Konfigurera en lokal AEM utvecklingsmiljö

Guide to setting up a local development for Adobe Experience Manager, AEM. Omfattar viktiga ämnen som rör lokal installation, Apache Maven, integrerade utvecklingsmiljöer samt felsökning/felsökning. Utveckling med Eclipse IDE, CRXDE Lite, Visual Studio Code och IntelliJ diskuteras.

Ökning

Att konfigurera en lokal utvecklingsmiljö är första steget i utvecklingen för Adobe Experience Manager eller AEM. Ta dig tid att konfigurera en kvalitetsutvecklingsmiljö för att öka produktiviteten och skriva bättre kod snabbare. Vi kan bryta ned en AEM lokal utvecklingsmiljö i fyra områden:

 • Lokala AEM
 • Apache Maven projekt
 • Integrerade utvecklingsmiljöer
 • Felsökning

Installera lokala AEM

När vi syftar på en lokal AEM talar vi om en kopia av Adobe Experience Manager som körs på en utvecklares personliga maskin. Alla AEM ska börja med att skriva och köra kod mot en lokal AEM.

Om du inte har använt AEM tidigare kan du installera två grundläggande körningslägen: Upphovsman och Publicera. The Upphovsman runmode är den miljö som digitala marknadsförare använder för att skapa och hantera innehåll. När du oftast utvecklar kod distribuerar du kod till en Author-instans. På så sätt kan du skapa sidor och lägga till och konfigurera komponenter. AEM Sites är ett CMS för WYSIWYG-redigering och därför kan merparten av CSS och JavaScript testas mot en -redigeringsinstans.

Det är också kritisk testa kod mot en lokal Publicera -instans. The Publicera -instans är den AEM miljö som besökare på webbplatsen interagerar med. Med Publicera -instansen är samma teknologi som Upphovsman Det finns till exempel några viktiga skillnader när det gäller konfigurationer och behörigheter. Koden måste testas mot en lokal Publicera innan den befordras till miljöer på högre nivå.

Steg

 1. Kontrollera att Java™ är installerat.

  • Föredra [Java™ JDK 11](https://experience.adobe.com/#/downloads/content/software-distribution/en/general.html?1_group.propertyvalues.property=.%2Fjcr%3Acontent%2Fmetadata%2FDc%3AsoftwareType&1_group.propertyvalues.operation=equals&1_group.propertyvalues.0_values=software-type%3Atooling&orderby=%40jcr%3Acontent%2Fjcr%3AlastModified&order.sort=desc&layout=list&list p.offset=0&p.limit=14) för AEM 6.5+
  • Java™ JDK 8 för AEM versioner före AEM 6.5
 2. Få en kopia av AEM QuickStart Jar och en license.properties.

 3. Skapa en mappstruktur på datorn enligt följande:

~/aem-sdk
  /author
  /publish
 1. Byt namn på QuickStart JAR till aem-author-p4502.jar och placera den under /author katalog. Lägg till license.properties filen under /author katalog.

 2. Skapa en kopia av QuickStart JAR, byt namn på den till aem-publish-p4503.jar och placera den under /publish katalog. Lägg till en kopia av license.properties filen under /publish katalog.

~/aem-sdk
  /author
    + aem-author-p4502.jar
    + license.properties
  /publish
    + aem-publish-p4503.jar
    + license.properties
 1. Dubbelklicka på aem-author-p4502.jar filen som ska installeras Upphovsman -instans. Detta startar författarinstansen, som körs på port 4502 på den lokala datorn.

Dubbelklicka på aem-publish-p4503.jar filen som ska installeras Publicera -instans. Detta startar Publish-instansen, som körs på port 4503 på den lokala datorn.

NOTE
Beroende på vilken maskinvara som används i utvecklingsdatorn kan det vara svårt att ha både en Skapa och publicera -instans som körs samtidigt. I sällsynta fall behöver du köra båda samtidigt på en lokal installation.

Använda kommandorad

Ett alternativ till att dubbelklicka på JAR-filen är att starta AEM från kommandoraden eller skapa ett skript (.bat eller .sh) beroende på vilket operativsystem du har. Nedan visas ett exempel på exempelkommandot:

$ java -Xmx2048M -Xdebug -Xnoagent -Djava.compiler=NONE -Xrunjdwp:transport=dt_socket,server=y,suspend=n,address=30303 -jar aem-author-p4502.jar -gui -r"author,localdev"

Här är -X är JVM-alternativ och -D finns ytterligare ramverksegenskaper, mer information finns i Distribuera och underhålla en AEM och Fler alternativ är tillgängliga från QuickStart-filen.

Installera Apache Maven

Apache Maven är ett verktyg för att hantera bygg- och distributionsproceduren för Java-baserade projekt. AEM är en Java-baserad plattform och Maven är standardsättet att hantera kod för ett AEM projekt. När vi säger AEM Maven Project eller bara AEM, menar vi ett Maven-projekt som innehåller alla anpassad -kod för din webbplats.

Alla AEM ska byggas av den senaste versionen av AEM Project Archetype: https://github.com/adobe/aem-project-archetype. The AEM Project Archetype innehåller en startfas för ett AEM med exempelkod och innehåll. The AEM Project Archetype innehåller AEM WCM Core Components konfigurerad att användas i ditt projekt.

CAUTION
När du startar ett nytt projekt är det bäst att använda den senaste versionen av typen. Kom ihåg att det finns flera versioner av typen och att inte alla versioner är kompatibla med tidigare versioner av AEM.

Steg

 1. Ladda ned Apache Maven
 2. Installera Apache Maven och se till att installationen har lagts till i kommandoraden PATH.
  • macOS användare kan installera Maven med Homebreiska
 3. Verifiera att Maven installeras genom att en ny kommandoradsterminal öppnas och följande körs:
$ mvn --version
Apache Maven 3.3.9
Maven home: /Library/apache-maven-3.3.9
Java version: 1.8.0_111, vendor: Oracle Corporation
Java home: /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_111.jdk/Contents/Home/jre
Default locale: en_US, platform encoding: UTF-8
NOTE
Tidigare tillägg av adobe-public Maven-profilen behövdes för att peka nexus.adobe.com för att hämta AEM. Alla AEM artefakter är nu tillgängliga via Maven Central och adobe-public ingen profil behövs.

Konfigurera en integrerad utvecklingsmiljö

En integrerad utvecklingsmiljö eller IDE är ett program som kombinerar en textredigerare, syntaxstöd och byggverktyg. Beroende på vilken typ av utveckling du håller på med kan en utvecklingsmiljö vara att föredra framför en annan. Oavsett utvecklingsmiljö är det viktigt att du regelbundet kan push koda till en lokal AEM för att testa den. Det är viktigt att emellanåt pull konfigurationer från en lokal AEM till ditt AEM projekt för att fortsätta till ett källstyrningssystem som Git.

Nedan visas några av de populäraste IDE:erna som används för AEM med motsvarande videofilmer som visar integrationen med en lokal AEM.

NOTE
WKND-projektet har uppdaterats till standardformat för att fungera på AEM as a Cloud Service. Den har uppdaterats till att vara bakåt kompatibel med 6.5/6.4. Om du använder AEM 6.5 eller 6.4 ska du lägga till classic för alla Maven-kommandon.
$ mvn clean install -PautoInstallSinglePackage -Pclassic

När ska du använda en IDE-indikator ska du kontrollera classic på fliken Maven Profile.

Maven Profile Tab

IntelliJ Maven-profil

Eclipse IDE

The Eclipse IDE är en av de vanligaste utvecklingsmiljöerna för Java™-utveckling, till stor del eftersom den har öppen källkod och kostnadsfritt! Adobe har en plugin, AEM Developer Tools, för Eclipse så att det blir enklare att utveckla med ett bra användargränssnitt att synkronisera kod med en lokal AEM. The Eclipse IDE rekommenderas för utvecklare som inte AEM alls på grund av det grafiska användargränssnittet hos AEM Developer Tools.

Installation och installation

 1. Hämta och installera Eclipse IDE for Java™ EE Developers: https://www.eclipse.org
 2. Följ instruktionerna för att installera AEM Developer Tools plugin-program: https://experienceleague.adobe.com/docs/experience-manager-65/developing/devtools/aem-eclipse.html?lang=sv-SE
 • 00:30 - Importera Maven Project
 • 01:24 - Skapa och distribuera källkod med Maven
 • 04:33 - Skjut upp kodändringar med AEM Developer Tool
 • 10:55 - Dra in kodändringar med AEM Developer Tool
 • 13:12 - Använda de integrerade felsökningsverktygen i Eclipse

IntelliJ IDEA

The IntelliJ IDEA är en kraftfull IDE för professionell Java™-utveckling. IntelliJ IDEA finns i två smaker, kostnadsfritt Community och en kommersiell (betald) utgåva Ultimate version. Kostnadsfria Community version av IntellIJ IDEA är tillräckligt för en mer AEM utveckling, men Ultimate utökar sin funktionsuppsättning.

Installation and Setup

 1. Hämta och installera IntelliJ IDEA: https://www.jetbrains.com/idea/download
 2. Installera Repo (kommandoradsverktyg): https://github.com/Adobe-Marketing-Cloud/tools/tree/master/repo
 • 00:00 - Importera Maven Project
 • 05:47 - Skapa och distribuera källkod med Maven
 • 08:17 - Gör ändringar med Repo
 • 14:39 - Dra in ändringar med Repo
 • 17:25 - Använda de integrerade felsökningsverktygen i IntelliJ IDEA

Visual Studio Code

Visual Studio Code har snabbt blivit ett favoritverktyg för gränssnittsutvecklare med förbättrat JavaScript-stöd, Intellisenseoch stöd för webbläsarfelsökning. Visual Studio Code har kostnadsfri öppen källkod med många kraftfulla tillägg. Visual Studio Code kan konfigureras för att integreras med AEM med hjälp av ett Adobe-verktyg, repo. Det finns också flera tillägg som stöds av communityn som kan installeras för att integreras med AEM.

Visual Studio Code är ett bra val för gränssnittsutvecklare som primärt skriver CSS/LESS och JavaScript-kod för att skapa AEM klientbibliotek. Det här verktyget kanske inte är det bästa alternativet för nya AEM eftersom noddefinitioner (dialogrutor, komponenter) måste redigeras i rå XML. Det finns flera Java™-tillägg för Visual Studio Codemen om det främst handlar om Java™-utveckling Eclipse IDE eller IntelliJ är att föredra.

Viktiga länkar

 • Ladda ned Visual Studio Code
 • repo - FTP-liknande verktyg för JCR-innehåll
 • aemfed - Snabba upp AEM arbetsflöde
 • AEM synkronisering - Community-stöd* tillägg för Visual Studio Code
 • 00:30 - Importera Maven Project
 • 00:53 - Skapa och distribuera källkod med Maven
 • 04:03 - Skjut upp kodändringar med kommandoradsverktyget Repo
 • 08:29 - Dra in kodändringar med kommandoradsverktyget Repo
 • 10:40 - Skjut upp kodändringar med det inmatade verktyget
 • 14:24 - Felsökning, Återskapa klientbibliotek

CRXDE Lite

CRXDE Lite är en webbläsarbaserad vy av AEM. CRXDE Lite är inbäddat i AEM och gör det möjligt för utvecklare att utföra standardutvecklingsåtgärder som att redigera filer, definiera komponenter, dialogrutor och mallar. CRXDE Lite är not som är avsedd att vara en fullständig utvecklingsmiljö men som är effektiv som ett felsökningsverktyg. CRXDE Lite är användbart när du vill utöka eller helt enkelt förstå produktkod utanför kodbasen. CRXDE Lite ger en kraftfull vy över databasen och ett sätt att effektivt testa och hantera behörigheter.

CRXDE Lite ska användas tillsammans med andra utvecklingsmiljöer för att testa och felsöka kod, men aldrig som det primära utvecklingsverktyget. Den har begränsat syntaxstöd, inga funktioner för automatisk komplettering och begränsad integrering med system för källkodshantering.

Felsökning

Hjälp mig! Min kod fungerar inte! Precis som med all utveckling finns det tillfällen (förmodligen många) där koden inte fungerar som förväntat. AEM är en kraftfull plattform, men med stor kraft … är mycket komplicerad. Nedan visas några viktiga startpunkter när du felsöker och spårar problem (men långt ifrån en fullständig lista över saker som kan gå fel):

Verifiera koddistribution

Ett bra första steg när du stöter på ett problem är att kontrollera att koden har distribuerats och installerats korrekt till AEM.

 1. KontrolleraPackage Manager för att se till att kodpaketet har överförts och installerats: http://localhost:4502/crx/packmgr/index.jsp. Kontrollera tidsstämpeln för att bekräfta att paketet har installerats nyligen.
 2. Om du utför inkrementella filuppdateringar med ett verktyg som Repo eller AEM Developer Tools, checkCRXDE Lite att filen har skickats till den lokala AEM och att filinnehållet har uppdaterats: http://localhost:4502/crx/de/index.jsp
 3. Kontrollera att paketet har överförts om du ser problem med Java™-kod i ett OSGi-paket. Öppna Adobe Experience Manager Web Console: http://localhost:4502/system/console/bundles och söka efter ditt paket. Se till att paketet har en Active status. Se nedan för mer information om felsökning av ett paket i en Installed tillstånd.

Kontrollera loggarna

AEM är en chattplattform och loggar användbar information i error.log. The error.log kan hittas där AEM har installerats: < aem-installation-folder>/crx-quickstart/logs/error.log.

En användbar teknik för att spåra problem är att lägga till loggsatser i Java™-koden:

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
...

public class MyClass {
  private final Logger log = LoggerFactory.getLogger(getClass());

  ...

  String myVariable = "My Variable";

  log.debug("Debug statement of myVariable {}", myVariable);

  log.info("Info statement of myVariable {}", myVariable);
}

Som standard är error.log är konfigurerad för loggning INFO -programsatser. Om du vill ändra loggnivån kan du göra det genom att gå till Log Support: http://localhost:4502/system/console/slinglog. Du kan också se att error.log är för kattlig. Du kan använda Log Support för att konfigurera loggsatser för endast ett specifikt Java™-paket. Detta är en god vana för projekt för att enkelt kunna skilja skräddarsydda kodproblem från OTB-AEM.

Loggningskonfiguration i AEM

Paketet är i ett installerat läge bundle-active

Alla paket (utom fragment) ska finnas i en Active tillstånd. Om du ser kodpaketet i en Installed finns det ett problem som måste lösas. Det här är oftast ett beroendeproblem:

Fel i AEM

På skärmbilden ovan visas WKND Core bundle är en Installed tillstånd. Detta beror på att paketet förväntas ha en annan version av com.adobe.cq.wcm.core.components.models än är tillgängligt på AEM.

Ett användbart verktyg som du kan använda är Dependency Finder: http://localhost:4502/system/console/depfinder. Lägg till Java™-paketnamnet för att kontrollera vilken version som är tillgänglig på AEM:

Kärnkomponenter

Vi kan fortsätta med exemplet ovan och se att den version som är installerad på AEM är 12.2 vs 12.6 att paketet förväntades. Därifrån kan du arbeta baklänges och se om Maven beroenden av AEM matchar Maven beroenden i AEM. I exemplet ovan Core Components v2.2.0 har installerats på AEM men kodpaketet skapades med ett beroende v2.2.2 och därmed orsaken till beroendeproblemet.

Verifiera registrering av försäljningsmodeller osgi-component-sling-models

AEM måste backas upp av en Sling Model för att kapsla in affärslogik och se till att HTML-återgivningsskriptet förblir rent. Om du får problem där Sling Model inte kan hittas kan det vara praktiskt att kontrollera Sling Models från konsolen: http://localhost:4502/system/console/status-slingmodels. Detta anger om din Sling-modell har registrerats och vilken resurstyp (komponentsökvägen) den är kopplad till.

Status för försäljningsmodell

Visar registrering av en Sling Model, BylineImpl som är knuten till en komponentresurstyp av wknd/components/content/byline.

CSS- eller JavaScript-problem

För de flesta CSS- och JavaScript-problem är det mest effektiva sättet att felsöka webbläsarens utvecklingsverktyg. Om du vill begränsa problemet när du utvecklar mot en AEM författarinstans kan det vara bra att visa sidan"som publicerad".

CSS- eller JS-problem

Öppna Page Properties meny och klicka View as Published. Då öppnas sidan utan AEM Editor och med en frågeparameter inställd på wcmmode=disabled. Detta inaktiverar effektivt gränssnittet för AEM och gör det mycket enklare att felsöka/felsöka frontend-problem.

Ett annat vanligt fel uppstod när front end-kod utvecklades. CSS/JS läses in. Som ett första steg måste du kontrollera att webbläsarhistoriken har rensats och vid behov starta en webbläsare som inte känner av eller en ny session.

Felsöka klientbibliotek

Med de olika metoderna för kategorier och inbäddning för att inkludera flera klientbibliotek kan det vara besvärligt att felsöka. AEM visar flera verktyg som kan hjälpa dig med detta. Ett av de viktigaste verktygen Rebuild Client Libraries som tvingar AEM att kompilera om LESS-filer och generera CSS.

 • Dumpa läppar - Visar alla klientbibliotek som är registrerade i AEM. <host>/libs/granite/ui/content/dumplibs.html
 • Testutdata - gör att en användare kan se förväntade utdata från HTML för clientlib includes baserat på kategori. <host>/libs/granite/ui/content/dumplibs.test.html
 • Validering av biblioteksberoenden - markerar eventuella beroenden eller inbäddade kategorier som inte kan hittas. <host>/libs/granite/ui/content/dumplibs.validate.html
 • Återskapa klientbibliotek - gör att en användare kan tvinga AEM att återskapa alla klientbibliotek eller göra cachen i klientbiblioteken ogiltig. Det här verktyget är effektivt när du utvecklar med LESS eftersom det kan tvinga AEM att kompilera om den genererade CSS-koden. I allmänhet är det effektivare att validera cacheminnen och sedan utföra en siduppdatering jämfört med att återskapa alla bibliotek. <host>/libs/granite/ui/content/dumplibs.rebuild.html

Felsöka Clientlibs

NOTE
Om du hela tiden måste göra cachen ogiltig med Rebuild Client Libraries kan det vara värt att göra om alla klientbibliotek en gång. Detta kan ta ca 15 minuter, men eliminerar vanligtvis eventuella problem med cachelagring i framtiden.
recommendation-more-help
c92bdb17-1e49-4e76-bcdd-89e4f85f45e6