Integrera AEM Forms med Adobe Analytics integrate-aem-forms-with-adobe-analytics

Version
Artikellänk
AEM 6.5
Klicka här
AEM as a Cloud Service
Den här artikeln

I det här dokumentet beskrivs den manuella proceduren för att aktivera Adobe Analytics i ett adaptivt formulär. Adobe rekommenderar dock att du använder Aktivera Adobe Analytics för ett adaptivt formulär med Experience Cloud Setup Automation.

AEM Forms kan integreras med Adobe Analytics så att ni kan samla in och spåra resultatvärden för era publicerade formulär. Syftet med att analysera dessa värden är att göra det möjligt för företagsanvändare att få insikter i slutanvändarnas beteende och optimera datainhämtningsupplevelsen. Du kan fånga in och spåra beteendet hos både inloggade och ej inloggade (anonyma) användare via Adobe Analytics för Adaptiv Forms.

När du har utfört de åtgärder som nämns i den här artikeln kan du konfigurera och visa rapporter i Adobe Analytics, vilket visas i följande video:

Du kan använda Adobe Analytics för att upptäcka interaktionsmönster och problem som användare möter när de använder adaptiva formulär. Ut ur lådan, Adobe Analytics spårar och lagrar information om följande händelser:

 • Återgivning: Antal gånger ett formulär öppnas.

 • Skicka: Antal gånger ett formulär skickas.

 • Abandon: Antal gånger som användarna lämnar utan att fylla i formuläret.

 • Fel: Antal fel som påträffats på panelen och i panelens fält.

 • Hjälp: Antal gånger en användare öppnar hjälpen för en panel och fälten på panelen.

 • Fältbesök: Antal gånger en användare besöker ett fält i formuläret.

 • Spara: Antal gånger som användare sparar ett formulär på Forms Portal.

Förutom dessa out-of-box-händelser kan du definiera anpassade händelser i adaptiva formulär med hjälp av en regelredigerare och mappa dessa händelser till händelser i Adobe Analytics

Följande bild visar vilka åtgärder du behöver utföra innan du visar rapporter i Adobe Analytics:

Analytics - översikt

1. Konfigurera Adobe Analytics Configure-adobe-analytics

Före konfigurering Adobe Analytics, skapa:

Installera AEM Forms och Adobe Analytics tillägg install-extensions

Så här konfigurerar du AEM Forms och Adobe Analytics tillägg:

 1. Logga in på Adobe Experience Cloud och välj ett namn för företaget.

 2. Välj Launch/Data Collection och markera Go to Launch/Data Collection.

 3. Välj New property och ange ett namn för konfigurationen.

 4. Ange ett domännamn och välj Save för att spara egenskapen.

 5. Välj det konfigurationsnamn som finns i listan Taggegenskaper.

 6. I Authoring avsnitt, markera Extensions.

 7. Välj Catalog och markera Install för Adobe Experience Manager Forms tillägg. Adobe Experience Manager Forms visas i listan över installerade tillägg som är tillgängliga i Installerad -fliken.

 8. Välj Install för Adobe Analytics tillägg.

 9. Välj rapportsvitens namn i dialogrutan Development Report Suites, Staging Report Suites och Product Report Suites nedrullningsbara listor och välj Save för att spara tillägget.

Konfigurera dataelement configure-data-elements

Du kan välja vilket som helst av de konfigurerade dataelementen i en regel som skapas för en händelse. När en händelse inträffar i ett adaptivt formulär skickar AEM Forms dessa dataelement till Adobe Analytics.

När du har installerat Adobe Experience Manager Forms kan du skapa följande dataelement:

FieldName
FieldTitle
FormInstance
FormName
FormTitle
PageName
PageURL
PanelTitle
TimeSpent

Utför följande steg för att konfigurera dataelement:

 1. I Authoring avsnitt, markera Data Elements.

 2. Välj Create New Data Element.

 3. Ange ett namn för dataelementet. Exempel: Formulärtitel för dataelementtypen FormTitle.

 4. Ange Adobe Experience Manager Forms som tilläggsnamn.

 5. Välj Data Element Type.

 6. Välj Save för att spara dataelementet.

  embed

  https://video.tv.adobe.com/v/337472

Konfigurera regler configure-rules

Utför följande steg för att skapa regler baserade på Adobe Experience Manager Forms tillägg:

 1. I Authoring avsnitt, markera Rules.

 2. Välj Create New Rule.

 3. Ange ett namn för regeln. Till exempel Skicka formulär för att registrera formulärinskickade formulär.

 4. I Events avsnitt, markera Add.

 5. Ange Adobe Experience Manager Forms som tilläggsnamn.

 6. Välj händelsetyp. Indata för Name fylls i automatiskt baserat på den valda händelsetypen.

 7. Välj Keep Changes för att spara händelsen.

 8. I Actions avsnitt, markera Add.

 9. Ange Adobe Analytics som tilläggsnamn.

 10. Välj Set Variables som åtgärdstyp. De alternativ som är tillgängliga i listrutan är bland annat:

  • Set Variables: Använd den här åtgärdstypen för att definiera den händelsetyp som de markerade dataelementen skickas från AEM Forms till Adobe Analytics.

  • Send Beacon: Använd den här åtgärdstypen för att skicka data från AEM Forms till Adobe Analytics.

  • Clear Variables: Använd den här åtgärdstypen för att rensa dataspårningen så att händelsen bara registreras en gång i Adobe Analytics.

   Rekommenderad metod är att använda Set Variables åtgärdstyp för att konfigurera händelsen och dataelementen och sedan använda Send Beacon för att skicka data och sedan använda Clear Variables för att rensa dataspårningen.

 11. I Props mappa de alternativ för rapportsviten som finns i listrutan med dataelementen som definieras med Konfigurera dataelement.

  Till exempel att skicka Formulärtitel dataelement från AEM Forms Adobe Analytics när du skickar in ett formulär:

  1. I Props väljer du ett utkast för Formulärtitel i rapportsviten och väljer sedan Databasikon för att mappa det till en formulärtitel som skapats i Konfigurera dataelement.

   define-props

  2. Välj Add Another om du vill lägga till fler dataelement i listan.

 12. I Events väljer du en händelse bland de tillgängliga alternativen i rapportsviten och väljer Keep Changes.

 13. I Actions väljer du + och anger Adobe Analytics som tilläggsnamn.

 14. Välj Send Beacon som åtgärdstyp. Välj i den högra rutan s.t() skicka data till Adobe Analytics och hantera det som en sidvy eller s.tl() skicka data till Adobe Analytics och behandla det inte som en sidvy. Välj Keep Changes.

 15. I Actions väljer du + och anger Adobe Analytics som tilläggsnamn.

 16. Välj Clear Variables som åtgärdstyp. Välj Keep Changes. När du har utfört dessa steg Actions visas som:
  Åtgärdskonfiguration

  Anpassa Actions enligt dina krav. Du kan till exempel definiera två Skicka Beacon steg i ett åtgärdsflöde för att skicka data till Adobe Analytics och behandla det som en sidvy i ett enda steg och skicka data till Adobe Analytics och behandla det inte som en sidvy i det andra steget.

  Åtgärdskonfiguration

 17. Välj Save för att spara regeln.

  Du kan skapa regler för alla händelsetyper, till exempel överge, Fel, fältbesök, Hjälp, Återge, Spara och Skicka.

  embed

  https://video.tv.adobe.com/v/337425

Publiceringsflöden publish-flow

När du har skapat dataelementen och använt dem i regler publicerar du konfigurationen för att samla in formulärdata i Adobe Analytics.

Utför följande steg för att publicera konfigurationen:

 1. I Publishing avsnitt, markera Publishing Flow.

 2. Välj Add Library och ange ett namn och välj miljö för biblioteket.

 3. Välj Add All Changed Resources och sedan Save & Build to Development.

 4. I Development avsnitt, markera Fler alternativ och sedan Approve & Publish to Production.

 5. Bekräfta att ändringarna och publiceringsflödet snart visas i Published -avsnitt.

Publiceringsflöde

2. Konfigurera AEM Forms configure-aem-forms

Skapa en Adobe IMS-konfiguration med Adobe Launch som molnlösning.

Skapa startkonfiguration för Adobe create-adobe-launch-configuration

Så här skapar du en konfiguration för Adobe Launch:

 1. I AEM Forms Author går du till Tools > Cloud Services > Adobe Launch Configurations.

 2. Välj en mapp för att skapa konfigurationen och välj Create.

 3. Ange en rubrik för konfigurationen i dialogrutan Title fält.

 4. Välj associerad Adobe IMS-konfiguration.

 5. Välj namnet på företaget som användes när konfigurera Adobe Analytics.

 6. Markera namnet på den egenskap som skapades när konfigurera Adobe Analytics.

 7. Välj Save & Close.

 8. Publicera konfigurationen.

Aktivera Adobe Analytics för en adaptiv blankett enable-analytics-adaptive-form

Använd Adobe Launch i en befintlig adaptiv form:

 1. I AEM Forms Author går du till Adobe Experience Manager > Forms > Forms & Documents.
 2. Markera det adaptiva formuläret och välj Properties.
 3. I Basic väljer du konfigurationsbehållare används när konfigurationen för Adobe Launch skapas.
 4. Välj Save & Close. Det adaptiva formuläret är aktiverat för Adobe Analytics.
 5. Publicera formuläret.

När du har aktiverat Adobe Analytics för ett anpassningsbart formulär kan du validera om ett datahändelseflöde finns mellan AEM Forms och Adobe Analytics. Integreringen av AEM Forms med Adobe Analytics är klar. Nu kan du konfigurera och visa rapporter i Adobe Analytics.

Skapa regler för att hämta anpassade händelser (valfritt) capture-custom-events

Skapa regler för specifika fält i ett adaptivt formulär med en regelredigerare som skickar analysdata från ett adaptivt formulär till Adobe Analytics.

I en tvåstegsprocess definierar du en regel för ett fält i ett anpassningsbart format. Regeln skickar en händelse. Namnet på händelsen mappas till en anpassad inspelningshändelse i Adobe Launch.

Så här skapar du regler med en regelredigerare i ett anpassat format:

 1. Markera fältet och välj Regelredigeraren för att öppna sidan för regelredigeraren.
 2. Definiera ett villkor i When -delen av regeln.
 3. I Then regelavsnitt, markera Dispatch Event från Select Action listruta.
 4. Ange namnet på händelsen i Type Event Name fält.

Om födelsedatumet till exempel är före ett visst datum skickar AEM Forms Säkerhet -händelse.

Utsändningshändelse

Mappa händelsen till en anpassad hämtningshändelse i Adobe Analytics:

 1. Skapa en regel.

 2. I Events avsnitt, markera Add.

 3. Ange Adobe Experience Manager Forms som tilläggsnamn.

 4. Välj Capture Custom Event från Event Type listruta.

 5. Ange namnet på händelsen som du angav i steg 4 när du skapade en regel med regelredigeraren.

 6. Välj Behåll ändringar och utför resten av åtgärderna som anges i Konfigurera regler.

3. Konfigurera och visa rapporter i Adobe Analytics view-reports-adobe-analytics

När ett adaptivt formulär har konfigurerats för att skicka händelsedata till Adobe Analyticskan du börja visa rapporter i Adobe Analytics:

 1. Välj Välj produkt och markera Analytics.

 2. Välj Create Project och markera Blank project.

 3. Välj rapportsvitens namn i listrutan högst upp till höger på frihandsformuläret.

 4. Ange Formulärtitel i Search dimension items text för att visa alla formulärtitlar.

 5. Släpp den anpassningsbara formulärtiteln på Drop a segment here (or any other component) textruta.

 6. Från Metrics -avsnitt, släppa händelser att spåra till Drop a metric here (or any other component) textruta.

 7. Välj Visualiseringar och släpp en diagramtyp i avsnittet Frihand. På samma sätt kan du lägga till flera diagramtyper i avsnittet Frihand.

 8. Markera Ctrl + S och ange ett namn för att spara projektet.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab