Uppskatta den trafik som krävs för en lyckad Multivariate Test-aktivitet

Eftersom ett multivariata test jämför flera upplevelser är det viktigt att veta hur mycket trafik som krävs för att få meningsfulla resultat. Trafikuppskattningen använder statistik om er sida och antalet upplevelser som testas för att uppskatta mängden trafik och hur länge testet ska pågå.

Trafikberäkningsverktyget beräknar den provstorlek som krävs för att säkerställa följande:

 • 95 % förtroende. Denna statistik innebär att risken att rapportera falskt positivt om det inte finns någon verklig ökning är 5 % (100 % - konfidensnivå).
 • 80 % statistisk styrka. Denna siffra innebär att det är 80 % troligt att provningen identifierar en verklig lyft på 25 % eller mer.
 • Minst 25 % tillförlitligt detekterbar lyft. Target beräknar mängden trafik som krävs för att ha en 80-procentig chans att upptäcka en verklig ökning på 25 % eller mer.

Testet använder Bonferroni-korrigeringen för att korrigera för flera jämförelser. Den här metoden är känd för att vara konservativ, vilket balanseras genom att en relativt stor, tillförlitlig lyft som kan detekteras används.

Trafikberäkningsverktyget ger även feedback som talar om för dig om du har tillräckligt med trafik för det test du har utformat för att lyckas.

 1. Klicka på ikonen Traffic i Visual Experience Composer.

  Trafikberäkningsverktyget öppnas. Du kan klicka på ikonen Traffic igen om du vill dölja trafikuppskattningen.

  uppskattningsbild

 2. Ange typisk konverteringsgrad, uppskattade besökare per dag och testvaraktighet.

  • Number of Content Combinations: Beräknas automatiskt baserat på antalet upplevelser som skapas som en del av din aktivitet efter eventuella undantag.
  • Typical Conversion Rate: Konverteringsgraden uttrycks i procent utifrån din uppskattning eller tidigare data från analyssystemet.
  • Estimated Visitors Per Day: Det här är antalet besökare som sannolikt kommer att visa den här sidan baserat på målinriktningskriterierna. Detta kan baseras på era analysdata.
  • Test Duration: Det antal dagar som du vill att aktiviteten ska köras.

  Trafikuppskattningen använder dessa statistik för att avgöra vilka justeringar som krävs för att köra ett lyckat test.

  I närheten av överkanten av trafikberäkningsverktyget beräknas de värden du anger och resultatet visas.

  uppskattningOtillräcklig bild

  När du ändrar siffrorna ändras uppskattningen. Om du till exempel testar många upplevelser och konverteringsgraden och antalet visningar är för låga visar Traffic Estimator hur länge testet måste köras för att lyckas. Eller, om trafiken är låg, kan Traffic Estimator föreslå ett lägre antal upplevelser så att du kan köra testet det önskade antalet dagar.

  Om du inte har tillräckligt med trafik kan du göra något eller båda av följande:

  • Minska antalet kombinationer av erbjudanden och antalet platser.
  • Öka testets varaktighet.

  Justera siffrorna tills Traffic Estimator säger att du har tillräckligt med trafik och utforma sedan testet därefter.

  uppskattningsbild

recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654