setAssetPublishState setassetpublishstate

Avgör om en resurs är klar att publiceras.

Syntax

Auktoriserade användartyper section-11bec77e50b24461bb8c8aacf016eec8

  • IpsUser
  • IpsAdmin
  • IpsCompanyAdmin
  • ImagePortalContrib
  • ImagePortalContribUser
NOTE
Användaren måste ha läs- och skrivåtkomst till resursen.

Parametrar section-09d2ba001a2a455a9102550272f3eecb

Indata (setAssetPublishStateParam)

Namn
Typ
Obligatoriskt
Beskrivning
companyHandle
xsd:sträng
Ja
Handtaget till företaget.
assetHandle
xsd:sträng
Ja
Resurshandtag.
publishState
xsd:sträng
Ja

Tillgängliga lägen:

  • MarkedForPublish
  • EjMarkeradFörPublicering
contextHandleArray
Kodfras

Utdata

IPS API returnerar inget svar för den här åtgärden.

Exempel section-c31ead6d0e594317a12c120509527792

I det här kodexemplet anges publiceringsstatus för en resurs som använder NotMarkedForPublish.

Begäran

<setAssetPublishStateParam xmlns="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd">
   <companyHandle>47</companyHandle>
   <assetHandle>24267|1|17063</assetHandle>
   <publishState>NotMarkedForPublish</publishState>
</setAssetPublishStateParam>

Svar

Ingen.

recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681