Introduktion till Cloud Manager för AMS introduction-to-cloud-manager

Börja här för att lära känna Cloud Manager för Adobe Manage Services (AMS) och hur det gör det möjligt för organisationer att självhantera Adobe Experience Manager i molnet.

Introduktion introduction

Cloud Manager för Adobe Experience Manager ger utvecklare möjlighet att skapa slagkraftiga kundupplevelser genom smidiga arbetsflöden som bygger på Adobe Experience Manager bästa praxis. Med CI/CD-ledningar som är optimerade för Adobe Experience Manager kan du enkelt sammanfoga arbetsflöden för utveckling genom att helt enkelt checka in koden som sedan kan flyttas hela vägen till produktionsklart läge. Under konstruktionsfasen testas era anpassade koduppdateringar noga mot bästa praxis för att kunna leverera tillförlitliga program till era kunder. Cloud Manager använder en öppen API-metod och gör det möjligt att integrera med era system utan att störa befintliga processer och verktyg.

NOTE
I denna dokumentation beskrivs Cloud Manager för Adobe Managed Services (AMS) funktioner.
Motsvarande dokumentation för AEM as a Cloud Service finns i AEM as a Cloud Service-dokumentationen.

Med Cloud Manager får ditt utvecklingsteam följande funktioner:

 • Kontinuerlig integrering/kontinuerlig leverans (CI/CD) av kod för att minska time to market från månader/veckor till dagar/timmar

 • Kodinspektion, prestandatestning och säkerhetsvalidering baserade på bästa praxis innan produktionen påbörjas för att minimera produktionsstörningar

 • API-anslutning som komplement till befintliga DevOps-processer

 • Automatisk skalning som intelligent upptäcker behovet av ökad kapacitet och automatiskt tar med ytterligare Dispatcher/publiceringssegment online

Den här bilden visar CI/CD-processflödet som används i Cloud Manager:

CI/CD-flöde

Nyckelfunktioner i Cloud Manager key-features-in-cloud-manager

Här följer en djupdykning i några av de viktigaste funktionerna i Cloud Manager.

Självbetjäningsgränssnitt self-service-interface

Med användargränssnittet för Cloud Manager kan du enkelt komma åt och hantera molnmiljön och CI/CD-flödet för dina Adobe Experience Manager-program.

Du definierar programspecifika nyckeltal (KPI) (t.ex. toppsidor per minut och förväntad svarstid för en sidinläsning) som utgör grunden för att mäta en lyckad distribution. Roller och behörigheter för olika teammedlemmar kan enkelt definieras. Med självbetjäningsgränssnittet får du kontroll, men det ger även länkar till resurser för god praxis och tillgång till experter i Adobe som kan ge den vägledning du behöver.

Information om hur du utforskar och kommer igång med användargränssnittet för Cloud Manager finns i dokumentet Första gången du loggar in.

CI/CD-pipeline ci-cd-pipeline

En av nyckelfunktionerna i Cloud Manager är möjligheten att använda en optimerad CI/CD-pipeline för att snabba upp leveransen av anpassad kod eller uppdateringar, som att lägga till nya komponenter på webbplatsen.

Med användargränssnittet i Cloud Manager kan du konfigurera och starta din CI/CD-pipeline. Som en del av denna pipeline utförs en grundlig kodgenomsökning för att säkerställa att endast högkvalitativa program överförs till produktionsmiljön.

Mer information om hur du konfigurerar pipeline från användargränssnittet för Cloud Manager finns i dokumenten Konfigurera produktionsförlopp och Konfigurera icke-produktionsförlopp.

Flexibla driftsättningslägen flexible-deployment-modes

Cloud Manager erbjuder flexibla och konfigurerbara driftsättningslägen så att du kan leverera upplevelser efter förändrade affärsbehov.

Med ett automatiskt utlösarläge distribueras kod automatiskt till en miljö baserat på specifika händelser, till exempel kodinsättning. Du kan också schemalägga koddistributioner under angivna tidsramar, även utanför kontorstid.

Oberoende av distributionsutlösaren utförs kvalitetskontroller alltid som en del av CI/CD-pipelinekörningen varje gång en distribution aktiveras. Kvalitetskontrollerna omfattar bland annat kodkontroll, säkerhetstestning och prestandatestning, som alla levereras utan att du eller dina partners behöver göra något.

Mer information om hur du distribuerar kod och kvalitetskontroller finns i dokumentet Distribuera kod.

Valfria funktioner i Cloud Manager optional-features-in-cloud-manager

Cloud Manager erbjuder ytterligare, avancerade funktioner som kan vara till nytta för ditt projekt beroende på din specifika miljö och dina behov. Om dessa funktioner är av intresse för dig kan du kontakta en Customer Success Engineer (CSE) eller Adobe för att diskutera mer.

Automatisk skalning autoscaling

När produktionsmiljön utsätts för ovanligt hög belastning upptäcker Cloud Manager behovet av extra kapacitet och lägger automatiskt till ytterligare kapacitet online med hjälp av funktionen för autoskalning.

I en sådan händelse utlöser Cloud Manager automatiskt provisioneringsprocessen för autoskalning, skickar ett meddelande om autoskalningshändelsen och lägger till ytterligare kapacitet online inom några minuter. Den extra kapaciteten tillhandahålls i produktionsmiljön, i samma region/regioner och matchar samma systemspecifikationer som de Dispatcher/publiceringsnoder som körs.

Funktionen för autoskalning gäller endast Dispatcher/publiceringsskiktet och körs med en vågrät skalförändringsmetod, med minst ytterligare ett segment i ett Dispatcher/publiceringspar, upp till högst tio segment. Eventuell ytterligare kapacitet som tillhandahålls kommer att skalas in manuellt inom tio arbetsdagar enligt CSE (Customer Success Engineer).

NOTE
Om du är intresserad av att ta reda på om autoskalning är lämpligt för ditt program kan du kontakta din CSE- eller Adobe-representant.

Blå/gröna distributioner blue-green

Blå/grön driftsättning är en teknik som minskar driftavbrott och risker genom att köra två identiska produktionsmiljöer som kallas blå och grön.

När som helst är det bara en av miljöerna som är aktiv, där den aktiva miljön betjänar all produktionstrafik. I allmänhet är blått den aktiva miljön och grönt är inaktivt.

 • Blue/green deployment is an add-on to Cloud Manager CI/CD pipelines in which a second set of publish and Dispatcher instances (green) is created and used for deployments. De gröna instanserna kopplas sedan till produktionsbelastningsutjämnaren och de gamla instanserna (blå) tas bort och avslutas.
 • Den här implementeringen av blått/grönt behandlar instanser som övergångar och varje upprepning av en blå/grön pipeline skapar en ny uppsättning publicerings- och Dispatcher-servrar.
 • En grön belastningsutjämnare skapas som en del av konfigurationen. Den här belastningsutjämnaren ändras aldrig och det är den som du ska peka på den gröna URL:en eller "test"-URL:en på.
 • Under en blå/grön distribution skapas en exakt kopia av de befintliga publicerings-/Dispatcher-nivåerna.

Blått/grönt distributionsflöde flow

När blå/grön distribution är aktiverat skiljer sig distributionsflödet från standardflödet för distribution av Cloud Service.

Steg
Blå/grön driftsättning
Standarddistribution
1
Distribution till författare
Distribution till författare
2
Pausa för testning
-
3
Grön infrastruktur skapas
-
4
Distribution till gröna publicerings-/dispatchernivåer
Distribution till utgivare
5
Paus för testning (upp till 24 timmar)
-
6
Grön infrastruktur läggs till i produktionsbelastningsutjämnaren
-
7
Blå infrastruktur tas bort från produktionsbelastningsutjämnaren -
8
Pausa för slutsignering (upp till 24 timmar)
-
9
Blå infrastruktur avslutas automatiskt
-
10
Pipelinen har slutförts
-

Implementerande blå/grön implementing

Alla AMS-användare som använder Cloud Manager för produktionsdistributioner har rätt att använda blå/grön driftsättning. Användningen av blå/grön driftsättning kräver dock ytterligare validering av dina miljöer och konfiguration av Adobe CSE.

Om du är intresserad av blå/grön driftsättning bör du tänka på följande krav och begränsningar och kontakta din CSE.

Krav och begränsningar limitations

 • Blå/grön är endast tillgängligt för publicerings-/Dispatcher-par.
 • Preview Dispatcher/publish pairs ingår inte i blue/green-distributioner.
 • Alla Dispatcher-/publiceringspar är identiska med alla andra Dispatcher-/publiceringspar.
 • Blå/grön finns endast i produktionsmiljön.
 • Blå/grön finns i både AWS och Azure.
 • Blå/grön är inte tillgängligt för Assets-kunder.
recommendation-more-help
c6cdc82b-cee9-48e0-a6ee-48149d5e72c3