Vad är nytt och vad är annorlunda? what-is-new-and-what-is-different

I många år har AEM varit tillgängligt:

 • lokalt

 • som hanterad tjänst

Det finns grundläggande skillnader mellan dessa tidigare metoder och AEM as a Cloud Service:

NOTE
Dessa översikter är inte uttömmande utan är avsedda som en introduktion.
NOTE
Mer information om On-Premise och Managed Service finns i AEM 6.5-dokumentation .

Arkitektur architecture

NOTE
Mer information finns i Arkitektur.

AEM as a Cloud Service har nu:

 • En dynamisk arkitektur med ett varierande antal AEM-bilder.

Dynamisk arkitektur

Arkitekturen:

 • Skalas baserat på den faktiska trafiken och den faktiska aktiviteten.

 • Har enskilda instanser som bara körs vid behov.

 • Använder modulära program.

 • Har ett redigeringskluster som standard och på så sätt undviks driftavbrott vid underhåll.

Det möjliggör automatisk skalning för olika användningsmönster:

Automatisk skalning för olika användningsmönster

AEM aem-updates

AEM as a Cloud Service använder nu kontinuerlig integrering och kontinuerlig leverans (CI/CD) för att säkerställa att dina projekt har den senaste AEM versionen. Detta innebär att produktions- och mellanlagringsinstanserna uppdateras till den senaste AEM utan avbrott i användarens service.

NOTE
Om uppdateringen till produktionsmiljön misslyckas kommer Cloud Manager automatiskt att återställa testmiljön. Detta görs automatiskt för att säkerställa att både testnings- och produktionsmiljöerna har samma AEM när uppdateringen är klar.

Det finns två typer AEM versionsuppdateringar:

 • AEM underhållsuppdateringar

  • Kan släppas dagligen.
  • Är främst avsedda för underhåll, inklusive de senaste felkorrigeringarna och säkerhetsuppdateringarna.
  • Påverkar inte särskilt mycket eftersom ändringarna tillämpas regelbundet.
 • Nya funktioner

  • Publiceras enligt ett förutsägbart månadsschema.
TIP
Mer information finns i Uppdateringar av AEM.

Cloud Manager cloud-manager

Adobe Cloud Manager är en viktig del av den kontinuerliga uppgraderingsstrategin för AEM as a Cloud Service eftersom det styr alla uppdateringar av dina instanser och detta är obligatoriskt.

Uppdateringar kan utlösas av Adobe när en ny version av Cloud Service är tillgänglig. Du kan även utlösa programuppdateringar med de pipelines som finns i Cloud Manager.

Cloud Manager:

 • används för att hantera AEM-program och -miljöer,

 • är en viktig komponent i AEM as a Cloud Service och varje ny klientorganisation etableras först för Cloud Manager-åtkomst,

 • är en central startpunkt för drift- och utvecklingspersonal.

Antal och typer av AEM-program som kan skapas via Cloud Manager beror på:

 • kundens licensavtal,

 • interna aktörer när AEM as a Cloud Service används för aktivering eller utbildning,

 • externa processer som provversioner som startas från Adobe.com.

Cloud Manager har utvecklats till en självbetjäningsportal där huvudkomponenterna i AEM as a Cloud Service kan skapas och konfigureras:

 • Skapa och hantera nya program. Se Program och programtyper för mer information.

 • Skapa och hantera AEM miljöer i dessa program. Se Hantera miljöer för mer information.

 • Skapa och hantera pipelines för distribution av kundkoden och den relaterade konfigurationen till en viss miljö. Se Konfigurera CI-CD-pipeline för mer information.

 • Meddelas om viktiga livscykelhändelser för dessa komponenter (t.ex. produktuppdateringar).

Cloud Manager skapar miljöer i datacentraler i många geografiska regioner, vilket ger global täckning. CDN:s (Points of Presence) garanterar leverans av innehåll med låg latens för kunder som finns i hela världen.

Onboarding onboarding

Att starta och hantera ett AEM-projekt är enkelt när du använder AEM as a Cloud Service eftersom Adobe ansvarar för många aspekter:

 • AEM-baslinjebilder optimeras för specifika användningsområden.

 • Många av de manuella konfigurationsåtgärderna är överflödiga.

En annan viktig skillnad är att det nu finns:

 • En utvärderingsfas som säkerställer att alla krav är uppfyllda, bland annat:

  • Juridiska krav

  • Avtalsvillkor

  • Tekniska krav för befintligt innehåll och/eller kod som kunden anpassat

 • Distributionskrav:

  • Koduppdateringar; alla kundprogram som utvecklats för en tidigare version av AEM måste granskas och uppdateras om möjligt.

  • Migrering av innehåll

TIP
En fullständig översikt över introduktionsprocessen finns i introduktionsresa.

Utvecklar developing

NOTE
Om du vill ha mer information börjar du med Utvecklingsriktlinjer och Utveckla - WKND-självstudiekursen.

Den nya arkitekturen som stöder AEM as a Cloud Service inbegriper några viktiga förändringar av den övergripande utvecklingsupplevelsen. Ett av de främsta målen för AEM as a Cloud Service är att göra det möjligt för erfarna kunder (som har använt AEM antingen lokalt eller i Adobe Managed Services) att migrera till AEM as a Cloud Service så snabbt som möjligt, utan att behöva skriva om en stor mängd av den anpassade koden. Vissa justeringar kan dock fortfarande behövas.

Molnutveckling aem-as-a-cloud-service-developing-cloud-development

För att befintliga AEM-program ska kunna köras på AEM as a Cloud Service måste följande steg utföras:

 • Programkoden och konfigurationen måste lagras i Git-koddatabasen för det associerade Cloud Manager-programmet.
 • Programkoden och konfigurationen måste vara kompatibel med den senaste versionen av AEM-baslinjebilden (som kan ändras dagligen).
  • Kundprogrammet måste byggas och distribueras med den Cloud Manager-pipeline som är kopplad till Cloud Manager-miljön.
 • Kundprogrammet måste klara alla krav på kodkvalitet, säkerhet och prestanda som används i pipelinen.
 • De bilder som skapas för kundprogrammet måste distribueras via Cloud Manager-pipelinen.

Den här processen kallas vanligtvis för Cloud-first-utveckling. Eftersom längden från början till slut förväntas ta några minuter (från 20 till 50 beroende på programmets komplexitet), måste snabba utvecklingsmetoder användas innan den väntande koden och konfigurationen ändras i molnet.

Webbkonsolen, där OSGI-paket och tillhörande konfigurationer hanteras, och tidigare en del av AEM QuickStart, är inte längre tillgänglig på AEM as a Cloud Service. Den nya utvecklarkonsolen har ett skrivskyddat gränssnitt för större delen av körningsinformationen. Med den här konsolen kan utvecklare välja och logga in direkt på en viss nod i en författare eller publiceringstjänst och visa relevant information.

NOTE
Se även OSGi-konfiguration

Ett annat vanligt behov hos utvecklare är snabb åtkomst till loggfilerna i olika miljöer. Med AEM as a Cloud Service blir loggfilerna för de olika noderna i redigerings- och publiceringsnoderna tillgängliga via Cloud Manager i form av filer som kan hämtas eller via API:er.

På grund av den tydliga åtskillnaden mellan kod och innehåll kan utvecklare använda en viss process för att uppdatera innehåll som en del av en distribution. De typiska användningsområdena för innehåll som kan ändras är:

 • Standard standard innehåll som ingår i kundprojektet (till exempel mappar, mallar, arbetsflöden och så vidare)

 • Definitioner för sökindex

 • Listor för åtkomstkontroll och behörighet

 • Tjänstanvändare och användargrupper

Lokal utveckling aem-as-a-cloud-service-developing-local-development

För att stödja snabba iterationer och utveckling är det också möjligt att utveckla AEM program utanför den AEM as a Cloud Service kontexten. För detta ändamål finns följande artefakter tillgängliga för utvecklare:

 • Snabbstart för AEM as a Cloud Service: ett .jar-baserat, fristående installationsprogram för den senaste AEM-kodbasen med samma funktionalitet och API-område.

 • Dispatcher SDK för AEM as a Cloud Service: en bildbaserad process för att testa och validera Dispatcher-konfigurationer lokalt

NOTE
Observera att en del AEM Sites- och AEM Assets-funktioner inte har stöd i Cloud QuickStart. Det består av en enkel redigeringsmiljö där de flesta tillägg kan utvecklas och testas.

Drift och prestanda operations-and-performance

NOTE
Mer information får du från innehållsåterställning, Indexeringoch andra underhållsaktiviteter.

Med AEM as a Cloud Service automatiseras sådana åtgärder så att tjänsten inte längre behöver avbrytas.

Det innebär att:

 • Många uppgifter har automatiserats.

 • Topologier är optimerade för maximal återhämtningsförmåga och effektivitet, till exempel är binärfri replikering standard.

 • Tunga uppgifter, som köer, jobb och gruppbearbetning, har flyttats från den centrala AEM-instansen för att hanteras av delade och dedikerade mikrotjänster.

AEM as a Cloud Service stöds också av en ny infrastruktur för övervakning, rapportering och varningar. Detta gör att Adobe SRE:er (Site Reliability Engineers) proaktivt kan underhålla tjänsten. Arkitekturens olika delar är utrustade med en rad olika hälsokontroller. Om en viss nod i arkitekturen av någon anledning inte anses vara felfri tas den bort från tjänsten och ersätts i tysthet med en ny, felfri nod.

Identity Management identity-management

En stor förändring i AEM as a Cloud Service är den helt integrerade användningen av Adobe ID:n för åtkomst till redigeringsmiljön.

Det innebär att Adobe Admin Console måste användas för att hantera användare och användargrupper. Med användarkonton kan användarna få tillgång till Adobes produkter och tjänster eftersom användarprofilinformationen centraliseras i Adobe Identity Management System (IMS) och delas över alla Cloud Services. När användarkonton fått åtkomst till AEM, refereras de i AEM as a Cloud Service (som tidigare); till exempel för att definiera roller och behörigheter via användargränssnitten i AEM Security.

Det kombinerar fördelarna med:

 • Adobe Identity Management System (IMS) som används för enkel inloggning i alla Adobes molnprogram.

 • Användarinställningarna är fortfarande lokala för varje instans av AEM as a Cloud Service.

Användargränssnitt för redigering authoring-user-interface

NOTE
Mer information finns i Grundläggande hantering är en bra utgångspunkt.

De grundläggande principerna i redigeringsgränssnittet för Sites och Assets är välbekanta för alla som har använt AEM tidigare.

Den största skillnaden är att användargränssnittet är helt pekskärmskompatibelt och det klassiska användargränssnittet inte längre är tillgängligt. I övrigt är grunderna oförändrade med endast små synliga ändringar.

AEM Sites aem-sites

Med Adobe Experience Manager Sites as a Cloud Service kan ni ge kunderna anpassade, innehållsledda upplevelser genom att kombinera kraften i AEM:s innehållshanteringssystem med AEM:s digitala resurshantering.

Mer information finns i översikten över Ändringar i Sites.

AEM Assets aem-assets

Adobe Experience Manager Assets as a Cloud Service är en molnbaserad, PaaS-lösning som gör att företag inte bara kan använda sin hantering av digitala resurser och Dynamic Media-åtgärder snabbt och effektivt, utan även använda nästa generations smarta funktioner, som AI/ML, inifrån ett system som alltid är aktuellt, alltid tillgängligt och alltid håller på att lära sig.

Assets inkluderar nästa generations materialbearbetning i molnet samt högpresterande materialimport och sökning.

Mer information finns i Översikt och introduktion till Assets as a Cloud Service.

Bekanta dig med Adobe Experience Manager as a Cloud Service getting-to-know-aem-as-cloud-service

Mer information finns i:

TIP
När du har en översikt över AEM as a Cloud Service kan du snabbt komma igång genom att granska Onboardresa.
Är du redan upptagen eller redo att dyka upp i testning AEM funktioner? Installera AEM Reference Demos Add-on för att utforska AEM kraftfulla funktioner med hjälp av avancerade exempel.
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab