Breadcrumb-komponent (v2) breadcrumb-component

Komponenten Core Component Breadcrumb är en navigeringskomponent som skapar en rad länkar baserat på sidans plats i innehållshierarkin.

Användning usage

Komponenten Breadcrumb visar den aktuella sidans position i platshierarkin, vilket gör att sidbesökare kan navigera i sidhierarkin från sin aktuella plats. Detta är ofta integrerat i sidhuvuden och sidfötter.

Tillgängliga alternativ, t.ex. standardnavigeringsnivån och möjligheten att visa den aktuella sidan eller dolda sidor, kan definieras av mallskaparen i dialogrutan designdialogruta. Innehållsredigeraren kan sedan välja om dolda sidor ska visas eller inte och den faktiska navigeringsnivån för komponenten i redigeringsdialogruta.

Version och kompatibilitet version-and-compatibility

I det här dokumentet beskrivs v2 av Breadcrumb Component, som introducerades i version 2.0.0 av Core Components i januari 2018.

CAUTION
I det här dokumentet beskrivs v2 för Breadcrumb-komponenten.
Information om den aktuella versionen av Breadcrumb-komponenten finns i Breadcrumb-komponent -dokument.

Exempel på komponentutdata sample-component-output

Om du vill visa Breadcrumb Component och se exempel på dess konfigurationsalternativ samt HTML och JSON-utdata går du till Komponentbibliotek.

NOTE
Från och med Core Components version 2.1.0 stöder Breadcrumb Components schema.org, mikrodata.

Teknisk information technical-details

Den senaste tekniska dokumentationen om Breadcrumb-komponenten finns på GitHub.

Mer information om hur du utvecklar kärnkomponenter finns i Dokumentation för grundkomponentutvecklare.

Dialogrutan Redigera edit-dialog

I redigeringsdialogrutan kan innehållsförfattaren utelämna dolda och aktiva sidor i vägbeskrivningar samt djupet i den hierarki som ska visas.

Dialogruta för redigering av komponenten Breadcrumb

 • Startnivå för navigering - Där i hierarkin den synliga komponenten ska börja gå ned till den aktuella sidan. Till exempel:

  • 0 börjar vid /content
  • 1 börjar vid /content/<yourSite>
  • 2 börjar vid /content/<yourSite>/<country>
 • Visa dolda navigeringsobjekt - Visa sidor som markerats som dolda i sidutrymmet (som standard visas de inte)

 • Dölj aktuell sida - Utelämna den aktuella sidan i sidutrymmet (som standard visas den)

 • Inaktivera skuggning - Om sidan i hierarkin är en omdirigering visas namnet på omdirigeringssidan i stället för målet. Se Stöd för Shadow Site Structure i navigeringskomponenten för mer information.

 • ID - Med det här alternativet kan du styra den unika identifieraren för komponenten i HTML och i Datalager.

  • Om inget anges genereras ett unikt ID automatiskt åt dig och du hittar det genom att granska den resulterande sidan.
  • Om ett ID anges är det författarens ansvar att se till att det är unikt.
  • Om du ändrar ID:t kan det påverka spårningen av CSS, JS och datalager.

Designdialogruta design-dialog

I designdialogrutan kan mallskaparen definiera vilka standardvärden som ska användas för att inaktivera dolda och aktiva sidor i vägbeskrivningarna samt djupet i den hierarki som ska visas.

Huvudflik main-tab

 • Startnivå för navigering - Definierar standardvärdet för var i hierarkin den ledande komponenten ska börja gå ned till den aktuella sidan när den synliga komponenten läggs till på en sida.

 • Visa dolda navigeringsobjekt - Definierar standardvärdet för Visa dolda navigeringsobjekt när den synliga komponenten läggs till på en sida.

  • Det aktiverar eller inaktiverar inte alternativet för författaren. Det anger bara standardvärdet.
 • Dölj aktuell sida- Definierar standardvärdet för Dölj aktuell sida när den synliga komponenten läggs till på en sida.

  • Det aktiverar eller inaktiverar inte alternativet för författaren. Det anger bara standardvärdet.
 • Inaktivera skuggning - Definierar standardvärdet för Inaktivera skuggning när den synliga komponenten läggs till på en sida.

Fliken Format styles-tab

Breadcrumb-komponenten stöder AEM Formatsystem.

Adobe-klientdatalager data-layer

Komponenten Breadcrumb har stöd för Adobe Client Data Layer.

recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c