister som är ansvariga för den befintliga Quickview-implementeringen. IT-specialister vet troligtvis vilken minimiuppsättning data som krävs för att identifiera Quickview i systemet. Det går dock även att analysera det befintliga beteendet för koden.

De flesta QuickView-implementeringar använder följande paradigm:

 • Användaren aktiverar ett element i användargränssnittet på webbplatsen. Du kan till exempel välja en snabbvyknapp.
 • Webbplatsen skickar en Ajax-begäran till serverdelen för att läsa in QuickView-data eller -innehåll vid behov.
 • Quickview-data översätts till innehållet som förberedelse för återgivning på webbsidan.
 • Slutligen återges sådant innehåll på skärmen visuellt i koden.

Då besöker man olika delar av den befintliga webbplatsen där QuickView-funktionen används. Sedan aktiverar du snabbvyn och hämtar den Ajax-URL som skickats av webbsidan för att läsa in QuickView-data eller -innehåll.

Normalt behöver du inte använda några specialverktyg för felsökning. Moderna webbläsare har webbinspektörer som klarar ett bra jobb. Nedan följer några exempel på webbläsare som innehåller webbinspektörer:

 • Om du vill visa alla utgående HTTP-begäranden i Google Chrome trycker du på F12 för att öppna panelen Utvecklarverktyg och väljer sedan fliken Nätverk.
  På en Mac trycker du på Command+Option+I för att öppna panelen Utvecklarverktyg och sedan på fliken Nätverk.

 • I Firefox kan du antingen aktivera plugin-programmet för Firebug genom att trycka på F12 och använda fliken Net. Du kan också använda det inbyggda Inspector-verktyget och fliken Nätverk.
  Tryck på Kommando+Alt+I på en Mac för att öppna panelen Utvecklarverktyg och välj sedan fliken Granska.

När nätverksövervakning är aktiverat i webbläsaren utlöser du snabbvyn på sidan.

Nu kan du hitta Quickview Ajax-URL:en i nätverksloggen och kopiera den inspelade URL:en för framtida analys. När du utlöser snabbvyn skickas vanligtvis flera begäranden till servern. Vanligtvis är Quickview Ajax-URL en en av de första i listan. Den har antingen en komplex frågesträngsdel eller sökväg och dess MIME-svarstyp är antingen text/html, text/xml eller text/javascript.

Under den här processen är det viktigt att du besöker olika delar av webbplatsen, med olika produktkategorier och typer. Anledningen är att URL-adresser för snabbvyn kan innehålla delar som är gemensamma för en viss webbplatskategori, men bara ändras om du besöker ett annat område på webbplatsen.

I det enklaste fallet är den enda variabeldelen i snabbvyns URL produktens SKU. I det här fallet är SKU-värdet den enda datadel som du behöver för att lägga till aktiveringspunkter i banderollbilden.

I komplexa fall har emellertid QuickView-URL:en olika element förutom SKU:n, till exempel kategori-ID, färgkod och storlekskod. I sådana fall är varje element en separat variabel i hotspot-datadefinitionen i den interaktiva bildfunktionen som kan köpas i Experience Manager Assets.

Titta på följande exempel på QuickView-URL:er och deras resulterande hotspot-variabler:

En SKU, hittades i frågesträngen.

De inspelade URL:erna för snabbvyn är bland annat följande:

 • https://server/json?productId=866558&source=100

 • https://server/json?productId=1196184&source=100

 • https://server/json?productId=1081492&source=100

 • https://server/json?productId=1898294&source=100

Den enda variabeldelen i URL:en är värdet på strängparametern productId= och det är tydligt ett SKU-värde. Därför behöver dina aktiveringspunkter bara SKU-fält med värden som 866558, 1196184, 1081492, 1898294.

En SKU, finns i URL-sökvägen.

De inspelade URL:erna för snabbvyn är bland annat följande:

 • https://server/product/6422350843

 • https://server/product/1607745002

 • https://server/product/0086724882

Variabeldelen finns i den sista delen av banan och blir SKU-värdet för aktiveringspunkterna: 6422350843, 1607745002, 0086724882.

SKU och kategori-ID i frågesträngen.

De inspelade URL:erna för snabbvyn är bland annat följande:

 • https://server/quickView/product/?category=1100004&prodId=305466

 • https://server/quickView/product/?category=1100004&prodId=310181

 • https://server/quickView/product/?category=1740148&prodId=308706

I det här fallet finns det två olika delar i URL:en. SKU:n lagras i parametern prodId och kategori-ID lagras i parametern category=.

Därför är hotspot-definitionerna par. Det vill säga ett SKU-värde och en extra variabel som heter categoryId. De resulterande paren är följande:

 • SKU är 305466 och categoryId är 1100004.

 • SKU är 310181 och categoryId är 1100004.

 • SKU är 308706 och categoryId är 1740148.

Exempel

Du kan använda samma metod som i de tre exemplen ovan på demowebbsidan:

https://experienceleague.adobe.com/tools/dynamic-media-demo/shoppable-banner/we-fashion/landing-0.html?lang=sv-SE?lang=sv-SE

Demonstrationswebbsidan innehåller flera produktminiatyrbilder med en QuickView-knapp med etiketten"See More". Med webbläsarens felsökningsverktyg fortfarande aktiverat markerar du varje knapp och noterar de inspelade URL:erna för snabbvyn. När du har aktiverat alla fyra produkterna i snabbvyn som finns på sidan, finns följande lista över snabbvybegäranden som gjorts till serverdelen:

 • /datafeed/Male-Windbreaker.json
 • /datafeed/Male-SimpleHenley.json
 • /datafeed/Male-CamoPullover.json
 • /datafeed/Female-QuiltedDownJacket.json

Om du tittar på serveranropen ser du att produktspecifik information bara finns i sökvägen för begäran. Du observerar också att frågesträngen inte används alls och att det finns två olika typer av datadelar:

 • Den första typen är man eller kvinna. Du kan kalla den här"produktkategorin".
 • Den andra typen är produktnamn, till exempel CamoPullover. Du kan anta att den här informationen är produktens SKU.

Med hjälp av den här informationen har hela snabbvyns URL följande mönster:

/datafeed/$categoryId$-$SKU$.json

Baserat på en sådan analys använder du categoryId och SKU för aktiveringspunkter.

Du är nu redo att ladda upp en bildbanderoll och lägga till hotspot-områden i den med funktionen för interaktiv bild i Experience Manager Assets.

(Valfritt) Skapa en förinställning för Interactive Image Viewer

Du kan välja att använda den förinställda interaktiva bildvisningsinställningen Shoppable_Banner som medföljer Experience Manager Assets. Du kan också skapa en egen förinställning för visningsprogrammet som kan användas med interaktiva bilder.

När du skapar en anpassad förinställning för Interactive Image Viewer kan du bestämma utseendet på aktiveringspunkter i bildbanderollen. När du skapar visningsförinställningen kan du välja att använda en aktiveringspunktsbild från ett galleri med fördefinierade bilder.

När du har sparat visningsförinställningen aktiveras den automatiskt (aktiveras) på listsidan för visningsförinställningar i Experience Manager Resurser. Den här funktionen innebär att den är synlig i komponenten Interactive Media och när du visar en resurs. Om du vill leverera en interaktiv banderoll med den här visningsförinställningen måste du publicera din visningsförinställning också. Den här regeln gäller för anpassade eller färdiga visningsprogramförinställningar.

Så här skapar du en förinställning för Interactive Image Viewer:

 1. Navigera till Tools > Assets > Viewer Presets i den vänstra listen.

 2. Välj Create längst upp till höger på sidan.

 3. I dialogrutan Ny visningsförinställning för visningsprogrammet skriver du ett namn som beskriver förinställningen för det interaktiva visningsprogrammet för banderollen.

  Titeln visas på listsidan för visningsförinställningar när du har sparat.

 4. I listrutan Multimedietyp väljer du Interactive Image.

 5. Välj Create.

 6. Välj fliken Appearance på sidan Redigera visningsförinställning.

 7. Gör något av följande:

  • Om du vill överföra en egen hotspot-bild som du vill använda på bilder väljer du ikonen Resursväljaren. Gå till den hotspot-bild som du vill använda på sidan Välj innehåll, markera den och markera sedan bockmarkeringsikonen i det övre högra hörnet.
  • Om du vill välja en fördefinierad hotspot-bild väljer du ikonen för Hotspot-galleriet. Markera den hotspot-bild som du vill använda på paletten för aktivt punktgalleri.
 8. Välj Save längst upp till höger på sidan.

  Var noga med att publicera den nya visningsförinställningen.

  Se Publicera förinställningar för visningsprogram som du har lagt till.

  Du kan nu ladda upp en bildbanderoll.

Överföra en bildbanderoll

Om du redan har överfört de bilder du vill använda går du vidare till nästa steg, Lägga till aktiveringspunkter i en bildbanderoll.

Så här överför du en bildbanderoll:

 1. Överför bildbanderoller som du vill göra interaktiva.

  Se Överföra resurser.

  Nu kan du lägga till hotspot-områden i bildbanderollen; se nästa uppgift nedan.

Lägga till aktiveringspunkter i en bildbanderoll

Du kan lägga till aktiveringspunkter i en bildbanderoll med redigeraren på sidan Hantering av aktiveringspunkter.

När du lägger till aktiveringspunkter kan du definiera dem som en snabbvypopup-visning, som en hyperlänk eller som en upplevelsefragment.

Se Upplevelsefragment.

OBSERVERA

Delningsverktygen för sociala medier i Interactive Image stöds inte när du bäddar in visningsprogrammet i ett Experience Fragment. Du kan undvika det här problemet genom att använda eller skapa visningsförinställningar som inte har verktyg för delning av sociala medier. Med sådana visningsförinställningar kan du bädda in dem i Experience Fragments.

Alternativen Ångra och Gör om, nära det övre högra hörnet på sidan, stöds under den aktuella skaps-/redigeringssessionen.

När du är klar med att skapa en interaktiv bild kan du använda Förhandsgranska för att se hur den interaktiva bilden ser ut för kunderna.

Se (Valfritt) Förhandsgranska interaktiva bilder.

OBSERVERA

När du lägger till aktiveringspunkter i en bild i en interaktiv bild eller en Carousel-banderoll lagras hotspot-informationen på samma metadataplats. Platsen är relativ till bildens plats, oavsett om det är en interaktiv bild eller en Carousel Banner. Den här funktionen innebär att du enkelt kan återanvända samma bild tillsammans med dess definierade hotspot-data i båda visningsprogrammen.
Carousel Banners stöder bildscheman på bilder som även kan innehålla hotspot-områden. inte en interaktiv bild. Kom ihåg den här regeln om du tänker skapa en interaktiv bild eller en Carousel-banderoll som använder samma bild. Du kan i stället skapa interaktiva bilder och Carousel Banners med separata kopior av samma bild.
Se även Carousel Banners.

OBSERVERA

Om du redigerar interaktiva bilder med aktiveringspunkter och beskär bilden tas dina aktiveringspunkter bort.

Så här lägger du till aktiveringspunkter i en bildbanderoll:

 1. I resursvyn navigerar du till den bildbanderoll som du vill göra interaktiv.

 2. Gör något av följande:

  • Håll pekaren över bilden och välj sedan Select (bockmarkeringsikon). Välj Edit i verktygsfältet.

  • Håll pekaren över bilden och välj sedan More actions (ikonen med tre punkter) Edit.

  • Markera bilden så att du kan öppna den på sidan Detaljvy. Välj Edit i verktygsfältet.

 3. I närheten av det övre vänstra hörnet av sidan väljer du Add Hotspot (pekikon) för att öppna sidan för hantering av aktiveringspunkter.

 4. Välj Hotspot längst upp till vänster på sidan.

  1. Välj Hotspot i det övre vänstra hörnet på sidan Hantering av aktiveringspunkter.
  2. På bilden väljer du en plats där du vill att hotspot-området ska visas. Dra hotspot-området om det behövs för att justera dess placering.
  3. Lägg till ytterligare hotspot-områden efter behov genom att upprepa steg a och b.
  4. (Valfritt) Om du vill ta bort en aktiveringspunkt markerar du den i bilden och väljer sedan Delete (kontrollkaneikonen) under rubriken Hotspots.
 5. Skriv namnet på aktiveringspunkten i textfältet Namn. Det här namnet visas också i listrutan Markerad aktiveringspunkt.

 6. Gör något av följande:

  • Välj Quickview.

   • Om du använder Experience Manager Sites eller eCommerce väljer du produktväljarens ikon (förstoringsglas) för att öppna sidan Select Product (Välj produkt). Välj den produkt du vill använda och välj sedan Select i det övre högra hörnet av sidan så att du kan gå tillbaka till sidan för hantering av hotspot.

   • Om du är inte en Experience Manager Sites- eller e-handelskund

    • Se Identifiera hotspot-variabler; du måste definiera dessa variabler.
    • Ange sedan SKU-värdet manuellt. I textfältet SKU-värde skriver du produktens SKU (Stock Keeping Unit), som är en unik identifierare för varje separat produkt eller tjänst som du erbjuder. Det angivna SKU-värdet fyller automatiskt i variabeldelen av QuickView-mallen så att systemet kan koppla den markerade hotspot-området till en viss SKU:s snabbvy.
    • (Valfritt) Om det finns andra variabler i snabbvyn som du måste använda för att identifiera en produkt ytterligare väljer du Add Generic Variable. Ange en extra variabel i textfältet. category=Males är till exempel en tillagd variabel.
  • Välj Hyperlink.

   • Om du använder Experience Manager Sites väljer du ikonen Platsväljare (mapp) för att navigera till en URL. Den URL-baserade länkningsmetoden är inte möjlig om det interaktiva innehållet har länkar till relativa URL-adresser, särskilt länkar till Experience Manager-sidor.
   • Om du är en fristående kund anger du den fullständiga URL-sökvägen till en länkad webbsida i textfältet HREF.

  Var noga med att ange om länken ska öppnas på en ny webbläsarflik (rekommenderat standardvärde) eller på samma flik.

  Mer information finns i Arbeta med väljare.

  • Välj Experience Fragment.

   • Om du använder Experience Manager Sites väljer du ikonen Sök (förstoringsglas) för att öppna sidan Experience Fragment. Välj den Experience Fragment som du vill använda och välj sedan Select i det övre högra hörnet av sidan så att du kan gå tillbaka till sidan för hantering av hotspot.
    Se Upplevelsefragment.

   • Ange bredd och höjd för Experience Fragment så som du vill att det ska visas på banderollen.

    OBSERVERA

    Delningsverktygen för sociala medier i Interactive Image stöds inte när du bäddar in visningsprogrammet i ett Experience Fragment. Du kan undvika det här problemet genom att använda eller skapa visningsförinställningar som inte har verktyg för delning av sociala medier. Med sådana visningsförinställningar kan du bädda in dem i Experience Fragments.

 7. Välj Save om du vill spara ditt arbete och återgå till sidan Bläddra.

 8. Publicera den interaktiva bilden. Med publicering kan banderollen levereras via molnet och även generera inbäddningskod om du behöver integrera den med en tredjepartswebbplats.

  Se Publicera resurser.

  När du har lagt till aktiveringspunkter och publicerat den interaktiva bilden kan du nu lägga till den på din befintliga webbplats.

  Se Integrera en interaktiv bild med din webbplats.

  OBSERVERA

  Om du redigerar interaktiva bilder med aktiveringspunkter och beskär bilden tas dina aktiveringspunkter bort.

(Valfritt) Förhandsgranska interaktiva bilder

Du kan använda Förhandsgranska för att se hur den interaktiva bilden ser ut för kunderna och för att testa hur hotspot-områden i bilden beter sig som förväntat.

När du är nöjd med den interaktiva bilden kan du publicera den.
Se Bädda in video- eller bildvisningsprogrammet på en webbsida.
Se Länka URL:er till ditt webbprogram. Den URL-baserade länkningsmetoden är inte möjlig om det interaktiva innehållet har länkar till relativa URL-adresser, särskilt länkar till Experience Manager-sidor.
Se Lägg till Dynamic Media-resurser på sidor.

Så här förhandsgranskar du interaktiva bilder:

 1. I resursvyn navigerar du till en befintlig interaktiv bild som du har skapat och väljer att öppna den i förhandsvisningen.
 2. Välj Viewers i listrutan Innehåll i det övre vänstra hörnet på sidan Förhandsgranska.
 3. Välj Shoppable_Banner eller namnet på den förinställning för visningsprogrammet för den interaktiva bilden som du har skapat i listan Visare.
 4. Markera hotspot-områden i bilden om du vill testa deras associerade åtgärder.

Publicera interaktiva bildresurser

Mer information om hur du publicerar interaktiva bildresurser finns i Publicera resurser.

Integrera en interaktiv bild med webbplatsen

När du har överfört en banderollbild, lagt till aktiveringspunkter i bilden och publicerat den interaktiva bilden kan du nu lägga till den på din webbsida.

Om du använder Experience Manager Sites kan du lägga till den interaktiva bilden genom att dra Interactive Media-komponenten till sidan. Se Lägg till Dynamic Media-resurser på sidor.

Om du är fristående kund av Experience Manager Assets kan du lägga till den interaktiva bilden manuellt på din webbplats enligt beskrivningen i det här avsnittet.

 1. Kopiera den publicerade interaktiva bildens inbäddningskod.
  Se Bädda in video- eller bildvisningsprogrammet på en webbsida.

 2. Lägg till den kopierade inbäddningskoden på önskad plats på webbsidan.
  Den kopierade inbäddningskoden ställs in för en responsiv miljö så att den automatiskt passar det tilldelade området.

Exempel

Använda demowebbplatsen som exempel:

https://experienceleague.adobe.com/tools/dynamic-media-demo/shoppable-banner/we-fashion/landing-0.html?lang=sv-SE?lang=sv-SE

Observera att bilden på de tre hanarna är en statisk IMG-tagg:

<img class="img-responsive" width="100%" title="Hero Image 2" alt="Hero Image 2" src="images/shoppable-banner.jpg">

Integrationen är så enkel som att ta bort taggen IMG och ersätta den med den kopierade inbäddningskoden från Experience Manager Assets. Du kan se resultatet i följande URL som visar den interaktiva bilden som kan köpas på sidan med tre cirkelaktiveringspunkter:

https://experienceleague.adobe.com/tools/dynamic-media-demo/shoppable-banner/we-fashion/landing-1.html?lang=sv-SE?lang=sv-SE

OBSERVERA

Så här långt är de hotspots som finns på den interaktiva bilden av demowebbplatsen endast avsedda för webben. de är ännu inte integrerade med den befintliga snabbvyn.

Om du vill tillämpa en beskärning på en interaktiv bild för en responsiv miljö kan du inkludera konfigurationsattributet för interaktiv bild ZoomView.iscommand i sökvägen. Komponenten ZoomView anropas och iscommand är det kommando för att visa bilden som du använder.

Se ZoomView.iscommand konfigurationsattribut.

Se kommandot för att beskära bilder.

Nu kan du integrera den interaktiva bilden med en befintlig Quickview på webbplatsen.

Integrera en interaktiv bild med en befintlig snabbvy

OBSERVERA

Den här uppgiften gäller endast om du är en fristående kund av Experience Manager Assets.

Det sista steget i den här processen är att integrera den interaktiva bilden med en befintlig Quickview-implementering på din webbplats. Det finns ingen lösning på integreringen som fungerar i alla fall. Alla QuickView-implementeringar är unika och det krävs en särskild strategi. Det handlar sannolikt om hjälp från en IT-handläggare.

Den befintliga Quickview-implementeringen representerar normalt en kedja av interrelaterade åtgärder som inträffar på webbsidan i följande ordning:

 1. En användare utlöser ett element i användargränssnittet för webbplatsen.
 2. FrontEnd-koden hämtar en QuickView-URL som baseras på användargränssnittselementet som utlöstes i steg 1.
 3. Front-end-koden skickar en Ajax-begäran med den URL som fås i steg 2.
 4. Bakåtlogiken returnerar motsvarande QuickView-data eller -innehåll tillbaka till slutkoden.
 5. Slutkoden läser in QuickView-data eller -innehåll.
 6. Om du vill kan du konvertera den inlästa QuickView-informationen till en HTML-representation med hjälp av koden längst fram.
 7. I koden visas en modal dialogruta eller panel och HTML-innehållet återges på skärmen för slutanvändaren.

Dessa anrop representerar inte oberoende offentliga API-anrop som kan anropas av webbsidans logik från ett godtyckligt steg. I stället är det ett kedjat anrop där varje steg döljs i den sista fasen (återanrop) av föregående steg.

Samtidigt som den interaktiva bilden som kan köpas ersätter steg 1 och delvis steg 2, när en användare väljer en aktiveringspunkt i bilden som kan köpas, hanteras denna användarinteraktion av användaren. Visningsprogrammet returnerar en händelse till webbsidan som innehåller alla hotspot-data som tidigare lagts till i Experience Manager Assets.

I en sådan händelsehanterare gör koden längst fram följande:

 • Lyssnar på en händelse som skickas av den interaktiva bilden som kan köpas.
 • Skapar en URL för snabbvyn baserat på hotspot-data.
 • Startar processen att läsa in snabbvyn från serverdelen och återge den på skärmen för visning.

Den inbäddningskod som returneras av Experience Manager Assets har redan en färdig händelsehanterare som kommenteras ut, vilket visas i följande markerade kodfragment:

    var s7interactiveimageviewer = new s7viewers.InteractiveImage({
      "containerId" : "s7interactiveimage_div",
      "params" : {
        "serverurl" : "https://aodmarketingna.assetsadobe.com/is/image",
        "contenturl" : "https://aodmarketingna.assetsadobe.com/",
        "config" : "/etc/dam/presets/viewer/Shoppable_Media",
        "asset" : "/content/dam/mac/aodmarketingna/shoppable-banner/shoppable-banner.jpg" }
    })
    /* // Example of interactive image event for Quickview.
       s7interactiveimageviewer.setHandlers({
        "quickViewActivate": function(inData) {
          var sku=inData.sku; //SKU for product ID
          //To pass other parameter from the hotspot, you will need to add custom parameter during the hotspot setup as parameterName=value
          loadQuickView(sku); //Replace this call with your Quickview plugin
          //Please refer to your Quickviewer plugin for the Quickview call
         },
       });
    */
    s7interactiveimageviewer.init();

Därför är det bara nödvändigt att avkommentera koden och ersätta dummy-hanterarens brödtext med koden som är specifik för den aktuella webbsidan.

Processen med att skapa QuickView-URL:en är inte densamma som den process som användes för att identifiera hotspot-variabler som beskrivs tidigare.

Se Identifiera hotspot-variabler.

Med hjälp av de tidigare exemplen på snabbvyns URL kan du i följande exempel se hur snabbvyns URL är uppbyggd i varje fall:

En SKU, som finns i frågesträngen

s7interactiveimageviewer.setHandlers({ "quickViewActivate": function(inData) { var quickViewUrl = "https://server/json?productId=" + inData.sku + "&source=100"; }, });

En SKU, finns i URL-sökvägen

s7interactiveimageviewer.setHandlers({ "quickViewActivate": function(inData) { var quickViewUrl = "https://server/product/" + inData.sku; }, });

SKU och kategori-ID i frågesträngen

s7interactiveimageviewer.setHandlers({ "quickViewActivate": function(inData) { var quickViewUrl = "https://server/quickView/product/?category=" + inData.categoryId + "&prodId=" + inData.sku; }, });

Det sista steget för att utlösa snabbgransknings-URL:en och aktivera snabbvypanelen kräver troligen hjälp av en IT-handläggare på IT-avdelningen. De har kunskap om hur de bäst kan utlösa QuickView-implementeringen från rätt steg med en färdig QuickView-URL.

Du kan se hur dessa steg tillämpas på demowebbplatsen för att helt integrera en interaktiv bild som kan köpas med QuickView-koden. Tidigare identifierades strukturen för snabbvyns URL som följande:

/datafeed/$categoryId$-$SKU$.json

Om du vill rekonstruera den här URL:en i quickViewActivate-hanteraren kan du använda fälten categoryId och SKU som är tillgängliga i inData-objektet som skickas till hanteraren av användarens kod:

var sku=inData.sku;
var categoryId=inData.categoryId;
var quickViewUrl = "datafeed/" + categoryId + "-" + sku + ".json";

Demonstrationswebbplatsen aktiverar dialogrutan Quickview med ett enkelt loadQuickView()-funktionsanrop. Den här funktionen har bara ett argument, vilket är snabbvydata-URL:en. Det sista steget för att integrera den interaktiva bilden i shoppingläge är att lägga till följande kodrad i quickViewActivate-hanteraren:

loadQuickView(quickViewUrl);

Här följer den fullständiga källkoden:

 var s7interactiveimageviewer = new s7viewers.InteractiveImage({
 "containerId" : "s7interactiveimage_div",
 "params" : {
  "serverurl" : "https://aodmarketingna.assetsadobe.com/is/image",
  "contenturl" : "https://aodmarketingna.assetsadobe.com/",
  "config" : "/etc/dam/presets/viewer/Shoppable_Media",
  "asset" : "/content/dam/mac/aodmarketingna/shoppable-banner/shoppable-banner.jpg" }
 })
  s7interactiveimageviewer.setHandlers({
  "quickViewActivate": function(inData) {
   var sku=inData.sku;
   var categoryId=inData.categoryId;
  var quickViewUrl = "datafeed/" + categoryId + "-" + sku + ".json";
  loadQuickView(quickViewUrl);
  },
  });
 s7interactiveimageviewer.init();

Den färdiga demowebbplatsen med den helt integrerade interaktiva bilden ser ut så här:

https://experienceleague.adobe.com/tools/dynamic-media-demo/shoppable-banner/we-fashion/landing-3.html?lang=sv-SE?lang=sv-SE

Använd snabbvyn för att skapa anpassade popup-fönster

Se Skapa anpassade popup-fönster med Quickview.

På denna sida