Komma igång med AEM Commerce as a Cloud Service start

För att komma igång med Adobe Experience Manager (AEM) Commerce as a Cloud Service måste Experience Manager Cloud Servicen etableras med tillägget Commerce integration framework (CIF). CIF är en extra modul ovanpå AEM Sites as a Cloud Service.

Onboarding onboarding

Introduktionen av AEM Commerce as a Cloud Service är en tvåstegsprocess:

 1. Aktivera AEM Commerce as a Cloud Service och CIF tillägg har etablerats
 2. Anslut AEM Commerce as a Cloud Service till din e-handelslösning

Det första startsteget görs av Adobe. Mer information om priser och provisionering får du av din säljare.

När du har etablerat dig med CIF-tillägget tillämpas det på alla befintliga Cloud Manager-program. Om du inte har något Cloud Manager-program måste du skapa ett. Mer information finns i Konfigurera ditt program.

Det andra steget är självbetjäning för varje AEM as a Cloud Service miljö. Det finns ytterligare konfigurationer som du måste göra efter den första etableringen av CIF.

Ansluta AEM till en Commerce Solution solution

Ansluta CIF och AEM CIF-kärnkomponenter med en e-handelslösning måste du ange GraphQL slutpunkts-URL via en Cloud Manager-miljövariabel. Variabelnamnet är COMMERCE_ENDPOINT. En säker anslutning via HTTPS måste konfigureras.

Miljövariabeln används på två ställen:

 • GraphQL anropar från AEM till e-handelskunderna via en gemensam Sharable GraphQl-klient som används av de AEM CIF Core Components och kundprojektskomponenterna.
 • Ange en proxywebbadress för GraphQL för varje AEM som variabeln är inställd på /api/graphql. Den här URL:en används av AEM utvecklingsverktyg (CIF) och CIF komponenter på klientsidan.

En annan GraphQL-slutpunkts-URL kan användas för varje AEM as a Cloud Service miljö. På så sätt kan projekt koppla AEM staging-miljöer till e-handelssystem och AEM produktionsmiljö till ett handelsproduktionssystem. GraphQL-slutpunkten måste vara allmänt tillgänglig, privata VPN-anslutningar eller lokala anslutningar stöds inte. Om du vill kan du ange ett autentiseringshuvud om du vill använda ytterligare CIF funktioner som kräver autentisering.

Tillägget CIF, och endast för Adobe Commerce Enterprise/Cloud, har stöd för användning av mellanlagrade katalogdata för AEM. Dessa data kräver att du konfigurerar en auktoriseringshuvud. Den här rubriken är bara tillgänglig och används AEM författarinstanser av säkerhetsskäl. AEM publiceringsinstanser kan inte visa mellanlagrade data.

Det finns två alternativ för att konfigurera slutpunkten:

Via användargränssnittet i Cloud Manager (standard) cm-ui

Den här konfigurationen kan göras med hjälp av en dialogruta på sidan Miljöinformation. När den här sidan visas för ett Commerce-aktiverat program visas en knapp om slutpunkten inte är konfigurerad:

CM-miljöinformation

Om du klickar på den här knappen öppnas en dialogruta:

CM Commerce Endpoint

När slutpunkten och eventuellt en auktoriseringshuvud för stöd för mellanlagrad katalog har angetts visas slutpunkten på detaljsidan. Klicka på ikonen Redigera för att öppna samma dialogruta där du kan redigera slutpunkten, om det behövs.

CM-miljöinformation

Genom Adobe I/O CLI adobe-cli

Följ de här stegen för att ansluta AEM till en e-handelslösning via Adobe I/O CLI:

 1. Skaffa Adobe I/O CLI med plugin-programmet Cloud Manager

  Kontrollera Dokumentation för Adobe Cloud Manager om hur du hämtar, konfigurerar och använder ADOBE I/O CLI med CLI-plugin för Cloud Manager.

 2. Autentisera Adobe I/O CLI med det AEM as a Cloud Service programmet

 3. Ange COMMERCE_ENDPOINT variabel i Cloud Manager

  code language-bash
  aio cloudmanager:set-environment-variables ENVIRONMENT_ID --variable COMMERCE_ENDPOINT "<Magento GraphQL endpoint URL>"
  

  Se CLI-dokument för mer information.

  GraphQL slutpunkts-URL för handel måste peka på e-handelns GraphQl-tjänst och använda en säker HTTPS-anslutning. Till exempel: https://<yourcommercesystem>/graphql.

 4. Aktivera mellanlagrade katalogfunktioner som kräver autentisering (valfritt)

  note note
  NOTE
  Den här funktionen är endast tillgänglig med Adobe Commerce Enterprise eller Cloud Edition. Se Tokenbaserad autentisering för mer information.

  Ange COMMERCE_AUTH_HEADER hemlig variabel i Cloud Manager:

  code language-bash
  aio cloudmanager:set-environment-variables ENVIRONMENT_ID --secret COMMERCE_AUTH_HEADER "Authorization: Bearer <Access Token>"
  
TIP
Du kan visa alla Cloud Manager-variabler med följande kommando för att dubbelkontrollera: aio cloudmanager:list-environment-variables ENVIRONMENT_ID

Du är redo att använda AEM Commerce as a Cloud Service och kan distribuera ditt projekt via Cloud Manager.

Konfigurera butiker och kataloger catalog

Tillägget CIF och CIF-kärnkomponenter kan användas på flera AEM webbplatsstrukturer som är anslutna till olika e-handelsbutiker (eller butiksvyer, och så vidare). Som standard distribueras CIF-tillägget med en standardkonfiguration som ansluter till Adobe Commerce standardbutik och -katalog.

Den här konfigurationen kan justeras för projektet med hjälp av CIF Cloud Service-konfigurationen enligt följande steg:

 1. Gå AEM till Verktyg > Cloud Service > CIF Konfiguration.

 2. Välj den e-postkonfiguration som du vill ändra.

 3. Öppna konfigurationsegenskaperna via åtgärdsfältet.

Konfiguration för CIF Cloud Service

Följande egenskaper kan konfigureras:

 • GraphQL Client - Välj den konfigurerade GraphQL-klienten för e-handelskommunikation. Den här klienten ska normalt vara kvar som standard.

 • Butiksvy - butiksvyns identifierare. Om den är tom används standardbutiksvyn.

 • GraphQL Proxy Path - den URL-sökväg som GraphQL Proxy AEM använder för proxybegäranden till GraphQL-slutpunkt för e-handel.

  note note
  NOTE
  I de flesta inställningar är standardvärdet /api/graphql får inte ändras. Endast avancerade inställningar som inte använder den angivna GraphQL-proxyn bör ändra den här inställningen.

  - Aktivera stöd för katalog-UID - aktivera stöd för UID i stället för ID i e-handelsserverdelens GraphQL-anrop.

  note note
  NOTE
  Stöd för UID introducerades i Adobe Commerce 2.4.2. Aktivera bara UID:n om e-handelsbackend har stöd för ett GraphQL-schema av version 2.4.2 eller senare.

  - Katalogrotkategoriidentifierare - identifieraren (UID eller ID) för arkivkatalogroten

  note caution
  CAUTION
  Från och med CIF Core Components version 2.0.0 stöds id togs bort och ersattes med uid. Om ditt projekt använder CIF Core Components version 2.0.0 måste du aktivera stöd för katalog-UID och använda ett giltigt kategori-UID som"Katalogens rotkategoriidentifierare".

Konfigurationen som visas ovan är för referens. Projekten ska ha egna konfigurationer.

Om du vill ha mer komplexa inställningar kan du använda flera AEM webbplatsstrukturer i kombination med olika e-handelskataloger i Inställningar för Commerce Multi-Store självstudie.

Ytterligare resurser additional-resources

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab