Elevens betygsutdrag

Hämta elevens betygsutdrag och hantera rapporter med Learning Manager.

Med Adobe Learning Manager kan administratörer i en organisation generera utskrifter som är kopplade till elever.

Generera elevbetygsutdrag generatelearnertranscripts

 1. För att generera elevens betygsutdrag klickar du på Reports i den vänstra rutan i Administratörsinloggning.

  Administratören navigerar till Custom Reports > Excel Reports flik i Reports sidan.

 2. Klicka på länken Learner Transcripts.

  Inställningen Learner Transcript historiksidan visas med meddelandet- Inga elevbetygsutdrag har genererats än eller en lista över hämtningar som har utlösts efter implementering av historiksida för utbildningsutdrag.

  Dialogrutan Elevens betygsutdrag visas. Välj det datumintervall som du vill att transkriptionen ska genereras för.

  note note
  NOTE
  Som standard är från-startdatum elevens registreringsdatum och till-datum är alltid det aktuella datumet. Du kan bara ändra startdatumet från när du behöver informationen.
 3. Välj namnen på eleverna i Select Learners och klicka på Generate.

 4. Du kan välja en enskild elev eller grupper av elever. Om du vill lägga till fler än en elev klickar du på Add More Learners.

  Lägg till fler elever

 5. Du kan välja specifika kataloger genom att markera kryssrutan. Betygsutdrag laddas bara ned för de angivna katalogerna. Du kan välja specifika kataloger genom att välja katalogen från Select Catalogs listruta.

 6. När du exporterar elevens betygsutdrag finns det ett alternativ, Enrollment Status. Den här listrutan innehåller följande alternativ:

  • Markera allt
  • Slutfört
  • Pågår
  • Inte påbörjad
  • Avregistrerad

  Välj katalogen

 7. Du kan också hämta utskrifter för elever som har tagits bort från ett konto.

  För att ladda ner elevens betygsutdrag för raderade användare, klicka på Advanced Options och aktivera kryssrutan Include data of Deleted Learners.

  Hämta elevbetygsutdrag för raderade elever

 8. Du kan välja att hämta modulnivåinformation i elevens betygsutdrag genom att aktivera alternativet "Enable module level information" kryssrutan. I det här fallet hämtas modulnamn och den tid som tillbringas på varje modul som en del av transkriptionen om det här alternativet är aktiverat.

 9. Du kan välja att hämta kompetensdata och sammanfattningar genom att aktivera alternativet "Include skills data and summary sheets" kryssrutan.

  Betygsutdrag genereras och hämtas till din dator som .csv-filer när kunskapsdata inte ingår. Om kryssrutan Kunskapsdata är aktiverad genereras och hämtas betygsfiler.

Generera elevens betygsutdrag med kopiera och klistra in

Att hämta elevens betygsutdrag blir en omständlig process eftersom det bara kan erhållas för en elev eller användargrupp en i taget. Med funktionen för att kopiera och klistra in kan du här kopiera listan över elevens e-postadresser och klistra in den på en gång.

 1. Logga in som Administrator eller Manager.

 2. Gå till Reports under Manage, laddar det User Activity sidan.

 3. Klicka Custom Reports i den vänstra rutan och välj Learner Transcripts från listan.

 4. På fliken Learner Transcripts sida, klicka på Generate New i det övre vänstra hörnet.

 5. Välj önskade datum genom att klicka på Select date range Listrutan. Klicka Email IDs för att ange den kopierade listan med unika e-postadresser.

  Kopiera och klistra in e-post-ID

 6. Användning Validate Email Ids för att verifiera om det angivna ID:t är korrekt.

  Validera e-post-ID:n

  Om det angivna e-post-ID:t är felaktigt markeras det i rött tillsammans med ett valideringsmeddelande enligt ovan.

  Generate Knappen är inte tillgänglig om inte alla angivna e-post-ID:n är korrekta.

  Generera elevens betygsutdrag

 7. Klicka Generate knapp för att generera elevens betygsutdrag för alla nämnda e-postadresser. Du får ett bekräftelsemeddelande enligt nedan om att skapa en rapport.

  Bekräftelsemeddelande för rapporten som genereras

  Generering av elevbetygsutdrag kan kombineras för e-post-ID som anges under båda Users och Email IDs -fliken.

Historik över nedladdningar av elevbetygsutdrag ltdownload

På fliken Learner Transcript för att skapa en rapport när du klickar på Generate New visas dialogrutan Elevens betygsutdrag.

Generera en rapport över alla elevens betygsutdrag

Klicka Advanced Options och expandera panelen.

Välj användarna och katalogen de tillhör. När du har klickat på Generate visas en dialogruta som anger den ungefärliga tiden det tar att hämta rapporten. Klicka på för att generera rapporten Generate.

Välj knappen Generera

Betygsutdraget genereras i bakgrunden och du kan fortsätta med dina uppgifter i Learning Manager. När transkriptionen har skapats kan du hämta den från listan.

Administratörer kan visa alla utskrifter som genereras av någon i systemet.

Visa nedladdningshistorik

Nedladdningslistan innehåller följande attribut:

 • Elever: De elever/elevgrupper vars utskrifter ska laddas ned.
 • Ytterligare data som ingår: Beroende på vilka ytterligare dataadministratörer som vill hämta från alternativet Avancerat i det modala fönstret Lägg till elevens betygsutdrag
 • Status: Hämtat, ställt i kö eller pågår.
 • Från och till: Varaktighet för de utskrifter som ska laddas ned.
 • Filter som används: Om du har tillämpat filtren för registreringsstatus.
 • Genererat av: Användar-id för den Learning Manager-användare som begärde hämtningen.
 • Status: Hämtat, ställt i kö eller pågår.

Du kan avbryta hämtningen när som helst. Om ett jobb avbryts av administratören skickar Learning Manager ett meddelande i appen till den användare som utlöste elevens betygsutdrag.

Nedladdningskö för elevens betygsutdrag

Du kan annullera när som helst hämta. Om ett jobb avbryts skickar Learning Manager ett meddelande i appen till den användare som har avbrutit jobbet.

Data för raderade elever dataofdeletedlearners

Du kan inkludera raderade elevers data i listan Elevens betygsutdrag. I dialogrutan Elevens betygsutdrag aktiverar du alternativet Include data of Deleted Learners.

När du har aktiverat alternativet och klickat Generate, de borttagna elevdatafunktionerna på nedladdningssidan för Elevens betygsutdrag enligt nedan:

Visa data för borttagna elever

Anpassa kolumner customize-columns-lt

En administratör kan anpassa de kolumner som exporteras i en elevens betygsrapport. Administratörer, anpassade administratörer och chefer kan konfigurera kolumnerna innan rapporten exporteras.

På fliken Learner Transcripts dialogrutan klickar du på Advanced Options. I dialogrutan Configure Export Format markerar du de kolumner som du vill exportera.

Anpassa kolumner som ska exporteras

Anpassning är endast tillåtet när en användare hämtar elevens betygsutdrag i .CSV-format. När den laddas ner i .XLSX-format kommer valet av kolumninställning inte att följas och alla standardkolumner kommer att exporteras.

Elevens filinnehåll i betygsutdrag learnertranscriptfilecontent

En vanlig betygsfil för elever består av sex Excel-ark i en enda fil. Elevens betygsblad ger en övergripande inblick i data inklusive antalet elever som är inblandade per kurs, deras färdigheter, slutförandeprocenten baserad på kurs eller elev och en efterlevnadstavla. Följande instrumentpaneler är tillgängliga i elevutskrifter:

Elevens betygsutdrag

I Excel-bladet för elevbetygsutdrag, tillsammans med profilinformation om eleven, finns information om utbildningsobjektets förbrukning, t.ex. registreringsdatum, startdatum, uppnådd grad och erhållna quizpoäng. Om kurser ingår i något utbildningsprogram listas de separat, bortsett från enskilda uppgifter om kursens förbrukning.

1 - Tavla för utbildningsaktivitet

På den här LO-specifika instrumentpanelen kan du se antalet elever för varje kurs, utbildningsprogram eller certifiering. Du kan visa förloppsindikatorn för elever för ett visst utbildningsobjekt. Denna tabell visar data som antal elever som har slutfört kursen eller utbildningsprogrammet, elever under utveckling och elevens förfallodatum.

Användarnas förlopp för den specifika kursen beräknas baserat på inmatningsfälten där du anger tröskelvärdena för förfallodatum och förloppsprocent. Om du till exempel anger 7 dagar och 70 % som värden i inmatningsfältet visas kursförloppet för kurser som förfaller om 7 dagar och för kurser som har mer än 70 % förlopp. Du kan också ändra tidsperioden i tabellen, där ändrade data visas automatiskt på kontrollpanelen.

2 - Tavla för utbildningsaktivitet

Utbildningstavlan visar data för en specifik användare. På den här instrumentpanelen kan du se de kurser, utbildningsprogram eller certifieringar som en viss användare har registrerat sig för. Tabellen visar även data om vilka utbildningsobjekt användaren har slutfört, vilka utbildningsobjekt som pågår och kommande inlämningsdatum för användaren.

Användarnas förlopp för varje kurs beräknas utifrån de indata som du anger. Det vill säga värdena för förfallodatum och förloppsprocent. Om du till exempel anger 7 dagar och 70 % som värden i inmatningsfältet visas användarens förlopp för olika kurser som förfaller om 7 dagar och för kurser som har mer än 70 % förlopp.

Kompetens

I kompetensbladet anges färdighetsnamn, kompetensnivå, nödvändiga krediter, intjänade poäng, slutförandeprocent och andra profiluppgifter. Nedan hittar du ett exempel på en ögonblicksbild av Excel-sidan för kompetens.

Exempel på Excel-sidan för kompetenser

1 - Tavla för kompetens

På den här instrumentpanelen kan du se om din organisation är utrustad med olika färdigheter. För en specifik kompetens kan du kontrollera antalet användare i en organisation som förväntas ha denna kompetens kontra antalet som faktiskt har kompetensen. Kontrollpanelen anger även vilka användare som måste uppdatera sina kunskaper. Detta värde beräknas utifrån de indata som du anger i inmatningsfältet. Om du till exempel anger 50 dagar som indata visar kontrollpanelen data om användare som behöver uppdatera sina kunskaper efter 50 dagar.

2- Kompetenstavla

Denna tavla för kompetenser är mer användarspecifik. Du kan filtrera en eller flera användare och visa deras kunskapsnivå som en kontrollpanel. Detta blad kan hjälpa chefer och administratörer att spåra hur skickliga varje elev är jämfört med hur skickliga de förväntas vara. Instrumentpanelen för kompetens belyser också de elever som måste uppdatera sina färdigheter. Elevens uppdateringslista beräknas utifrån antalet dagar som du anger i inmatningsfältet.

Efterlevnadstavla

Efterlevnadstavlan består av två delar - efterlevnadsrapport per användare och efterlevnadsrapport per utbildning. För den användarbaserade rapporten kan du använda efterlevnadstavlan för att spåra användare som har kommande förfallodatum för viktiga efterlevnadsinitiativ. För den utbildningsbaserade rapporten kan du filtrera på utbildningsprogram eller certifiering.

Filtrera efter inlämningsdatum för att visa relevanta data för båda efterlevnadsrapporterna.

Kolumner med tid och datum i avskriften datetime

Värdena i följande kolumner har minuter avrundade till närmaste minut och sekunder till 00:

 • Registreringsdatum (tidszonen UTC)
 • Påbörjad datum (tidszonen UTC)
 • Slutförandedatum (tidszonen UTC)

Kolumner för tid och datum på Excel-bladet

Modulens varaktighet och ID-kolumner i transkriptet moduledurationandidcolumnsinthetranscript

Elevens betygsutdrag visar även kolumnerna- Module Duration och ID.

Modulens varaktighet och ID-kolumner i transkriptet

ÖVRIGA kolumner i utskriften ModuledurationandIDcolumnsinthetranscript-1

Kolumn
Beskrivning
Efter
Antal elever som uppnådde kompetensen före det angivna (värde) antalet dagar som behöver fräschas upp
Kompetens
De kompetensnamn som tilldelas elever
Chefens namn
Chefsnamnet vars underordnade data om kompetenssammanslagning ska visas i registret Kompetenssammanfattning
Radetiketter
Elevens namn med listan över tilldelade kompetenser
Antal kompetenser varje användare ska ha
Antal kompetenser som har tilldelats eleven
Antal kompetenser varje användare har
Antal kompetenser som uppnåtts av eleven
Antal kompetenser som behöver fräschas upp
Antal elever vars kompetens behöver fräschas upp
Andel efterlevnad
Förloppsprocenten för den tilldelade kompetensen
Inbäddad väg
Dessa rader visar namnet på det inbäddade utbildningsprogrammet.
Inbäddat väg-ID
Dessa rader visar ID:n för det inbäddade utbildningsprogrammet
Inbäddad sökväg för språk
Dessa rader visar det språk som utbildningsprogrammet skapades med.
recommendation-more-help
d5e5961a-141b-4c77-820e-8453ddef913d