Använda webbsidor för dokumentsäkerhet using-the-document-security-webpages

Användare och administratörer använder dokumentsäkerhetswebbsidorna för att skapa och hantera profiler, hantera profilskyddade dokument och övervaka händelser som är kopplade till profilskyddade dokument. Administratörer använder också webbsidorna för att skapa uppsättningar av profiler och utse samordnare för principuppsättningar, konfigurera standardinställningar för dokumentsäkerhet, hantera inbjudna användarregistreringar och konton samt övervaka och hantera server-, princip-, användar- och dokumentrelaterade händelser.

NOTE
Du kan även logga in på dokumentsäkerhet via Acrobat och andra klientprogram med ditt användarinloggningskonto. (Se Konfigurera åtkomst till dokumentsäkerhet från klientprogram.)

Om du vill öppna webbsidorna måste du ha en webbläsare och en URL och inloggningsinformation för dokumentsäkerhet. URL:en för användare skiljer sig från URL:en för administratörer.

Eftersom dokumentsäkerheten hänvisar till organisationens befintliga kataloger för användarinformation, kan inloggningsinformationen för dokumentsäkerhet vara samma information som du använder för att logga in i ditt nätverk och andra program. Kontakta systemadministratören eller administratören om du vill ha kontoinformation.

Om du vill logga in som administratör måste du ha administratörsrollen tilldelad dig. Du kan använda det superadministratörskonto som skapas som standard under installationen.

Logga in på webbsidorna log-in-to-the-web-pages

Om du vill logga in på webbsidorna med en webbläsare behöver du dokumentets säkerhets-URL och ett konto. URL:en för användare skiljer sig från URL:en för administratörer. Administratörer kan även logga in på användarsidorna för att skapa profiler.

Om du har tillgång till mer än en installation av dokumentsäkerhet behöver du URL:en för den instans av dokumentsäkerhet som du vill komma åt. Kontakta administratören om du inte har den här informationen. Standardwebbadressen för användarsidorna är https://[host]:[port]/edc. Portnumret kanske inte krävs i vissa fall. Be administratören om mer information.

Standardwebbadressen för administratörer är https://[host]:[port]/adminui.

För administratörer skapas ett superadministratörskonto som standard under installationen. Du kan använda det här kontot för att logga in när dokumentsäkerhet först installeras.

NOTE
Du kan även komma åt webbsidorna från Acrobat och andra klientprogram. Mer information finns i hjälpen för Acrobat eller i hjälpen för Acrobat Reader DC-tillägg.
 1. Skriv URL-adressen i webbläsaren:

  Dokumentets säkerhets-URL: https://[host]:[port]/edc

  eller URL för administrationskonsolen: https://[host]:[port]/adminui

 2. Skriv ditt användarnamn och lösenord i inloggningsfönstret och klicka på OK.

 3. I administrationskonsolen klickar du på Tjänster > Dokumentsäkerhet.

NOTE
När du arbetar med webbsidor bör du undvika att använda webbläsarknapparna, som bakåtknappen, uppdateringsknappen samt bakåt- och framåtpilarna, eftersom den här åtgärden kan orsaka oönskade problem med datainhämtning och datavisning.

När du loggar in på användarens webbsidor visas länkar till användarsidorna för profiler, dokument och händelser.

När du loggar in på administrationskonsolen och navigerar till huvudsidan för dokumentsäkerhet kan du även se en eller två ytterligare länkar, en för konfigurationssidan och en för sidan Inbjudna och Lokala användare. Sidan Inbjudna och lokala användare visas bara om den inbjudna användarregistreringen är aktiverad.

Använd de här länkarna för att komma åt de olika sidorna, där du skapar och hanterar profiler och policyskyddade dokument.

Visa en sida

 1. Klicka på sidans namn, t.ex. på Profiler.

Gå tillbaka till föregående sida

 1. Klicka på navigeringslänken längst upp på sidan för den sida som du vill gå tillbaka till.

Uppdatera datalistan på en sida

 1. På huvudsidan klickar du på länken till sidan som du vill uppdatera.
NOTE
När du arbetar med webbsidor bör du undvika att använda webbläsarknapparna, t.ex. bakåtknappen, uppdateringsknappen och bakåt- och framåtpilarna, eftersom den här åtgärden kan orsaka oönskad datainhämtning och problem med visningen av data.

Konfigurera åtkomst till dokumentsäkerhet från klientprogram setting-up-access-to-document-security-from-client-applications

Klientprogram måste vara konfigurerade för att kunna ansluta till dokumentsäkerhet för att skydda dokument, öppna principskyddade dokument och ansluta till dokumentets säkerhetswebbsidor. Se Hjälp om Acrobat eller RightsManagementExtension - hjälp om du vill ha information om hur du konfigurerar anslutningen i klientprogrammet.

Dokumentsäkerhet nås via SSL (Secure Sockets Layer). Installera webbplatsens certifikat i certifikatarkivet så att du får åtkomst till dokumentsäkerhet via klientprogrammen.

De här instruktionerna är specifika för Internet Explorer, men du kan installera certifikatet med en webbläsare som stöds. Mer information finns i hjälpen för webbläsaren.

Installera servercertifikatet med Internet Explorer

 1. Öppna webbläsaren och skriv bas-URL:en för dokumentsäkerhet i rutan Adress. Skriv till exempel https://[host]:[port]. En dialogruta med en säkerhetsvarning visas.
 2. Klicka på Visa certifikat och sedan på Installera certifikat och välj standardinställningar för installationen. Certifikatet måste installeras i de betrodda rotcertifikatutfärdarna.
 3. Stäng webbläsarsessionen.
 4. Öppna ett annat webbläsarfönster och skriv samma URL i rutan Adress. En dialogruta för säkerhetsvarning ska inte visas. Det här testet bekräftar att certifikatet är korrekt installerat.

Logga ut från webbsidorna log-out-of-the-web-pages

Logga ut när du är klar med webbsidorna så att du kan använda webbläsaren i andra syften. Beroende på hur dokumentsäkerheten är konfigurerad kan du behöva stänga webbläsaren för att logga ut helt.

 1. Klicka på Logout (Logga ut) längst upp till höger på sidan.
 2. Om ett meddelande visas på utloggningssidan stänger du webbläsarfönstret för att logga ut helt. I annat fall kan du fortsätta att använda webbläsaren för andra syften.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2