Importera och exportera resurser till AEM Forms importing-and-exporting-assets-to-aem-forms

Du kan flytta formulär och relaterade resurser, teman, dataordlistor, dokumentfragment och bokstäver mellan olika AEM Forms-instanser. En sådan rörelse krävs när du migrerar system eller flyttar formulär från en scenserver till en produktionsserver. För de mediefiler som det finns stöd för att överföra och importera via användargränssnittet i AEM Forms bör du använda användargränssnittet i Forms för att exportera eller importera. Du bör inte använda AEM Package Manager för att exportera eller importera sådana resurser.

NOTE
 • I AEM 6.4 Forms har strukturen och sökvägarna för crx-databaser ändrats. Om du importerar resurser från en tidigare version till AEM 6.4 Forms och formuläret har vissa beroenden av den äldre strukturen måste du exportera beroendena manuellt. Mer information om förändringar i databasens struktur och sökvägar finns i Databasomstrukturering i AEM.

Hämta eller överföra Forms & Documents-resurser download-or-upload-forms-amp-documents-assets

Med AEM Forms användargränssnitt kan du exportera resurser från en AEM genom att hämta dem som AEM CRX-paket eller binära filer. Du kan sedan importera det hämtade AEM CRX-paketet eller den binära filen till en annan AEM.

Exportera och importera via AEM Forms användargränssnitt stöds för alla resurser förutom adaptiva formulärmallar och adaptiva formulärinnehållsprofiler. När du exporterar ett anpassat formulär från AEM Forms-användargränssnittet exporteras därför inte de relaterade anpassningsbara formulärmallarna och innehållsprofilerna automatiskt som andra relaterade resurser.

För dessa resurstyper måste du använda AEM Package Manager för att skapa ett CRX-paket på AEM och installera paketet på målservern. Mer information om hur du skapar och installerar paket finns i Arbeta med paket.

Hämta Forms & Documents-resurser download-forms-amp-documents-assets

Så här hämtar du Forms- och dokumentresurser:

 1. Logga in på AEM Forms-instansen.

 2. Välj Experience Manager adobeexperienceManager -ikon > navigeringsikonen compass > Forms > Forms & Documents.

 3. Markera formulärresurserna och välj ikonen Hämta .

 4. Välj något av följande alternativ i Hämta resurser och välj Hämta.

  • Hämta som CRX-paket: Använd alternativet för att hämta och flytta alla markerade resurser och relaterade beroenden från en AEM Forms-instans till en annan. Alla resurser och mappar hämtas som crx-paket. Alla formulärresurser, inklusive de formulär som skapats i AEM (adaptiva formulär, interaktiv kommunikation och adaptiva formulärfragment), formuläruppsättningar, formulärmallar, PDF-dokument och resurser (XSD, XFS, bilder) kan hämtas som paket från AEM Forms UI.
   Fördelen med att hämta resurser som paket är att det även hämtar resurser som har använts av den resurs som valts för hämtning. Om du till exempel har ett adaptivt formulär som använder en formulärmall, XSD och en bild. När du väljer det här adaptiva formuläret och hämtar det som paket innehåller det hämtade paketet även formulärmallen, XSD och bilden. Alla metadataegenskaper (inklusive anpassade egenskaper) som är kopplade till resursen hämtas också.

  • Hämta resurser som binära filer: Använd alternativet om du bara vill hämta formulärmallar (XDP), PDF forms (PDF), dokument (PDF) och resurser (bilder, scheman, formatmallar). Du kan redigera dessa resurser med externa program. Det hämtar formulärresurser som har binära filer, t.ex. XSD, XDP, bilder, PDF och XDP som en ZIP-fil.
   Du kan inte hämta adaptiva formulär, interaktiv kommunikation, adaptiva formulärfragment, teman och formuläruppsättningar med alternativet Hämta resurser(er) som binära filer. Om du vill hämta de här resurserna använder du alternativet Hämta som CRX-paket.

  De valda resurserna hämtas som ett arkiv (.zip-fil).

  note note
  NOTE
  Både AEM och binära filer hämtas som arkiv (.zip-fil). Mallarna för resurserna hämtas inte tillsammans med resurserna. Du måste exportera resursmallarna separat.

Överför Forms- och dokumentresurser upload-forms-amp-documents-assets

Så här överför du Forms- och dokumentresurser:

 1. Logga in på AEM Forms-instansen.

 2. Välj Experience Manager adobeexperienceManager -ikon > navigeringsikonen compass > Forms > Forms & Documents.

 3. Välj Skapa >Filöverföring. En dialogruta för att överföra formulär eller paket visas.

 4. I dialogrutan bläddrar du till och väljer paketet eller arkivet som ska importeras. Du kan också välja PDF-dokument, XSD, bilder, formatmallar och XDP-formulär. Välj Öppna. Mappen eller filnamnet som du väljer får inte innehålla några specialtecken.

  Verifiera informationen om resurser som överförs i dialogrutan och välj Överför.

  Om du överför en befintlig formulärresurs uppdateras resursen.

  note note
  NOTE
  Befintlig mapphierarki ersätts inte när ett paket överförs. Om du till exempel har ett anpassat formulär som heter 'Utbildning' på platsen /content/dam/formSanddocuments på en server. Du hämtar det adaptiva formuläret och överför det till en annan server. Den andra servern har också en mapp med namnet "Training" på samma plats /content/dam/formSanddocuments. Överföringen misslyckas.

Hämta eller överföra ett tema downloading-or-uploading-a-theme

Med AEM Forms kan du skapa, ladda ned och ladda upp teman. Ett tema skapas som andra resurser som formulär, dokument och brev. Du kan skapa ett tema, hämta det och överföra det till en separat instans för att återanvända det. Mer information om teman finns i Teman i AEM Forms.

Hämta ett tema downloading-a-theme

Du kan exportera teman i AEM Forms som du kan använda i andra projekt eller instanser. Med AEM kan du hämta temat som en zip-fil som du kan överföra till instansen.

Så här hämtar du ett tema:

 1. Logga in på AEM Forms-instansen.
 2. Välj Experience Manager adobeexperienceManager -ikon > navigeringsikonen compass -ikon > Forms> Teman.
 3. Markera temat och välj Hämta. Temat laddas ned som ett arkiv (.zip-fil).

Överföra ett tema uploading-a-theme

Du kan använda skapade teman med formatförinställningar i ditt projekt. Du kan importera temapaket som andra skapar genom att överföra dem till ditt projekt.

Så här överför du ett tema:

 1. Gå till Forms > Teman i Experience Manager.

 2. Klicka på Skapa > Filöverföring på sidan Teman.

 3. Bläddra och välj ett temapaket på datorn i filöverföringsprompten och klicka på Överför.
  Det överförda temat är tillgängligt på temasidan.

 4. Logga in på AEM Forms-instansen.

 5. Välj Experience Manager adobeexperienceManager -ikon > navigeringsikonen compass -ikon > Forms> Teman.

 6. Klicka på Skapa > Filöverföring. Bläddra och välj ett temapaket på datorn i filöverföringsprompten och klicka på Överför. Temat överförs.

Importera och exportera resurser i korrespondenshantering import-and-export-assets-in-correspondence-management

Om du vill dela resurser, t.ex. dataordlistor, bokstäver och dokumentfragment, mellan två olika implementeringar av Correspondence Management, kan du skapa och dela .cmp-filer. En .cmp-fil kan innehålla en eller flera dataordlistor, bokstäver, dokumentfragment och formulär.

Exportera dokumentfragment, bokstäver och/eller dataordlistor export-document-fragments-letters-and-or-data-dictionaries

 1. På bokstäverna, dokumentfragmenten eller dataordlistesidorna markerar och markerar du de resurser som du vill exportera till ett enskilt paket och väljer sedan Kö för hämtning. Resurserna är anpassade för export.

 2. Om det behövs upprepar du ovanstående steg för att lägga till bokstäver, dokumentfragment och dataordlistor.

 3. Välj Hämta.

 4. Korrespondenshantering visar dialogrutan Hämta resurser med en lista över resurser i exportlistan.

  export

 5. Om du vill visa beroenden som exporteras väljer du Lös. Eller gå vidare till nästa steg. Även om du inte väljer Lös exporteras beroendena fortfarande.

 6. Om du vill hämta .cmp-filen väljer du OK.

 7. Correspondence Management hämtar en .cmp-fil till datorn.

  Cmp-filen innehåller de exporterade resurserna. Du kan dela .cmp-filen med andra. Andra användare kan importera .cmp-filen till en annan server för att hämta alla resurser på den nya servern.

Exportera alla Correspondence Management-resurser som ett paket export-all-the-correspondence-management-assets-as-a-package

Använd det här alternativet om du vill hämta alla Correspondence Management-resurser och relaterade beroenden som ett paket från en instans av AEM formulär.

Om till exempel Correspondence Management har en bokstav som använder en bild och text innehåller det hämtade paketet även bilden och texten som hör till bokstaven. Alla metadataegenskaper (inklusive anpassade egenskaper) som är kopplade till resursen hämtas också. När du har hämtat paketet (.cmp) kan du importera paketet till en annan AEM Forms-instans.

Så här hämtar du alla Correspondence Management-resurser och relaterade beroenden som ett paket:

 1. Logga in på AEM Forms server som formuläranvändare.

 2. Välj Adobe Experience Manager i fältet Global navigering.

 3. Välj verktyg ( verktyg ) och sedan Forms.

 4. Välj Exportera Assets för korrespondenshantering.

  publish-cmp-assets-1

  ("Assets-sidan Exportera all korrespondenshantering visas och visar information om den senaste gången du försökte exportera och en länk för att hämta det senast exporterade paketet.

  export-last-run-details

 5. Välj Exportera och välj OK i bekräftelsemeddelandet.

  När en gruppbearbetning har slutförts uppdateras den senaste körningsinformationen och länken för hämtning av paketet. Detta inkluderar information som administratörsinloggning och om batchkörningen lyckades eller misslyckades. Resurserna exporteras till ett paket och länken Hämta exporterat paket visas.

  note note
  NOTE
  Processen Exportera alla Assets kan inte avbrytas när den har initierats. Under tiden som exporten pågår ska du inte skapa, ta bort, ändra eller publicera något material eller starta Publish All Assets-processen.a
 6. Klicka på länken Hämta exporterat paket för att hämta paketfilen.

  Om du vill lägga till resurserna i paketet i en annan instans av Correspondence Management importerar du paketet till en AEM Forms-instans.

Importera dokumentfragment, bokstäver och/eller dataregister till Correspondence Management import-document-fragments-letters-and-or-data-dictionaries-into-correspondence-management

Du kan importera resurser som har exporterats till en .cmp-fil. En .cmp-fil kan innehålla en eller flera bokstäver, dataordlistor, dokumentfragment och beroende resurser.

NOTE
Logga in med ett administratörskonto när du importerar gamla Correspondence Management-resurser för migrering. Mer information om hur du migrerar gamla Correspondence Management-resurser finns i Migrera Correspondence Management-resurser till AEM 6.1-formulär.
 1. Välj Skapa > Filöverföring på sidan med dataordlistor, bokstäver eller dokumentfragment och välj .cmp-filen.

 2. Korrespondenshantering visar dialogrutan Importera Assets med en lista över de resurser som importeras. Välj Importera.

  När du har importerat resurserna uppdateras följande egenskaper för resurserna medan de andra egenskaperna är desamma:

  • Författare: Visar ID:t för användaren som importerade resursen till servern
  • Ändrad: Tidpunkten då resursen importerades till servern
  note note
  NOTE
  För att du ska kunna överföra XDP-filer (som en del av cmp-filen eller på annat sätt) måste du vara en del av en användargrupp som hanterar formulär. Kontakta administratören om du vill ha åtkomstbehörighet.

Exportera ett arbetsflödesprogram export-a-workflow-application

Du kan använda AEM för att exportera arbetsflödesprogram. Proceduren är som anges nedan:

 1. Öppna AEM Forms pakethanterare. URL för pakethanteraren är https://<server>:<port>/crx/packmgr.

 2. Klicka på Create Package. Dialogrutan New Package visas.

 3. Ange namn, version och grupp för paketet. Klicka på OK.

 4. Klicka på Edit och öppna fliken Filters. Klicka på Add Filter. Ange sökvägen till arbetsflödesprogrammet. Exempel: /etc/fd/dashboard/startpoints/homemortgage. Klicka på Add rule.

 5. Öppna fliken Advanced. Välj Merge eller Overwrite i fältet ACL-hantering. Klicka på Save.

 6. Klicka på Build för att skapa paketet.

  När paketet har skapats kan du hämta det och importera det till den andra servern. Arbetsflödesprogrammet visas på servern där paketet överförs.

  note note
  NOTE
  För att arbetsflödesprogrammet ska fungera på rätt sätt kan du även exportera motsvarande anpassningsbara formulär och arbetsflödesmodell med arbetsprogrammet.

Mappar och ordna resurser folders-and-organizing-assets

I AEM Forms användargränssnitt används mappar för att ordna resurser. De här mapparna används för att ordna resurser som skapats i AEM Forms användargränssnitt. Du kan byta namn på, skapa undermappar och lagra resurser och dokument i dessa mappar. Genom att ordna dokument och resurser i en mapp kan du gruppera filerna tillsammans för enkel hantering. Du kan markera en mapp och välja att hämta eller ta bort den.

Så här skapar du en mapp:

Skapa en mapp create-a-folder

 1. Logga in på AEM Forms användargränssnitt på https://<server>:<port>/aem/forms.html.

 2. Navigera till den plats där du vill skapa en mapp.

 3. Välj Skapa > Mapp.

 4. Ange följande information:

  • Titel: Visningsnamn för mappen
  • Namn: (Obligatoriskt) Det nodnamn under vilket du vill lagra mappen i databasen
  note note
  NOTE
  Som standard fylls värdet för namnfältet automatiskt i från titeln. Namnet får bara innehålla alfanumeriska tecken eller bindestreck (-) och understreck (_). Alla andra specialtecken som anges i titeln ersätts automatiskt med ett bindestreck och du uppmanas att bekräfta det nya namnet. Du kan välja att fortsätta med det föreslagna namnet eller redigera det ytterligare.
 5. En ny mapp med den titel du har definierat visas på den aktuella platsen i resurslistan.

  Om det finns en mapp med det angivna namnet misslyckas överföringen. Du kan visa felmeddelandet genom att hovra över ikonen aem6forms_error_alert som visas bredvid namnfältet.

  Du kan markera den nyligen skapade mappen så att den hamnar i mappen och skapa resurser eller mappar i mappen. Du kan också markera en mapp och välja att placera den i kö för hämtning, ta bort den eller redigera namnet på den.

  editdeletedownloadafolder

Skapa kopior av en eller flera resurser eller bokstäver create-copies-of-one-or-more-assets-or-letters

Du kan använda befintliga resurser och bokstäver för att snabbt skapa resurser och bokstäver med liknande egenskaper, innehåll och ärvda resurser. Du kan kopiera och klistra in dataordlistor, dokumentfragment och brev.

Följ de här stegen för att skapa kopior av resurser och brev:

 1. Markera en eller flera resurser/bokstäver på den relevanta Assets- eller bokstavssidan. Gränssnittet visar ikonen Kopiera.

 2. Välj Kopiera. Gränssnittet visar ikonen Klistra in. Du kan också välja att gå/navigera i en mapp innan du klistrar in. Olika mappar kan innehålla resurser med samma namn. Mer information om mappar finns i Mappar och ordna resurser.

 3. Välj Klistra in. Dialogrutan Klistra in visas. Systemet genererar automatiskt namn och titlar på de nya kopiorna av resurser/bokstäver, men du kan redigera namn och namn på resurserna/bokstäverna.

  Om du kopierar och klistrar in resurserna/bokstäverna på samma plats läggs suffixet"-CopyXX" till i det befintliga namnet på resursen/bokstaven. Om det inte finns någon titel för den kopierade resursen/bokstaven förblir det automatiskt genererade titelfältet tomt.

 4. Om det behövs redigerar du titeln och namnet som du vill spara kopian av resursen/bokstaven med.

 5. Välj Klistra in. Nya kopior av de kopierade resurserna skapas.

Sök search-forms

Med AEM Forms UI kan du söka efter ditt innehåll. Med det övre fältet kan du välja Sök [A] om du vill söka efter resurser som resurser och dokument i ditt innehåll.

När du söker efter resurser visas sidopanelen i AEM Forms. Du kan också välja assets-browser-content-only > Filter [B] för att öppna sidopanelen. Du kan begränsa sökningen med hjälp av de olika filtren på sidopanelen. På sidopanelen kan du också spara dina sökningar.

search_topbar

A. Sök B. Filter

Sidpanelen - Filter

Panelen Sida - Filter

På sidopanelen kan du använda följande för att begränsa sökresultaten:

 • Sökkatalog
 • Taggar
 • Sökvillkor, till exempel Ändrade datum, Publish-status, LiveCopy-status.

På sidopanelen kan du också spara sökinställningarna med olika namn.

Mer information och instruktioner om hur du använder panelen Sök, Filter, sparad sökning och Sida finns i Sök.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2