Skapa eller redigera vyer i Adobe Workfront

Du kan anpassa vilken typ av information som visas på skärmen med hjälp av vyer. Du kan använda flera typer av vyer i Adobe Workfront.

I den här artikeln beskrivs hur du skapar och redigerar standardvyer för listor och rapporter, och hur du skapar Agile-vyer. Mer information finns i Vyöversikt i Adobe Workfront.

Åtkomstkrav

Expandera om du vill visa åtkomstkrav för funktionerna i den här artikeln.

Du måste ha följande åtkomst för att kunna utföra stegen i den här artikeln:

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
Adobe Workfront-plan* Alla
Adobe Workfront-licens* Begäran eller senare
Konfigurationer på åtkomstnivå*

Redigera åtkomst till filter, vyer, grupperingar

Redigera åtkomst till rapporter, instrumentpaneler och kalendrar för att skapa en vy i en rapport

Obs! Om du fortfarande inte har åtkomst frågar du Workfront-administratören om de anger ytterligare begränsningar för din åtkomstnivå. Mer information om hur en Workfront-administratör kan ändra åtkomstnivån finns i Skapa eller ändra anpassade åtkomstnivåer.

Objektbehörigheter

Hantera behörigheter till en rapport för att skapa eller redigera en vy i en rapport

Hantera behörigheter till en vy för att redigera den

Mer information om hur du begär ytterligare åtkomst finns i Begär åtkomst till objekt.

*Kontakta Workfront-administratören om du vill veta vilken plan, licenstyp eller åtkomst du har.

Skapa eller anpassa en vy

Hur du skapar eller anpassar en vy varierar beroende på om du skapar eller anpassar en standardvy eller en flexibel vy.

Skapa eller anpassa en standardvy create-or-customize-a-standard-view

Du kan skapa en ny standardvy eller anpassa en befintlig standardvy som du skapade tidigare.

 1. Klicka på listrutan Visa i en lista där du vill skapa eller anpassa en vy.

 2. (Valfritt) Om du vill anpassa en befintlig vy väljer du den standardvy som du vill anpassa.
  Standardvyer är tillgängliga för alla typer av listor i Workfront, till exempel rapporter, projektlistor och uppgiftslistor.

 3. Klicka på listrutan Visa och sedan på Anpassa vy eller Ny vy.
  Dialogrutan Anpassa vy visas.

 4. Gör något av följande i avsnittet Förhandsvisa kolumn:

  • Ändra värdet för en kolumn genom att klicka på kolumnrubriken och sedan markera ett nytt fält.

  • Lägg till en kolumn genom att klicka på Lägg till kolumn, börja skriva namnet på kolumnen som du vill lägga till och klicka sedan på den när den visas i listrutan.

  • Justera den ordning som kolumnerna visas i genom att dra kolumnrubriken till en ny plats.

   • (Valfritt) I området Kolumninställningar klickar du på listrutan Sammanfatta den här kolumnen med och väljer sedan ett av de tillgängliga alternativen för att sammanfatta informationen. När du väljer det här alternativet sammanställs informationen i kolumnen i rapportens grupperingar.
    För datumfält kan du sammanfatta värdena med följande alternativ:

    • Maximal
    • Minimum

    För tal- och valutafält kan du sammanfatta värdena med följande alternativ:

    • Antal
    • Summa
    • Genomsnittlig
    • Maximal
    • Minimum
    note note
    NOTE
    Följande undantag gäller för överordnade objekt (till exempel överordnade uppgifter) när du samlar värden för följande fält i grupperingar:
    • Alla sifferfält och valutafält utom Faktiska timmar (till exempel Planerad/Faktisk arbetskostnad, Planerad/Faktisk utgiftskostnad, Planerad/Faktisk kostnad, Planerad timmar) samlar endast värdena för de underordnade aktiviteterna och fristående aktiviteter. De sammanställer inte värdena för de överordnade uppgifterna eller de överordnade överordnade uppgifterna.
    • Faktiska timmar sammanställer värdena för de huvudsakliga överordnade och de fristående aktiviteterna. De sammanställer inte siffrorna för de överordnade aktiviteternas överordnade eller underordnade aktiviteternas överordnade uppgifter.
    • Anpassade datafält för tal- och valutavärden samlar alla uppgifter: överordnade, underordnade, överordnade och fristående uppgifter.

    Mer information om hur du använder grupperingar i en rapport finns i artikeln Översikt över grupperingar i Adobe Workfront.

   • (Valfritt) Klicka på Avancerade alternativ för att ange följande information för kolumnen:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
    Etikett för anpassad kolumn Ange en anpassad etikett för kolumnen. Den här etiketten ersätter standardetiketten.
    Fältformat Välj i vilket format du vill att värdena ska visas för fälten i kolumnen.
    Visa den här kolumnen när du arbetar på en instrumentpanel Välj det här alternativet om du vill visa den här kolumnen på en kontrollpanel när rapporten visas sida vid sida med en annan rapport. När det här alternativet är avmarkerat visas inte den här kolumnen när du visar rapporten på en kontrollpanel där rapporter visas sida vid sida.
    Kolumnregler Klicka på Lägg till en regel för den här kolumnen för att definiera en regel för kolumnen. När du har lagt till en regel kan du definiera fält- och textformat för hur fält som matchar den regeln visas. Klicka på Lägg till regel när du har definierat regeln.

    Mer information om villkorlig formatering av vyer i rapporter finns i artikeln Använd villkorsstyrd formatering i textläge.

 5. (Villkorligt) Om du klickade på Avancerade alternativ klickar du på Klar.

 6. Klicka på Spara vy om du vill skapa en ny vy eller ersätta den aktuella vyn med ändringarna.
  eller
  Klicka på Spara som ny vy om du vill spara ändringarna som en ny vy.

  note tip
  TIP
  Spara som ny vy är det enda tillgängliga alternativet när du anpassar en inbyggd Workfront-vy.

  Åtkomsten styr hur vyn sparas. Om du skapade vyn från början kan du spara ändringarna. Annars uppmanas du att spara en version. Tänk på att de ändringar du gör i vyn påverkar användare som vyn har delats med.

Skapa eller anpassa en Agile-vy create-or-customize-an-agile-view

Du kan skapa en Agile-vy eller anpassa en befintlig Agile-vy som du har skapat tidigare.

IMPORTANT
Flexibla vyer är bara tillgängliga när du visar ett projekt.

Mer information om Agile-vyer finns i artikeln Hantera ett projekt i Agile-vyn.

NOTE
Den här proceduren gäller endast för den äldre Agile-vyn, inte för en projektvy.

Så här skapar eller anpassar du en Agile-vy:

 1. Gå till listan med uppgifter i ett projekt.

 2. Klicka på ikonen Kavla Kavla och klicka sedan på Använd äldre profil i vyn Byrå.

 3. (Villkorligt) Så här anpassar du en befintlig Agile-vy:

  1. Klicka på den nedrullningsbara menyn Visa och välj sedan den vy du vill anpassa.
   Du kan inte anpassa Agile-standardvyn.

  2. Klicka på listrutan Visa igen och klicka sedan på Anpassa vy.

 4. (Villkorligt) Klicka på Ny vy om du vill skapa en ny Agilvy.
  Dialogrutan Anpassa flexibel vy visas.

 5. I dialogrutan Anpassa flexibel vy anger du ett namn för vyn Agile.
  Vi rekommenderar att du tar med ordet"Agile" i visningsnamnet så att användarna vet att det här är en Agile-vy.
  Det här namnet visas i listrutan Visa när du väljer en vy.

 6. Definiera de statuskolumner som ska visas på artikelpanelen i den flexibla vyn. Detta är uppgiftsstatusvärdena som definieras av Workfront-administratören, vilket beskrivs i Skapa eller redigera en status.

  Det går bara att använda systemstatus på Agile-artikelpanelen. Om en status endast är tillgänglig för en enskild grupp som du är medlem i, är statusen inte tillgänglig på den flexibla artikelpanelen. Dessutom visas inte uppgifter som har en status som bara är tillgänglig för en anpassad grupp när du visar projektet i en Agile-vy.

  Användarna kan flytta artiklar mellan dessa statuskolumner på Agile-artikelpanelen.
  När du definierar statuskolumner kan du göra följande:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header
  Ändra ordning på statuskolumner: Dra en statuskolumn till den ordning där du vill att den ska visas.
  Ta bort statuskolumner: Klicka på ikonen (x) för den kolumn som du vill ta bort.
  Du kan inte ta bort statusen"Nytt" om inte en anpassad status har lagts till i vyn och den anpassade statusen är lika med"Nytt".
  Mer information om hur du skapar en anpassad status finns i Skapa eller redigera en status.
  Lägg till statuskolumner: Klicka på ikonen Plus och välj sedan den status som du vill lägga till.
  Alla standardstatusvärden för systemet visas, liksom alla anpassade statusvärden som har delats med dig.
  Du kan konfigurera upp till 10 statusar att visa.
 7. Välj bland följande alternativ i området Koppla kortfärg till:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
  Artikel: Alla underaktiviteter matchar färgen för den överordnade uppgiften, så att färgerna för alla artiklar i en viss simbana är desamma.
  Färger tilldelas slumpmässigt till aktiviteter när de skapas om aktiviteten inte har några underaktiviteter eller inte har någon överordnad aktivitet.
  Kostnadsfri form: Alla kort visas som standard med blått tills en användare ändrar färgen manuellt, vilket beskrivs i artikeln Kategorisera artiklar efter färg på Urklipp.
  Prioritet:

  Färgerna kopplas till artikelprioriteten enligt följande:

  • Hög = Röd
  • Medium = gul
  • Låg = Grön
   Om din Workfront-administratör har konfigurerat anpassade prioriteringar för ditt Workfront-system är den högsta prioriteten röd, den näst högsta är gul och den återstående är grön.
  Aktivitetsägare: Alla artiklar med samma primära tilldelade färg har samma färg.
  Den primära tilldelade användaren är den användare som först tilldelades uppgiften.
 8. I avsnittet Agile i området Ytterligare fält klickar du på Lägg till fält och markerar sedan det fält som du vill lägga till i artikelkort. (Detta är samma fält som du kan lägga till när du skapar en anpassad vy eller skapar kolumner för en rapport.)
  Upprepa den här processen om du vill lägga till upp till tre ytterligare fält till artikelkorten.
  När du lägger till fält i artikelkort är fälten skrivskyddade och visas endast när fältet fylls i.

  Som standard visas följande typer av data på artikelkortet:

  • Artikelnamn med en länk direkt till uppgiften
  • Projektnamnet med en länk direkt till projektet
   Den här länken visas bara när du använder den flexibla vyn på en iteration. Den visas inte när du använder en Agile-vy i ett projekt.
  • Uppgiftsbeskrivningen
  • Aktuellt åtagande
  • Visa och redigera procentandelen antingen genom att justera själva procentandelen eller genom att justera antalet punkter eller timmar som är klara
  • Tilldelade användare

  Du kan visa ytterligare data (inklusive anpassade data) på artikelkort. Du kan visa ytterligare fält på artikelkort av någon anledning. Du kan till exempel visa Kund-ID om du arbetar med artiklar för flera kunder i projektet eller om du vill visa Startdatum för aktiviteten.

 9. Klicka på Spara.
  Åtkomsten styr hur vyn sparas. Om du skapade vyn från början kan du spara ändringarna. Annars uppmanas du att spara en version. Tänk på att de ändringar du gör i vyn påverkar användare som vyn har delats med.

 10. (Valfritt) Klicka på ikonen Lista för att gå tillbaka till listan med uppgifter.

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43