Felsökning av Adobe Campaign Classic-integrering troubleshooting-your-adobe-campaign-classic-integration

Lär dig hur du felsöker problem med integreringen av Adobe Campaign Classic (ACC).

Följande felsökningstips hjälper dig att lösa de vanligaste problemen du kan stöta på när du integrerar AEM med ACC.

Allmänna felsökningstips general-troubleshooting-tips

Kontrollera om HTTP-anrop skickas och tas emot av båda lösningarna (AEM > Adobe Campaign Classic, Adobe Campaign Classic > AEM). Detta tips hjälper dig att undvika brandväggs-/SSL-problem.

 • För AEM funktioner ser du att JSON-anrop begärs från AEM författargränssnitt

  • Dessa anrop bör inte resultera i ett HTTP-500-fel.
  • Om HTTP-500-fel visas kontrollerar du error.log för mer information.
 • Om du ökar felsökningsnivån för kampanjklasser i AEM kan det även hjälpa till att felsöka problem.

Om anslutningen misslyckas when-the-connection-fails

Kontrollera att du har konfigurerat aemserver i Adobe Campaign Classic.

Om bilder inte visas i Adobe Campaign Classic Console if-images-do-not-appear-in-the-adobe-campaign-console

Kontrollera HTML-källan och bekräfta att du kan öppna URL:en från klientdatorn. Om URL:en har localhost:4503 i den ändrar du konfigurationen av Day CQ Link Externalizer på AEM författarinstans. Låt den peka på en publiceringsinstans som kan nås från Adobe Campaign Classic konsoldator.

Se Konfigurerar Externalizer.

Om du inte kan ansluta från AEM till Adobe Campaign Classic if-you-cannot-connect-from-aem-to-adobe-campaign

Sök efter följande felmeddelande i Adobe Campaign Classic.

 • No datasource defined in the instance 'default'.

 • Make sure the DNS alias used to access the server is correct (for example, avoid hard-coded IP addresses). (iRc=16384)

Åtgärda problemet genom att ändra följande i $CAMPAIGN_HOME/conf/config-<instance-name>.xml:

 • <dataStore hosts="*" lang="en_GB">

Om inga data visas i Adobe Campaign Classic-dialogrutan if-no-data-displays-in-the-adobe-campaign-dialog

Kontrollera att du inte har något avslutande snedstreck i Adobe Campaign Classic (/) efter portnumret.

Adobe Campaign Classic - se till att inget avslutande snedstreck visas efter portnummer

Om du får en varning om språkområdet if-you-get-a-warning-about-your-setlocale

När du startar Apache HTTPD-tjänsten för Adobe Campaign Classic kan felet uppstå Warning: setlocale: LC_CTYPE cannot change locale

Se till att du har en_CA.ISO-8859-15 locale installeras på din Adobe Campaign Classic-server.

 • Du kan kontrollera om den är installerad med local -a.
 • Om den inte är installerad kan du korrigera /usr/local/neolane/nl6/env.sh och ändra språkinställningen till en installerad.

Om du får ett fel när skriptet 'get_nms_amcGetSeedMetaData_jssp' kompileras if-you-get-an-error-while-compiling-script-get-nms-amcgetseedmetadata-jssp

Om följande felmeddelande visas i AEM loggfil:

com.day.cq.mcm.campaign.impl.CampaignConnectorImpl Internal Adobe Campaign error: response body is Error while compiling script 'get_nms_amcGetSeedMetaData_jssp' line 45: String.prototype.toJSON called on incompatible XML.

Använd följande lösning på Adobe Campaign Classic-servern.

 1. Öppna fil $CAMPAIGN_HOME/datakit/nms/fra/js/amcIntegration.js
 2. Ändra rad 467 i metoden amcGetSeedMetaData
 3. Ändra label : [inclView.@label](mailto:inclView.@label) till label : String([inclView.@label](mailto:inclView.@label))
 4. Spara.
 5. Starta om servern.

Om Adobe Campaign Classic visar ett fel när du klickar på Synkronisera if-adobe-campaign-displays-an-error-when-clicking-the-synchronize-button

När du klickar Synkronisera i Adobe Campaign Classic kan följande fel visas.

 • Error while executing the method 'aemListContent' of service [nms:delivery](https://nmsdelivery/)

Kontrollera att den AEM anslutningsadressen som konfigurerats i Externa konton i Adobe Campaign Classic kan nås från datorn.

Byt från localhost till en IP-adress för URL:en kan ofta lösa problemet.

Om du får ett 'Cannot parse XTK Date+Time 'undefined'-fel if-you-get-a-cannot-parse-xtk-date-time-undefined-error

Efter klickning Synkronisera i AEM kan du få ett felmeddelande om att ett skript har inträffat på sidorna.

 • Cannot parse XTK Date+Time 'undefined': not a valid XTK value.

Det här felet inträffar om det finns inaktuell Adobe Campaign Classic-information i AEM. Du kan lösa det här problemet genom att göra följande:

 1. Ta bort alla integrationskonfigurationer för Adobe Campaign Classic som finns AEM.
 2. Återskapa integreringen.
 3. Skapa en mall.

Om en anslutning till SSL visar ett fel när Cloud Servicen konfigureras if-a-connection-to-ssl-displays-an-error-when-setting-up-the-cloud-service

Skicka in en anmälan till Adobe Campaign supportteam om du ser följande i error.log AEM.

javax.net.ssl.SSLProtocolException: handshake alert: unrecognized_name
at sun.security.ssl.ClientHandshaker.handshakeAlert(Unknown Source)
at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.recvAlert(Unknown Source)
at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.readRecord(Unknown Source)
at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.performInitialHandshake(Unknown Source)
at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.writeRecord(Unknown Source)
at sun.security.ssl.AppOutputStream.write(Unknown Source)

När du försöker synkronisera innehåll i Adobe Campaign Classic returnerar AEM en lista med nyhetsbrev. URL:erna till nyhetsbreven i listan kan dock vara HTTP-adresser i stället för HTTPS. När du väljer ett av objekten i listan inträffar ett fel. Det här felet kan inträffa med följande inställningar.

 • Värdbaserad Adobe Campaign med https för kommunikation med AEM författare
 • Återför proxy som avslutar SSL
 • Instans AEM författare

Så här löser du problemet:

 • AEM Dispatcher eller omvänd proxy måste konfigureras för att skicka det ursprungliga protokollet som en rubrik.

 • The SSL-filter för Apache Felix HTTP-tjänst i OSGi-konfigurationen för AEM måste konfigureras med de nödvändiga rubrikinställningarna.

Det går inte att välja en anpassad mall i Sidegenskaper if-the-custom-template-i-created-cannot-be-selected-in-page-properties

När du skapar en e-postmall i AEM för Adobe Campaign Classic måste du ta med egenskapen acMapping med värdet mapRecipient i jcr:content mallens nod. Om du inte gör det kan inte välja Adobe Campaign Classic-mallen i Sidegenskaper AEM. Fältet verkar vara inaktiverat.

Om felet com.day.cq.mcm.campaign.servlets.util.ParameterMapper visas i AEM loggar if-you-get-the-error-com-day-cq-mcm-campaign-servlets-util-parametermapper-in-your-logs

Felet kan visas com.day.cq.mcm.campaign.servlets.util.ParameterMapper i AEM loggar när du använder en anpassad mall.

Det här felet inträffar om acMapping egenskapen är inställd på ett annat värde än recipient.firstNameskapas ett tomt värde i Adobe Campaign Manager.

Installera funktionspaket 6576 för AEM från Paketresurs.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2