E-postmarknadsföring e-mail-marketing

NOTE
Adobe planerar inte att ytterligare förbättra e-postspårningen av öppna meddelanden/studsar (som inte kan levereras) som skickas av AEM SMTP-tjänst.
Rekommendationen är att använda Adobe Campaign och integreringen till AEM.

E-postmarknadsföring (till exempel nyhetsbrev) är en viktig del av alla marknadsföringskampanjer när ni använder dem för att förmedla innehåll till era leads. I AEM kan du skapa nyhetsbrev från befintligt AEM och lägga till nytt innehåll, som är specifikt för nyhetsbreven.

När de har skapats kan du skicka nyhetsbrev till den specifika användargruppen antingen direkt eller vid en annan schemalagd tidpunkt (med hjälp av ett arbetsflöde). Dessutom kan användare prenumerera på nyhetsbrev i det format de väljer.

Dessutom kan du AEM administrera nyhetsbrevets funktionalitet, inklusive att underhålla ämnen, arkivera nyhetsbrev och visa nyhetsbrevets statistik.

NOTE
I Geometrixx öppnas e-postredigeraren automatiskt i nyhetsbrevmallen. Du kan använda e-postredigeraren i andra mallar som du vill skicka e-postmeddelanden med, till exempel, inbjudningar. E-postredigeraren visas när en sida ärvs från mcm/components/newsletter/page.

I det här dokumentet beskrivs grunderna för hur du skapar nyhetsbrev i AEM. Mer detaljerad information om hur du arbetar med e-postmarknadsföring finns i följande dokument:

NOTE
Om du uppdaterar e-postleverantörer, gör ett flygtest eller skickar ett nyhetsbrev misslyckas dessa åtgärder om nyhetsbrevet inte publiceras till Publish-instansen först eller om Publish-instansen inte är tillgänglig. Glöm inte att publicera nyhetsbrevet och kontrollera att Publish-instansen körs.

Skapa en upplevelse av nyhetsbrev creating-a-newsletter-experience

NOTE
E-postmeddelanden måste konfigureras via SGB-konfigurationen. Se Konfigurera e-postmeddelande.
 1. Välj din nya kampanj i den vänstra rutan eller dubbelklicka på den i den högra rutan.

 2. Markera listvyn med ikonen:

  Ikon för listvy

 3. Klicka på Ny…

  Du kan ange Titel, Namn och vilken typ av upplevelse som ska skapas, i det här fallet nyhetsbrev.

  Dialogrutan Skapa upplevelse

 4. Klicka på Skapa.

 5. En ny dialogruta öppnas omedelbart. Här kan du ange egenskaper för nyhetsbrevet.

  Standardmottagarlista är ett obligatoriskt fält eftersom det här utgör kontaktytan för nyhetsbrevet (mer information om listor finns i Arbeta med listor).

  Dialogrutan Sidegenskaper

  • Från namn
   Namn som ska visas som avsändare av nyhetsbrevet.

  • Från adress
   E-postadress som ska visas som avsändare av nyhetsbrevet.

  • Ämne
   Ämne för nyhetsbrevet.

  • Svara till
   E-postadress som ska användas för svar på skickade nyhetsbrev.

  • Beskrivning
   Beskrivning av nyhetsbrevet.

  • I tid
   Tidpunkten när nyhetsbrevet ska skickas.

  • Standardmottagarlista
   Standardlista som ska ta emot nyhetsbrevet.

  Dessa kan uppdateras senare i dialogrutan Egenskaper….

 6. Klicka på OK för att spara.

Lägga till innehåll i nyhetsbrev adding-content-to-newsletters

Du kan lägga till innehåll, inklusive dynamiskt innehåll, i nyhetsbrevet på samma sätt som i andra AEM. I Geometrixx finns det vissa komponenter i mallen Nyhetsbrev som du kan använda för att lägga till och ändra innehåll i nyhetsbrev.

 1. Klicka på fliken Kampanjer i MCM och dubbelklicka på nyhetsbrevet som du vill lägga till eller redigera innehåll i. Nyhetsbrevet öppnas.

 2. Om komponenterna inte visas går du till designvyn och aktiverar de nödvändiga komponenterna (till exempel komponenterna i nyhetsbrevet) innan du börjar redigera.

 3. Ange eventuell ny text, bilder eller andra komponenter. I exemplet med Geometrixx finns fyra komponenter: Text, Bild, Rubrik och 2 spalter. Nyhetsbrevet kan ha fler eller färre komponenter beroende på hur du konfigurerar det.

  note note
  NOTE
  Ni personaliserar nyhetsbrev med hjälp av variabler. I nyhetsbrevet Geometrixx finns variabler i komponenten Text. Värden för variablerna ärvs från informationen i användarprofilen.

  Redigerar innehåll i nyhetsbrev

 4. Om du vill infoga variabler markerar du variabeln i listan och klickar på Infoga. Variabler fylls i från profilen.

Personaliserar nyhetsbrev personalizing-newsletters

Du kan personalisera nyhetsbrev genom att infoga fördefinierade variabler i Text-komponenten i nyhetsbreven i Geometrixx. Värden för variablerna ärvs från informationen i användarprofilen.

Du kan också simulera hur ett nyhetsbrev personaliseras genom att använda klientkontexten och läsa in en profil.

Så här anpassar du ett nyhetsbrev och simulerar hur det kommer att se ut:

 1. I MCM öppnar du det nyhetsbrev som du vill anpassa inställningarna för.

 2. Öppna den textkomponent som du vill anpassa.

 3. Placera markören där du vill att variabeln ska visas, välj en variabel i listrutan och klicka på Infoga. Gör detta för så många variabler som behövs och klicka på OK.

  Lägger till variabler

 4. Om du vill simulera hur variabeln kommer att se ut när den skickas trycker du på CTRL+ALT+c för att öppna klientkontexten och väljer Läs in. Markera användaren i listan vars profil du vill läsa in och klicka på OK.

  Variablerna har fyllts i med informationen från profilen som du läste in.

  Testar variabler

Testa nyhetsbrev i olika e-postklienter testing-newsletters-in-different-e-mail-clients

NOTE
Innan du skickar nyhetsbrev bör du kontrollera OSGi-konfigurationen för Day CQ Link Externalizer på https://localhost:4502/system/console/configMgr.
Som standard är parameterns värde localhost:4502 och åtgärden kan inte slutföras om porten för den instans som körs ändras.

Växla mellan vanliga e-postklienter för att se hur nyhetsbrevet ser ut mot era leads. Som standard öppnas nyhetsbrevet utan att någon av e-postklienterna har valts.

För närvarande kan du visa nyhetsbrev i följande e-postklienter:

 • Yahoo-post
 • Gmail
 • Hotmail
 • Thunderfågel
 • Microsoft Outlook 2007
 • Apple Mail

Klicka på motsvarande ikon för att visa nyhetsbrevet i e-postklienten för att växla mellan olika klienter:

 1. I MCM öppnar du det nyhetsbrev som du vill anpassa inställningarna för.

 2. Klicka på en e-postklient i det övre fältet för att se hur nyhetsbrevet skulle se ut i klienten.

  Byter e-postklienter

 3. Upprepa det här steget för alla e-postklienter som du vill se.

  Ändra e-postklienter

Anpassa inställningar för nyhetsbrev customizing-newsletter-settings

Även om bara behöriga användare kan skicka nyhetsbrev bör du anpassa följande:

 • Ämnesraden, så att användare kan öppna ditt e-postmeddelande och även försäkra sig om att det inte kommer att sluta som skräppost.
 • Från-adressen, till exempel noreply@geometrixx.com, så att användare får e-post från en angiven adress.

Så här anpassar du inställningar för nyhetsbrev:

 1. I MCM öppnar du det nyhetsbrev som du vill anpassa inställningarna för.

  Öppnar ett nyhetsbrev

 2. Klicka på Inställningar överst i nyhetsbrevet.

  Redigerar inställningar för nyhetsbrev

 3. Ange e-postadressen Från

 4. Ändra Ämne för e-postmeddelandet om det behövs.

 5. Välj en standardmottagarlista i listrutan.

 6. Klicka på OK.

  När du testar eller skickar nyhetsbrevet får mottagarna e-post med den angivna e-postadressen och det angivna ämnet.

Nyhetsbrev om flygtestning flight-testing-newsletters

Flygtestning är inte obligatoriskt, men innan du skickar ut ett nyhetsbrev kanske du vill testa det för att vara säker på att det ser ut som du vill ha det.

Med flygtester kan du göra följande:

 • Titta på nyhetsbrevet i alla avsedda klienter.
 • Verifiera att e-postservern är korrekt konfigurerad.
 • Avgör om ditt e-postmeddelande flaggas som skräppost. (Se till att du tar med dig själv i listan över mottagare.)
NOTE
Om du uppdaterar e-postleverantörer, gör ett flygtest eller skickar ett nyhetsbrev misslyckas dessa åtgärder om nyhetsbrevet inte publiceras till Publish-instansen först eller om Publish-instansen inte är tillgänglig. Glöm inte att publicera nyhetsbrevet och kontrollera att Publish-instansen körs.

Så här gör du för att testa nyhetsbrev:

 1. Öppna det nyhetsbrev som du vill testa och skicka från MCM.

 2. Klicka på Test längst upp i nyhetsbrevet för att testa innan du skickar iväg det.

  Inställningar för att testa ett nyhetsbrev

 3. Ange den testadress dit du vill att nyhetsbrevet ska skickas och klicka på Skicka. Om du vill ändra profilen läser du in en annan profil i klientkontexten. Det gör du genom att trycka på CTRL+ALT+c och välja Läs in och läsa in en profil.

Skickar nyhetsbrev sending-newsletters

NOTE
Adobe planerar inte att ytterligare förbättra e-postspårningen av öppna meddelanden/studsar (som inte kan levereras) som skickas av AEM SMTP-tjänst.
Rekommendationen är att använda Adobe Campaign och integreringen till AEM.

Du kan skicka ut ett nyhetsbrev från nyhetsbrevet eller från listan. Båda procedurerna beskrivs.

NOTE
Innan du skickar nyhetsbrev bör du kontrollera OSGi-konfigurationen för Day CQ Link Externalizer på https://localhost:4502/system/console/configMgr.
Som standard är parameterns värde localhost:4502 och åtgärden kan inte slutföras om porten för den instans som körs ändras.
NOTE
Om du uppdaterar e-postleverantörer, gör ett flygtest eller skickar ett nyhetsbrev misslyckas dessa åtgärder om nyhetsbrevet inte publiceras till Publish-instansen först eller om Publish-instansen inte är tillgänglig. Glöm inte att publicera nyhetsbrevet och kontrollera att Publish-instansen körs.

Skicka nyhetsbrev från en kampanj sending-newsletters-from-a-campaign

Så här skickar du ut ett nyhetsbrev inifrån kampanjen:

 1. Öppna det nyhetsbrev som du vill skicka från MCM.

  note note
  NOTE
  Innan du skickar iväg nyhetsbrevet bör du kontrollera att du har anpassat ämnet och e-postadressen genom att anpassa inställningarna.
  Flight testing - nyhetsbrevet bör skickas innan det skickas.
 2. Klicka på Skicka överst i nyhetsbrevet. Guiden Nyhetsbrev öppnas.

 3. I mottagarens lista markerar du den lista som du vill ska ta emot nyhetsbrevet och klickar på Nästa.

  Skicka ett nyhetsbrev

 4. Installationen har slutförts. Klicka på Skicka för att skicka nyhetsbrevet.

  Ett nyhetsbrev har skickat en bekräftelse

  note note
  NOTE
  Kontrollera att du är en av mottagarna så att du kan vara säker på att nyhetsbrevet har tagits emot.

Skicka nyhetsbrev från en lista sending-newsletters-from-a-list

Så här skickar du ut ett nyhetsbrev från en lista:

 1. Klicka på Listor i den vänstra rutan i MCM.

  note note
  NOTE
  Innan du skickar iväg nyhetsbrevet bör du kontrollera att du har anpassat ämnet och e-postadressen genom att anpassa inställningarna. Du kan inte testa ett nyhetsbrev om du skickar det från listan. Du kan flighta test om du skickar det från nyhetsbrevet.
 2. Markera kryssrutan bredvid listan med leads som du vill skicka ett nyhetsbrev till.

 3. Välj Skicka nyhetsbrev på menyn Verktyg. Fönstret Skicka nyhetsbrev öppnas.

  Konsol för nyhetsbrev

 4. Markera det nyhetsbrev som du vill skicka i fältet Nyhetsbrev och klicka på Nästa.

  Dialogrutan Skicka nyhetsbrev

 5. Installationen har slutförts. Klicka på Skicka för att skicka det markerade nyhetsbrevet till den angivna listan med leads.

  Skicka bekräftelse

  Nyhetsbrevet skickas till de valda mottagarna.

Prenumerera på ett nyhetsbrev subscribing-to-a-newsletter

I det här avsnittet beskrivs hur du prenumererar på ett nyhetsbrev.

Prenumerera på ett nyhetsbrev subscribing-to-a-newsletter-1

Så här prenumererar du på ett nyhetsbrev (med Geometrixx webbplats som exempel):

 1. Klicka på Webbplatser och navigera till Geometrixx Verktygsfält och öppna det.

  Prenumerationsexempel

 2. Ange din e-postadress i fältet Registrera dig i Geometrixx Newsletter och klicka på Registrera dig. Du prenumererar nu på nyhetsbrevet.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2