AssetMove assetmove

En referens till en resurs och handtaget dit den flyttas.

Syntax

Parametrar section-3cf94fa46d3848729dc841b123a1cea7

Namn
Typ
Beskrivning
assetHandle
xsd:string
Referensen till resursen som du vill flytta.
folderHandle
xsd:string
Referensen till målmappen.
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681