Använda verktyget för användarmappning (äldre) using-user-mapping-tool

INFO
Den här dokumentationen refererar till en inaktuell version av verktyget. Mer information om den senaste versionen finns i Användarmappning och huvudmigrering.

Användarmappningsverktyget använder ett API som gör att det kan slå upp IMS-användare (Adobe Identity Management System) via e-post och returnera sina IMS-ID:n. Denna API kräver att användaren skapar ett klient-ID för sin organisation, en klienthemlighet och en Access- eller Bearer-token.

Konfigurera verktyget för användarmappning setting-up-user-mapping

Krav: Användarmappning kräver att varje användare mappas till sitt IMS-ID har en e-postadress i profilen i AEM och i IMS. Även om användaren använder en e-postadress som ett användar-ID för inloggning fungerar inte mappning för den användaren om inte e-postadressen också finns i profilen, och även i IMS.

Följ stegen nedan för att konfigurera detta:

 1. Navigera till Adobe Developer Console med din Adobe ID.
 2. Skapa ett projekt eller öppna ett befintligt projekt.
 3. Lägg till ett API - klicka Lägg till i projekt och markera API
 4. Välj API för användarhantering. Du måste ha behörighet som systemadministratör för att det här alternativet ska vara tillgängligt.
 5. Skapa en JWT-autentiseringsuppgift.
 6. Skapa ett nyckelpar eller Överför en offentlig nyckel (rsa är inte bra). Det finns en knapp, Generera ett offentligt/privat nyckelpar som skapar det här nyckelparet åt dig. Se till att du sparar både offentliga och privata nycklar.
 7. Navigera till API:t för användarhantering.
 8. Generera en åtkomsttoken (eller innehavartoken) genom att klistra in innehållet i den privata nyckeln i textrutan och klicka på Generera token.
 9. Spara all denna information, t.ex. Klient-ID, Klienthemlighet, Tekniskt konto-ID, E-post för tekniskt konto, Organisations-ID och Åtkomsttoken säkert.

Åtkomst till användargränssnittet för verktyget för användarmappning user-interface

Verktyget för användarmappning är integrerat i verktyget Innehållsöverföring. Du kan hämta verktyget Innehållsöverföring från Programdistributionsportal. Mer information om den senaste versionen finns på Aktuell versionsinformation.

 1. Markera Adobe Experience Manager och gå till verktygen > Operationer > Innehållsmigrering.

  bild

 2. Klicka på Användarmappning kort.

  bild

 3. Klicka Skapa konfiguration för användarmappning.

  note note
  NOTE
  Om du hoppar över det här steget hoppas användare och grupper över under extraheringsfasen.

  bild

  Fyll i fälten i API-konfiguration för användarhantering, enligt beskrivningen nedan.

  bild

  • Organisations-ID: Ange IMS-organisationsnumret (Adobe Identity Management System) för den organisation som användarna migreras till.

   note note
   NOTE
   Logga in på Admin Console och välj organisation (i det övre högra hörnet) om du tillhör fler än en. Org-ID:t finns i URL:en för den sidan, i ett format som xx@AdobeOrg, där xx är IMS Org ID. Du kan också hitta ditt Org ID i dialogrutan Adobe Developer Console sidan där du genererar åtkomsttoken.
  • Klient-ID: Ange det klient-ID som du sparade i konfigurationssteget.

  • Åtkomsttoken: Ange den åtkomsttoken som du sparade i konfigurationssteget.

   note note
   NOTE
   Åtkomsttoken upphör att gälla var 24:e timme och en ny måste skapas. Om du vill skapa en token går du tillbaka till Adobe Developer Console, väljer projektet, klickar på API för användarhantering och klistra in samma privata nyckel i rutan.
 4. När du fyllt i fälten klickar du på Testa konfiguration för att testa anslutningen till API-tjänsten för användarhantering. Om anslutningen lyckas kan du klicka på Spara för att spara konfigurationen.

  bild

 5. När du har sparat konfigurationen väljer du konfigurationen och klickar på Starta användarmappning.

  bild

 6. Klicka Starta i dialogrutan så att du startar användarmappningsprocessen.

  bild

  Den visar Status as KÖRS.

  bild

 7. När användarmappningen är klar klickar du på Resultat för att visa sammanfattningen.

  bild

  note important
  IMPORTANT
  • När användarmappningen är klar kan du gå tillbaka till sidan Innehållsmigrering med hjälp av den synliga sökvägen. Kortet för användarmappning visar status och tidsstämpel. Klicka Innehållsöverföring så att du kan skapa en migreringsuppsättning för att köra extraheringen. Se Använda verktyget Innehållsöverföring för mer information.

Återuppta användarmappningsprocessen resume-user-mapping-process

Om användarmappningsprocessen stoppas på grund av någon av följande orsaker:

 • Alternativet Stoppa användarmappning har valts av användaren.

 • Åtkomsttoken upphörde att gälla under processen.

 • Eller någon annan orsak.

  note note
  NOTE
  Förloppet sparas från den plats där processen stoppades.

Så här återupptar du användarmappningsprocessen:

 1. Klicka Visa logg om du vill granska användarmappningsloggen så att du kan kontrollera den sparade förloppet.

  bild

 2. Klicka Starta användarmappning för att fortsätta där det slutade.

  note note
  NOTE
  Kontrollera att åtkomsttoken fortfarande är giltig eller har uppdaterats innan du startar om den.

  bild

 3. Klicka Starta i dialogrutan så att du återupptar användarmappningsprocessen.

  bild

  När användarmappningen är klar kan du visa Status as SLUTFÖRD för just den konfigurationen.

  bild

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab