Konfigurera segmentering med ContextHub configuring-segmentation-with-contexthub

Segmentering är en viktig faktor när man skapar en kampanj. Se Förstå segmentering för information om hur segmentering fungerar och nyckeltermer.

Beroende på den information du redan har samlat in om webbplatsbesökarna och de mål du vill uppnå, kan du definiera de segment och strategier som behövs för det riktade innehållet.

Dessa segment används sedan för att förse en besökare med specifikt riktat innehåll. Verksamhet som definieras här kan inkluderas på alla sidor och definiera vilket besökarsegment som det specialiserade innehållet gäller.

AEM gör att ni enkelt kan personalisera användarnas upplevelser. Du kan också kontrollera resultatet av segmentdefinitionerna.

Åtkomst till segment accessing-segments

The Målgrupper konsolen används för att hantera segment för ContextHub och målgrupper för ditt Adobe Target-konto. I den här dokumentationen beskrivs hur du hanterar segment för ContextHub.

Om du vill komma åt dina segment väljer du Navigering > Personalisering > Publiker. Välj din konfiguration (till exempel WKND-plats) för att visa dina segment:

Hantera målgrupper

Segmentredigerare segment-editor

The Segmentredigerare gör att du enkelt kan ändra ett segment. Om du vill redigera ett segment markerar du det i listan och klickar på Redigera -knappen.

Segmentredigerare

Med komponentwebbläsaren kan du lägga till OCH och ELLER behållare för att definiera segmentlogiken och sedan lägga till ytterligare komponenter för att jämföra egenskaper och värden eller referensskript och andra segment för att definiera urvalskriterierna (se Skapa ett nytt segment) för att definiera det exakta scenariot för markering av segmentet.

När hela programsatsen utvärderas till true har segmentet lösts. Om flera segment är tillämpliga ska Öka Även faktor används. Se Skapa ett nytt segment om du vill ha information om förstärkningsfaktorn.

CAUTION
Segmentredigeraren söker inte efter några cirkelreferenser. Segment A refererar till exempel till ett annat segment B, som i sin tur refererar till segment A. Du måste se till att dina segment inte innehåller några cirkelreferenser.

Behållare containers

Följande behållare är tillgängliga när de är klara och gör att du kan gruppera jämförelser och referenser tillsammans för boolesk utvärdering. De kan dras från komponentwebbläsaren till redigeraren. Se följande avsnitt Använda OCH- och ELLER-behållare för mer information.

Behållare OCH
Operatorn boolesk AND
Behållare ELLER
Operatorn boolesk OR

Jämförelser comparisons

Följande segmentjämförelser är tillgängliga när du vill utvärdera segmentegenskaperna. De kan dras från komponentwebbläsaren till redigeraren.

Property-Value
Jämför en egenskap i en butik med ett definierat värde
property-property
Jämför en egenskap i en butik med en annan egenskap
Referens för egenskapssegment
Jämför en egenskap i en butik med ett annat refererat segment
Referens för egenskapsskript
Jämför en egenskap i en butik med resultatet av ett skript
Referens för segmentreferens-Script
Jämför ett hänvisat segment med resultatet av ett skript
NOTE
Om datatypen för jämförelsen inte är inställd (d.v.s. inställd på automatisk identifiering), kommer ContextHubs segmenteringsmotor att jämföra värdena som javascript skulle göra. Den konverterar inte värden till de förväntade typerna, vilket kan leda till missvisande resultat. Till exempel:
null < 30 // will return true
Därför när skapa ett segmentbör du välja en datatyp när de olika typerna av jämförda värden är kända. Till exempel:
Vid jämförelse av egenskapen profile/age, du vet redan att jämförelsetypen är en tal, så även om profile/age har inte angetts, en jämförelse profile/age mindre än 30 returneras false, som du skulle kunna förvänta dig.

Referenser references

Följande referenser är tillgängliga när du vill länka direkt till ett skript eller ett annat segment. De kan dras från komponentwebbläsaren till redigeraren.

Segmentreferens
Utvärdera det refererade segmentet
Skriptreferens
Utvärdera det refererade skriptet. Se följande avsnitt Använda skriptreferenser för mer information.

Skapa ett nytt segment creating-a-new-segment

Så här definierar du det nya segmentet:

 1. Efter komma åt segment, navigera till mappen där du vill skapa segmentet.

 2. Välj Skapa knapp och markera Skapa ContextHub-segment.

  Lägg till segment

 3. I Nytt ContextHub-segment, ange en rubrik för segmentet och ett ökningsvärde om det behövs och markera sedan Skapa.

  Nytt segment

  Varje segment har en startparameter som används som viktningsfaktor. Ett högre värde anger att segmentet är markerat i stället för ett segment med ett lägre värde i instanser där flera segment är giltiga.

  • Minsta värde: 0
  • Högsta värde: 1000000
 4. I segmentkonsolen redigerar du det segment du har skapat och öppnar det i segmentredigeraren.

 5. Dra en jämförelse eller referens till segmentredigeraren som den visas i standardbehållaren OCH.

 6. Dubbelmarkera konfigurationsalternativet för den nya referensen eller segmentet för att redigera de specifika parametrarna. I det här exemplet testar vi för folk i Basel.

  Testning av människor i Basel

  Ange alltid en Datatyp om möjligt för att säkerställa att dina jämförelser utvärderas på rätt sätt. Se Jämförelser för mer information.

 7. Klicka Klar för att spara definitionen:

 8. Lägg till fler komponenter efter behov. Du kan formulera booleska uttryck med behållarkomponenterna för AND- och OR-jämförelser (se Använda OCH och/eller behållare nedan). Med segmentredigeraren kan du ta bort komponenter som inte längre behövs eller dra dem till nya positioner i programsatsen.

Använda OCH- och ELLER-behållare using-and-and-or-containers

Med hjälp av komponenterna AND och OR kan du skapa komplexa segment i AEM. När du gör det är det bra att tänka på några grundläggande saker:

 • Definitionens översta nivå är alltid den AND-behållare som skapas från början. Detta kan inte ändras, men påverkar inte resten av segmentdefinitionen.
 • Se till att det är rimligt att kapsla behållaren. Behållarna kan ses som parenteser i ditt booleska uttryck.

Följande exempel används för att välja besökare som beaktas i vår schweiziska målgrupp:

 People in Basel

 OR

 People in Zürich

Du börjar med att placera en OR-behållarkomponent i standardbehållaren AND. I ELLER-behållaren kan du lägga till egenskaps- eller referenskomponenterna.

Segment med operatorn OR

Du kan kapsla in flera AND- och OR-operatorer efter behov.

Använda skriptreferenser using-script-references

Genom att använda komponenten Skriptreferens kan utvärderingen av en segmentegenskap delegeras till ett externt skript. När skriptet har konfigurerats på rätt sätt kan det användas som en annan komponent i ett segmentvillkor.

Definiera ett skript som ska refereras defining-a-script-to-reference

 1. Lägg till fil i contexthub.segment-engine.scripts clientlib.

 2. Implementera en funktion som returnerar ett värde. Till exempel:

  code language-javascript
  ContextHub.console.log(ContextHub.Shared.timestamp(), '[loading] contexthub.segment-engine.scripts - script.profile-info.js');
  
  (function() {
    'use strict';
  
    /**
     * Sample script returning profile information. Returns user info if data is available, false otherwise.
     *
     * @returns {Boolean}
     */
    var getProfileInfo = function() {
      /* let the SegmentEngine know when script should be re-run */
      this.dependOn(ContextHub.SegmentEngine.Property('profile/age'));
      this.dependOn(ContextHub.SegmentEngine.Property('profile/givenName'));
  
      /* variables */
      var name = ContextHub.get('profile/givenName');
      var age = ContextHub.get('profile/age');
  
      return name === 'Joe' && age === 123;
    };
  
    /* register function */
    ContextHub.SegmentEngine.ScriptManager.register('getProfileInfo', getProfileInfo);
  
  })();
  
 3. Registrera skriptet med ContextHub.SegmentEngine.ScriptManager.register.

Om skriptet är beroende av ytterligare egenskaper bör skriptet anropa this.dependOn(). Om skriptet till exempel är beroende av profile/age:

this.dependOn(ContextHub.SegmentEngine.Property('profile/age'));

Referera till ett skript referencing-a-script

 1. Skapa ContextHub-segment.
 2. Lägg till Skriptreferens -komponenten på önskad plats i segmentet.
 3. Öppna redigeringsdialogrutan för Skriptreferens -komponenten. If korrekt konfigurerad, ska skriptet vara tillgängligt i Skriptnamn nedrullningsbar meny.

Organisera segment organizing-segments

Om du har många segment kan det bli svårt att hantera dem som en platt lista. I sådana fall kan det vara användbart att skapa mappar för att hantera dina segment.

Skapa en ny mapp create-folder

 1. Efter komma åt segmentväljer du Skapa knapp och markera Mapp.

  Lägg till mapp

 2. Ange en Titel och Namn för din mapp.

  • The Titel ska vara beskrivande.

  • The Namn blir nodnamnet i databasen.

   • Den genereras automatiskt baserat på titeln och justeras enligt AEM namnkonventioner.
   • Den kan vid behov justeras.

  Skapa mapp

 3. Välj Skapa.

  Bekräfta mapp

 4. Mappen visas i segmentlistan.

  • Hur du sorterar kolumnerna påverkar var i listan den nya mappen visas.

  • Du kan välja kolumnrubrikerna för att justera sorteringen.

   Den nya mappen

Ändra befintliga mappar modify-folders

 1. Efter komma åt segmentmarkerar du den mapp som du vill ändra.

  Välj mapp

 2. Välj Byt namn i verktygsfältet för att byta namn på mappen.

 3. Ange en ny Mapptitel och markera Spara.

  Byt namn på mapp

NOTE
När du byter namn på mappar kan du bara ändra titeln. Namnet kan inte ändras.

Ta bort en mapp

 1. Efter komma åt segmentmarkerar du den mapp som du vill ändra.

  Välj mapp

 2. Välj Ta bort i verktygsfältet för att ta bort mappen.

 3. En dialogruta innehåller en lista med mappar som har markerats för borttagning.

  Bekräfta borttagning

  • Välj Ta bort för att bekräfta.
  • Välj Avbryt för att avbryta.
 4. Om någon av de markerade mapparna innehåller undermappar eller segment måste borttagningen bekräftas.

  Bekräfta borttagning av underordnade

  • Välj Tvinga borttagning för att bekräfta.
  • Välj Avbryt för att avbryta.
NOTE
Det går inte att flytta ett segment från en mapp till en annan.

Testa tillämpningen av ett segment testing-the-application-of-a-segment

När segmentet är definierat kan man testa potentiella resultat med hjälp av ContextHub.

 1. Förhandsgranska en sida
 2. Klicka på ikonen ContextHub för att visa kontextHub-verktygsfältet
 3. Välj en profil som matchar segmentet du skapade
 4. ContextHub löser de segment som är tillämpliga för den valda personen

Vår enkla segmentdefinition för att identifiera användare i Basel baseras till exempel på var användaren befinner sig. När du läser in en specifik profil som matchar dessa villkor visas om segmentet har matchats:

Segment som åtgärdar

Eller om den inte är löst:

Segment som inte löses

NOTE
Alla egenskaper åtgärdas omedelbart, men de flesta ändras bara vid sidinläsning.

Sådana tester kan även utföras på innehållssidor och i kombination med riktat innehåll och tillhörande Verksamhet och Erfarenheter.

Om du har konfigurerat en aktivitet och upplevelse kan du enkelt testa ditt segment med aktiviteten. Mer information om hur du ställer in en aktivitet finns i dokumentation om framtagning av riktat innehåll.

 1. I redigeringsläget för en sida där du har konfigurerat riktat innehåll kan du se att innehållet har angetts som mål via en pilikon i innehållet.
 2. Växla till förhandsgranskningsläget och använd kontextnavet för att växla till en profil som inte matchar den segmentering som har konfigurerats för upplevelsen.
 3. Byt till en persona som matchar den segmentering som konfigurerats för upplevelsen och se att upplevelsen ändras i enlighet med detta.

Använda ditt segment using-your-segment

Segment används för att styra det faktiska innehåll som ses av specifika målgrupper. Se Hantera målgrupper för mer information om målgrupper och segment och Skapa riktat innehåll om att använda målgrupper och segment för att målinrikta innehåll.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab