Sammanställa krypterade PDF-dokument assembling-encrypted-pdf-documents

Exempel och exempel i det här dokumentet är bara för AEM Forms i JEE-miljö.

Du kan kryptera ett PDF-dokument med ett lösenord med hjälp av Assembler-tjänsten. När ett PDF-dokument har krypterats med ett lösenord måste användaren ange lösenordet för att kunna visa PDF-dokumentet i Adobe Reader eller Acrobat. Om du vill kryptera ett PDF-dokument med ett lösenord måste DDX-dokumentet innehålla krypteringselementvärden som krävs för att kryptera ett PDF-dokument.

Anta att följande DDX-dokument används för den här diskussionen.

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <DDX xmlns="https://ns.adobe.com/DDX/1.0/">
     <PDF result="EncryptLoan.pdf" encryption="userProtect">
     <PDF source="inDoc" />
   </PDF>
   <PasswordEncryptionProfile name="userProtect" compatibilityLevel="Acrobat7">
     <OpenPassword>AdobeOpen</OpenPassword>
     </PasswordEncryptionProfile>
 </DDX>

Observera att källattributet är tilldelat värdet i det här DDX-dokumentet inDoc. I situationer där endast ett indatadokument i PDF skickas till Assembler-tjänsten och ett PDF-dokument returneras, och du anropar invokeOneDocument åtgärd, tilldela värdet inDoc till källattributet PDF. Vid anrop av invokeOneDocument operation, inDoc värde är en fördefinierad nyckel som måste anges i DDX-dokumentet.

Om du skickar två eller flera indatadokument till PDF till Assembler-tjänsten kan du däremot anropa invokeDDX operation. I det här fallet tilldelar du filnamnet för indata-PDF-dokumentet till source -attribut.

Krypteringstjänsten behöver inte vara en del av installationen av AEM formulär för att kunna kryptera ett PDF-dokument med ett lösenord. Se Kryptera och dekryptera PDF-dokument.

NOTE
Mer information om Assembler-tjänsten finns i Tjänstreferens för AEM Forms.
NOTE
Mer information om ett DX-dokument finns i Assembler Service och DDX Reference.

Sammanfattning av steg summary-of-steps

Så här sätter du ihop ett krypterat PDF-dokument:

 1. Inkludera projektfiler.
 2. Skapa en PDF Assembler-klient.
 3. Referera till ett befintligt DDX-dokument.
 4. Referera till ett oskyddat PDF-dokument.
 5. Ange körningsalternativ.
 6. Kryptera dokumentet.
 7. Spara det krypterade PDF-dokumentet.

Inkludera projektfiler

Inkludera nödvändiga filer i utvecklingsprojektet. Om du skapar ett klientprogram med Java, inkluderar du de JAR-filer som behövs. Om du använder webbtjänster måste du inkludera proxyfilerna.

Följande JAR-filer måste läggas till i projektets klasssökväg:

 • adobe-livecycle-client.jar
 • adobe-usermanager-client.jar
 • adobe-assembler-client.jar
 • adobe-utilities.jar (krävs om AEM Forms används i JBoss)
 • jbossall-client.jar (krävs om AEM Forms används i JBoss)

Om AEM Forms körs på en annan J2EE-programserver än JBoss måste du ersätta filerna adobe-utilities.jar och jbossall-client.jar med JAR-filer som är specifika för J2EE-programservern som AEM Forms är distribuerad på. Information om platsen för alla AEM Forms JAR-filer finns i Inkludera AEM Forms Java-biblioteksfiler.

Skapa en Assembler-klient

Innan du programmässigt kan utföra en Assembler-åtgärd måste du skapa en Assembler-tjänstklient.

Referera till ett befintligt DDX-dokument

Ett DDX-dokument måste refereras till för att du ska kunna montera ett PDF-dokument. Ta till exempel det DX-dokument som introducerades i det här avsnittet. Om du vill kryptera ett PDF-dokument måste DDX-dokumentet innehålla PasswordEncryptionProfile -element.

Referera till ett oskyddat PDF-dokument

Ett oskyddat PDF-dokument måste refereras och skickas till Assembler-tjänsten för att kunna kryptera det. Om du refererar till ett PDF-dokument som redan är krypterat genereras ett undantag.

Ange körningsalternativ

Du kan ställa in körningsalternativ som styr beteendet för Assembler-tjänsten när den utför ett jobb. Du kan till exempel ange ett alternativ som instruerar Assembler-tjänsten att fortsätta bearbeta ett jobb om ett fel uppstår. Mer information om alternativ för körning som du kan ange finns i AssemblerOptionSpec klassreferens i AEM Forms API-referens.

Kryptera dokumentet

När du har skapat Assembler-tjänstklienten, refererar till DDX-dokumentet som innehåller krypteringsinformation, refererar till ett oskyddat PDF-dokument och anger körningsalternativ, kan du anropa invokeOneDocument operation. Eftersom bara ett indatadokument i PDF skickas till Assembler-tjänsten (och ett dokument returneras) kan du använda invokeOneDocument i stället för invokeDDX operation.

Spara det krypterade PDF-dokumentet

Om bara ett enda PDF-dokument skickas till Assembler-tjänsten returnerar Assembler-tjänsten ett enda dokument i stället för ett samlingsobjekt. Det vill säga när du anropar invokeOneDocument returneras ett enda dokument. Eftersom DDX-dokumentet som refereras i det här avsnittet innehåller krypteringsinformation, returnerar Assembler-tjänsten ett PDF-dokument som är krypterat med ett lösenord.

Se även

Inkludera AEM Forms Java-biblioteksfiler

Ange anslutningsegenskaper

Programmisk sammanställning av PDF-dokument

Sammanställa ett krypterat PDF-dokument med Java API assemble-an-encrypted-pdf-document-using-the-java-api

 1. Inkludera projektfiler.

  Inkludera JAR-klientfiler, som adobe-assembler-client.jar, i Java-projektets klassökväg.

 2. Skapa en Assembler-klient.

  • Skapa en ServiceClientFactory objekt som innehåller anslutningsegenskaper.
  • Skapa en AssemblerServiceClient genom att använda konstruktorn och skicka ServiceClientFactory -objekt.
 3. Referera till ett befintligt DDX-dokument.

  • Skapa en java.io.FileInputStream -objekt som representerar DDX-dokumentet genom att använda dess konstruktor och skicka ett strängvärde som anger platsen för DDX-filen.
  • Skapa en com.adobe.idp.Document genom att använda konstruktorn och skicka java.io.FileInputStream -objekt.
 4. Referera till ett oskyddat PDF-dokument.

  • Skapa en java.io.FileInputStream genom att använda dess konstruktor och skicka platsen för ett oskyddat PDF-dokument.
  • Skapa en com.adobe.idp.Document -objektet och skicka java.io.FileInputStream -objekt som innehåller dokumentet PDF. Detta com.adobe.idp.Document objektet skickas till invokeOneDocument -metod.
 5. Ange körningsalternativ.

  • Skapa en AssemblerOptionSpec objekt som lagrar körningsalternativ med hjälp av dess konstruktor.
  • Ange körningsalternativ som uppfyller dina affärsbehov genom att anropa en metod som tillhör AssemblerOptionSpec -objekt. Om du till exempel vill instruera tjänsten Assembler att fortsätta bearbeta ett jobb när ett fel inträffar, ska du anropa AssemblerOptionSpec objektets setFailOnError metod och skicka false.
 6. Kryptera dokumentet.

  Anropa AssemblerServiceClient objektets invokeOneDocument och skicka följande värden:

  • A com.adobe.idp.Document -objekt som representerar DDX-dokumentet. Kontrollera att det här DDX-dokumentet innehåller värdet inDoc för källelementet PDF.
  • A com.adobe.idp.Document objekt som innehåller det oskyddade PDF-dokumentet.
  • A com.adobe.livecycle.assembler.client.AssemblerOptionSpec -objekt som anger körningsalternativ, inklusive standardteckensnitt och jobbloggsnivå.

  The invokeOneDocument returnerar en com.adobe.idp.Document objekt som innehåller ett lösenordskrypterat PDF-dokument.

 7. Spara det krypterade PDF-dokumentet.

  • Skapa en java.io.File och se till att filnamnstillägget är .pdf.
  • Anropa Document objektets copyToFile metod för att kopiera innehållet i Document till filen. Se till att du använder Document det objekt som invokeOneDocument returnerad metod.

Se även

Snabbstart (SOAP-läge): Sammanställa ett krypterat PDF-dokument med Java API

Sammanställa ett krypterat PDF-dokument med hjälp av webbtjänstens API assemble-an-encrypted-pdf-document-using-the-web-service-api

 1. Inkludera projektfiler.

  Skapa ett Microsoft .NET-projekt som använder MTOM. Kontrollera att du använder följande WSDL-definition när du anger en tjänstreferens: http://localhost:8080/soap/services/AssemblerService?WSDL&lc_version=9.0.1.

  note note
  NOTE
  Ersätt localhost med IP-adressen till den server där AEM Forms finns.
 2. Skapa en Assembler-klient.

  • Skapa en AssemblerServiceClient genom att använda dess standardkonstruktor.

  • Skapa en AssemblerServiceClient.Endpoint.Address genom att använda System.ServiceModel.EndpointAddress konstruktor. Skicka ett strängvärde som anger WSDL till AEM Forms-tjänsten (till exempel http://localhost:8080/soap/services/AssemblerService?blob=mtom). Du behöver inte använda lc_version -attribut. Det här attributet används när du skapar en tjänstreferens.

  • Skapa en System.ServiceModel.BasicHttpBinding genom att hämta värdet för AssemblerServiceClient.Endpoint.Binding fält. Skicka returvärdet till BasicHttpBinding.

  • Ange System.ServiceModel.BasicHttpBinding objektets MessageEncoding fält till WSMessageEncoding.Mtom. Detta värde garanterar att MTOM används.

  • Aktivera grundläggande HTTP-autentisering genom att utföra följande åtgärder:

   • Tilldela AEM formuläranvändarnamn till fältet AssemblerServiceClient.ClientCredentials.UserName.UserName.
   • Tilldela motsvarande lösenordsvärde till fältet AssemblerServiceClient.ClientCredentials.UserName.Password.
   • Tilldela konstantvärdet HttpClientCredentialType.Basic till fältet BasicHttpBindingSecurity.Transport.ClientCredentialType.
   • Tilldela konstantvärdet BasicHttpSecurityMode.TransportCredentialOnly till fältet BasicHttpBindingSecurity.Security.Mode.
 3. Referera till ett befintligt DDX-dokument.

  • Skapa en BLOB genom att använda dess konstruktor. The BLOB -objektet används för att lagra DDX-dokumentet.
  • Skapa en System.IO.FileStream genom att anropa dess konstruktor och skicka ett strängvärde som representerar filplatsen för DDX-dokumentet och läget som filen ska öppnas i.
  • Skapa en bytearray som lagrar innehållet i System.IO.FileStream -objekt. Du kan bestämma storleken på bytearrayen genom att hämta System.IO.FileStream objektets Length -egenskap.
  • Fylla i bytearrayen med strömdata genom att anropa System.IO.FileStream objektets Read och skickar bytearrayen, startpositionen och den flödeslängd som ska läsas.
  • Fyll i BLOB genom att tilldela MTOM fält med bytearrayens innehåll.
 4. Referera till ett oskyddat PDF-dokument.

  • Skapa en BLOB genom att använda dess konstruktor. The BLOB -objektet används för att lagra indatadokumentet i PDF. Detta BLOB objektet skickas till invokeOneDocument som ett argument.
  • Skapa en System.IO.FileStream genom att anropa dess konstruktor och skicka ett strängvärde som representerar filplatsen för indata-PDF-dokumentet och läget som filen ska öppnas i.
  • Skapa en bytearray som lagrar innehållet i System.IO.FileStream -objekt. Du kan bestämma storleken på bytearrayen genom att hämta System.IO.FileStream objektets Length -egenskap.
  • Fylla i bytearrayen med strömdata genom att anropa System.IO.FileStream objektets Read och skickar bytearrayen, startpositionen och den flödeslängd som ska läsas.
  • Fyll i BLOB genom att tilldela MTOM fält med bytearrayens innehåll.
 5. Ange körningsalternativ.

  • Skapa en AssemblerOptionSpec objekt som lagrar körningsalternativ med hjälp av dess konstruktor.
  • Ange körningsalternativ som uppfyller dina affärskrav genom att tilldela ett värde till en datamedlem som tillhör AssemblerOptionSpec -objekt. Om du till exempel vill instruera Assembler-tjänsten att fortsätta bearbeta ett jobb när ett fel inträffar tilldelar du false till AssemblerOptionSpec objektets failOnError datamedlem.
 6. Kryptera dokumentet.

  Anropa AssemblerServiceClient objektets invokeOneDocument och skicka följande värden:

  • A BLOB objekt som representerar DDX-dokumentet
  • A BLOB objekt som representerar det oskyddade PDF-dokumentet
  • An AssemblerOptionSpec objekt som anger körningsalternativ

  The invokeOneDocument returnerar en BLOB objekt som innehåller ett krypterat PDF-dokument.

 7. Spara det krypterade PDF-dokumentet.

  • Skapa en System.IO.FileStream genom att anropa dess konstruktor och skicka ett strängvärde som representerar filplatsen för det krypterade PDF-dokumentet och läget som filen ska öppnas i.
  • Skapa en bytearray som lagrar innehållet i BLOB det objekt som invokeOneDocument returnerad metod. Fylla i bytearrayen genom att hämta värdet för BLOB objektets MTOM datamedlem.
  • Skapa en System.IO.BinaryWriter genom att anropa dess konstruktor och skicka System.IO.FileStream -objekt.
  • Skriv bytearrayens innehåll till en PDF-fil genom att anropa System.IO.BinaryWriter objektets Write och skicka bytearrayen.

Se även

Anropa AEM Forms med MTOM

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2