Använda bibliotek på klientsidan using-client-side-libraries

Moderna webbplatser är starkt beroende av bearbetning på klientsidan som styrs av komplex JavaScript- och CSS-kod. Det kan vara komplicerat att organisera och optimera serveringen av den här koden.

AEM tillhandahåller Biblioteksmappar på klientsidan, som gör att du kan lagra din klientkod i databasen, ordna den i kategorier och definiera när och hur varje kodkategori ska skickas till klienten. Klientsidans bibliotekssystem tar sedan hand om att skapa rätt länkar på den slutliga webbsidan för att läsa in rätt kod.

Hur klientbibliotek fungerar i AEM how-client-side-libraries-work-in-aem

Standardsättet att inkludera ett klientbibliotek (dvs. en JS- eller CSS-fil) HTML på en sida är att bara inkludera en <script> eller <link> -taggen i JSP för den sidan, som innehåller sökvägen till filen i fråga. Exempel:

...
<head>
  ...
  <script type="text/javascript" src="/etc/clientlibs/granite/jquery/source/1.8.1/jquery-1.8.1.js"></script>
  ...
</head>
...

Detta tillvägagångssätt fungerar i AEM, men kan leda till problem när sidor och deras beståndsdelar blir komplexa. I sådana fall finns det en risk för att flera exemplar av samma JS-bibliotek kan ingå i den slutliga utskriften för HTML. För att undvika detta och för att tillåta logisk organisering av klientbibliotek AEM använder biblioteksmappar på klientsidan.

En biblioteksmapp på klientsidan är en databasnod av typen cq:ClientLibraryFolder. Dess definition i CND-notation är

[cq:ClientLibraryFolder] > sling:Folder
 - dependencies (string) multiple
 - categories (string) multiple
 - embed (string) multiple
 - channels (string) multiple

Som standard cq:ClientLibraryFolder kan placeras var som helst i /apps, /libs och /etc underträd i databasen (dessa standardinställningar och andra inställningar kan styras via Bibliotekshanteraren Adobe Granite HTML panelen i Systemkonsol).

Varje cq:ClientLibraryFolder innehåller en uppsättning JS- och/eller CSS-filer, tillsammans med några stödfiler (se nedan). Egenskaperna för cq:ClientLibraryFolder är konfigurerade enligt följande:

 • categories: Identifierar de kategorier i vilka uppsättningen JS- och/eller CSS-filer i detta cq:ClientLibraryFolder höst. The categories eftersom en biblioteksmapp är flervärdesdel kan den ingå i mer än en kategori (se nedan hur detta kan vara användbart).

 • dependencies: Det här är en lista över andra klientbibliotekskategorier som den här biblioteksmappen är beroende av. Anges till exempel två cq:ClientLibraryFolder noder F och G, om det finns en fil i F kräver en annan fil i G för att fungera korrekt, och minst en av categories av G ska vara bland dependencies av F.

 • embed: Används för att bädda in kod från andra bibliotek. Om nod F bäddar in noderna G och H blir HTML en koncentration av innehållet från noderna G och H.

 • allowProxy: Om ett klientbibliotek finns under /apps, tillåter den här egenskapen åtkomst till den via en proxyserver. Se Hitta en klientbiblioteksmapp och använda servern för proxyklientbibliotek nedan.

Referera till bibliotek på klientsidan referencing-client-side-libraries

Eftersom HTML är den rekommenderade tekniken för att utveckla AEM webbplatser bör HTML användas för att inkludera klientbibliotek i AEM. Det går dock även att göra det med JSP.

Använda HTML using-htl

I HTML läses klientbibliotek in via en hjälpmall från AEM, som du kommer åt via data-sly-use. Det finns tre tillgängliga mallar i den här filen som du kan anropa genom data-sly-call:

 • css - Läser bara in CSS-filerna för de refererade klientbiblioteken.
 • js - Läser bara in JavaScript-filer från de refererade klientbiblioteken.
 • alla - Läser in alla filer i klientbiblioteken (både CSS och JavaScript).

Varje hjälpmall förväntar sig en categories för att referera till önskade klientbibliotek. Det alternativet kan antingen vara en array med strängvärden eller en sträng som innehåller en kommaseparerad värdelista.

Mer information och exempel finns i dokumentet Komma igång med mallspråket HTML.

Använda JSP using-jsp

Lägg till en ui:includeClientLib lägga till en länk till klientbibliotek på den genererade HTML-sidan i JSP-koden. Om du vill referera till biblioteken använder du värdet för categories egenskapen för ui:includeClientLib nod.

<%@taglib prefix="ui" uri="https://www.adobe.com/taglibs/granite/ui/1.0" %>
<ui:includeClientLib categories="<%= categories %>" />

Till exempel /etc/clientlibs/foundation/jquery noden är av typen cq:ClientLibraryFolder med en kategoriegenskap för värde cq.jquery. Följande kod i en JSP-fil refererar till biblioteken:

<ui:includeClientLib categories="cq.jquery"/>

Den genererade HTML-sidan innehåller följande kod:

<script type="text/javascript" src="/etc/clientlibs/foundation/jquery.js"></script>

Fullständig information, inklusive attribut för filtrering av JS-, CSS- eller temabibliotek finns i ui:includeClientLib.

CAUTION
<cq:includeClientLib>som tidigare ofta användes för att inkludera klientbibliotek har tagits bort sedan AEM 5.6. <ui:includeClientLib> ska användas i stället så som beskrivs ovan.

Skapar klientbiblioteksmappar creating-client-library-folders

Skapa en cq:ClientLibraryFolder för att definiera JavaScript- och Cascading Style Sheet-bibliotek och göra dem tillgängliga för HTML-sidor. Använd categories för noden för att identifiera de bibliotekskategorier som den tillhör.

Noden innehåller en eller flera källfiler som vid körning sammanfogas till en enda JS- och/eller CSS-fil. Den genererade filens namn är nodnamnet med antingen .js eller .css filnamnstillägg. Biblioteksnoden med namnet cq.jquery resultat i den genererade filen med namnet cq.jquery.js eller cq.jquery.css.

Klientbiblioteksmappar innehåller följande objekt:

 • JS- och/eller CSS-källfilerna som ska sammanfogas.

 • Resurser som stöder CSS-format, t.ex. bildfiler.

  Obs! Du kan använda undermappar för att ordna källfiler.

 • Ett js.txt fil och/eller en css.txt som identifierar de källfiler som ska sammanfogas i de genererade JS- och/eller CSS-filerna.

clientlibarch

Mer information om krav som är specifika för klientbibliotek för widgetar finns i Använda och utöka widgetar.

Webbklienten måste ha behörighet att komma åt cq:ClientLibraryFolder nod. Du kan också visa bibliotek från skyddade områden i databasen (se Inbädda kod från andra bibliotek nedan).

Åsidosätta bibliotek i /lib overriding-libraries-in-lib

Klientbiblioteksmappar som finns nedan /apps har företräde framför mappar med samma namn som har liknande namn i /libs. Till exempel: /apps/cq/ui/widgets har företräde framför /libs/cq/ui/widgets. När dessa bibliotek tillhör samma kategori visas biblioteket nedan /apps används.

Hitta en klientbiblioteksmapp och använda servern för proxyklientbibliotek locating-a-client-library-folder-and-using-the-proxy-client-libraries-servlet

I tidigare versioner fanns klientbiblioteksmapparna nedan /etc/clientlibs i databasen. Detta stöds fortfarande, men vi rekommenderar att klientbibliotek nu finns under /apps. Det här är för att hitta klientbiblioteken nära de andra skripten, som beskrivs nedan /apps och /libs.

NOTE
Statiska resurser under klientbiblioteksmappen måste finnas i en mapp som kallas resurser. Om du inte har statiska resurser, till exempel bilder, under mappen resurser kan det inte refereras till i en publiceringsinstans. Här är ett exempel: https://localhost:4503/etc.clientlibs/geometrixx/components/clientlibs/resources/example.gif
NOTE
För att isolera kod från innehåll och konfiguration rekommenderar vi att du letar upp klientbibliotek under /apps och visa dem via /etc.clientlibs genom att använda allowProxy -egenskap.

I ordning för klientbiblioteken under /apps För att vara tillgänglig används en proxyserver. Åtkomstkontrollistorna används fortfarande i klientbiblioteksmappen, men med den kan innehållet läsas via /etc.clientlibs/ om allowProxy egenskapen är inställd på true.

En statisk resurs kan bara nås via proxyn om den finns under en resurs under klientbiblioteksmappen.

Exempel:

 • Du har en klientlib i /apps/myproject/clientlibs/foo
 • Du har en statisk bild i /apps/myprojects/clientlibs/foo/resources/icon.png

Sedan ställer du in allowProxy egenskap på foo till true.

 • Du kan sedan begära /etc.clientlibs/myprojects/clientlibs/foo.js
 • Sedan kan du referera till bilden via /etc.clientlibs/myprojects/clientlibs/foo/resources/icon.png
CAUTION
När du använder proxiderade klientbibliotek kan konfigurationen för AEM Dispatcher kräva en uppdatering för att säkerställa att URI:er med tilläggets klienter tillåts.
CAUTION
Adobe rekommenderar att du hittar klientbibliotek under /apps och göra dem tillgängliga med proxyservern. Tänk dock på att bästa praxis fortfarande kräver att offentliga webbplatser aldrig innehåller något som serveras direkt via en /apps eller /libs bana.

Skapa en biblioteksmapp för klient create-a-client-library-folder

 1. Öppna CRXDE Lite i en webbläsare (https://localhost:4502/crx/de).

 2. Markera mappen där du vill leta upp klientbiblioteksmappen och klicka på Skapa > Skapa nod.

 3. Ange ett namn för biblioteksfilen och välj cq:ClientLibraryFolder. Klicka OK och sedan klicka Spara alla.

 4. Om du vill ange den eller de kategorier som biblioteket tillhör väljer du cq:ClientLibraryFolder lägg till följande egenskap och klicka sedan på Spara alla:

  • Namn: kategorier
  • Typ: String
  • Värde: Kategorinamnet
  • Flera: Markera
 5. Lägg till källfiler i biblioteksmappen på alla sätt. Använd till exempel en WebDav-klient för att kopiera filer, eller skapa en fil och redigera innehållet manuellt.

  Obs! Du kan ordna källfiler i undermappar om du vill.

 6. Markera klientbiblioteksmappen och klicka på Skapa > Skapa fil.

 7. Skriv något av följande filnamn i rutan Filnamn och klicka på OK:

  • js.txt: Använd det här filnamnet för att generera en JavaScript-fil.
  • css.txt: Använd det här filnamnet för att generera en CSS (Cascading Style Sheet).
 8. Öppna filen och skriv följande text för att identifiera källfilernas rot:

  #base=*[root]*

  Ersätt * [root]* med sökvägen till mappen som innehåller källfilerna i förhållande till TXT-filen. Använd till exempel följande text när källfilerna finns i samma mapp som TXT-filen:

  #base=.

  Följande kod anger roten som mappen mobile under cq:ClientLibraryFolder nod:

  #base=mobile

 9. På raderna nedan #base=[root]anger du sökvägarna för källfilerna i förhållande till roten. Placera filnamnen på separata rader.

 10. Klicka Spara alla.

Länka till beroenden linking-to-dependencies

När koden i klientbiblioteksmappen refererar till andra bibliotek identifierar du de andra biblioteken som beroenden. I JSP:n ui:includeClientLib -taggen som refererar till din klientbiblioteksmapp gör att HTML-koden innehåller en länk till den biblioteksfil som genereras och beroendena.

Beroenden måste vara ett annat cq:ClientLibraryFolder. Om du vill identifiera beroenden lägger du till en egenskap i cq:ClientLibraryFolder nod med följande attribut:

 • Namn: beroenden
 • Typ: Sträng[]
 • Värden: Värdet på egenskapen categories för den cq:ClientLibraryFolder-nod som den aktuella biblioteksmappen är beroende av.

Till exempel är etc/clientlibs/myclientlibs/publicmain är beroende av cq.jquery bibliotek. Den JSP som refererar till huvudklientbiblioteket genererar HTML som innehåller följande kod:

<script src="/etc/clientlibs/foundation/cq.jquery.js" type="text/javascript">
<script src="/etc/clientlibs/mylibs/publicmain.js" type="text/javascript">

Bädda in kod från andra bibliotek embedding-code-from-other-libraries

Du kan bädda in kod från ett klientbibliotek i ett annat klientbibliotek. Vid körning innehåller de genererade JS- och CSS-filerna för inbäddningsbiblioteket koden för det inbäddade biblioteket.

Inbäddning av kod är användbart för att ge åtkomst till bibliotek som lagras i skyddade områden i databasen.

Appspecifika klientbiblioteksmappar app-specific-client-library-folders

Det är en god vana att behålla alla programrelaterade filer i programmappen nedan /apps. Det är också en god vana att neka åtkomst för webbplatsbesökare till /apps mapp. Skapa en klientbiblioteksmapp nedan för att uppfylla båda de bästa sätten /appsoch göra den åtkomlig via proxyservleten enligt beskrivningen i Hitta en klientbiblioteksmapp och använda servern för proxyklientbibliotek.

Använd egenskapen categories för att identifiera klientbiblioteksmappen som ska bäddas in. Om du vill bädda in biblioteket lägger du till en egenskap i inbäddningen cq:ClientLibraryFolder nod, med följande egenskapsattribut:

 • Namn: embed
 • Typ: Sträng[]
 • Värde: Värdet för egenskapen categories i cq:ClientLibraryFolder nod som ska bäddas in.

Använda inbäddning för att minimera begäranden using-embedding-to-minimize-requests

I vissa fall kan det finnas ett relativt stort antal HTML som har skapats för en vanlig sida av publiceringsinstansen <script> -element, särskilt om webbplatsen använder klientkontextinformation för analys eller målgruppsanpassning. I ett icke-optimerat projekt kan du till exempel hitta följande serie med <script> -element i HTML för en sida:

<script type="text/javascript" src="/etc/clientlibs/granite/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/etc/clientlibs/granite/utils.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/etc/clientlibs/granite/jquery/granite.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/etc/clientlibs/foundation/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/etc/clientlibs/foundation/shared.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/etc/clientlibs/foundation/personalization/kernel.js"></script>

I sådana fall kan det vara användbart att kombinera all nödvändig klientbibliotekskod till en enda fil så att antalet fram- och tillbaka-begäranden vid sidinläsning minskar. För att göra detta kan du embed de nödvändiga biblioteken i ditt programspecifika klientbibliotek med hjälp av egenskapen embed i cq:ClientLibraryFolder nod.

Följande klientbibliotekskategorier ingår i AEM. Du bör endast bädda in de som krävs för att din webbplats ska fungera. Men du bör behålla den beställning som anges här:

 1. browsermap.standard
 2. browsermap
 3. jquery-ui
 4. cq.jquery.ui
 5. personalization
 6. personalization.core
 7. personalization.core.kernel
 8. personalization.clientcontext.kernel
 9. personalization.stores.kernel
 10. personalization.kernel
 11. personalization.clientcontext
 12. personalization.stores
 13. cq.collab.comments
 14. cq.collab.feedlink
 15. cq.collab.ratings
 16. cq.collab.toggle
 17. cq.collab.forum
 18. cq.cleditor

Sökvägar i CSS-filer paths-in-css-files

När du bäddar in CSS-filer använder den genererade CSS-koden sökvägar till resurser som är relativa till inbäddningsbiblioteket. Till exempel det bibliotek som är tillgängligt för allmänheten /etc/client/libraries/myclientlibs/publicmain bäddar in /apps/myapp/clientlib klientbibliotek:

screen_shot_2012-05-29at20122pm

The main.css filen innehåller följande format:

body {
 padding: 0;
 margin: 0;
 background: url(images/bg-full.jpg) no-repeat center top;
 width: 100%;
}

CSS-filen som publicmain noden genererar följande format med den ursprungliga bildens URL:

body {
 padding: 0;
 margin: 0;
 background: url(../../../apps/myapp/clientlib/styles/images/bg-full.jpg) no-repeat center top;
 width: 100%;
}

Använda ett bibliotek för specifika mobilgrupper using-a-library-for-specific-mobile-groups

Använd channels egenskapen för en klientbiblioteksmapp för att identifiera den mobilgrupp som använder biblioteket. The channels är användbar när bibliotek i samma kategori har utformats för olika enhetsfunktioner.

Om du vill associera en klientbiblioteksmapp med en enhetsgrupp lägger du till en egenskap i cq:ClientLibraryFolder nod med följande attribut:

 • Namn: kanaler
 • Typ: Sträng[]
 • Värden: Namnet på mobilgruppen. Om du vill utesluta biblioteksmappen från en grupp anger du ett utropstecken ("!") för namnet.

I följande tabell visas till exempel värdet för channels egenskapen för varje klientbiblioteksmapp i cq.widgets kategori:

Klientbiblioteksmapp
Värde för kanalegenskap
/libs/cq/analytics/widgets
!touch
/libs/cq/analytics/widgets/themes/default
!touch
/libs/cq/cloudserviceconfigs/widgets
!touch
/libs/cq/touch/widgets
touch
/libs/cq/touch/widgets/themes/default
touch
/libs/cq/ui/widgets
!touch
/libs/cq/ui/widgets/themes/default
!touch

Använda preprocessorer using-preprocessors

AEM möjliggör anslutningsbara preprocessorer och levereras med stöd för YUI-kompressor för CSS och JavaScript och Google Closure Compiler (GCC) för JavaScript med YUI inställt som AEM standardpreprocessor.

De anslutningsbara preprocessorerna möjliggör flexibel användning, inklusive:

 • Definiera ScriptProcessors som kan bearbeta skriptkällor
 • Processorer kan konfigureras med alternativ
 • Processorer kan användas för miniatyrbilder, men även för icke-miniatyrärenden
 • clientlib kan definiera vilken processor som ska användas
NOTE
Som standard använder AEM YUI-kompressor. Se YUI Compressor GitHub-dokumentation om du vill se en lista över kända fel. Om du växlar till GCC-komprimerare för vissa klienter kan vissa problem som uppstår när du använder YUI lösas.
CAUTION
Placera inte ett miniatyrbibliotek i ett klientbibliotek. Ange i stället Raw-biblioteket och om miniatyrbilder krävs använder du alternativen för preprocessorerna.

Användning usage

Du kan välja att konfigurera preprocessorer-konfigurationen per klientbibliotek eller system i hela systemet.

 • Lägg till flervärdesegenskaper cssProcessor och jsProcessor på klientbiblioteksnoden

 • Eller definiera systemets standardkonfiguration via HTML Library Manager OSGi-konfiguration

En preprocessorkonfiguration på klientlib-noden har företräde framför OSGI-konfigurationen.

Format och exempel format-and-examples

Format format

config:= mode ":" processorName options*;
mode:= "default" | "min";
processorName := "none" | <name>;
options := ";" option;
option := name "=" value;

YUI-kompressor för CSS Minification och GCC för JS yui-compressor-for-css-minification-and-gcc-for-js

cssProcessor: ["default:none", "min:yui"]
jsProcessor: ["default:none", "min:gcc;compilationLevel=advanced"]

Typescript to Preprocess and then GCC to Minify and Obfuscate typescript-to-preprocess-and-then-gcc-to-minify-and-obfuscate

jsProcessor: [
  "default:typescript",
  "min:typescript",
  "min:gcc;obfuscate=true"
]

Fler GCC-alternativ additional-gcc-options

failOnWarning (defaults to "false")
languageIn (defaults to "ECMASCRIPT5")
languageOut (defaults to "ECMASCRIPT5")
compilationLevel (defaults to "simple") (can be "whitespace", "simple", "advanced")

Mer information om GCC-alternativ finns i GCC-dokumentation.

Ange systemstandardminiatyr set-system-default-minifier

YUI anges som standardminifierare i AEM. Följ de här stegen för att ändra detta till GCC.

 1. Gå till Apache Felix Config Manager på https://localhost:4502/system/console/configMgr

 2. Sök och redigera Bibliotekshanteraren Adobe Granite HTML.

 3. Aktivera Minify (om inte redan aktiverat).

 4. Ange värdet Standardkonfigurationer för JS-processor till min:gcc.

  Alternativ kan skickas om de avgränsas med ett semikolon, till exempel min:gcc;obfuscate=true.

 5. Klicka Spara för att spara ändringarna.

Felsökningsverktyg debugging-tools

AEM innehåller flera verktyg för felsökning och testning av klientbiblioteksmappar.

Se Inbäddade filer see-embedded-files

Om du vill spåra ursprunget för inbäddad kod eller se till att inbäddade klientbibliotek ger det förväntade resultatet, kan du se namnen på de filer som bäddas in under körning. Om du vill se filnamnen lägger du till debugClientLibs=true parametern till webbsidans URL. Biblioteket som skapas innehåller @import -programsatser i stället för den inbäddade koden.

I exemplet i föregående Bädda in kod från andra bibliotek -avsnittet, /etc/client/libraries/myclientlibs/publicmain klientbiblioteksmappen bäddar in /apps/myapp/clientlib biblioteksmapp för klient. Om du lägger till parametern på webbsidan skapas följande länk i webbsidans källkod:

<link rel="stylesheet" href="/etc/clientlibs/mycientlibs/publicmain.css">

Öppna publicmain.css filen visar följande kod:

@import url("/apps/myapp/clientlib/styles/main.css");
 1. Lägg till följande text i URL:en för HTML i webbläsarens adressruta:

  ?debugClientLibs=true

 2. Visa sidans källa när sidan läses in.

 3. Klicka på länken som anges som href för länkelementet för att öppna filen och visa källkoden.

Identifiera klientbibliotek discover-client-libraries

The /libs/cq/granite/components/dumplibs/dumplibs genererar en sida med information om alla klientbiblioteksmappar i systemet. The /libs/granite/ui/content/dumplibs -noden har komponenten som en resurstyp. Om du vill öppna sidan använder du följande URL (ändra värd och port efter behov):

https://<host>:<port>/libs/granite/ui/content/dumplibs.test.html

Informationen omfattar bibliotekets sökväg och typ (CSS eller JS) samt värdena för biblioteksattributen, t.ex. kategorier och beroenden. Efterföljande tabeller på sidan visar biblioteken i varje kategori och kanal.

Se genererade utdata see-generated-output

The dumplibs -komponenten innehåller en testväljare som visar den källkod som genereras för ui:includeClientLib -taggar. Sidan innehåller kod för olika kombinationer av js-, css- och temaattribut.

 1. Använd någon av följande metoder för att öppna sidan Testa utdata:

  • Från dumplibs.html klickar du på länken på sidan Klicka här för utdatatestning text.

  • Öppna följande URL i webbläsaren (använd en annan värd och port efter behov):

   • http://<host>:<port>/libs/granite/ui/content/dumplibs.html

  Standardsidan visar utdata för taggar utan värde för attributet categories.

 2. Om du vill visa utdata för en kategori anger du värdet för klientbibliotekets categories egenskap och klicka på Skicka fråga.

Konfigurera bibliotekshantering för utveckling och produktion configuring-library-handling-for-development-and-production

HTML Library Manager-tjänstprocesserna cq:ClientLibraryFolder taggar och genererar biblioteken vid körning. Typ av miljö, utveckling eller produktion, avgör hur du ska konfigurera tjänsten:

 • Öka säkerheten: Inaktivera felsökning
 • Förbättra prestanda: Ta bort tomt utrymme och komprimera bibliotek.
 • Förbättra läsbarheten: Inkludera tomt utrymme och komprimera inte.

Mer information om hur du konfigurerar tjänsten finns i AEM HTML Library Manager.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2