Versionsinformation för migreringsverktyg i AEM as a Cloud Service version 2022.7.0 release-notes

Den här sidan innehåller versionsinformation för migreringsverktyg i AEM as a Cloud Service 2022.7.0.

Best Practices Analyzer bpa-release

Releasedatum release-date-bpa

Releasedatum för Best Practices Analyzer v2.1.30 är 27 juli 2022.

Nyheter what-is-new-bpa

 • BPA kan nu identifiera och rapportera den totala flyttbara Lucene-indexstorleken som är Total Lucene-index exklusive /oak:index/lucene och /oak:index/damAssetLucene.
 • Ett nytt mönster har lagts till i BPA för att identifiera och rapportera användningen av den anpassade i18n-ordlistan. Translator.html är inte tillgängligt i AEM as a Cloud Service och anpassade i18n-ordlistor måste distribueras från Git via Cloud Managers CI/CD-pipeline.

Felkorrigeringar bug-fixes-bpa

 • BPA rapporterade om saknade ursprungliga återgivningar för innehållsfragment. Eftersom innehållsfragment inte har några återgivningar hoppas den här kontrollen över innehållsfragment.
 • Alternativet att filtrera ACS Commons-resultat saknades i BPA-gränssnittet. Den här har åtgärdats.

Verktyget Innehållsöverföring ctt-release

Releasedatum release-date-ctt

Releasedatum för Content Transfer Tool v2.0.12 är 19 juli 2022.

Nyheter what-is-new-ctt

 • Användare som är inloggade via LDAP kan nu köra funktionerna Kontrollera storlek och Användarmappning i CTT.
 • För att hjälpa till att felsöka SSL-/TLS-anslutningsproblem under extraheringar kan användarna nu aktivera SSL-loggning.
 • För att underlätta felsökningen av källanslutningsproblem skrivs nu underdomännamn ut i loggarna när anslutningen till Azure misslyckas.
 • För att felsöka problem under förkopiering läggs AzCopy-loggar nu till i extraheringsloggarna när förkopieringen misslyckas.
 • För att undvika inaktuella resultat av typen Kontrollera storlek kan användare bara köra Kontrollera storlek igen när en tidigare kontrollstorlek har slutförts.

Felkorrigeringar bug-fixes-ctt

 • Tidigare extraheringsloggar visas efter att en migreringsuppsättning har tagits bort och återskapats. Den här har åtgärdats.
 • Åtgärdsknappen Visa förlopp var inte tillgänglig för migreringsuppsättningar med statusen STOPPED. Den här har åtgärdats.
 • Åtgärdsknappen Ta bort var inte tillgänglig för migreringsuppsättningar med en extraheringsnyckel som har gått ut. Den här har åtgärdats.
 • Flera gränssnittsfel har åtgärdats.

Cloud Acceleration Manager cam-release

Releasedatum release-date-cam

Releasedatum för Cloud Acceleration Manager är 15 juli 2022.

Nyheter what-is-new-cam

 • Molnaccelerationshanteraren ger nu användare möjlighet att hämta migreringstoken manuellt för att kunna påbörja ett intag när automatisk hämtning misslyckas. Automatisk hämtning kan misslyckas om kunderna har konfigurerat en IP-lista som blockerar CAM eller om en icke-admin-användare försöker starta ett intag. Se Felsökning för mer information.
 • Långa tabeller på sidan Migreringskomplexitet är nu komprimerbara för att underlätta användningen.
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab