Breadcrumb-komponent breadcrumb-component

Komponenten Core Component Breadcrumb är en navigeringskomponent som skapar en rad länkar baserat på sidans plats i innehållshierarkin.

Användning usage

Komponenten Breadcrumb visar den aktuella sidans position i platshierarkin, vilket gör att sidbesökare kan navigera i sidhierarkin från sin aktuella plats. Detta är ofta integrerat i sidhuvuden och sidfötter.

Tillgängliga alternativ, t.ex. standardnavigeringsnivån och möjligheten att visa den aktuella sidan eller dolda sidor, kan definieras av mallskaparen i dialogrutan designdialogruta. Innehållsredigeraren kan sedan välja om dolda sidor ska visas eller inte och den faktiska navigeringsnivån för komponenten i redigeringsdialogruta.

Version och kompatibilitet version-and-compatibility

Den aktuella versionen av Breadcrumb Component är v3, som introducerades i version 2.18.0 av Core Components i februari 2022, och som beskrivs i det här dokumentet.

Följande tabell visar alla versioner av komponenten som stöds, de AEM versionerna som komponenterna är kompatibla med och länkar till dokumentation för tidigare versioner.

Komponentversion
AEM 6.4
AEM 6.5
AEM as a Cloud Service
v3
-
Kompatibel
Kompatibel
v2
Kompatibel
Kompatibel
Kompatibel
v1
Kompatibel
Kompatibel
Kompatibel

Mer information om versioner och versioner av kärnkomponenter finns i dokumentet Huvudkomponentversioner.

Exempel på komponentutdata sample-component-output

Om du vill visa Breadcrumb Component och se exempel på dess konfigurationsalternativ samt HTML och JSON-utdata går du till Komponentbibliotek.

NOTE
Från och med Core Components version 2.1.0 stöder Breadcrumb Components schema.org, mikrodata.

Teknisk information technical-details

Den senaste tekniska dokumentationen om Breadcrumb-komponenten finns på GitHub.

Mer information om hur du utvecklar kärnkomponenter finns i Dokumentation för grundkomponentutvecklare.

Dialogrutan Redigera edit-dialog

I redigeringsdialogrutan kan innehållsförfattaren utelämna dolda och aktiva sidor i vägbeskrivningar samt djupet i den hierarki som ska visas.

Fliken Egenskaper properties-tab

Dialogruta för redigering av komponenten Breadcrumb

 • Startnivå för navigering - Där i hierarkin den synliga komponenten ska börja gå ned till den aktuella sidan. Till exempel:

  • 0 börjar vid /content
  • 1 börjar vid /content/<yourSite>
  • 2 börjar vid /content/<yourSite>/<country>
 • Visa dolda navigeringsobjekt - Visa sidor som markerats som dolda i sidutrymmet (som standard visas de inte)

 • Dölj aktuell sida - Utelämna den aktuella sidan i sidutrymmet (som standard visas den)

 • Inaktivera skuggning - Om sidan i hierarkin är en omdirigering visas namnet på omdirigeringssidan i stället för målet. Se Stöd för Shadow Site Structure i navigeringskomponenten för mer information.

 • ID - Med det här alternativet kan du styra den unika identifieraren för komponenten i HTML och i Datalager.

  • Om inget anges genereras ett unikt ID automatiskt åt dig och du hittar det genom att granska den resulterande sidan.
  • Om ett ID anges är det författarens ansvar att se till att det är unikt.
  • Om du ändrar ID:t kan det påverka spårningen av CSS, JS och datalager.

Fliken Format styles-tab-edit

Fliken Format i redigeringsdialogrutan för komponenten Breadcrumb List

Breadcrumb-komponenten stöder AEM Formatsystem..

Använd listrutan för att välja de format som du vill använda på komponenten. Markeringar som görs i redigeringsdialogrutan har samma effekt som de som väljs i komponentverktygsfältet.

Format måste konfigureras för den här komponenten i designdialogruta för att den nedrullningsbara menyn ska vara tillgänglig.

Designdialogruta design-dialog

I designdialogrutan kan mallskaparen definiera vilka standardvärden som ska användas för att inaktivera dolda och aktiva sidor i vägbeskrivningarna samt djupet i den hierarki som ska visas.

Huvudflik main-tab

 • Startnivå för navigering - Definierar standardvärdet för var i hierarkin den ledande komponenten ska börja gå ned till den aktuella sidan när den synliga komponenten läggs till på en sida.

 • Visa dolda navigeringsobjekt - Definierar standardvärdet för Visa dolda navigeringsobjekt när den synliga komponenten läggs till på en sida.

  • Det aktiverar eller inaktiverar inte alternativet för författaren. Det anger bara standardvärdet.
 • Dölj aktuell sida- Definierar standardvärdet för Dölj aktuell sida när den synliga komponenten läggs till på en sida.

  • Det aktiverar eller inaktiverar inte alternativet för författaren. Det anger bara standardvärdet.
 • Inaktivera skuggning - Definierar standardvärdet för Inaktivera skuggning när den synliga komponenten läggs till på en sida.

Fliken Format styles-tab

Breadcrumb-komponenten stöder AEM Formatsystem.

Adobe-klientdatalager data-layer

Komponenten Breadcrumb har stöd för Adobe Client Data Layer.

recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c