Åsidosätt faktureringssatser för jobbroller på företagsnivå

När en jobbroll skapas kan du välja en timfaktureringsfrekvens för den rollen. Du kan skapa flera faktureringspriser per timme som är specifika för ett företag. Varje faktureringstaxa gäller för ett visst datumintervall.

På projektnivå kan du aktivera ett alternativ för att tillåta faktureringstariffer på företagsnivå att åsidosätta projektnivåfrekvenser. Mer information finns i Åsidosätt faktureringstariffer på projektnivå med faktureringstariffer på företagsnivå.

Åtkomstkrav

Du måste ha följande:

Adobe Workfront plan*
Alla
Adobe Workfront licens*
Plan
Konfigurationer på åtkomstnivå*

Administrativ åtkomst till företag om du inte är systemadministratör

Edit tillgång till finansiella uppgifter

Obs! Om du fortfarande inte har åtkomst frågar du Workfront-administratören om de anger ytterligare begränsningar för din åtkomstnivå. Mer information om hur en Workfront-administratör kan ändra din åtkomstnivå finns i Skapa eller ändra anpassade åtkomstnivåer.

*Kontakta Workfront-administratören om du vill ta reda på vilken plan, licenstyp eller åtkomst du har.

Åsidosätta eller ändra en fastställd faktureringsfrekvens som används för en specifik jobbroll

 1. Klicka på ikonen Main Menu i det övre högra hörnet av Adobe Workfront och klicka sedan på Setup .

 2. Klicka på Companies.

 3. Leta reda på företaget där jobbrollen är tilldelad.

 4. Klicka på företagsnamnet i listan.

 5. Klicka på Billing Rates i den vänstra panelen.

 6. Klicka på Add Billing Rate>New Billing Rate eller välj en befintlig frekvens att redigera.

 7. I dialogrutan New Billing Rate väljer du en jobbroll för att definiera faktureringsfrekvensen.

  Standardfaktureringshastighet visar systemnivåfrekvensen för den här jobbrollen.

  Dialogrutan Ny faktureringshastighet

 8. I fältet Faktureringstariffer 1 anger du faktureringstaxan. Klicka sedan på Spara för att åsidosätta faktureringstakten en gång.

  eller

  Klicka på Lägg till ränta om du vill lägga till fler faktureringstariffer med giltighetsdatum.

 9. (Villkorligt) Om du lägger till mer än en faktureringsavgift anger du följande information:

  • Billing Rates 1, 2 osv.: Värdet för faktureringssatsen för tidsperioden.

  • Start Date: Det datum då tariffen börjar gälla.

  • End Date: Datumet då hastigheten slutar.

   Faktureringsränta 1 har inget startdatum och den senaste faktureringstakten har inget slutdatum. Vissa datum läggs till automatiskt. Om t.ex. Faktureringstariff 1 inte har något slutdatum och du lägger till Faktureringstariff 2 med startdatumet 1 maj 2023, läggs slutdatumet 30 april 2023 till Faktureringstariff 1 så att inga luckor uppstår.

 10. Klicka på Spara.

  note note
  NOTE
  Jobbrollsatser som ändras i projektet påverkar bara det projektet. Kurser som ändras på företagsnivå kommer att påverka alla projekt. Mer information finns i Översikt över åsidosättande av faktureringstaxor för jobbroller och beräkning av intäkter för ett projekt.
recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43