Snabbstart för databastjänst-API repository-service-api-quick-starts

Exempel och exempel i det här dokumentet gäller endast för AEM Forms i JEE-miljö.

Följande snabbstarter är tillgängliga för tjänsten AEM Forms Repository.

Snabbstart (SOAP): Skapa en mapp med Java API

Snabbstart (SOAP): Skriva en resurs med Java API

Snabbstart (SOAP): Visa resurser med Java API

Snabbstart (SOAP): Läsa en resurs med Java API

Snabbstart (SOAP): Uppdatera en resurs med Java API

Snabbstart (SOAP): Söka efter resurser med Java API

Snabbstart (SOAP läge): Skapa relationer mellan resurser med Java API

Snabbstart (SOAP): Låsa en resurs med Java API

Snabbstart (SOAP): Hantera åtkomstkontrollistor med Java API

Snabbstart (SOAP): Ta bort en resurs med Java API

AEM Forms-åtgärder kan utföras med AEM Forms starkt typbestämda API och anslutningsläget ska vara SOAP

Program/FormsApplication

De flesta AEM Forms-databastjänster startar interaktionen med ett program med namnet Applications/FormsApplication,, vilket visas på följande bild.

Mappen FormsFolder är en plats i AEM Forms-databasen. Du kan till exempel lägga till den här mappen i Applications/FormsApplication med programkod. (Se Snabbstart (SOAP läge): Skapa en mapp med Java API.)

Sökvägen till en resurs i AEM Forms-databasen:

Applications/Application-name/Application-version/Folder.../Filename

NOTE
Du kan bläddra i AEM Forms-databasen med en webbläsare. Om du vill bläddra i databasen anger du följande URL i en webbläsare https://[server name]:[server port]/repository. Du kan verifiera snabbstartsresultaten med en webbläsare. Om du till exempel lägger till innehåll i AEM Forms-databasen kan du se innehållet i en webbläsare.
NOTE
Program/FormsApplication finns inte som standard. Om du vill följa med i snabbstarterna skapar du det här programmet med Workbench. Mer information om hur du skapar ett program med Workbench finns i Komma igång med processdesign.

Snabbstart (SOAP): Skapa en mapp med Java API quick-start-soap-mode-creating-a-folder-using-the-java-api

I följande Java-kodexempel skapas en mapp med namnet FormsFolder på följande plats /Applications/FormsApplication/1.0/. (Se Skapa mappar.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the following JAR files
   * 1. adobe-repository-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. commons-code-1.3.jar
   * 7. jacorb.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed on JBoss)
   * 8. jnp-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed on JBoss)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.*;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.repository.bindings.dsc.client.ResourceRepositoryClient;
 import com.adobe.repository.infomodel.*;
 import com.adobe.repository.infomodel.bean.*;

 public class CreateFolder {

   public static void main(String[] args) {

     // This quick start creates a folder in the AEM Forms repository
     //Ensure that you create a AEM Forms application named FormsApplication using Workbench
     try
     {
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       // Create the service client factory
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       // Create a ResourceRepositoryClient object using the service client factory
       ResourceRepositoryClient repositoryClient = new ResourceRepositoryClient(myFactory);

       // Create a RepositoryInfomodelFactoryBean needed for creating resources
       RepositoryInfomodelFactoryBean repositoryInfomodelFactory = new RepositoryInfomodelFactoryBean(null);

       // Create a folder in a AEM Forms application named Application/FormsApplication
       ResourceCollection folder = repositoryInfomodelFactory.newResourceCollection(
         new Id(),
         new Lid(),
         "FormsFolder"
       );

       // Set the folder’s description
       folder.setDescription("A folder to store forms");

       // Write the folder to the repository
       Resource newFolder = repositoryClient.writeResource("/Applications/FormsApplication/1.0/", folder);

       // Retrieve the folder’s identifier value
       String msg = "The identifier value of the new folder is" + newFolder.getId();

       // Print folder verification message
       System.out.println(msg);

     } catch (Exception e) {
         System.out.println(
           "Exception thrown while trying to create the folder" +
           e.getMessage()
         );
      }
   }
 }

Snabbstart (SOAP): Skriva en resurs med Java API quick-start-soap-mode-writing-a-resource-using-the-java-api

I följande Java-kodexempel skrivs en resurs med namnet lån.xdp i databasen. Resursen läggs till på platsen /Applications/FormsApplication/1.0/FormsFolder. (Se Skriver resurser.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the following JAR files
   * 1. adobe-repository-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. commons-code-1.3.jar
   * 7. jacorb.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed on JBoss)
   * 8. jnp-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed on JBoss)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.io.FileInputStream;
 import java.util.Properties;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.repository.bindings.dsc.client.ResourceRepositoryClient;
 import com.adobe.repository.infomodel.Id;
 import com.adobe.repository.infomodel.Lid;

 import com.adobe.repository.infomodel.bean.RepositoryInfomodelFactoryBean;
 import com.adobe.repository.infomodel.bean.Resource;
 import com.adobe.repository.infomodel.bean.ResourceContent;

 public class WriteFile {

   // This quick start writes Loan.xdp to Applications/FormsApplication/1.0/FormsFolder
   //Ensure that you create a AEM Forms application named FormsApplication using Workbench
   public static void main(String[] args) {

     try
     {
     //Set connection properties required to invoke AEM Forms
     Properties connectionProps = new Properties();
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

     ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

     //Create a ResourceRepositoryClient object
     ResourceRepositoryClient repositoryClient = new ResourceRepositoryClient(myFactory);

     //Specify the parent path
      String parentResourcePath = "/Applications/FormsApplication/1.0/FormsFolder";

     //Create a RepositoryInfomodelFactoryBean object
      RepositoryInfomodelFactoryBean infomodelFactory = new RepositoryInfomodelFactoryBean(null);

     //Create a Resource object to add to the Repository
      Resource newResource = (Resource) infomodelFactory.newImage(
               new Id(),
               new Lid(),
               "Loan.xdp");

     //Create a ResourceContent object that contains the content (file bytes)
     ResourceContent content = (ResourceContent) infomodelFactory.newResourceContent();

     //Create a Document that references an XDP file
     //to add to the Repository
     FileInputStream myForm = new FileInputStream("C:\\Adobe\Loan.xdp");
     Document form = new Document(myForm);

     //Set the description and the MIME type
     content.setDataDocument(form);
     content.setMimeType("application/vnd.adobe.xdp+xml");

     //Assign content to the Resource object
     newResource.setContent(content) ;

     //Set a description of the resource
     newResource.setDescription("An XDP file");

     //Commit to repository, and update resource
     //in memory (by assignment)
     Resource addResource = repositoryClient.writeResource(parentResourcePath, newResource);

     //Get the description of the returned Resource object
     System.out.println("The description of the new resource is "+addResource.getDescription());

     //Close the FileStream object
     myForm.close();

     } catch (Exception e) {

        e.printStackTrace();
       }
     }
 }

Snabbstart (SOAP): Visa resurser med Java API quick-start-soap-mode-listing-resources-using-the-java-api

I följande Java-kodexempel visas resurser som finns i Applications/FormsApplication/1.0/FormsFolder. (Se Visa resurser.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the following JAR files
   * 1. adobe-repository-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. commons-code-1.3.jar
   * 7. jacorb.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed on JBoss)
   * 8. jnp-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed on JBoss)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.*;

 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.repository.bindings.dsc.client.ResourceRepositoryClient;
 import com.adobe.repository.infomodel.bean.Resource;

 //This quick start lists the content in Applications/FormsApplication/1.0/FormsFolder
 //Ensure that you create a AEM Forms application named Applications/FormsApplication using Workbench
 public class ListFiles {

   public static void main(String[] args) {

     try
     {
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       // Create the service client factory
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       // Create a ResourceRepositoryClient object using the service client factory
       ResourceRepositoryClient repositoryClient = new ResourceRepositoryClient(myFactory);

       // List all the files in the
       String resourceFolderPath = "/Applications/FormsApplication/1.0/FormsFolder";

       // Retrieve the list of resources under the folder path
       List members = repositoryClient.listMembers(resourceFolderPath);

       // Print out the resources that were found
       System.out.println("The following resources were found:");
       for (int i = 0; i < members.size(); i++) {
         Resource r = (Resource)(members.get(i));
         System.out.println(
           "Resource name: " +
           r.getName() +
           " Resource Description: " +
           r.getDescription()
         );
       }

     } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
      }
   }
 }

Snabbstart (SOAP): Läsa en resurs med Java API quick-start-soap-mode-reading-a-resource-using-the-java-api

I följande Java-kodexempel läses en resurs med namnet Loan.xdp från databasen. XDP-filen finns i /Applications/FormsApplication/1.0/FormsFolder/. (Se Läser resurser.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the following JAR files
   * 1. adobe-repository-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. commons-code-1.3.jar
   * 7. jacorb.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed on JBoss)
   * 8. jnp-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed on JBoss)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.*;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.repository.bindings.dsc.client.ResourceRepositoryClient;
 import com.adobe.repository.infomodel.bean.*;

 //This quick start retrieves Loan.xdp from Applications/FormsApplication/1.0/FormsFolder
 //Ensure that you create a AEM Forms application named FormsApplication using Workbench
 public class ReadFile {


   public static void main(String[] args) {

     try
     {
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       // Create the service client factory
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       // Create a ResourceRepositoryClient object using the service client factory
       ResourceRepositoryClient repositoryClient = new ResourceRepositoryClient(myFactory);

       // Specify the path to the Loan.xdp
       String resourceUri = "/Applications/FormsApplication/1.0/FormsFolder/Loan.xdp";

       // Retrieve the XDP file
       Resource r = repositoryClient.readResource(resourceUri);

       // Print the resource verification message
       System.out.println(
         "Resource " +
         resourceUri +
         " was successfully retrieved." +
         "Resource content contains " +
         r.getContent().getDataDocument().length() +
         " bytes."
       );

     } catch (Exception e) {
       System.out.println(
         "Exception thrown while trying to read the file" +
         e.getMessage()
       );
     }
   }
 }

Snabbstart (SOAP): Uppdatera en resurs med Java API quick-start-soap-mode-updating-a-resource-using-the-java-api

I följande Java-kodexempel uppdateras /Applications/FormsApplication/1.0/FormsFolder genom att dess beskrivning ändras. (Se Uppdatera resurser.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the following JAR files
   * 1. adobe-repository-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. commons-code-1.3.jar
   * 7. jacorb.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed on JBoss)
   * 8. jnp-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed on JBoss)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.repository.bindings.dsc.client.ResourceRepositoryClient;
 import com.adobe.repository.infomodel.bean.*;
 import java.util.*;

 //This quick start updates the description of Applications/FormsApplication/1.0/FormsFolder
 //Ensure that you create a AEM Forms application named Applications/FormsApplication using Workbench
 public class UpdateResource {

   public static void main(String[] args) {

     // This example will update a resource in the AEM Forms repository
     try
     {
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       // Create the service client factory
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       // Create a ResourceRepositoryClient object using the service client factory
       ResourceRepositoryClient repositoryClient = new ResourceRepositoryClient(myFactory);

       // Specify the URI of the resource to update
       String resourceUri = "/Applications/FormsApplication/1.0/FormsFolder";

       // Retrieve the resource
       Resource resource = repositoryClient.readResource(resourceUri);

       // Update its description
       resource.setDescription("This folder stores XDP files");

       // Update the resource in the repository
       Resource updatedResource = repositoryClient.updateResource(
         resourceUri,
         resource,
         true
       );

       // Print the resource verification message
       System.out.println(
         "Resource " +
         resourceUri +
         "version " +
         updatedResource.getMajorVersion() +
         "." +
         updatedResource.getMinorVersion() +
         " was successfully updated."
       );

     } catch (Exception e) {
       System.out.println(
         "Exception thrown while trying to update the resource" +
         e.getMessage()
       );
     }
   }
 }

Snabbstart (SOAP): Söka efter resurser med Java API quick-start-soap-mode-searching-for-resources-using-the-java-api

Följande Java-kodexempel söker efter Loan.xdp i Applications/FormsApplication/1.0/FormsFolder. (Se Söka efter resurser.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the following JAR files
   * 1. adobe-repository-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. commons-code-1.3.jar
   * 7. jacorb.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed on JBoss)
   * 8. jnp-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed on JBoss)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.*;

 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.repository.bindings.dsc.client.ResourceRepositoryClient;
 import com.adobe.repository.infomodel.bean.*;
 import com.adobe.repository.query.*;
 import com.adobe.repository.query.sort.*;

 //This quick start searches for Loan.xdp in Applications/FormsApplication/1.0/FormsFolder
 //Ensure that you create a AEM Forms application named FormsApplication using Workbench
 public class SearchResources {

   public static void main(String[] args) {

     try
     {
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       // Create the service client factory
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       // Create a ResourceRepositoryClient object using the service client factory
       ResourceRepositoryClient repositoryClient = new ResourceRepositoryClient(myFactory);

       // Specify the URI of the target folder
       String testFolderUri = "/Applications/FormsApplication/1.0/FormsFolder";

       // Specify the attribute name for which to search
       String name = "Loan.xdp";

       // Create a Query used in the search
       Query query = new Query();
       Query.Statement statement = new Query.Statement(
         Resource.ATTRIBUTE_NAME,
         Query.Statement.OPERATOR_BEGINS_WITH,
         name
       );
       statement.setNamespace(ResourceProperty.RESERVED_NAMESPACE_REPOSITORY);
       query.addStatement(statement);

       // Create the sort order used in the search
       SortOrder sortOrder = new SortOrder();
       SortOrder.Element element = new SortOrder.Element(Resource.ATTRIBUTE_NAME, true);
       sortOrder.addSortElement(element);

       // Search for the resources
       List listProperties = repositoryClient.searchProperties(
         testFolderUri,
         query,
         ResourceCollection.DEPTH_INFINITE,
         0,
         10,
         sortOrder
       );

       // Display the resources that were found
       System.out.println("The following resources were found:");
       for (int i = 0; i < listProperties.size(); i++) {
         Resource r = (Resource)(listProperties.get(i));
         System.out.println(r.getName());
       }

     } catch (Exception e) {
       System.out.println(
         "An exception occurred while attempting to search for resources." +
         e.getMessage()
       );
     }
   }
 }

Snabbstart (SOAP läge): Skapa relationer mellan resurser med Java API quick-start-soap-mode-creating-relationships-between-resources-using-the-java-api

I följande Java-kodexempel skapas en relation mellan två resurser i AEM Forms-databasen. (Se Skapa resursrelationer.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the following JAR files
   * 1. adobe-repository-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. commons-code-1.3.jar
   * 7. jacorb.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed on JBoss)
   * 8. jnp-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed on JBoss)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.*;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.repository.bindings.dsc.client.ResourceRepositoryClient;
 import com.adobe.repository.infomodel.*;
 import com.adobe.repository.infomodel.bean.*;

 public class CreateRelationship {

   public static void main(String[] args) {

     // This example creates a relationship between two resources in the AEM Forms repository.
     // First, two resources are created.
     // A dependence relationship between the two resources will then be established and verified.
     try
     {
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       // Create the service client factory
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       // Create a ResourceRepositoryClient object using the service client factory
       ResourceRepositoryClient repositoryClient = new ResourceRepositoryClient(myFactory);

       // Create a RepositoryInfomodelFactoryBean needed for creating resources
       RepositoryInfomodelFactoryBean repositoryInfomodelFactory = new RepositoryInfomodelFactoryBean(null);

       // Specify the URI of the target folder for writing the resource
       String testFolderUri = "/Applications/FormsApplication/1.0/FormsFolder";

       // Create the resources to be written to the folder
       Resource testResource1 = repositoryInfomodelFactory.newResource(
         new Id(),
         new Lid(),
         "FormFolderA"
       );

       Resource testResource2 = repositoryInfomodelFactory.newResource(
         new Id(),
         new Lid(),
         "FormFolderB"
       );

       // Set the resources’ descriptions
       testResource1.setDescription("test resource1");
       testResource2.setDescription("test resource2");

       // Write the resources to the folder
       repositoryClient.writeResource(testFolderUri, testResource1);
       repositoryClient.writeResource(testFolderUri, testResource2);

       // Retrieve the resources’ URIs
       String resourceUri1 = testFolderUri + "/" + testResource1.getName();
       String resourceUri2 = testFolderUri + "/" + testResource2.getName();

       // Retrieve the resources to verify that they were successfully written
       Resource r1 = repositoryClient.readResource(resourceUri1);
       Resource r2 = repositoryClient.readResource(resourceUri2);

       // Create a relationship between the two resources
       repositoryClient.createRelationship(
         resourceUri1,
         resourceUri2,
         Relation.TYPE_DEPENDANT_OF,
         true
       );

       // Verify the relationship
       List relations = repositoryClient.getRelated(
         resourceUri1,
         true,
         Relation.TYPE_DEPENDANT_OF
       );

       // Print the relationship
       for (int i = 0; i < relations.size(); i++) {
         Resource r = (Resource)(relations.get(i));
         System.out.println("Related resource: " + r.getName());
       }

     } catch (Exception e) {
       System.out.println(
         "Exception thrown while trying to create the relationship" +
         e.getMessage()
       );
     }
   }
 }

Snabbstart (SOAP): Låsa en resurs med Java API quick-start-soap-mode-locking-a-resource-using-the-java-api

I följande Java-kodexempel låses /Applications/FormsApplication/1.0/FormsFolder/Loan.xdp. (Se Låser resurser.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the following JAR files
   * 1. adobe-repository-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. commons-code-1.3.jar
   * 7. jacorb.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed on JBoss)
   * 8. jnp-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed on JBoss)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.*;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.repository.bindings.dsc.client.ResourceRepositoryClient;
 import com.adobe.repository.infomodel.bean.*;

 public class LockFile {

   public static void main(String[] args) {

     // This example will lock and unlock a resource in the AEM Forms repository.
     try {
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       // Create the service client factory
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       // Create a ResourceRepositoryClient object using the service client factory
       ResourceRepositoryClient repositoryClient = new ResourceRepositoryClient(myFactory);

       // Specify the URI of the resource to lock
       String resourceUri = "/Applications/FormsApplication/1.0/FormsFolder/Loan.xdp";

       // Lock the resource
       repositoryClient.lockResource(
         resourceUri,
         Lock.SCOPE_EXCLUSIVE,
         Lock.DEPTH_ZERO
       );

       // Retrieve the locks on the resource
       List locks = repositoryClient.getLocks(resourceUri);

       // Print out the locks for the resource
       System.out.println("The following locks now exist for the resource:");
       for (int i = 0; i < locks.size(); i++) {
         Lock l = (Lock)(locks.get(i));
         System.out.println(
           "Lock owner: " +
           l.getOwnerUserId() +
           " Lock depth: " +
           l.getDepth() +
           " Lock scope: " +
           l.getType()
         );
       }

       // Unlock the resource
       String lockToken = repositoryClient.unlockResource(resourceUri);

     } catch (Exception e) {
       System.out.println(
         "Exception thrown while trying to lock the file" +
         e.getMessage()
       );
     }
   }
 }

Snabbstart (SOAP): Hantera åtkomstkontrollistor med Java API quick-start-soap-mode-managing-access-control-lists-using-the-java-api

I följande Java-kodexempel läses och skapas ACL-listor (access control lists) i databasen.

 /*
   * This Java Quick Start uses the following JAR files
   * 1. adobe-repository-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. commons-code-1.3.jar
   * 7. jacorb.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed on JBoss)
   * 8. jnp-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed on JBoss)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.*;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.repository.bindings.dsc.client.ResourceRepositoryClient;
 import com.adobe.repository.infomodel.bean.*;

 public class UseACL {

   public static void main(String[] args) {

     // This example will read and create access control lists for resources in the AEM Forms repository.
     try {
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       // Create the service client factory
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       // Create a ResourceRepositoryClient object using the service client factory
       ResourceRepositoryClient repositoryClient = new ResourceRepositoryClient(myFactory);

       // Specify the URI of the resource to be used
       String resourceUri = "/Applications/FormsApplication";

       // Retrieve the access control list for the resource
       AccessControlList acl = repositoryClient.readAccessControlList(resourceUri);

       // Retrieve a list of the users having access permissions
       List users = acl.getUsersWithPermissions();

       // Print out the list of users
       System.out.println("The following users have permissions:");
       for (int i = 0; i < users.size(); i++) {
         String user = (String)(users.get(i));
         System.out.println("User identifier: " + user);
       }

       // Set up a new access control list
       acl = new AccessControlList();

       // Retrieve a user identifier to be used in the access control list
       String userId = (String)(users.get(0));

       // Create traversal permissions for the user
       List permissions = new ArrayList();
       permissions.add(AccessControlEntry.READ_METADATA_USER_PERM);
       permissions.add(AccessControlEntry.READ_CONTENT_USER_PERM);
       acl.setPermissionsForUser(userId, permissions);

       // Set the access control list for the folder
       repositoryClient.writeAccessControlList(resourceUri, acl, true);

       // Print out confirmation message
       System.out.println("User " + userId + " has traversal permissions for the folder");

     } catch (Exception e) {
       System.out.println(
         "Exception thrown while trying to manage access control lists" +
         e.getMessage()
       );
     }
   }
 }

Snabbstart (SOAP): Ta bort en resurs med Java API quick-start-soap-mode-deleting-a-resource-using-the-java-api

I följande Java-kodexempel tas Loan.xdp bort från Applications/FormsApplication/1.0/FormsFolder. Om XDP-filen inte finns i den här mappen genereras ett undantag. (Se Ta bort resurser.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the following JAR files
   * 1. adobe-repository-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. commons-code-1.3.jar
   * 7. jacorb.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed on JBoss)
   * 8. jnp-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed on JBoss)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.*;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.repository.bindings.dsc.client.ResourceRepositoryClient;
 import com.adobe.repository.infomodel.*;
 import com.adobe.repository.infomodel.bean.*;
 import com.adobe.repository.RepositoryException;
 import com.adobe.idp.Document;


 // This quick start deletes Loan.xdp from Applications/FormsApplication/1.0/FormsFolder
 //If this XDP is not in this folder, an exception is thrown
 //Ensure that you create a AEM Forms application named FormsApplication using Workbench
 public class DeleteResource {

   public static void main(String[] args) {

     try
     {
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       // Create the service client factory
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       // Create a ResourceRepositoryClient object using the service client factory
       ResourceRepositoryClient repositoryClient = new ResourceRepositoryClient(myFactory);

       // Create a RepositoryInfomodelFactoryBean needed for creating resources
       RepositoryInfomodelFactoryBean repositoryInfomodelFactory = new RepositoryInfomodelFactoryBean(null);

       // Specify the URI of the target folder from which the resource is deleted
       String testFolderUri = "/Applications/FormsApplication/1.0/FormsFolder";

       // Create the resource to be written to the folder
       Resource testResource = repositoryInfomodelFactory.newResource(
         new Id(),
         new Lid(),
         "Loan.xdp"
       );

       // Retrieve the resource’s URI
       String resourceUri = testFolderUri + "/" + testResource.getName();

       // Retrieve the resource to verify that it exists
       Resource r = repositoryClient.readResource(resourceUri);

       // Print the resource verification message
       System.out.println(r.getName() +" is about to be deleted");

       // Delete the resource
       repositoryClient.deleteResource(resourceUri);

     } catch (Exception e) {
       System.out.println(
         "Exception thrown while trying to delete the resource" +
         e.getMessage()
       );
     }
   }
 }
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2