Arbeta med rapporter work-with-reports

Rapporteringsfunktionen är avgörande vid bedömning av Brand Portal användning och för att veta hur interna och externa användare interagerar med godkända resurser. Administratörer kan visa Brand Portal användningsrapport, som alltid är tillgänglig på sidan Resursrapporter. Rapporter om användarinloggningar och resurser som hämtats, gått ut, publicerats och delats via länkar kan dock genereras och visas från sidan Resursrapporter. Dessa rapporter är till hjälp när det gäller att analysera resursdistributionen, vilket gör att ni kan ta fram viktiga framgångsmått för att mäta användningen av godkända resurser inom och utanför organisationen.

Rapporthanteringsgränssnittet är intuitivt och innehåller detaljerade alternativ och kontroller för att komma åt sparade rapporter. Du kan visa, hämta eller ta bort rapporter från sidan Resursrapporter, där alla tidigare genererade rapporter listas.

Visa rapporter view-reports

Så här visar du en rapport:

 1. Tryck/klicka på Experience Manager-logotypen i verktygsfältet överst för att öppna administrationsverktygen.

 2. På panelen Administrationsverktyg klickar du på Create/Manage Reports att öppna Asset Reports sida.

 3. Åtkomst Usage rapport och andra genererade rapporter från sidan Resursrapporter.

  note note
  NOTE
  Användningsrapport är en standardrapport som genereras i Brand Portal. Den kan inte skapas eller tas bort. Du kan dock skapa, hämta och ta bort rapporterna Hämta, Förfallotid, Publicera, Länkdelning och Användarinloggning.

  Om du vill visa en rapport klickar du på rapportlänken. Du kan också markera rapporten och trycka/klicka på ikonen Visa i verktygsfältet.

  Usage Report visar information om antalet aktiva Brand Portal-användare, det lagringsutrymme som används av alla resurser och det totala antalet mediefiler i Brand Portal. De användare på varumärkesportalen som inte är tilldelade någon produktprofil i Admin Console betraktas som inaktiva användare och återspeglas inte i Usage Report.
  Rapporten visar även tillåten kapacitet för var och en av dessa informationsmått.

  User Logins rapporten innehåller information om de användare som loggade in på Brand Portal. Rapporten innehåller visningsnamn, e-post-ID:n, profiler (admin, visningsprogram, redigerare, gäst), grupper, senaste inloggning, aktivitetsstatus och antal inloggningar för varje användare från distributionen av Brand Portal 6.4.2 fram till rapportgenereringen.

  Download rapportlistor och detaljer om alla resurser som hämtats inom ett visst datum- och tidsintervall.

  note note
  NOTE
  Resurserna Download rapporten visar endast de resurser som har valts ut separat och hämtats från Brand Portal. Om en användare har hämtat en mapp som innehåller resurser visas inte mappen eller resurserna i mappen i rapporten.

  Expiration rapporten innehåller en lista med och information om alla resurser som har gått ut inom en viss tidsram.

  Publish rapporterar och ger information om alla resurser som publiceras från Experience Manager Assets till Brand Portal inom en viss tidsperiod.

  note note
  NOTE
  Publiceringsrapport visar ingen information om innehållsfragment eftersom innehållsfragmenten inte kan publiceras till Brand Portal.

  Link Share report visar alla resurser som delas via länkar från Brand Portal-gränssnittet inom en viss tidsram. Rapporten innehåller också information om när resursen delades via en länk, med vilken användare, när upphör länken och antalet delade länkar för innehavaren (och användare som resurslänken delades med). Det går inte att anpassa kolumnerna i länkdelningsrapporten.

  note note
  NOTE
  I länkdelningsrapporten visas inte användare som har åtkomst till resursen som delas via länken eller som har hämtat resursen via länken.
  För att spåra nedladdningar via den delade länken måste du generera en nedladdningsrapport när du har valt Only Link Share Downloads alternativ på Create Report sida. Användaren (hämtas av) är dock anonym i det här fallet.

Generera rapporter generate-reports

Administratörerna kan generera och hantera följande standardrapporter som de sparar för att använd senare:

 • Användarinloggningar
 • Hämta
 • Förfaller
 • Publicera
 • Länkdelning

Kolumnerna i rapporten Download, Expiration, and Publish kan anpassas för visning. Så här skapar du en rapport:

 1. Tryck/klicka på Experience Manager-logotypen i verktygsfältet överst för att öppna administrationsverktygen.

 2. Tryck/klicka på panelen Administrationsverktyg Create/Manage Reports att öppna Asset Reports sida.

 3. Tryck/klicka på knappen Resursrapporter på sidan Resursrapporter Create.

 4. Från Create Report väljer du en rapport att skapa och trycker/klickar på Next.

 5. Konfigurera rapportinformation. Ange titel, beskrivning, mappstruktur (där rapporten måste köras och generera statistik) och datumintervall för Download, Expiration och Publish rapporter.

  med beaktande av följande: Link Share Report behöver bara parametrarna för titel, beskrivning och datumintervall.

  note note
  NOTE
  Specialtecknen # och % i rapportrubriken ersätts med ett bindestreck (-) i rapportgenereringen.
 6. Tryck/klicka Next, för att konfigurera kolumnerna för hämtnings-, förfallodatum- och publiceringsrapporter.

 7. Markera eller avmarkera kryssrutorna efter behov. Om du till exempel vill visa namn på användare (som hämtade resurser) i Download rapport, välja Downloaded By. Följande bild visar hur du väljer standardkolumner i hämtningsrapporten.

  Du kan också lägga till anpassade kolumner i dessa rapporter för att visa mer data för dina anpassade behov.

  Så här lägger du till anpassade kolumner i rapporten Hämta, Publicera eller Förfallotid:

  1. Visa en anpassad kolumn genom att trycka/klicka Add inom Custom Columns.

  2. Ange namnet på kolumnen i Column Name fält.

  3. Välj den egenskap som kolumnen ska kopplas till med hjälp av egenskapsväljaren.


   Du kan också skriva sökvägen i fältet för egenskapssökväg.

   Om du vill lägga till fler anpassade kolumner trycker du/klickar Lägg till och upprepa steg 2 och 3.

 8. Tryck/klicka på Create. Ett meddelande meddelar att rapportgenereringen har initierats.

Hämta rapporter download-reports

Om du vill spara och hämta en rapport som en CSV-fil gör du något av följande:

 • Välj en rapport på sidan Resursrapporter och tryck/klicka på Download i verktygsfältet högst upp.

 • Öppna en rapport på sidan Resursrapporter. Välj Download överst på rapportsidan.

Ta bort rapporter delete-reports

Om du vill ta bort en befintlig rapport väljer du rapporten från Asset Reports sida och knacka/klicka Delete i verktygsfältet högst upp.

NOTE
Usage kan inte tas bort.
recommendation-more-help
4a60ca76-1c10-45cf-87aa-95ab647d0ca3