Uppsättningar med klassificeringsregler

En regeluppsättning är en grupp klassificeringsregler för en specifik variabel. Du använder en variabel för regeluppsättningen. Om du vill skapa flera regeluppsättningar för en variabel måste du tillämpa varje regeluppsättning på flera rapportsviter.

Bygg sida för klassificeringsregel

Analytics > Admin > Classification Rule Builder

Följande fält och alternativ är tillgängliga på Classifications Rule Builder.

Element Beskrivning

Lägg till regeluppsättning

Skapar en regeluppsättning.

Regler

Visar antalet regler i uppsättningen.

Status

Visar regeluppsättningens aktivitetsstatus, till exempel Utkast eller Aktiv. Aktiva regler bearbetas dagligen och klassificeringsuppgifterna undersöks, vanligtvis en månad tillbaka. Reglerna söker automatiskt efter nya värden och överför klassificeringarna.

Senast ändrad

Anger när regeluppsättningen redigerades.

Duplicera

Duplicerar (kopierar) en regeluppsättning så att du kan tillämpa regeluppsättningen på en annan variabel eller på samma variabel i en annan rapportserie.

Skapa en klassificeringsregeluppsättning

Ge klassificeringsregeluppsättningen ett namn, använd variabeln och ange överskrivningsinställningar.

 1. (Förutsättning) Definiera klassificeringsstrukturen i Admin > Report Suites.

  (Se Klassificeringar i hjälpen för Admin Tools om hur du lägger till klassificeringar.)

  Variabler visas i New Rule Set bara efter att minst en klassificering har definierats för den variabeln.

  Du kan skapa klassificeringar för en variabel i Admin > Report Suites > Traffic > Traffic Classifications (eller Conversion > Conversion Classifications). Markera sedan variabeln och klicka sedan på Add Classification.

 2. Om du vill skapa en regeluppsättning klickar du på Admin > Classification Rule Builder > Add Rule Set.

 3. Namnge regeluppsättningen och klicka sedan på Create Rule Set.

 4. Markera regeluppsättningen för redigering.

 5. Klicka på Select Report Suites and Variables.

  Rapportsviten och variabellistan fylls i med alla klassificerade variabler som är tillgängliga i alla rapportsviter i ditt inloggningsföretag. En enskild variabel i en rapportserie kan bara tillhöra en regeluppsättning.

  Se Variable i definitionerna för Klassificeringsregelverktyget sida för mer information.

 6. Ange vilka rapportsviter och variabler som ska användas och klicka sedan på Save.

 7. Fortsätt med lägga till klassificeringsregler till regeluppsättningen.

På denna sida