Lägga till Dynamic Media Classic-funktioner på sidor adding-scene-features-to-your-page

Adobe Dynamic Media Classic är en värdbaserad lösning för att hantera, förbättra, publicera och leverera mediefiler till webben, mobiler, e-post och internetanslutna displayer samt för tryck.

Du kan visa Experience Manager-resurser som publicerats i Dynamic Media Classic i olika visningsprogram:

 • Zooma
 • Utfällbar
 • Video
 • Bildmall
 • Bild

Du kan publicera digitala resurser direkt från Experience Manager till Dynamic Media Classic och du kan publicera digitala resurser från Dynamic Media Classic till Experience Manager.

I det här dokumentet beskrivs hur du publicerar digitala resurser från Experience Manager till Dynamic Media Classic och omvänt. Visningsprogrammen beskrivs också i detalj. Mer information om hur du konfigurerar Experience Manager för Dynamic Media Classic finns i Integrera Dynamic Media Classic med Experience Manager.

Se även Lägg till bildscheman.

Mer information om hur du använder videokomponenter med Experience Manager finns i Video.

NOTE
Om Dynamic Media Classic-resurser inte visas som de ska kontrollerar du att Dynamic Media inaktiverad och sedan uppdatera sidan.

Publicera manuellt till Dynamic Media Classic från resurser manually-publishing-to-scene-from-assets

Du kan publicera digitala resurser till Dynamic Media Classic på följande sätt:

NOTE
Experience Manager publicerar till Dynamic Media Classic asynkront. När du har valt Publish, tar det några sekunder för resursen att publicera till Dynamic Media Classic.

Dynamic Media Classic-komponenter scene-components

Följande Dynamic Media Classic-komponenter finns i Experience Manager:

 • Zooma
 • Utfällbar (zoom)
 • Bildmall
 • Bild
 • Video
NOTE
Dessa komponenter är inte tillgängliga som standard och måste markeras i Design före användning.

När de är tillgängliga i Design I kan du lägga till komponenterna på sidan precis som andra Experience Manager-komponenter. Resurser som ännu inte har publicerats till Dynamic Media Classic publiceras till Dynamic Media Classic om de ligger i en synkroniserad mapp, på en sida eller med en Dynamic Media Classic molnkonfiguration.

NOTE
Om du skapar och utvecklar anpassade visningsprogram och använder Content Finder måste du lägga till allowfullscreen parameter.

Flash Viewers End-of-Life Notice flash-viewers-end-of-life-notice

Från och med den 31 januari 2017 upphörde Adobe Dynamic Media Classic stödet för visningsprogramplattformen för Flash.

Lägga till en Dynamic Media Classic-komponent (Scene7) på en sida adding-a-scene-component-to-a-page

Att lägga till en Dynamic Media Classic-komponent (Scene7) på en sida är detsamma som att lägga till en komponent på en sida. Dynamic Media Classic-komponenterna beskrivs i detalj i följande avsnitt.

Så här lägger du till en Dynamic Media Classic-komponent (Scene7) på en sida:

 1. Öppna den sida där du vill lägga till Experience Manager Dynamic Media Classic (Scene7) -komponenten.

 2. Om det inte finns några Dynamic Media Classic-komponenter tillgängliga väljer du Design läge, markera valfri komponent med en blå kant, välj Parent -ikonen och sedan Configuration -ikon. I Parsys (Design), markerar alla Dynamic Media Classic-komponenter för att göra dem tillgängliga och väljer OK.

  chlimage_1-224

 3. Välj Edit så att du kan gå tillbaka till Edit läge.

 4. Dra en komponent från Dynamic Media Classic-gruppen i sidosparken till sidan på önskad plats.

 5. Välj Configuration så att du kan öppna komponenten.

 6. Redigera komponenten efter behov och markera OK för att spara ändringar.

 7. Dra bilden eller videon från innehållsläsaren till den Dynamic Media Classic-komponent som du har lagt till på sidan.

  note note
  NOTE
  Endast med pekskärmsgränssnittet måste du dra och släppa bilden eller videon till den Dynamic Media Classic-komponent som du monterade på sidan. Det går inte att markera och redigera Dynamic Media Classic-komponenten och sedan välja resursen.

Lägga till en interaktiv tittarupplevelse på en responsiv webbplats adding-interactive-viewing-experiences-to-a-responsive-website

Responsiv design för dina resurser innebär att dina resurser anpassas beroende på var de visas. Med responsiv design kan samma resurser visas effektivt på flera enheter.

Se även Responsiv design för webbsidor.

Så här lägger du till en interaktiv tittarupplevelse på en responsiv webbplats:

 1. Logga in på Experience Manager och kontrollera att du har konfigurerade Adobe Dynamic Media Classic-Cloud Service och att Dynamic Media Classic-komponenterna är tillgängliga.

  note note
  NOTE
  Om Dynamic Media Classic-komponenterna inte är tillgängliga bör du kontrollera att för att aktivera dem i designläge.
 2. På en webbplats med Dynamic Media Classic aktiverade komponenter, dra och Image till sidan.

 3. Markera komponenten och välj konfigurationsikonen.

 4. I Dynamic Media Classic Settings justerar du brytpunkterna.

  chlimage_1-225

 5. Bekräfta att tittarna ändrar storlek rejält och att alla interaktioner är optimerade för datorer, surfplattor och mobiler.

Gemensamma inställningar för alla Dynamic Media Classic-komponenter settings-common-to-all-scene-components

Även om konfigurationsalternativen varierar är följande gemensamma för alla Dynamic Media Classic komponenter:

 • File Reference - Bläddra till en fil som du vill referera till. Filreferensen visar resurs-URL:en och inte nödvändigtvis den fullständiga Dynamic Media Classic-URL:en inklusive URL-kommandon och -parametrar. Du kan inte lägga till Dynamic Media Classic URL-kommandon och -parametrar i det här fältet. I stället lägger du till dem via motsvarande funktioner i komponenten.
 • Width - Ange bredden.
 • Height - Ange höjden.

Du anger dessa konfigurationsalternativ genom att öppna (dubbelklicka) en Dynamic Media Classic-komponent, till exempel när du öppnar en Zoom komponent:

chlimage_1-226

Zooma zoom

Zoomkomponenten för HTML5 visar en större bild när du trycker på + -knappen.

Resursen har zoomverktyg längst ned. Välj + om du vill förstora, markera - om du vill minska. Tryck på x eller zoompilen återställer bilden till den ursprungliga storlek den importerades som. Markera de diagonala pilarna så att du får helskärmsläget. Välj Edit så att du kan konfigurera komponenten. Med den här komponenten kan du konfigurera gemensamma inställningar för alla Dynamic Media Classic komponenter.

chlimage_1-227

Utfällbar flyout

I HTML5 Flyout -komponenten visas resursen som en delad skärm. Lämna resursen i den angivna storleken. Höger visas zoomdelen. Välj Edit så att du kan konfigurera komponenten. Med den här komponenten kan du konfigurera gemensamma inställningar för alla Dynamic Media Classic-komponenter.

NOTE
Om Flyout -komponenten använder en anpassad storlek, sedan används den anpassade storleken och responsiv konfiguration av komponenten inaktiveras.
Om Flyout -komponenten använder standardstorleken, enligt inställningen i Design View används standardstorleken och komponenten töjs för att passa sidlayoutstorleken när responsiv installation av komponenten är aktiverad. Det finns en begränsning för responsiv konfiguration av komponenten. När du använder Flyout -komponent med responsiv konfiguration ska du inte använda den med full sidsträckning. I annat fall Flyout sträcker sig utanför sidans högra kant.

chlimage_1-228

Bild image

Dynamic Media Classic Image kan du lägga till Dynamic Media Classic-funktioner i dina bilder, t.ex. Dynamic Media Classic-modifierare, bild- eller visningsförinställningar samt skärpa. Dynamic Media Classic Image -komponenten liknar andra bildkomponenter i Experience Manager med speciella Dynamic Media Classic-funktioner. I det här exemplet har bilden Dynamic Media Classic URL-modifieraren, &op_invert=1 används.

chlimage_1-229

Title, Alt Text - I dialogrutan Advanced lägger du till en titel i bilden och alternativ text för användare som har grafik inaktiverad.

URL, Open in - Du kan ställa in en resurs från för att öppna en länk. Ange URL och in Open in ange om du vill att den ska öppnas i samma fönster eller i ett nytt fönster.

chlimage_1-230

Viewer preset - Välj en befintlig visningsförinställning i listrutan. Om den visningsförinställning du söker efter inte visas måste du göra den synlig. Se Hantera visningsförinställningar. Du kan inte välja en visningsförinställning om du använder en bildförinställning och omvänt.

Dynamic Media Classic Configuration - Välj den Dynamic Media Classic-konfiguration som du vill använda för att hämta aktiva bildförinställningar från SPS.

Image preset - Välj en befintlig bildförinställning i listrutan. Om den bildförinställning du söker inte syns måste du göra den synlig. Se Hantera bildförinställningar. Du kan inte välja en visningsförinställning om du använder en bildförinställning och omvänt.

Output Format - Välj bildens utdataformat, till exempel jpeg. Beroende på vilket utdataformat du väljer finns det ytterligare konfigurationsalternativ. Se Bästa tillvägagångssätt för bildförinställning.

Sharpening - Välj hur du vill öka skärpan i bilden. Skärpa förklaras i detalj i Bästa tillvägagångssätt för bildförinställning och Bästa praxis för skärpa.

URL Modifiers - Du kan ändra bildeffekter genom att ange ytterligare Dynamic Media Classic-bildkommandon. Dessa kommandon beskrivs i Bildförinställningar och Kommandoreferens.

Breakpoints - Om webbplatsen är responsiv vill du justera brytpunkterna. Brytpunkter måste avgränsas med kommatecken ( , ).

Bildmall image-template

Dynamic Media Classic-bildmallar är Photoshop-innehåll i lager som importerats till Dynamic Media Classic, där innehåll och egenskaper parametriserades för variabilitet. The Image template kan du importera bilder och ändra texten dynamiskt i Experience Manager. Dessutom kan du konfigurera Image template -komponent för att använda värden från klientkontext, så att varje användare upplever bilden på ett personaliserat sätt.

Välj Edit om du vill konfigurera komponenten. Du kan konfigurera gemensamma inställningar för alla Dynamic Media Classic-komponenter och andra inställningar som beskrivs i det här avsnittet.

chlimage_1-231

File Reference, Width, Height - Se gemensamma inställningar för alla komponenter i ScDynamic Media Classic7.

NOTE
Dynamic Media Classic URL-kommandon och -parametrar kan inte läggas till direkt i filreferensens URL. De kan bara definieras i komponentgränssnittet i Parameter -panelen.

Title, Alt Text - På fliken Dynamic Media Classic Image Template (Bildmall) lägger du till en titel i bilden och alternativ text för användare som har bilder inaktiverade.

URL, Open in - Du kan ställa in en resurs från för att öppna en länk. Ange URL:en och Öppna i anger om du vill att den ska öppnas i samma fönster eller i ett nytt fönster.

chlimage_1-232

Parameter Panel - När du importerar en bild fylls parametrarna i automatiskt med information från bilden. Om det inte finns något innehåll som kan ändras dynamiskt är det här fönstret tomt.

chlimage_1-233

Ändra text dynamiskt changing-text-dynamically

Om du vill ändra texten dynamiskt anger du ny text i fälten och markerar OK. I det här exemplet Price kostar nu 50 dollar och frakten är 99 cent.

chlimage_1-234

Texten i bilden ändras. Du kan återställa texten till det ursprungliga värdet genom att trycka på Reset bredvid fältet.

chlimage_1-235

Ändra text så att värdet för en klientkontext återspeglas changing-text-to-reflect-the-value-of-a-client-context-value

Om du vill länka ett fält till ett klientkontextvärde väljer du Select för att öppna klientsnabbmenyn väljer du klientkontext och väljer OK. I det här exemplet ändras namnet baserat på att namnet länkas till det formaterade namnet i profilen.

chlimage_1-236

Texten återspeglar namnet på den inloggade användaren. Du kan återställa texten till det ursprungliga värdet genom att klicka på Reset bredvid fältet.

chlimage_1-237

 1. På sidan med Dynamic Media Classic Image Template komponent, markera Edit.

 2. I URL anger du den URL som användarna går till när användaren trycker på bilden. I Open in väljer du om du vill att målet ska öppnas (ett nytt fönster eller samma fönster).

  chlimage_1-238

 3. Välj OK.

Videokomponent video-component

Dynamic Media Classic Video -komponenten (tillgänglig från Dynamic Media Classic-delen av sidosparken) använder enhets- och bandbreddsidentifiering för att leverera rätt video till varje skärm. Den här komponenten är en HTML5-videospelare, det är ett enda visningsprogram som kan användas över flera kanaler.

Den kan användas för adaptiva videouppsättningar, en enda MP4-video eller en enda F4V-video.

Se Video om du vill ha mer information om hur videofilmer fungerar med Dynamic Media Classic-integrering. Se även Dynamic Media Classic Video-komponenten jämfört med Foundation Video-komponenten.

chlimage_1-239

Kända begränsningar för videokomponenten known-limitations-for-the-video-component

Adobe DAM och WCM visar om en primär källvideo har överförts. De visar inte följande proxyresurser:

 • Dynamic Media Classic-kodade renderingar
 • Dynamic Media Classic adaptiva videouppsättningar

När du använder en adaptiv videouppsättning med videokomponenten i Dynamic Media Classic måste du ändra storlek på komponenten så att den passar videofilens mått.

Dynamic Media Classic Content Browser scene-content-browser

Med Dynamic Media Classic innehållsläsare kan du visa innehåll från Dynamic Media Classic direkt i Experience Manager. Om du vill öppna innehållsläsaren går du till Content Finder, markera Dynamic Media Classic i det pekoptimerade användargränssnittet eller S7 i det klassiska användargränssnittet. Funktionen är identisk mellan båda användargränssnitten.

Om du har flera konfigurationer visas Experience Manager som standard standardkonfiguration. Du kan välja olika konfigurationer direkt i Dynamic Media Classic innehållsläsare i listrutan.

NOTE
 • Resurser i mappen on-demand visas inte i Dynamic Media Classic Content Browser.

 • När Säker förhandsvisning är aktiverat, både publicerade och opublicerade resurser på Dynamic Media Classic visas i Dynamic Media Classic innehållsläsare.

 • Om du inte ser Dynamic Media Classic eller S7 som ett alternativ i webbläsaren måste du konfigurera Dynamic Media Classic så att det fungerar med Experience Manager.

 • För video har Dynamic Media Classic Content Browser stöd för:

  • Adaptiva videouppsättningar: behållare för alla videoåtergivningar som behövs för sömlös uppspelning på flera skärmar
  • Enkel MP4-video
  • Enkelt F4V-videoklipp

Bläddra i det pekoptimerade användargränssnittet browsing-content-in-the-touch-optimized-ui

Du kan öppna innehållsläsaren i det pekoptimerade eller klassiska användargränssnittet. För närvarande har pekoptimeringen följande begränsning:

 • FXG- och Flash-resurser från Dynamic Media Classic stöds inte.

Bläddra bland Dynamic Media Classic-resurser genom att välja Dynamic Media Classic från den tredje listrutan. Dynamic Media Classic visas inte i listan om du inte har konfigurerat Dynamic Media Classic/Experience Manager.

NOTE
 • Dynamic Media Classic innehållsläsare läser in cirka 100 resurser och sorterar dem efter namn.
 • Om du har en säker förhandsgranskningsserver angiven använder webbläsaren den förhandsvisningsservern för att återge miniatyrer och resurser.

chlimage_1-240

Dessutom kan du bläddra bland upplösningsinformation, storlek, dagar sedan ändringen och filnamn genom att hålla markören över resursen i webbläsaren.

chlimage_1-241

 • För adaptiva videouppsättningar och mallar genereras ingen storleksinformation för miniatyrbilder.
 • För adaptiva videouppsättningar genereras ingen upplösning för miniatyrbilder.

Söka efter Dynamic Media Classic-resurser med innehållsläsaren searching-for-scene-assets-with-the-content-browser

Att söka efter resurser i Dynamic Media Classic liknar att söka efter resurser i Experience Manager Assets. När du söker ser du i själva verket en fjärrvy över resurserna i Dynamic Media Classic-systemet i stället för att importera dem direkt till Experience Manager.

Du kan använda det klassiska användargränssnittet eller det pekoptimerade användargränssnittet för att både visa och söka efter resurser. Beroende på gränssnittet är sökningen något annorlunda.

När du söker i något av användargränssnitten kan du filtrera efter följande villkor (visas här i det pekoptimerade användargränssnittet):

Enter keywords - Du kan söka efter resurser efter namn. När du söker efter nyckelorden som du anger är det filnamnet börjar med. Om du t.ex. skriver ordet "simning" söker du efter alla resursfilnamn som börjar med de bokstäverna i den ordningen. Var noga med att trycka på Retur när du har skrivit in termen för att hitta resursen.

chlimage_1-242

Folder/path - Namnet på mappen som visas baseras på den konfiguration du har valt. Du kan gå ned till lägre nivåer genom att trycka på mappikonen och välja en undermapp. Tryck sedan på bockmarkeringen för att markera den.

Om du anger ett nyckelord och väljer en mapp söker Experience Manager igenom den mappen och eventuella undermappar. Om du inte anger några nyckelord när du söker efter, visas bara resurserna i den mappen om du markerar mappen, och inga undermappar inkluderas.

Som standard söker Experience Manager i den markerade mappen och i alla undermappar.

chlimage_1-243

Type of Asset - Välj Dynamic Media Classic om du vill bläddra i Dynamic Media Classic innehåll. Det här alternativet är bara tillgängligt om Dynamic Media Classic har konfigurerats.

chlimage_1-244

Configuration - Om du har mer än en Dynamic Media Classic-konfiguration definierad i Cloud Servicesväljer du den här. Därför ändras mappen baserat på den konfiguration du har valt.

chlimage_1-245

Asset type - I Dynamic Media Classic webbläsare kan du filtrera resultaten så att de omfattar något av följande: bilder, mallar, videor och adaptiva videouppsättningar. Om du inte väljer någon resurstyp söker Experience Manager som standard i alla resurstyper.

chlimage_1-246

NOTE
 • I det klassiska användargränssnittet kan du även söka efter Flash och FXG. Filtrering för de här typerna i det pekoptimerade användargränssnittet stöds inte.

 • När du söker efter video söker du efter en enskild återgivning. Resultatet returnerar den ursprungliga återgivningen (endast *.mp4) och den kodade återgivningen.

 • När du söker i en adaptiv videouppsättning söker du i mappen och i alla undermappar, men bara om du har lagt till ett nyckelord i sökningen. Om du inte har lagt till något nyckelord söker Experience Manager inte i undermapparna.

Publish Status - Du kan filtrera efter resurser baserat på publiceringsstatus: Unpublished eller Published. Om du inte markerar någon Publish Status söker Experience Manager som standard igenom alla publiceringsstatusar.

chlimage_1-247

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2