Översätta innehåll translate-content

Använd översättningsintegrering och regler för att översätta ert headless-innehåll.

Story hittills story-so-far

I det föregående dokumentet om den AEM översättningsresan utan headless Konfigurera översättningsregler du lärde dig att använda AEM översättningsregler för att identifiera översättningsinnehåll. Nu bör du:

 • Förstå vad översättningsreglerna gör.
 • Ange egna översättningsregler.

Nu när du har konfigurerat reglerna för anslutning och översättning tar den här artikeln dig igenom nästa steg när du översätter ditt headless-innehåll.

Syfte objective

Det här dokumentet hjälper dig att förstå hur du använder AEM översättningsprojekt tillsammans med kopplingen och dina översättningsregler för att översätta innehåll. När du har läst det här dokumentet bör du göra följande:

 • Förstå vad ett översättningsprojekt är.
 • Skapa översättningsprojekt.
 • Använd översättningsprojekt för att översätta ert headless-innehåll.

Skapa ett översättningsprojekt creating-translation-project

Med översättningsprojekt kan du hantera översättning av AEM utan rubriker. I ett översättningsprojekt samlas det innehåll som ska översättas till andra språk på en och samma plats för att ge en central bild av översättningsarbetet.

När innehåll läggs till i ett översättningsprojekt skapas ett översättningsjobb för det. Jobb innehåller kommandon och statusinformation som du använder för att hantera de mänskliga översättnings- och maskinöversättningsarbetsflödena som körs på resurserna.

Översättningsprojekt kan skapas på två sätt:

 1. Välj språkroten för innehållet och låt AEM automatiskt skapa översättningsprojektet baserat på innehållssökvägen.
 2. Skapa ett tomt projekt och välj manuellt det innehåll som ska läggas till i översättningsprojektet

Båda är giltiga strategier som endast skiljer sig åt utifrån den person som utför översättningen:

 • Översättningsprojektledaren (TPM) behöver ofta flexibiliteten att manuellt välja innehåll till översättningsprojektet.
 • Om innehållsägaren också ansvarar för översättning är det ofta enklare att låta AEM automatiskt skapa projektet baserat på den valda innehållssökvägen.

Båda metoderna beskrivs i följande avsnitt.

Skapa ett översättningsprojekt automatiskt baserat på innehållssökväg automatically-creating

För rättighetsinnehavare som också ansvarar för översättning är det ofta enklare att AEM automatiskt skapa översättningsprojektet. Så här skapar AEM automatiskt ett översättningsprojekt baserat på din innehållssökväg:

 1. Navigera till Navigering > Resurser > Filer. Kom ihåg att innehåll utan rubrik i AEM lagras som resurser som kallas för innehållsfragment.
 2. Välj språkroten för projektet. I detta fall /content/dam/wknd/en är markerat.
 3. Klicka på spårväljaren och visa Referenser -panelen.
 4. Klicka Språkkopior.
 5. Kontrollera Språkkopior kryssrutan.
 6. Expandera avsnittet Uppdatera språkkopior längst ned på referenspanelen.
 7. I Projekt listruta, välja Skapa översättningsprojekt.
 8. Ange en lämplig titel för översättningsprojektet.
 9. Klicka Starta.

Skapa ett översättningsprojekt

Du får ett meddelande om att projektet har skapats.

NOTE
Det antas att den nödvändiga språkstrukturen för översättningsspråken redan har skapats som en del av definition av innehållsstrukturen. Detta bör göras i samarbete med innehållsarkitekten.
Om språkmapparna inte skapas i förväg kommer du inte att kunna skapa språkkopior enligt beskrivningen i föregående steg.

Skapa ett översättningsprojekt manuellt genom att välja ditt innehåll manually-creating

För översättningsprojektledare är det ofta nödvändigt att manuellt välja specifikt innehåll som ska inkluderas i ett översättningsprojekt. Om du vill skapa ett sådant manuellt översättningsprojekt måste du börja med att skapa ett tomt projekt och sedan välja det innehåll som ska läggas till i det.

 1. Navigera till Navigering > Projekt.

 2. Klicka Skapa > Mapp för att skapa en mapp för dina projekt.

  • Detta är valfritt, men användbart om du vill organisera översättningsarbetet.
 3. I Skapa mapp fönster, lägga till Titel för mappen och klicka sedan på Skapa.

  Skapa projektmapp

 4. Klicka på mappen för att öppna den.

 5. Klicka på i den nya projektmappen Skapa > Projekt.

 6. Projekten bygger på mallar. Klicka på Översättningsprojekt mall för att markera den och klicka sedan på Nästa.

  Välj översättningsprojektmall

 7. Grundläggande anger du ett namn för det nya projektet.

  Grundläggande projektflik

 8. Avancerat -fliken använder du Målspråk för att välja vilka språk ditt innehåll ska översättas till. Klicka Skapa.

  Avancerad flik i projekt

 9. Klicka Öppna i bekräftelsedialogrutan.

  Bekräftelsedialogruta för projekt

Projektet har skapats, men innehåller inget innehåll att översätta. I nästa avsnitt beskrivs hur projektet är strukturerat och hur du lägger till innehåll.

Använda ett översättningsprojekt using-translation-project

Översättningsprojekt är utformade för att samla allt innehåll och alla uppgifter som hör till en översättningssatsning på ett och samma ställe så att översättningen blir enkel och enkel att hantera.

Så här visar du översättningsprojektet:

 1. Navigera till Navigering > Projekt.
 2. Klicka på det projekt som skapades i föregående avsnitt.

Översättningsprojekt

Projektet är uppdelat i flera kort.

 • Sammanfattning - Det här kortet visar grundläggande rubrikinformation för projektet inklusive ägare, språk och översättningsleverantör.
 • Översättningsjobb - Kortet eller korten ger en översikt över det faktiska översättningsjobbet inklusive status, antal resurser och så vidare. Vanligtvis finns det ett jobb per språk med ISO-2-språkkoden tillagd till jobbnamnet.
 • Team - Det här kortet visar vilka användare som samarbetar i det här översättningsprojektet. Den här resan täcker inte det här ämnet.
 • Uppgifter - Ytterligare uppgifter som är kopplade till översättning av innehåll som att göra objekt eller arbetsflödesobjekt. Den här resan täcker inte det här ämnet.

Hur du använder ett översättningsprojekt beror på hur det skapades: antingen automatiskt AEM eller manuellt.

Använda ett automatiskt skapat översättningsprojekt using-automatic-project

När du automatiskt skapar översättningsprojektet utvärderar AEM innehållet utan rubrik under den sökväg du valde baserat på översättningsreglerna som du tidigare definierade. Utifrån utvärderingen extraheras det innehåll som kräver översättning till ett nytt översättningsprojekt.

Om du vill se detaljerna om det headless-innehåll som ingår i projektet:

 1. Klicka på ellipsknappen längst ned i Översättningsjobb kort.
 2. The Översättningsjobb visas alla objekt i jobbet.
  Information om översättningsjobb
 3. Klicka på en rad för att se detaljerna på den raden, och tänk på att en rad kan representera flera innehållsobjekt som ska översättas.
 4. Klicka på markeringsrutan för ett radobjekt om du vill se ytterligare alternativ, t.ex. alternativet att ta bort det från jobbet eller visa det i konsolerna för innehållsfragment eller resurser.
  Alternativ för översättningsjobb

Översättningsjobbets innehåll startar vanligtvis i Utkast enligt Läge kolumn i Översättningsjobb -fönstret.

Om du vill starta översättningsjobbet går du tillbaka till översättningsprojektöversikten och klickar på knappen för att markera översättningen längst upp på sidan Översättningsjobb och välj Starta.

Starta översättningsjobb

AEM kommunicerar nu med din översättningskonfiguration och koppling för att skicka innehållet till översättningstjänsten. Du kan visa översättningens förlopp genom att gå tillbaka till Översättningsjobb och visa Läge kolumn för posterna.

Översättningsjobbet har godkänts

Maskinöversättningar returneras automatiskt med statusen Godkänd. Översättning till människor möjliggör mer interaktion, men ligger utanför den här resan.

Använda ett manuellt skapat översättningsprojekt using-manual-project

När du skapar ett översättningsprojekt manuellt skapar AEM de nödvändiga jobben, men väljer inte automatiskt något innehåll som ska inkluderas. På så sätt kan översättningsprojektledaren välja och välja vilket innehåll som ska översättas.

Så här lägger du till innehåll i ett översättningsjobb:

 1. Klicka på ellipsknappen längst ned på en av Översättningsjobb kort.

 2. Se till att jobbet inte innehåller något innehåll. Klicka på Lägg till överst i fönstret och sedan Resurser/sidor i listrutan.

  Tomt översättningsjobb

 3. En sökvägsläsare öppnas där du kan välja specifikt vilket innehåll som ska läggas till. Leta upp innehållet och klicka för att välja.

  Sökvägsläsare

 4. Klicka Välj för att lägga till det markerade innehållet i jobbet.

 5. I Översätt anger du att du vill Skapa språkkopia.

  Skapa språkkopia

 6. Innehållet ingår nu i jobbet.

  Innehåll som lagts till i översättningsjobb

 7. Klicka på markeringsrutan för ett radobjekt om du vill se ytterligare alternativ, t.ex. alternativet att ta bort det från jobbet eller visa det i konsolerna för innehållsfragment eller resurser.
  Alternativ för översättningsjobb

 8. Upprepa de här stegen för att inkludera allt nödvändigt innehåll i jobbet.

TIP
Sökvägsläsaren är ett kraftfullt verktyg med vilket du kan söka efter, filtrera och navigera i innehållet. Klicka på Endast innehåll/filter för att växla sidopanelen och visa avancerade filter som Ändringsdatum eller Översättningsstatus.
Du kan läsa mer om sökvägsläsaren i ytterligare resursavsnitt.

Du kan använda de föregående stegen för att lägga till nödvändigt innehåll till alla språk (jobb) för projektet. När du har markerat allt innehåll kan du starta översättningen.

Översättningsjobbets innehåll startar vanligtvis i Utkast enligt Läge kolumn i Översättningsjobb -fönstret.

Om du vill starta översättningsjobbet går du tillbaka till översättningsprojektöversikten och klickar på knappen för att markera översättningen längst upp på sidan Översättningsjobb och välj Starta.

Starta översättningsjobb

AEM kommunicerar nu med din översättningskonfiguration och koppling för att skicka innehållet till översättningstjänsten. Du kan visa översättningens förlopp genom att gå tillbaka till Översättningsjobb och visa Läge kolumn för posterna.

Översättningsjobbet har godkänts

Maskinöversättningar returneras automatiskt med statusen Godkänd. Översättning till människor möjliggör mer interaktion, men ligger utanför den här resan.

Granskning av översatt innehåll reviewing

Som tidigare visats maskinöversatt innehåll flödar tillbaka till AEM med statusen Godkänd Eftersom antagandet är att maskinöversättning används krävs ingen mänsklig åtgärd. Det går dock fortfarande att granska det översatta innehållet.

Gå bara till det slutförda översättningsjobbet och markera ett radobjekt genom att trycka eller klicka i kryssrutan. Ikonen Visa i innehållsfragment visas i verktygsfältet.

Visa i innehållsfragment

Klicka på den ikonen för att öppna det översatta innehållsfragmentet i redigeringskonsolen och visa information om det översatta innehållet.

Ett översatt innehållsfragment

Du kan ändra innehållsfragmentet ytterligare om det behövs, förutsatt att du har rätt behörighet, men att redigera innehållsfragment ligger utanför den här kundresan. Se Ytterligare resurser i slutet av det här dokumentet om du vill ha mer information om det här avsnittet.

Projektets syfte är att samla alla resurser som hör till en översättning på ett och samma ställe för enkel åtkomst och en tydlig översikt. Men som du kan se genom att visa detaljerna för ett översatt objekt, flödar översättningarna i sig tillbaka till resursmappen för översättningsspråket. I det här exemplet är mappen:

/content/dam/wknd/es

Om du navigerar till den här mappen via Navigering > Resurser > Filer ser du det översatta innehållet.

Mappstruktur för översatt innehåll

AEM översättningsramverk tar emot översättningarna från översättningskopplingen och skapar sedan automatiskt innehållsstrukturen baserat på språkroten och med hjälp av översättningarna från kopplingen.

Det är viktigt att förstå att detta innehåll inte publiceras och därför inte är tillgängligt för era headless-tjänster. Du lär dig mer om den här strukturen för författarpublicering och hur du publicerar det översatta innehållet i nästa steg av översättningsresan.

Översättning av människor human-translation

Om översättningstjänsten tillhandahåller mänsklig översättning erbjuder granskningsprocessen fler alternativ. Översättningar kommer till exempel tillbaka i projektet med statusen Utkast och måste granskas och godkännas eller avvisas manuellt.

Översättning till människor ligger utanför den här lokaliseringsresan. Se Ytterligare resurser i slutet av det här dokumentet om du vill ha mer information om det här avsnittet. Förutom de ytterligare godkännandealternativen är arbetsflödet för mänskliga översättningar detsamma som maskinöversättningar som beskrivs under den här resan.

What's Next what-is-next

Nu när du har slutfört den här delen av den headless översättningsresan ska du kunna göra följande:

 • Förstå vad ett översättningsprojekt är.
 • Skapa översättningsprojekt.
 • Använd översättningsprojekt för att översätta ert headless-innehåll.

Bygg vidare på den här kunskapen och fortsätt din AEM resa med headless translation genom att nästa gång du granskar dokumentet Publicera översatt innehåll där du lär dig hur du publicerar översatt innehåll och hur du uppdaterar översättningarna när rotinnehållet för ditt språk ändras.

Ytterligare resurser additional-resources

Vi rekommenderar att du går vidare till nästa del av den headless-översättningsresan genom att granska dokumentet Publicera översatt innehåll, Nedan följer ytterligare, valfria resurser som gör en djupdykning i vissa koncept som nämns i det här dokumentet, men som inte behöver fortsätta på den headless-resan.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2