Utveckla med CRXDE Lite developing-with-crxde-lite

I det här avsnittet beskrivs hur du utvecklar ditt Adobe Experience Manager-program (AEM) med CRXDE Lite.

Mer information om olika utvecklingsmiljöer finns i översiktsdokumentationen.

CRXDE Lite är inbäddat i AEM och gör att du kan utföra standardutvecklingsuppgifter i webbläsaren. Med CRXDE Lite kan du skapa ett projekt, skapa och redigera filer (som .jsp och .java), mappar, mallar, komponenter, dialogrutor, noder, egenskaper och paket när du loggar.
CRXDE Lite rekommenderas när du inte har direktåtkomst till AEM. Eller när du utvecklar ett program genom att utöka eller ändra körklara komponenter och Java™-paket, eller när du inte behöver en dedikerad felsökare, kodkomplettering och syntaxmarkering.

NOTE
Från och med AEM 6.5.5.0 är anonym tillgång för CRXDE Lite inte längre möjlig.
Användarna dirigeras om till inloggningsskärmen.
NOTE
Adobe rekommenderar att du använder AEM Developer Tools for Eclipse och Tillägget AEM HTML-parenteser under projektutvecklingen.

Komma igång med CRXDE Lite getting-started-with-crxde-lite

Så här kommer du igång med CRXDE Lite:

 1. Installera AEM.

 2. I webbläsaren anger du https://<host>:<port>/crx/de. Som standard är det https://localhost:4502/crx/de.

 3. Ange användarnamn och lösenord. Som standard är det admin och admin.

 4. Klicka OK.

Användargränssnittet CRXDE Lite ser ut så här i webbläsaren:

chlimage_1-18

Nu kan du använda CRXDE Lite för att utveckla programmet.

Översikt över användargränssnittet overview-of-the-user-interface

CRXDE Lite har följande funktioner:

Övre växlingsfält
Växla snabbt mellan CRXDE Lite, Package Manager och Package Share.
Widgeten Nodbana

Visar sökvägen till den markerade noden.

Du kan också använda den för att hoppa till en nod, ange sökvägen manuellt eller klistra in den någon annanstans och trycka på Retur.

Den har även stöd för att söka efter noder med ett specifikt nodnamn. Ange namnet på noden som du vill söka efter och vänta (eller tryck på söksymbolen till höger). Du kan försöka att ange strängen, till exempel oak i widgeten för att se hur den fungerar. Om en viss nod eller noder läses in i utforskarrutan visas listan och du kan välja sökvägen och trycka på Retur för att navigera till den. Det fungerar bara för noder som läses in i CRXDE-klientprogrammet i webbläsaren. Om du vill söka i hela databasen använder du Verktyg och sedan Fråga.

Utforskarfönster

Visar ett träd med alla noder i databasen.

Klicka på en nod så att du kan visa dess egenskaper i Egenskaper -fliken. När du har klickat på en nod kan du välja en åtgärd i verktygsfältet. Klicka på noden igen för att byta namn på den.

Trädnavigeringsfilter (binokulär ikon): gör att du kan filtrera noderna i databasen som namnet innehåller indatatexten för. Det gäller endast noder som har lästs in lokalt.

Redigeringsruta

Startsida -fliken: gör att du kan söka efter innehåll och/eller dokumentation och komma åt utvecklarresurser (dokumentation, utvecklarblogg, kunskapsbas) och support (Adobe hemsida och supportcenter).

Dubbelklicka på en fil i Explorer så att du kan visa dess innehåll. Exempel: en .jsp- eller .java-fil. Du kan sedan ändra den och spara ändringarna.

När en fil har redigerats i Redigera finns följande verktyg i verktygsfältet:

- Visa i träd: visar filen i databasträdet.
- Sök/ersätt ...: gör sök eller ersätt.

Dubbelklicka på statusraden i Redigera öppnar fönstret Gå till rad så att du kan ange ett visst radnummer att gå till.

Fliken Egenskaper
Visar egenskaperna för den nod som du har markerat. Du kan lägga till nya eller ta bort befintliga egenskaper.
Fliken Åtkomstkontroll

Visa behörigheter baserat på sökväg, databasnivå eller huvudnamn.

Behörigheterna delas upp i

- Tillämplig åtkomstkontrollprincip: De profiler som kan användas i markeringen.

- Principer för lokal åtkomstkontroll: De profiler som används lokalt i markeringen.

- Effektiva åtkomstkontrollprinciper: De principer som används för markeringen kan anges lokalt eller ärvas från överordnade noder.

Obs! För att kunna se åtkomstkontrollsinformationen alls måste användaren som är inloggad på CRXDE Lite ha läsbehörighet till ACL-poster. Den anonyma användaren kan inte se den här informationen som standard - logga in som administratör för att se informationen, till exempel.

Fliken Replikering
Visa nodens replikeringsstatus. Du kan replikera och replikera borttagningen av noden.
Fliken Konsol

Serverloggar:

Visar loggmeddelanden. Du kan konfigurera loggnivån, rensa konsolen, fästa vid den valda rullningspositionen och aktivera eller inaktivera visningen av meddelanden.

Versionskontroll:

Visar versionskontrollmeddelanden.

Fliken Bygginformation
Visar information när ett paket byggs.
Uppdatera
Uppdaterar markeringen. Ändringar från andra användare uppdateras i din vy av databasen. De ändringar du har gjort påverkas inte.
Spara alla

Spara alla:

Sparar alla ändringar du har gjort. Tills du klickar på Spara är ändringarna temporära och försvinner när du avslutar konsolen.

Återställ:

Ignorerar alla ändringar som du har gjort på den valda noden sedan den senaste sparaåtgärden och läser sedan in databasens status för den valda noden igen.

Återställ alla:

Ignorerar alla ändringar som du har gjort i hela databasen sedan den senaste sparåtgärden och läser sedan in databasens status igen.

Skapa ...

Listruta för att skapa följande under den valda noden:

- Nod: en nod med en godtycklig nodtyp

- Fil: nt:filnod och dess nt:resursundernod

- Mapp: nt:mappnod

- Mall: AEM

- Komponent: AEM

- Dialog: AEM

Ta bort
Tar bort den markerade noden.
Kopiera
Kopierar den markerade noden.
Klistra in
Klistrar in den kopierade noden under den markerade noden.
Flytta ...
Flyttar den markerade noden till den nod som anges i dialogrutan.
Byt namn ...
Byter namn på den markerade noden.
Blandningar ...
Gör att du kan lägga till blandningstyper i nodtypen. Blandningstyperna används oftast för att lägga till avancerade funktioner som versionshantering, åtkomstkontroll, referenser och låsning till noden.
verktyg

Listruta med följande verktyg:

- Serverkonfiguration...: för åtkomst till Felix Console.

- Fråga ...: för att fråga databasen.

- Behörigheter ...: för att öppna behörighetshantering, där du kan visa och lägga till behörigheter.

- Testa åtkomstkontroll ...: en plats där du kan testa behörigheten för en viss sökväg och/eller huvudman.

- Exportera nodtyp: om du vill exportera nodtyper i systemet som slutnotation.

- Importera nodtyp..: om du vill importera nodtyper med slutnotation.

- Installera SiteCatalyst Debugger ...: anvisningar om hur du installerar Analytics Debugger.

Inloggningswidget

Visar de inloggade användarna och arbetsytan som de är inloggade på, till exempel admin@crx.default.

Klicka på den för att logga in eller logga in igen som en specifik användare. Om du inte anger en arbetsyta att logga in på loggas du in på standardarbetsytan, crx.default.

Om du vill bläddra i databasen som anonym användare använder du anonym som inloggningsnamn och lösenord (till exempel ett mellanslag eller en punkt).

Om din auktorisering inte längre är giltig (t.ex. har upphört att gälla) visas "Obehörig - Logga in..". Klicka på den för att logga in igen.

Skapa en mapp creating-a-folder

Så här skapar du en mapp med CRXDE Lite:

 1. Öppna CRXDE Lite i webbläsaren.

 2. I navigeringsrutan högerklickar du på den mapp som du vill skapa mappen under och väljer Skapa … sedan Skapa mapp….

 3. Ange mappen Namn och klicka OK.

 4. Klicka Spara alla för att spara ändringarna på servern.

Skapa en mall creating-a-template

Så här skapar du en mall med CRXDE Lite:

 1. Öppna CRXDE Lite i webbläsaren.

 2. Högerklicka på den mapp där du vill skapa mallen i navigeringsrutan och välj Skapa … sedan Skapa mall….

 3. Ange Etikett, Titel, Beskrivning, Resurstyp och Rankning av mallen. Klicka på Nästa.

 4. Det här steget är valfritt: ange Tillåtna sökvägar. Klicka Nästa

 5. Det här steget är valfritt: ange Tillåtna överordnade. Klicka på Nästa.

 6. Det här steget är valfritt: ange Tillåtna underordnade. Klicka OK.

 7. Klicka Spara alla för att spara ändringarna på servern.

Det skapar:

 • En nod av typen cq:Template med mallegenskaper

 • En underordnad nod av typen cq:PageContent med egenskaper för sidinnehåll

Du kan lägga till egenskaper i mallen: se Skapa en egenskap -avsnitt.

Skapa en komponent creating-a-component

Funktionen som beskrivs här är bara tillgänglig om CQ5 är installerat, det vill säga om nodtypen cq:Component är tillgängligt i databasen.

Så här skapar du en komponent med CRXDE Lite:

 1. Öppna CRXDE Lite i webbläsaren.

 2. Högerklicka på den mapp där du vill skapa komponenten i navigeringsrutan och välj Skapa … sedan Skapa komponent….

 3. Ange Etikett, Titel, Beskrivning, Superresurstyp och Grupp för komponenten. Klicka på Nästa.

 4. Det här steget är valfritt: ange komponentegenskaperna Är behållare, Ingen dekoration, Cellnamn och Dialogrutesökväg. Klicka på Nästa.

 5. Det här steget är valfritt: ange komponentegenskapen Tillåtna överordnade. Klicka på Nästa.

 6. Det här steget är valfritt: ange komponentegenskapen Tillåtna underordnade. Klicka OK.

 7. Klicka Spara alla för att spara ändringarna på servern.

Det skapar:

 • En nod av typen cq:Component
 • Komponentegenskaper
 • Ett .jsp-komponentskript

Skapa en dialogruta creating-a-dialog

Så här skapar du en dialog med CRXDE Lite:

 1. Öppna CRXDE Lite i webbläsaren.

 2. Högerklicka på komponenten där du vill skapa dialogrutan i navigeringsrutan och välj Skapa … sedan Skapa dialogruta….

 3. Ange Etikett och Titel. Klicka OK.

 4. Klicka Spara alla Spara ändringarna på servern.

En dialogruta med följande struktur skapas:

dialog[cq:Dialog]/items[cq:Widget]/items[cq:WidgetCollection]/tab1[cq:Panel]

Nu kan du anpassa dialogrutan efter dina behov genom att ändra egenskaper eller skapa noder.

Du kan också använda Dialogruteredigeraren för att redigera en dialogruta. Om du dubbelklickar på dialognoden i CRXDE Lite öppnas redigeraren. Mer information om Dialog Editor finns här.

Skapa en nod creating-a-node

Så här skapar du en nod med CRXDE Lite:

 1. Öppna CRXDE Lite i webbläsaren.
 2. Högerklicka på noden där du vill skapa noden i navigeringsrutan och välj Skapa … sedan Skapa nod….
 3. Ange Namn och Typ. Klicka OK.
 4. Klicka Spara alla för att spara ändringarna på servern.

Nu kan du anpassa noden efter dina behov genom att ändra egenskaper eller skapa noder.

NOTE
De flesta redigeringsåtgärderna, inklusive Skapa nod, sparar alla ändringar i minnet och lagrar dem bara i databasen när de sparas (med knappen "Spara alla"). Vissa åtgärder, till exempel move, sparas dock automatiskt.
Valideringen av om den nyskapade noden tillåts av den överordnade nodens nodtyp utförs också av JCR-databasen först när ändringarna sparas. Om du får ett felmeddelande när du sparar en nod kontrollerar du om innehållsstrukturen är giltig (du kan till exempel inte skapa en nt:unstructured nod som underordnad nt:folder nod).

Skapa en egenskap creating-a-property

Så här skapar du en egenskap med CRXDE Lite:

 1. Öppna CRXDE Lite i webbläsaren.

 2. I navigeringsrutan markerar du den nod där du vill lägga till den nya egenskapen.

 3. I Egenskaper i den nedre rutan anger du Namn, Typ och Värde. Klicka Lägg till.

 4. Klicka Spara alla för att spara ändringarna på servern.

Skapa ett skript creating-a-script

Skapa ett skript:

 1. Öppna CRXDE Lite i webbläsaren.

 2. Högerklicka på den komponent där du vill skapa skriptet i navigeringsrutan och välj Skapa … sedan Skapa fil….

 3. Ange filen Namn inklusive dess förlängning. Klicka OK.

 4. Den nya filen öppnas som en flik i rutan Redigera.

 5. Redigera filen.

 6. Klicka Spara alla för att spara ändringarna.

Exportera och importera nodtyper exporting-and-importing-node-types

Med CRXDE Lite kan du importera och/eller exportera nodtypsdefinitioner i CND-notation (Compact Namespace and Node Type Definition).

Så här exporterar du en nodtypsdefinition:

 1. Öppna CRXDE Lite i webbläsaren.

 2. Välj önskad nod.

 3. Välj verktyg sedan Exportera nodtyp.

 4. Definitionen visas i slutet av webbläsaren. Spara informationen, om det behövs.

Så här importerar du en nodtypsdefinition:

 1. Öppna CRXDE Lite i webbläsaren.

 2. Välj verktyg sedan Importera nodtyp….

 3. Ange CND-notation för definitionen i textrutan.

 4. Kontrollera Tillåt uppdatering om du uppdaterar en befintlig definition.

 5. Klicka Importera.

Loggning logging

Med CRXDE Lite kan du visa filen error.log som finns i filsystemet på <crx-install-dir>/crx-quickstart/server/logs och filtrera den med rätt loggnivå. Gör så här:

 1. Öppna CRXDE Lite i webbläsaren.

 2. I Konsol längst ned i fönstret väljer du Serverloggar.

 3. Klicka på Stoppa -ikonen för att visa meddelandena.

Du kan:

 • Justera loggparametrarna i Felix Console genom att klicka på Loggningskonfigurationer -ikon.
 • Rensa meddelandena genom att klicka på knappen Pensel -ikon.
 • Fäst meddelandet vid markeringen genom att klicka på knappen Fäst -ikon.
 • Aktivera eller inaktivera visning av meddelanden genom att klicka på Stoppa -ikon.

Åtkomstkontroll access-control

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2