Innehållsåterställning i AEM as a Cloud Service content-restore

Lär dig hur du återställer AEM as a Cloud Service-innehåll från en säkerhetskopia med Cloud Manager.

Ökning overview

Cloud Manager självbetjäningsprocess för återställning kopierar data från Adobe-säkerhetskopiering och återställer dem till den ursprungliga miljön. En återställning utförs för att returnera data som har gått förlorade, skadats eller tagits bort av misstag till det ursprungliga tillståndet.

Återställningsprocessen påverkar bara innehållet, så att koden och versionen av AEM inte ändras. Du kan initiera en återställning av enskilda miljöer när som helst.

I Cloud Manager finns det två typer av säkerhetskopior som du kan återställa innehåll från.

 • PIT (Point-In-Time): Den här typen återställer från kontinuerliga systemsäkerhetskopieringar från de senaste 24 timmarna från den aktuella tiden.
 • Senaste veckan: Den här typen återställer från systemsäkerhetskopieringar under de senaste sju dagarna, exklusive de föregående 24 timmarna.

I båda fallen ändras inte versionen av den anpassade koden och AEM.

TIP
Det går också att återställa säkerhetskopior med det offentliga API:t.
WARNING
 • Den här funktionen bör endast användas när det finns allvarliga problem med kod eller innehåll.
 • Om du återställer en säkerhetskopia går nya data förlorade mellan tidpunkten för säkerhetskopieringen och den aktuella. Mellanlagring återställs också till den gamla versionen.
 • Innan du startar en innehållsåterställning bör du överväga andra alternativ för selektiv innehållsåterställning.

Alternativ för selektiv innehållsåterställning selective-options

Innan du återställer till en fullständig innehållsåterställning bör du överväga dessa alternativ för att enklare återställa ditt innehåll.

Om inget av ovanstående alternativ fungerar och innehållet i den borttagna banan är viktigt, utför du en innehållsåterställning enligt anvisningarna i följande avsnitt.

Skapa användarroll user-role

Som standard har ingen användare behörighet att köra innehållsåterställningar i utvecklings-, produktions- eller stagingmiljöer. Om du vill delegera behörigheten till specifika användare eller grupper följer du dessa allmänna steg.

 1. Skapa en produktprofil med ett uttrycksfullt namn som refererar till innehållsåterställning.
 2. Ange behörighet för programåtkomst för det program som krävs.
 3. Ange behörigheten Innehållsåterställning i den miljö som krävs eller i alla miljöer i programmet, beroende på ditt användningssätt.
 4. Tilldela användare till den profilen.

Mer information om hur du hanterar behörigheter finns i dokumentationen om anpassade behörigheter.

Återställer innehåll restoring-content

Bestäm först tidsramen för innehållet som du vill återställa. Utför sedan dessa steg för att återställa miljöns innehåll från en säkerhetskopia.

NOTE
En användare måste ha lämplig behörighet för att initiera en återställningsåtgärd.
 1. Logga in på Cloud Manager på my.cloudmanager.adobe.com och välj lämplig organisation.

 2. Klicka på det program som du vill starta en återställning för.

 3. På sidan Programöversikt på kortet Miljö klickar du på ellipsknappen bredvid den miljö som du vill initiera en återställning för och väljer Återställ innehåll.

  Återställningsalternativ

  • Du kan också navigera direkt till fliken Återställ innehåll på sidan med miljöinformation i en viss miljö.
 4. På fliken Återställ innehåll på sidan med miljöinformation markerar du först tidsramen för återställningen i listrutan Tid för återställning.

  1. Om du väljer De senaste 24 timmarna kan du i fältet Tid ange exakt tid inom de senaste 24 timmarna som ska återställas.

   De senaste 24 timmarna

  2. Om du väljer Senaste veckan kan du i fältet Dag välja ett datum under de senaste sju dagarna, exklusive de föregående 24 timmarna.

   Förra veckan

 5. När du har valt ett datum eller angett en tidpunkt visas en lista med tillgängliga säkerhetskopior som kan återställas i avsnittet Tillgängliga säkerhetskopior nedan

  Säkerhetskopior tillgängliga

 6. Hitta den säkerhetskopia som du vill återställa genom att använda informationsikonen för att visa information om vilken version av koden och AEM som ingår i säkerhetskopian och ta hänsyn till konsekvenserna av en återställning när du väljer en säkerhetskopia.

  Säkerhetskopieringsinformation

  • Tidsstämpeln som visas för återställningsalternativen baseras på användarens tidszon.
 7. Klicka på ikonen Återställ till höger i raden som representerar den säkerhetskopia som du vill återställa för att starta återställningsprocessen.

 8. Granska informationen i dialogrutan Återställ innehåll innan du bekräftar din begäran genom att klicka på Återställ.

  Bekräfta återställning

Säkerhetskopieringsprocessen initieras och du kan visa dess status i listan Återställningsaktivitet. Hur lång tid det tar att slutföra en återställning beror på storleken och profilen på det innehåll som återställs.

När återställningen har slutförts kommer miljön att:

 • Kör samma kod och AEM som när återställningen initierades.
 • Ha samma innehåll som var tillgängligt vid tidsstämpeln för den valda ögonblicksbilden, med indexen ombyggda så att de matchar den aktuella koden.

Välja rätt säkerhetskopia choosing-backup

Cloud Manager självbetjäningsåterställning återställer bara innehåll till AEM. Därför måste du noga överväga kodändringar som gjorts mellan den önskade återställningspunkten och den aktuella tidpunkten genom att granska implementeringshistoriken mellan det aktuella implementerings-ID:t och det som återställs.

Det finns flera scenarier.

 • Den anpassade koden i miljön och återställningen finns i samma databas och gren.

 • Den anpassade koden i miljön och återställningen finns i samma databas men i en annan gren med en gemensam implementering.

 • Den anpassade koden i miljön och återställningen finns i olika databaser.

  • I det här fallet visas inget implementerings-ID.
  • Vi rekommenderar att du klonar båda databaserna och använder ett diff-verktyg för att jämföra grenarna.

Tänk också på att en återställning kan göra att produktions- och staging-miljöerna inte synkroniseras. Du ansvarar för konsekvenserna av att återställa innehåll.

Återställ aktivitet restore-activity

I listan Återställningsaktivitet visas status för de tio senaste återställningsbegäranden, inklusive alla aktiva återställningsåtgärder.

Återställ aktivitet

Genom att klicka på informationsikonen för en säkerhetskopia kan du hämta loggar för den säkerhetskopian och kontrollera kodinformationen, inklusive skillnaderna mellan ögonblicksbilden och data när återställningen initierades.

Säkerhetskopiering offline offsite-backup

Regelbunden säkerhetskopiering täcker risken för oavsiktliga borttagningar eller tekniska fel inom AEM Cloud Service, men ytterligare risker kan uppstå om en region inte fungerar. Förutom tillgänglighet är den största risken i sådana regionala avbrott en dataförlust.

AEM as a Cloud Service minskar denna risk för alla AEM produktionsmiljöer genom att kontinuerligt kopiera allt AEM innehåll till en fjärrregion och göra det tillgängligt för återställning under en period på tre månader. Den här funktionen kallas säkerhetskopiering på annan plats.

Återställandet av AEM Cloud Service för mellanlagrings- och produktionsmiljöer från externa säkerhetskopieringar utförs av AEM Service Reliable Engineering i händelse av dataavbrott i dataområden.

Begränsningar limitations

Användningen av mekanismen för självbetjäning av återställning omfattas av följande begränsningar.

 • Återställningsåtgärderna är begränsade till sju dagar, vilket innebär att det inte går att återställa en ögonblicksbild som är äldre än sju dagar.
 • Högst tio lyckade återställningar tillåts i alla miljöer i ett program per kalendermånad.
 • När miljön har skapats tar det sex timmar innan den första ögonblicksbilden av säkerhetskopian skapas. Innan den här ögonblicksbilden har skapats går det inte att återställa miljön.
 • En återställningsåtgärd initieras inte om det finns en fullständig stack- eller webbskiktskonfigurationspipeline som körs för miljön.
 • Det går inte att starta en återställning om en annan återställning redan körs i samma miljö.
 • I sällsynta fall, på grund av gränsen på 24 timmar/sju dagar för säkerhetskopiering, kan den markerade säkerhetskopian bli otillgänglig på grund av en fördröjning mellan den tidpunkt då den valdes och den tidpunkt då återställningen initierades.
 • Data från borttagna miljöer går förlorade permanent och kan inte återställas.
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab