Hantera rapporter manage-reports

Med tillgångsrapportering kan administratörer se vilka aktiviteter Adobe Experience Manager Assets View-miljön har. Dessa data ger användbar information om hur användarna interagerar med innehållet och produkten. Alla användare har tillgång till Insikter-kontrollpanelen och de som har tilldelats administratörens produktprofil kan skapa användardefinierade rapporter.

Åtkomstrapporter access-reports

Alla användare som är tilldelade till resursvyn: Administratörens produktprofil kan komma åt instrumentpanelen för insikter eller skapa användardefinierade rapporter i resursvyn.

Om du vill få åtkomst till rapporter går du till Reports under Settings.

Rapporter

Visa insikter view-live-statistics

I resursvyn kan du visa realtidsdata för din resursvymiljö med Insikter-instrumentpanelen. Du kan visa händelsemått i realtid under de senaste 30 dagarna eller under de senaste 12 månaderna.

Klicka Insights som finns i det vänstra navigeringsfönstret för att visa följande automatiskt genererade diagram:

 • Nedladdningar: Antalet resurser som hämtats från resursvyn under de senaste 30 dagarna eller 12 månaderna representeras med hjälp av ett linjediagram.
  insights-downloads

 • Överföringar: Antalet resurser som har överförts till resursvymiljön under de senaste 30 dagarna eller 12 månaderna representeras av ett linjediagram.
  insights-uploads

 • Lagringsanvändning: Lagringsanvändningen, i byte, för resursvymiljön som representeras med ett stapeldiagram.
  insights-uploads

 • Vanliga sökningar: Visa de mest sökbara termerna tillsammans med det antal gånger som de har sökts igenom i resursvyn under de senaste 30 dagarna eller 12 månaderna i tabellformat.
  insights-uploads

Skapa en nedladdningsrapport create-download-report

Så här skapar du en hämtningsrapport:

 1. Navigera till Settings > Reports och klicka Create Report.

 2. I Configuration -flik anger du rapporttypen som Download.

 3. Ange en rubrik och en valfri beskrivning för rapporten.

 4. Välj mappsökvägen, som omfattar de resurser som rapporten ska köras på, med hjälp av Select Folder Path fält.

 5. Välj datumintervall för rapporten.

  note note
  NOTE
  Resursvyn konverterar alla lokala tidszoner till UTC (Coordinated Universal Time).
 6. I Columns markerar du de kolumnnamn du vill visa i rapporten.

 7. Klicka på Create.

  Ladda ned rapport

I följande tabell förklaras användningen av alla kolumner som du kan lägga till i rapporten:

Kolumnnamn
Beskrivning
Titel
Namnet på resursen.
Bana
Mappsökvägen där resursen är tillgänglig i resursvyn.
MIME-typ
MIME-typen för resursen.
Storlek
Resursens storlek i byte.
Hämtat av
E-post-ID för den användare som hämtade resursen.
Hämtningsdatum
Datumet då hämtningsåtgärden för resursen utförs.
Författare
Resursens författare.
Skapad den
Det datum då resursen överförs till resursvyn.
Ändringsdatum
Datumet då tillgången senast ändrades.
Utgånget
Tillgångens förfallostatus.
Hämtat efter användarnamn
Namnet på den användare som hämtade resursen.

Skapa en överföringsrapport create-upload-report

Så här skapar du en överföringsrapport:

 1. Navigera till Settings > Reports och klicka Create Report.

 2. I Configuration -flik anger du rapporttypen som Upload.

 3. Ange en rubrik och en valfri beskrivning för rapporten.

 4. Välj mappsökvägen, som omfattar de resurser som rapporten ska köras på, med hjälp av Select Folder Path fält.

 5. Välj datumintervall för rapporten.

 6. I Columns markerar du de kolumnnamn du vill visa i rapporten.

 7. Klicka på Create.

  Överför rapport

I följande tabell förklaras användningen av alla kolumner som du kan lägga till i rapporten:

Kolumnnamn
Beskrivning
Titel
Namnet på resursen.
Bana
Mappsökvägen där resursen är tillgänglig i resursvyn.
MIME-typ
MIME-typen för resursen.
Storlek
Resursens storlek.
Författare
Resursens författare.
Skapad den
Det datum då resursen överförs till resursvyn.
Ändringsdatum
Datumet då tillgången senast ändrades.
Utgånget
Tillgångens förfallostatus.

Visa befintliga rapporter view-report-list

Efter skapa rapportenkan du visa listan över befintliga rapporter och välja att hämta dem i CSV-format eller ta bort dem.

Om du vill visa en lista med rapporter går du till Settings > Reports.

För varje rapport kan du visa rapportrubrik, rapporttyp, beskrivning som anges när rapporten skapas, rapportens status, e-post-ID för den som skapade rapporten och rapportens skapandedatum.

Completed rapportens status visar att rapporten är klar för hämtning.

Förteckning över rapporter

Hämta en CSV-rapport download-csv-report

Så här hämtar du en rapport i CSV-format:

 1. Navigera till Settings > Reports.

 2. Välj en rapport och klicka på Download CSV.

Den valda rapporten hämtas i CSV-format. Kolumnerna som visas i CSV-rapporten beror på vilka kolumner som du markerar när skapa rapporten.

Ta bort en rapport delete-report

Ta bort en rapport:

 1. Navigera till Settings > Reports.

 2. Välj en rapport och klicka på Delete.

 3. Klicka Delete igen för att bekräfta.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab