Skapa och konfigurera sidor för Resursredigeraren

I det här dokumentet beskrivs följande:

 • Därför ska du skapa anpassade resursredigeringssidor.
 • Skapa och anpassa resursredigeringssidor, dvs. WCM-sidor, där du kan visa och redigera metadata samt utföra åtgärder på resursen.
 • Så här redigerar du flera resurser samtidigt.
OBSERVERA

Resursresurs är tillgänglig som en referensimplementering med öppen källkod. Se Kommandon för resursdelning. Det stöds inte officiellt.

Varför skapa och konfigurera sidor i Resursredigeraren?

Digital Asset Management används i allt fler scenarier. När man går från en småskalig lösning för en liten användargrupp yrkesutbildade användare - till exempel fotografer eller taxonomier - till större och mer mångsidiga användargrupper - t.ex. affärsanvändare, WCM-författare, journalister osv. - kan det kraftfulla användargränssnittet Adobe Experience Manager Assets för professionella användare tillhandahålla för mycket information och intressenter börjar begära specifika användargränssnitt eller applikationer för att få tillgång till de digitala resurserna som är relevanta för dem.

Dessa resurscentrerade program kan vara enkla fotogallerier i ett intranät där medarbetarna kan ladda upp bilder från mässor eller ett presscenter på en offentlig webbplats. Tillgångscentrerade tillämpningar kan även omfatta kompletta lösningar som kundvagnar, kassor och verifieringsprocesser.

Att skapa ett resurscentrerat program blir i stor utsträckning en konfigurationsprocess som inte kräver kodning, bara kunskap om användargrupper och deras behov samt kunskap om de metadata som används. Resurscentrerade program som skapats med Assets kan utökas: med måttlig kodningsansträngning kan återanvändbara komponenter för att söka, visa och ändra resurser skapas.

Ett resurscentrerat program i Experience Manager består av en resursredigeringssida, som kan användas för att få en detaljerad vy av en viss resurs. På en resursredigeringssida kan du även redigera metadata, förutsatt att användaren som använder resursen har de behörigheter som krävs.

Skapa och konfigurera en resursredigeringssida

Du anpassar resursredigeraren för att avgöra hur användare kan visa och redigera digitala resurser. För att göra detta skapar du en ny resursredigeringssida och anpassar sedan vyerna och de åtgärder som användarna kan utföra på den sidan.

OBSERVERA

Om du vill lägga till anpassade fält i DAM-resursredigeraren lägger du till nya cq:Widget-noder i /apps/dam/content/asseteditors.

Skapa en resursredigeringssida

När du skapar sidan Resursredigerare kan det vara bra att skapa sidan direkt under sidan Resursdelning.

Så här skapar du en resursredigeringssida:

 1. Gå till den plats där du vill skapa en resursredigeringssida på fliken Websites och klicka på Nytt.
 2. Välj Geometrixx Resursredigerare och klicka på Skapa. Den nya sidan skapas och sidan visas på fliken Webbplatser.

screen_shot_2012-04-23at15858pm

Grundsidan som skapas med Geometrixx Resursredigeraren ser ut så här:

assetshare5

Om du vill anpassa resursredigeringssidan använder du element från sidosparken. Sidan Resursredigeraren som du kommer åt från Geometrixx Press Center är en anpassad version av en sida baserad på den här mallen:

assetshare6

Ange att en resursredigerare ska öppnas från en resursdelningssida

När du har skapat den anpassade resursredigeringssidan måste du se till att när du dubbelklickar på resurser som den anpassade resursresursen du skapade öppnar resurserna på den anpassade redigeringssidan.

Så här anger du sidan Resursredigeraren:

 1. På sidan Resursresurs klickar du på Redigera bredvid Frågebyggaren.

screen_shot_2012-04-23at20123pm

 1. Klicka på fliken Allmänt om den inte redan är markerad.

 2. I fältet Sökväg till resursredigeraren anger du sökvägen till resursredigeraren som du vill att sidan Resursdelning ska öppna resurser i och klickar på OK.

screen_shot_2012-04-23at21653pm

Lägg till komponenterna i Resursredigeraren

Du bestämmer vilken funktionalitet en resursredigerare har genom att lägga till komponenter på sidan.

Så här lägger du till komponenterna för redigering av resurser:

 1. På sidan Resursredigeraren som du vill anpassa väljer du Resursredigeraren i sidosparken. Alla tillgängliga komponenterna för redigeringsprogrammet för resurser visas.
OBSERVERA

Vad du kan anpassa beror på vilka komponenter som är tillgängliga. Om du vill aktivera komponenter går du till designläge och markerar de komponenter som du behöver ha aktiverade.

 1. Dra komponenterna från sidosparken till resursredigeraren och gör eventuella ändringar i komponentdialogrutorna. Komponenterna beskrivs i följande tabell och beskrivs i de detaljerade instruktionerna som följer.
OBSERVERA

När du utformar resursredigeringssidan skapar du komponenter som är skrivskyddade eller redigerbara. Användarna vet att ett fält kan redigeras om en bild av en penna visas i den komponenten. Som standard är de flesta komponenter skrivskyddade.

Komponent Beskrivning
Metadata FormandMetadata Text Field Gör att du kan lägga till ytterligare metadata för en resurs och utföra en åtgärd, som att skicka, för den resursen.
Sub Assets Gör att du kan anpassa underresurser.
Taggar Tillåter användare att markera och lägga till taggar i en resurs.
Thumbnail Visar en miniatyrbild av resursen, dess filnamn och låter dig lägga till en alternativ text. Du kan även lägga till resursredigeringsåtgärder här.
Title Visar resursens titel, som kan anpassas.

screen_shot_2012-04-23at22743pm

Metadataformulär och textfält - Konfigurera komponenten Visa metadata

Metadataformuläret är ett formulär som innehåller en start- och slutåtgärd. däremellan anger du Text-fält. Mer information om hur du arbetar med formulär finns i Forms.

 1. Skapa en startåtgärd genom att klicka på Redigera i formulärets startområde. Om du vill kan du ange en Box-titel. Som standard är Box title Metadata. Markera kryssrutan Klientvalidering om du vill att Java-script-klientkoden ska genereras för validering.

screen_shot_2012-04-23at22911pm

 1. Skapa en End-åtgärd genom att klicka på Redigera i formulärets slutområde. Du kan till exempel skapa ett Submit-alternativ som tillåter användare att skicka sina metadataändringar. Du kan också lägga till ett Återställ-alternativ som återställer metadata till det ursprungliga läget.

screen_shot_2012-04-23at23138pm

 1. Dra metadatatextfält mellan formulärstart och formulärslut till formuläret. Användare fyller i metadata i dessa textfält som de kan skicka eller slutföra en annan åtgärd på.

 2. Dubbelklicka på fältnamnet, till exempel Titel, för att öppna metadatafältet och göra ändringar. På fliken Allmänt i fönstret Redigera komponent definierar du namnutrymmet och fältetiketten samt typ, till exempel dc:title.

screen_shot_2012-04-23at23305pm

Mer information om hur du ändrar namnutrymmen i metadataformuläret finns i Anpassa och utöka resurser.

 1. Klicka på fliken Begränsningar. Här kan du välja om ett fält är obligatoriskt och vid behov lägga till begränsningar.

screen_shot_2012-04-23at23435pm

 1. Klicka på fliken Visa. Här kan du ange en ny bredd och ett nytt antal rader för metadatafältet. Markera kryssrutan Fältet är skrivskyddat så att användarna kan redigera metadata.

screen_shot_2012-04-23at23446pm

Följande är ett exempel på ett metadataformulär med olika fält:

metadata

På sidan Resursredigeraren kan användare sedan ange värden i metadatafälten (om de är redigerbara) och utföra slutåtgärden (till exempel skicka ändringarna).

Deltillgångar

I delresurskomponenten kan du visa och välja delresurser. Du kan bestämma vilka namn som ska visas under huvudresursen och underresurserna.

Dubbelklicka på delresurskomponenten för att öppna dialogrutan med delresurser där du kan ändra rubrikerna för huvudresursen och eventuella delresurser. Standardvärdena visas under motsvarande fält.

screen_shot_2012-04-23at23907pm

Följande är ett exempel på en ifylld delresurskomponent:

screen_shot_2012-04-23at24442pm

Om du till exempel markerar en underresurs bör du tänka på hur komponenten visar rätt sida och ruttiteln ändras från underresurser till syskon.

screen_shot_2012-04-23at24552pm

Taggar

Komponenten Tags är en komponent där användare kan tilldela befintliga taggar till en resurs, vilket gör det enklare att ordna och hämta den senare. Du kan göra den här komponenten skrivskyddad, så användarna kan inte lägga till taggar, utan bara visa dem.

screen_shot_2012-04-23at25031pm

Dubbelklicka på taggkomponenten för att öppna dialogrutan Taggar där du kan ändra titeln från Taggar, om du vill, och där du kan välja de tilldelade namnutrymmena. Om du vill göra det här fältet redigerbart avmarkerar du kryssrutan Hide Edit. Som standard är taggar redigerbara.

screen_shot_2012-04-23at24731pm

Om användare kan redigera taggar kan de klicka på pennan för att lägga till taggar genom att välja dem i listrutan Taggar.

screen_shot_2012-04-23at25150pm

Följande är en ifylld tagg-komponent:

screen_shot_2012-04-23at25244pm

Miniatyrbild

Miniatyrkomponenten är den plats där den valda miniatyrbilden visas (för många av formaten extraheras miniatyrbilden automatiskt). Komponenten visar dessutom filnamnet och åtgärder som du kan ändra.

screen_shot_2012-04-23at25452pm

Dubbelklicka på miniatyrkomponenten för att öppna dialogrutan med miniatyrbilder där du kan ändra alternativ text. Som standard är miniatyrbilden för alternativ text Klicka för att hämta-resurs.

screen_shot_2012-04-23at25604pm

Följande är ett exempel på en fylld miniatyrkomponent:

screen_shot_2012-04-23at34815pm

Titel

Rubrikkomponenten visar resursens namn och en beskrivning.

Som standard är den i skrivskyddat läge, så användare kan inte redigera den. Dubbelklicka på komponenten och avmarkera kryssrutan Dölj redigeringsknappen om du vill göra den redigerbar. Ange dessutom en titel för flera resurser.

screen_shot_2012-04-23at35100pm

Om du kan redigera titeln kan du lägga till en titel och en beskrivning genom att klicka på pennan för att öppna fönstret Resursegenskaper. Dessutom kan du aktivera och inaktivera resursen genom att välja datum och tid.

När du redigerar Title kan användare ändra titeln, Beskrivning och ange och Av gånger för att aktivera och inaktivera resursen.

screen_shot_2012-04-23at35241pm

Följande är ett exempel på en ifylld Title-komponent:

chlimage_1-164

Lägg till resursredigeringsåtgärder

Du kan avgöra vilka åtgärder användare kan utföra på valda digitala resurser från ett urval av fördefinierade åtgärder.

Så här lägger du till åtgärder på sidan Resursredigeraren:

 1. På sidan Resursredigeraren som du vill anpassa klickar du på Resursredigeraren i sidosparken.

screen_shot_2012-04-23at35515pm

Följande åtgärder är tillgängliga:

Åtgärd Beskrivning
Download Användarna kan hämta markerade resurser till sina datorer.
Editors Låter användarna redigera en bild (interaktiv redigering)
Lightbox Sparar resurser i en "lightbox" där du kan utföra andra åtgärder på dem. Det här kommer är praktiskt när du arbetar med resurser på flera sidor.
Locking Tillåter användare att låsa en resurs. Detta funktionen är inte aktiverad som standard och måste aktiveras i listan av komponenter.
References Klicka här för att visa vilka sidor tillgången används.
Versioning Skapa och återställ versioner av en resurs.
 1. Dra lämplig åtgärd till området Åtgärder på sidan. Det skapar ett alternativ som används för att köra åtgärden som dras på sidan.

chlimage_1-165

Flera redigeringsresurser med sidan Resursredigeraren

Med Experience Manager Assets kan du ändra flera resurser samtidigt. När du har valt resurser kan du ändra deras:

 • Taggar
 • Metadata

Så här gör du om du vill redigera flera resurser på sidan Resursredigeraren:

 1. Öppna Geometrixx Tryck på Center:
  https://localhost:4502/content/geometrixx/en/company/press.html

 2. Välj resurser:

  • i Windows: Ctrl + click varje resurs.
  • på Mac: Cmd + click varje resurs.

  Så här väljer du en rad resurser: klicka på den första resursen och Shift + click den sista resursen.

 3. Klicka på Redigera metadata i fältet Åtgärder (vänster del av sidan).

 4. Sidan Press Center Asset Editor öppnas på en ny flik. Resursernas metadata visas enligt följande:

  • En tagg som inte gäller för alla resurser utan bara för ett fåtal, visas i kursiv stil.
  • En tagg som gäller för alla resurser visas med ett vanligt teckensnitt.
  • Andra metadata än taggar: värdet för fältet visas bara om det är samma för alla markerade resurser.
 5. Klicka på Hämta om du vill hämta en ZIP-fil som innehåller resursens ursprungliga återgivningar.

 6. Klicka på Redigera taggalternativet som finns bredvid fältet Taggar.

  • En tagg som inte gäller för alla resurser, men bara för ett fåtal har en grå bakgrund.
  • En tagg som gäller för alla resurser har en vit bakgrund.

  Du kan:

  • Klicka på x för att ta bort taggen för alla resurser.
  • Klicka på + för att lägga till taggen i alla resurser.
  • Klicka på pilen och välj en tagg för att lägga till en ny tagg till alla resurser.

  Klicka på OK om du vill skriva ändringarna i formuläret. Rutan bredvid fältet Taggar markeras automatiskt.

 7. Redigera beskrivningsfältet. Ange det till exempel till:

  This is a common description

  När ett fält redigeras skrivs de befintliga värdena för de valda resurserna över när formuläret skickas.

  Obs! kryssrutan bredvid fältet markeras automatiskt när fältet redigeras.

 8. Klicka på Uppdatera metadata för att skicka formuläret och spara ändringarna för alla resurser.

  Obs! endast markerade metadata ändras.

På denna sida