Arbeta med attribut för flera värden

Ibland kanske du vill arbeta med ett fält med flera värden. Titta på följande exempel:

 • Du erbjuder filmer till användare. En viss film har flera skådespelare.
 • Du säljer biljetter till konserter. En viss användare har flera favoritband.
 • Du säljer kläder. En skjorta finns i flera storlekar.

Om du vill hantera rekommendationer i de här scenarierna kan du skicka data med flera värden till Target Recommendations och använd särskilda operatorer för flera värden.

Tillåt Recommendations för att identifiera data med flera värden ska de skickas som en JSON-array, som i kodexemplen nedan.

Skicka en flervärdesparameter i JavaScript

function targetPageParams() {
 return {
  'entity.id':          '123',
  'entity.categoryId':      '["A", "A:B", "A:B:C", "A:B:C:D"]',
  'entity.MultiValueAttribute':  '["X", "Y", "Z"]',
  'entity.event.detailsOnly':   'true',
  'excludedIds":         '[123, 3232, 2323, 4344]',
  'orderId":           '123456',
  'orderTotal":          '195.32',
  'productPurchaseId":      '[001,002,003]'
 };
}

Mer information finns i Implementera attribut med flera värden in Anpassade entitetsattribut.

Skicka ett entitetsattribut med flera värden i en CSV-fil

## RECSRecommendations Upload File,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
## RECS''## RECS'' indicates a Recommendations pre-process header. Please do not remove these lines.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
## RECS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
## RECSUse this file to upload product display information to Recommendations. Each product has its own row. Each line must contain 19 values and if not all are filled a space should be left.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
## RECSThe last 100 columns (entity.custom1 - entity.custom100) are custom. The name 'customN' can be replaced with a custom name such as 'onSale' or 'brand'.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
## RECSIf the products already exist in Recommendations then changes uploaded here will override the data in Recommendations. Any new attributes entered here will be added to the product''s entry in Recommendations.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
## RECSentity.id ,entity.name,entity. categoryId ,entity. message ,entity.thumbnailUrl ,entity.value ,entity.pageUrl ,entity.inventory ,entity.margin ,entity.custom1 ,entity.custom2 ,entity.custom3 ,entity.custom4,entity.custom5,entity.custom6,entity.custom7,entity.custom8,entity.custom9,entity.custom10,
1,Sample Product 1,category1,Save 10%,http://sample.store/products/images/product1_th.jpg,325,http://sample.store/products/product_detail.jsp?productId=1,1000,48,a,"[ ""v1"", ""v2"" ]",, , , , , , , ,
2,Sample Product 2,category1,Save 10%,http://sample.store/products/images/product2_th.jpg,369,http://sample.store/products/product_detail.jsp?productId=2,1000,52,a,"[ ""v1"", ""v2"" ]",, , , , , , , ,
3,Sample Product 3,category1,Save 10%,http://sample.store/products/images/product3_th.jpg,479,http://sample.store/products/product_detail.jsp?productId=3,1000,78,a,"[ ""v1"", ""v2"" ]",,,,,,,,,
4,Sample Product 4,category1,Save 10%,http://sample.store/products/images/product4_th.jpg,409,http://sample.store/products/product_detail.jsp?productId=4,1000,66,a,"[ ""v1"", ""v2"" ]",,,,,,,,,
5,Sample Product 5,category1,Save 10%,http://sample.store/products/images/product5_th.jpg,325,http://sample.store/products/product_detail.jsp?productId=5,1000,45,a,"[ ""v1"", ""v2"" ]",,,,,,,,,

När ett entitetsattribut, profilattribut eller en mbox-parameter anges som ett flervärde enligt ovanstående format, Recommendations infogar automatiskt att fältet har flera värden.

Följande operatorer är tillgängliga för användning med entitets-, profil- och mbox-attribut med flera värden:

 • is contained in list
 • is not contained in list

Arbeta med attribut med flera värden i inkluderingsregler

NOTE
Stöd för dynamisk matchning av attribut med flera värden är för närvarande bara tillgängligt i villkor när en matchningsregel för profilattribut eller parameterattribut (mbox) används vid jämförelse av ett enskilt värde från vänster sida till en höger sida med flera värden. Flervärdesattribut stöds för närvarande inte i kampanjer, entitetsattributmatchning eller för listor till vänster om inkluderingsregler.

Exempel: Uteslut nyligen bevakade objekt

Anta att du vill förhindra att filmer som finns i användarens senaste tio bevakade filmer rekommenderas. Först skriver du ett profilskript som kallas user.lastWatchedMovies för att spåra de tio senast visade filmerna som en JSON-array. Sedan kan du exkludera objekten med följande inkluderingsregel:

`Profile Attribute Matching`
`id - is not contained in list - user.lastWatchedMovies`

JSON API-representation av inkluderingsregeln:

{
  "attribute": "id",
  "operation": "isNotContainedInList",
  "source": {
    "name": "user.lastWatchedMovies",
    "type": "PROFILE"
  }
}

Exempel: Rekommendera objekt från användarens favoriter

Anta att du bara vill rekommendera biljetter till konserter om bandet som spelas är ett av användarens favoritband. Kontrollera först att du har en profilvariabel som kallas profile.favoriteBands som innehåller användarens favoritband. Se sedan till att katalogen innehåller ett attribut entity.artistPerforming som omfattar konstnären som utför konserten. Sedan kan du använda följande inkluderingsregel:

`Profile Attribute Matching`
`artistPerforming - is contained in list - profile.favoriteBands`

JSON API-representation av inkluderingsregeln:

{
  "attribute": "artistPerforming",
  "operation": "isContainedInList",
  "source": {
    "name": "profile.favoriteBands",
    "type": "PROFILE"
  }
}

Exempel: API-generering av villkor som rekommenderar objekt från en användares favoriter

Kriterier med flervärdesfiltreringsregler, precis som alla villkor, kan skapas via Adobe I/O API:er. Ett exempel-API-anrop för att skapa ett villkor där entitetsattributet id finns i parameterlistan för mbox favorites anges här:

curl -X POST \
 https://<serverhost>/api/recs/<client>/criteria/item \
 -H 'Accept: application/vnd.adobe.target.v1+json' \
 -H 'Accept-Encoding: gzip, deflate' \
 -H 'Cache-Control: no-cache' \
 -H 'Connection: keep-alive' \
 -H 'Content-Type: application/json' \
 -H 'User-Agent: <from API client>' \
 -H 'X-Target-user-email: <email address>' \
 -H 'cache-control: no-cache' \
 -d '{
  "name": "viewed criteria",
  "criteriaTitle": "test title",
  "type": "VIEWED_CF",
  "key": "CURRENT",
  "daysCount": "TWO_WEEKS",
  "aggregation": "NONE",
  "backupDisabled": false,
  "partialDesignAllowed": true,
  "configuration": {
    "inclusionRules": [
      {
        "attribute": "id",
        "operation": "isContainedInList",
        "source": {
          "name": "mbox.favorites",
          "type": "MBOX"
        }
      }
    ]
  }
}'

Den här kombineras med JavaScript på sidan för att skicka favoritinnehållet:

<!-- pass in the value of mbox parameter “favorites” as JSON array -->
<script type="text/javascript">
  mboxCreate('myMbox','entity.id=<key>','favorites=["a","b","c"]');
</script>
recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654