Experience Cloud målgrupper

Målgrupper är samlingar med besökare (en lista med besökar-ID:n). Med Adobe Audience Library kan ni hantera översättning av besöksdata till målgruppssegmentering. Att skapa och hantera målgrupper liknar alltså att skapa och använda segment. Du kan också dela målgruppssegmentet till produkter och tjänster i Experience Cloud.

Målgrupper kan skapas eller härledas från olika källor, till exempel:

 • Nya som skapats i Experience Cloud
 • Analytics segment som publicerats i Experience Cloud
 • Audience Manager

Realtidsanvändare kontra historiska målgrupper

Alla målgrupper, oavsett var de finns, är tillgängliga för användning i realtid med målinriktning. Målgrupper som delas från Analytics till Audience Manager är dock inte tillgängliga för målgruppsanpassning i realtid. Systemet utvärderar målgrupper på två sätt:

 • Historiska målgrupper från Analytics utvärderas var fjärde timme. Total tid att bearbeta och dela tar upp till åtta timmar. Historiska målgrupper omfattar alltid återkommande besökare.
 • Målgrupper i realtid hämtas från Experience Cloud och utvärderas i realtid.

Hur lösningar använder målgrupper

I följande tabell beskrivs hur målgrupper används i Experience Cloud-lösningar:

Lösning Beskrivning
Experience Cloud målgrupper Skapa, hantera och dela målgrupper direkt med gränssnittet Audience Library. Ni kan:
 • Använd målgrupper i realtid med råanalysattribut
 • Kombinera målgrupper för att skapa sammansatta, sammanfogade realtids- och historiska data
 • Se grafiska vyer av uppskattad målgruppsstorlek

Information om vilken typ av målgrupp du vill skapa finns i: Experience Cloud målgrupper.
Analytics Vid segmentering kan du skapa ett segment, kombinera det med en rapportsvit och sedan publicera segmentet på Experience Cloud. När du publicerar segmentet visas det på Audience Library-sidan i Experience Cloud. (Mer information finns i Publicera segment på Experience Cloud i hjälpen för Analytics.) Publiken finns också som målgrupp för en kampanjupplevelse som levereras av Adobe Target och i Audience Manager. När du delar en målgrupp från Adobe Analytics och väljer den för användning i en aktiv kampanj skickas de besöksprofiler som uppfyller villkoren för segmentdefinitionen för de senaste 90 dagarna till Audience Services. Gränsen för delade målgrupper har ökat till 75. Målgrupper som delas till Experience Cloud från Analytics får inte överstiga 20 miljoner unika medlemmar. På grund av cachelagring kräver borttagna rapportsviter i Analytics 12 timmar innan borttagningen visas i Experience Cloud.
Mobiltjänster Analysera mobiltrafik med solbränsvisualisering i Device Types-rapporten.
Target Med ID-tjänsten kombineras besökar-ID:n och data i en enda användbar profil för användning i olika lösningar. Med kryssrutan Publicera på Experience Cloud när du skapar segment i Adobe Analytics kan segmentet vara tillgängligt i Adobe Target anpassade målgruppsbibliotek. Ett segment som skapats i Analytics eller Audience Manager kan användas för aktiviteter i Target. Du kan till exempel skapa kampanjaktiviteter baserat på Analytics konverteringsmått och målgruppssegment som skapats i Analytics.
Audience Manager Delade målgrupper finns i segmentering med Audience Manager. Alla Experience Cloud-målgrupper finns i Audience Manager, vilket innebär att
 • Inbyggd automatisering av hur de delas och används i lösningsarbetsflöden
 • Destinationer utanför webbplatsen
 • Look-alike-modellering
Campaign
 • Importera delade målgrupper från olika Adobe Experience Cloud-lösningar till Adobe Campaign.
 • Exportera mottagarlistor i form av delade målgrupper. Dessa delade målgrupper kan användas i de olika Adobe Experience Cloud-lösningar ni använder.
Advertising Cloud Använd målgruppen som mål.
VIKTIGT

När en besökare kvalificerar sig för den målgrupp som delas från Analytics, sker en 4-8 timmars fördröjning innan den informationen kan användas i Target, Ad Cloud och Campaign Standard.

Mer hjälp - frågor, vägledning och användningsfall

Hjälp med Resurs
Hittar du inte publiker? Se till att du är etablerad. Se Komma igång - aktivera lösningar för bastjänster.
🔗 hit och begär åtkomst till profiler och målgrupper (formulär för etablering av integreringar).
Användningsfall Mer information om vilken lösning som ska användas finns i Alternativ för målgruppsskapande i kunskapsbasen.
Forum Målgruppsforumet är en annan resurs för att få hjälp med målgrupper.

Gränssnittselement i målgruppsbiblioteket

Experience Cloud innehåller ett bibliotek för att skapa och hantera målgrupper med inbyggd målgruppsidentifiering i realtid.

Experience Cloud > Experience Platform > People > Audience Library

Element Beskrivning
Nytt Skapa en målgrupp.
Titel och beskrivning En kolumnrubrik som identifierar och beskriver målgruppen.
Författare Personen som skapade målgruppssegmentet.
Källa Identifierar var målgruppen skapades.
Aktuell storlek Den aktuella målgruppsstorleken.
Aktiv Segmentets aktiva status.

På denna sida