Delat ansvar, säkerhet och operativ modell

Adobe Commerce i molninfrastruktur är en lösning för att tillhandahålla en plattform som en tjänst (PaaS) som bygger på en säkerhetsmodell och en driftsmodell för delat ansvar. Dessa ansvarsområden delas mellan Adobe, handlaren, molnleverantören och innehållsleveransnätverkets leverantör (CDN). Varje part har ett tydligt ansvar för att skydda och driva Adobe Commerce-applikationen och den säljarspecifika kod och tillägg som distribueras i molninfrastrukturen.

Denna delade modell gör det möjligt för handlare att utforma och implementera en mycket flexibel, anpassningsbar och skalbar lösning som uppfyller deras verksamhetskrav samtidigt som man minimerar det operativa ansvaret och kostnaderna.

Adobe ansvarar i allmänhet för följande:

 • Utveckla och underhålla säker applikationskod
 • Upprätthålla plattformens säkerhet
 • Säkerställa att plattformen är SOC 2- och PCI-kompatibel och kompatibel med PCI-kompatibla teknikkomponenter (till exempel PHP, Redis)
 • Svara på säkerhetsfrågor som rör kärnplattformen
 • Samarbeta med leverantörer av molntjänster och CDN-partners för att lösa problem som kan uppstå

Handlarna ansvarar för följande:

 • Bevara säkerheten för anpassad kod och integrering med tredjepartsprogram
 • Säker programutveckling
 • Hämta PCI-certifiering om handlarens betalningsprocessor begär det
 • Reagera på och hantera säkerhetsincidenter

Adobe ansvarsområden

Adobe ansvarar för säkerheten och tillgängligheten för Adobe Commerce i molninfrastrukturen och för kärnlösningens kod. Dessutom ansvarar Adobe för de åtgärder och mekanismer som krävs för att upprätthålla Adobe Commerce säkerhet när det gäller molninfrastrukturslösningen, inklusive:

 • Tillämpa säkerhetsfunktioner och korrigeringsfiler på servernivå för program som stöds av Adobe Commerce i molninfrastrukturen, som molndatalagring och sökfunktioner
 • Genomföra penetrationstestning och skanning av Adobe Commerce kärnkod i molninfrastrukturkoden
 • Genomföra halvårsvisa granskningar och granskningar av de offentliga molntjänstleverantörernas lösningar för identitets- och åtkomsthantering (IAM) och behörighetshantering (PCI-kompatibilitetskrav)
 • Genomföra halvårsvisa granskningar och revisioner av behöriga användare, inklusive anställda och underleverantörer i Adobe (krav på efterlevnad av PCI)
 • Genomföra årlig testning och dokumentation av funktioner för säkerhetskopiering och återställning
 • Konfigurera server- och perimeterbrandväggar
 • Ansluta och konfigurera Adobe Commerce i molninfrastrukturdatabasen
 • Definiera, testa, implementera och dokumentera katastrofåterställningsplaner (DR) för de områden inom Adobe ansvarsområde
 • Definiera brandväggsregler för webbprogram på den globala plattformen (WAF)
 • Förbättra operativsystemet
 • Implementera och underhålla integreringen av lösningar för nätverk för innehållsdistribution (CDN) och hantering av programprestanda (APM) med Adobe Commerce i molninfrastruktur
 • Periodiska säkerhetsuppdateringar och andra uppdateringar för Adobe Commerce om molninfrastrukturkoden (det är handlarens ansvar att tillämpa korrigeringsfiler)
 • Hantera support och åtkomstkontroller för handlare (till exempel Zendesk)
 • Övervaka, logga och åtgärda säkerhetsincidenter som rör Adobe Commerce om infrastruktur för molninfrastruktur
 • Övervaka plattformsdriften och tillhandahålla support dygnet runt för Adobe Commerce på återförsäljare av molninfrastruktur
 • Etablera produktions- och stagningsmiljöer
 • Utvärdering av potentiella säkerhetshot mot plattformsdrift och infrastruktur
 • Skalning av databehandling, lagring, rutnät och andra resurser, enligt beskrivningen i serviceavtalet med handlaren
 • Konfigurera DNS (endast Adobe Commerce för infrastruktur i molnet)
 • Testa plattformen med avseende på säkerhetsbrister

Adobe underhåller PCI-certifiering för den infrastruktur och de tjänster som används för Adobe Commerce-lösningen. Handlarna ansvarar för att den egna koden, systemet och nätverksprocesserna samt organisationen är kompatibla.

Adobe garanterar också att det finns tillgång till handlarens infrastruktur enligt vad som överenskommits i tillämpligt SLA.

Handläggaransvar

Handlaren ansvarar för följande säkerhetsrutiner för sin specifika, anpassade instans av Adobe Commerce i molninfrastrukturslösningen:

 • Lägga till nödvändiga Adobe Commerce i konfigurationsfiler för molninfrastruktur i databasen

 • Använda säkerhetsuppdateringar och andra korrigeringsfiler för sina anpassade Adobe Commerce-lösningar för molninfrastruktur omedelbart efter att de släppts av Adobe

 • Använda säkerhetsuppdateringar och andra korrigeringsfiler för alla anpassade tillägg och kod, omedelbart efter att de släppts av leverantören

 • Skapa, distribuera och testa anpassade VCL-filer för lack

 • Utforma, utforma, anpassa, installera, integrera och skydda den anpassade Adobe Commerce-lösningen för molninfrastruktur, inklusive alla anpassade tillägg och kod

 • Bevilja och återkalla användaråtkomst till handlarens instans av Adobe Commerce för konfiguration, tillämpning och plattform av molninfrastruktur

 • Hantera säkerhetsproblem relaterade till handlarens interna nätverk, servrar, infrastruktur och eventuella anpassade program som bygger på Adobe Commerce på molninfrastrukturplattformen

 • Installera Adobe Commerce på kommandoradsverktyget för molninfrastruktur (CLI)

 • Upprätthålla PCI-kompatibilitetsnivån för den anpassade applikationen och andra interna processer, enligt riktlinjerna för PCI-DSS

  note note
  NOTE
  För att minimera de områden som måste granskas bygger PCI-kompatibiliteten för handlaren på PCI-certifieringarna för Adobe Commerce och molnleverantören.
 • Köra PCI ASV-sökningar och åtgärdar problem i Adobe Commerce-kärnan i molninfrastrukturkoden och -plattformen

 • Övervaka alla programaktiviteter som kan avslöja ett potentiellt säkerhetshot, inklusive penetrationstestning, sårbarhetsinskannningar och loggar

 • Övervaka och hantera säkerhetsincidenter, inklusive kriminalteknik, reparationer och rapportering som rör handlarens Adobe Commerce om molninfrastrukturslösningar och användarkonton

 • Hämta en DNS-provider och konfigurera och underhålla alla säljarspecifika DNS-poster

 • Köra prestandatester på det anpassade programmet

 • Skydda åtkomst till plattformskonton, instansåtkomst och program

 • Testning och kvalitetskontroll av det anpassade programmet

 • Upprätthålla säkerheten i alla system och nätverk som handlaren ansluter till Adobe Commerce i molninfrastrukturapplikationen

Leverantörens ansvar

Adobe förlitar sig på väletablerade molntjänsteleverantörer för att vara värd för Adobe Commerce molnserverinfrastruktur i molninfrastrukturen. Dessa leverantörer ansvarar för säkerheten i nätverket, inklusive routning, växling och perimeternätverkssäkerhet via brandväggssystem och system för intrångsdetektering (IDS). Tjänsteleverantörer i molnet ansvarar också för den fysiska säkerheten i datacenter som är värdar för Adobe Commerce på molninfrastrukturslösningen och för datacentrets miljösäkerhet.

Molntjänsteleverantörer ansvarar också för:

 • Underhåll PCI DSS-, SOC 2- och ISO 27001-certifieringar för deras molntjänster
 • Skydda hypervisorn
 • Skydda datacentret, inklusive både fysisk åtkomst och nätverksåtkomst

CDN-leverantörsansvar

Adobe Commerce lösning för molninfrastruktur använder CDN-leverantörer för att snabba upp sidinläsningen, cachelagra innehåll och omedelbart rensa bort föråldrat innehåll. Dessa leverantörer ansvarar också för säkerhetsfrågor som har direkt samband med eller påverkar deras CDN samt för att definiera och underhålla CDN WAF-regler.

Sammanfattning av säkerhetsansvar

recommendation-more-help

I följande sammanfattande tabell används RACI-modellen för att visa säkerhetsansvar som delas mellan Adobe, handlaren och molntjänstleverantören:

R - Ansvarig
A - Redovisningsbar
C - konsulterat
I - Informad

Uppgift
Adobe
Merchant
Molntjänstleverantör
CDN-provider
Använda Adobe Commerce på molninfrastrukturkorrigeringar
C
R
Tillämpar korrigeringar på stödtjänster
(till exempel Nginx eller MySQL.)
R
I
Definiera WAF-ursprungsregler
R
Definiera CDN WAF-regler
A
R
Distribuera plattformens WAF-regler
R
I
Distribuera CDN WAF-regler
A
I
R
Åtgärda kärnfel i Adobe Commerce i molninfrastrukturkoden
R
I
Frigör Adobe Commerce om molninfrastrukturkorrigeringar
R
I
Skalning (beräkning och lagring)
R
I
Skalning (Banor och stödraster)
R
Säkerställa åtkomst till källkod, inklusive repo.magento.com
R
I
Installera Adobe Commerce i CLI-verktyget för molninfrastruktur
R
Lägga till Adobe Commerce i konfigurationsfiler för molninfrastruktur i databasen
C
R
Skapa ett projekt för handlaren (startgränssnitt)
R
I
Ansluta databaser till Adobe Commerce i molninfrastruktur
R
I
Konfigurerar källdatabasen 1
R
I
Skapa en användare för versionshanteraren (startgränssnitt)
R
Distribuera kod i produktion
R
Distribuera kod till mellanlagring
R
Integrera externa program och tillägg
R
Installera tillägg
R
Anpassa Adobe Commerce för molninfrastruktur
R
Testa prestanda hos anpassade Adobe Commerce-program i molninfrastruktur
R
Testa det anpassade programmet
R
Tema och design för anpassade tillämpningar
R
Skapa, distribuera och testa anpassade VCL:er för lack
C
R
Konfigurera DNS (endast plattformsinfrastruktur)
R
C
Utveckla CDN-tillägg och åtgärda fel
A
C
R
CDN för introduktion
R
I
Stöd för CDN2
R
I
C
Konfigurera New Relic APM- och infrastrukturprogram
R
Installera New Relic APM- och infrastrukturprogram
R
I
Stöd för New Relic APM- och infrastrukturapplikationer
R
C
Konfigurerar Nginx3
R
R
Hämta en DNS-provider (endast Pro)
C
R
Förbättra operativsystemet
R
Etablera produktions- och stagningsmiljöer
R
I
Åtkomst till Zendesk för Adobe Commerce i molninfrastruktur
R
C
Lösa säkerhetsproblem för handlare
C
R
C
Lösa säkerhetsproblem i molninfrastruktur med Adobe Commerce
R
Lösa CDN-säkerhetsproblem
A
R
Lösa säkerhetsproblem i APM
A
Att bistå Adobe med säkerhetsforskning (programvara)
R
C
Att bistå Adobe med säkerhetsforskning (inskannade dokument/revisioner)
R
C
Utföra PCI ASV-skanningar
R
Reparerar Adobe Commerce på PCI-skanningar i molninfrastruktur4
R
R
Reparera PaaS PCI-skanningar
R
Hantera operativsystems- och plattformshemligheter
R
Hantera Adobe Commerce om krypteringsnycklar för molninfrastruktur
R
Skanna skräddarsydda Adobe Commerce på molninfrastrukturinstanser
R
Övervaka säkerhetsloggar
R
Hantera IAM och behörigheter för Adobe Commerce i molninfrastrukturen
R
Hantera åtkomstkontroller (Teleport)
R
Kontrollera stöd och åtkomst för handlare
R
I
Årlig testning och dokumentation av planen för Adobe DR samt säkerhetskopiering och återställning
R
Årlig testning och dokumentation av katastrofåterställningsplanen
R

1 Endast om Adobe Commerce i molninfrastrukturdatabasen används som huvuddatabas. Handlaren ansvarar själv för att andra externa arkiv används.

2 Adobe ger nivå 1-stöd för problem med CDN-providers.

3 Handlaren ansvarar för alla Ngnix-kontroller som de konfigurerar för sina program.

4 För PCI delas kraven på penetrationstestning mellan Adobe och handlaren.

Sammanfattning av operativt ansvar

Följande sammanfattande tabeller klargör det operativa ansvaret för Adobe och Merchants vid utveckling, driftsättning, underhåll och säkring av Adobe Commerce i molninfrastruktur.

Kodning och utveckling

Adobe Commerce Core-kod

Adobe
Merchant
Publicera uppdateringar och patchar till Adobe Commerce Core
R
Filsystemets tillgänglighet och korrigering
R
Publicera uppdateringar och patchar till ECE-Tools
R
Adobe Commerce programkvalitet
R

Koddatabas

Adobe
Merchant
repo.magento.com
R
Tillgänglighet för Adobe Commerce på Git-servern i molnet
R
Andra koddatabaser som valts av återförsäljaren (GitHub, Bitbucket, värdbaserad Git-server)
R

Cloud Docker

Adobe
Merchant
Göra Cloud Docker-behållare tillgängliga för hämtning
R
Driftsättning och installation av Cloud Docker (tillval)
R
Andra lokala utvecklingsinställningar
R

COMMERCE CLOUD CLI

Adobe
Merchant
Kontinuerlig kvalitet och uppdatering av ECE-verktyg
R
Installera den senaste versionen av ECE-verktyg
R

Anpassningar

Adobe
Merchant
Anpassade Adobe Commerce-moduler och -kod
R
Tillägg
R
Anpassade integreringar
R

Distributioner

Adobe
Merchant
Tillgänglighet till infrastruktur för att bygga och driftsätta kod
R
Konfiguration av befintlig kvalitet för byggprocess och driftsättning av infrastruktur
R
Konfiguration av byggbaserad och statisk innehållsdistribution
R
Bygga och köra distributionsstyrningsprocess: villkor och ändringshantering
R
Distribuera till mellanlagringsmiljön
R
Distribuera till produktionsmiljö
R
Produktionsåterställningar
R

Synkroniserar miljöer

Handlarna ansvarar för att synkronisera data mellan olika miljöer.

Lappa

Adobe
Merchant
Installera uppdateringar och patchar till ECE-Tools
R
Installera uppdateringar och patchar i Adobe Commerce Core
R

Webbplatstillgänglighet

Adobe
Merchant
Anpassade Adobe Commerce-program och tillhörande webbplatser
R

Prestanda

Adobe
Merchant
Programjustering och optimering
R
Anpassad kodjustering och optimering
R
Anpassad Adobe Commerce-kod
R
Läs in testning
R
Prestandatestning
R

Loggar och övervakning

Adobe
Merchant
Roterande loggar
R
Anpassat Adobe Commerce-program
R
Tillgänglighet för New Relic-tjänster:
APM-program och agentintegration, infrastrukturprogram,
Loggning och integrering
R
Konfigurera New Relic Alerts
R
Distribuera New Relic Agent på PaaS-servrar
R

Felsökning och isolering av problem

Adobe
Merchant
Felsökning och isolering av problem
R
R
Stöd för felsökning i rätt tid och isoleringsprocess för problem
R

Program- och tjänstkonfiguration

Commerce

Adobe
Merchant
Programkonfiguration
R
Lägga till domäner i Adobe Commerce-programmet (bas-URL:er)
R
Konfigurera PaaS att använda tjänstversioner som stöds av den distribuerade Adobe Commerce-versionen

Olika Commerce-versioner är till exempel kompatibla med vissa versioner av PHP, Redis och så vidare.
R

Schemaläggning av uppgifter med cron-jobb

Adobe
Merchant
Tillgänglighet för standardcron-jobb
R
Kontinuerlig kvalitet på anpassade cron-jobb
R

Meddelandeansvarig för meddelandeköramverket

Adobe
Merchant
RabbitMQ-tjänstens tillgänglighet
R
Konfiguration av RabbitMQ standardinställningar
R
Kontinuerlig kvalitet och patchning av RabbitMQ
R
Skicka en begäran om att få installera en RabbitMQ-version som är kompatibel med den installerade Adobe Commerce-versionen
R

PHP-tjänst

Adobe
Merchant
PHP-tillgänglighet
R
Konfiguration av PHP-standardinställningar
R
Konfiguration av anpassade PHP-inställningar
R
Konfiguration av YAML-fil för anpassning av PHP-versioner som är kompatibla med den installerade Adobe Commerce-versionen
R

Databastjänster

Adobe
Merchant
Tillgång till tjänsterna Galera och MariaDB
R
Fortlöpande underhåll av standarddatabasinställningarna

(indexering och optimering av huvudtabeller, optimering av standardinställningar för sys-admin)
R
Fortlöpande underhåll av affärsdata och ändrade inställningar

(konfigurerar normaliserade och platta tabeller, indexerar och optimerar anpassade tabeller och tredjepartstabeller, arkiverar eller tar bort data, konfigurerar systemadministrationsinställningar)
R
Konfiguration av Galera och MySQL
R
Fortlöpande kvalitet och patchning av Galera och MariaDB
R
Kontinuerlig infrastrukturoptimering
R
Identifiera och korrigera långsamma frågor
R
Skicka en begäran om att få installera en MariaDB-version som är kompatibel med den installerade Adobe Commerce-versionen
R
Inställning och underhåll av affärsspecifika regler för datalagring (Adobe principer för datalagring definieras i handelsavtalet)
R

CDN-tjänst

Adobe
Merchant
CDN:s tillgänglighet och kvalitet
R
Snabb tjänstkonfiguration (via tillägg/API)
R
Snabb tilläggskvalitet
R
Snabb integrering av VCL-kodfragment (medföljer den snabba utökningen)
R
Optimering av sidcache
R
Lägga till domäner till tjänster, CDN och infrastruktur
R
Anpassade VCL-kodfragment
R
WAF- och WAF-regler
R

Cache-tjänst

Adobe
Merchant
Tillgång till Redis-tjänsten
R
Konfiguration av standardinställningar för Redis
R
Fortsatt kvalitet och patchning av Redis
R
Skicka en begäran om att få installera en Redis-version som är kompatibel med den installerade Adobe Commerce-versionen
R

Söktjänst

Adobe
Merchant
Elasticsearch är tillgängligt
R
Konfiguration av standardinställningar för Elasticsearch
R
Skicka en begäran om att få installera en Elasticsearch-version som är kompatibel med den installerade Adobe Commerce-versionen
R

E-posttjänst

Adobe
Merchant
E-posttjänsten SendGrid och dess integrering är tillgängliga
R
Övervaka handlarens SendGrid-användning mot begränsningar
R
Merchant ansvarar endast för att använda tjänsten för utgående transaktionsmejl
Tjänsten stöder inte sändning av marknadsföringsmejl.
R
Konfigurera valfria e-posttjänster från tredje part
R

Tredjepartstjänster

Adobe
Merchant
Tillgång till och kvalitet på tredjepartstjänster
R

Commerce Services-tillägg

Förhandsrapportering

Adobe
Merchant
Tillgång till den avancerade rapporteringstjänsten
R
Konfiguration av avancerad rapportering uppfyller villkoren för avancerad rapportering
R

Commerce Intelligence

Adobe
Merchant
Tillgänglighet för Adobe Commerce Business Intelligence
R
MBI-datasynkroniseringsprocesser
R
Identifiera MBI-synkroniseringsproblem
R
Konfigurerar MBI-datasynkronisering till Adobe Commerce Cloud Pro, Starter, On Premises eller icke-Adobe Commerce
(API, datakvalitet och dataformatering, handelsnätverk,
DB-anslutningar både innanför och utanför Adobe Commerce Cloud DB, över datatrösklar)
R
Konfigurerar MBI-datasynkronisering till Adobe Commerce Cloud Pro
(Adobe Commerce Cloud-databaskonfiguration)
R

Recommendations

Adobe
Merchant
Tillgång till tjänsten Recommendations Product
R

Nätverkstjänster

Bildoptimering

Adobe
Merchant
Tillgänglighet och kvalitet för bildoptimering
R
Konfiguration av bildoptimering
R

SSL-certifikat

Adobe
Merchant
SSL-dedikerat certifikat - utgångsdatum
R
Etablerar SSL-certifikat
R
Inköp och underhåll av EV/specifikt SSL-certifikat (annat än standardvärden) och tillhandahålls Adobe
R

Brandvägg för webbaserade program (WAF)

Adobe
Merchant
Tillgänglighet och konfiguration av WAF
R
Som vänder sig till falskt positiva värden för WAF-regel
R
Felaktiga positiva rapporter i WAF-regel
R
WAF-regeljustering (STÖDS INTE)
WAF/CDN-loggar
R

DOS

Adobe
Merchant
Proaktiv IP-blockering
R
Punktskydd
R
DDOS-identifiering - lager 3-4
R
DDOS-identifiering - lager 7
R
DDOS-svar
R
Konfiguration av Snabb begränsning av utökningshastighet och punktskydd (begränsat)
R

Privat länk

Adobe
Merchant
Konfigurera och underhålla PrivateLink-anslutningar (om de används) med en VPC som ägs av Adobe
R
Konfigurera och underhålla PrivateLink-anslutningar (om de används) med en företagsägd VPC
R
SSH-tillgänglighet (icke-privat länk)
R
Konfiguration av PrivateLink inkommande till Adobe Commerce Cloud tjänstslutpunkt
R
Godkännande av PrivateLink inkommande till Adobe Commerce Cloud tjänstslutpunkt
R
Konfiguration av PrivateLink inkommande till Merchants VPC-tjänstslutpunkt
R
Godkännande av PrivateLink inkommande till Merchants VPC-tjänstslutpunkt
R
Konfiguration av PrivateLink-integreringar (slutpunkt till konto)
R
Konfiguration av handelsägd VPC för PrivateLink-slutpunkt

(inklusive alla VPN-anslutningar)
R

System och infrastruktur

App Server

Adobe
Merchant
Nginx-tillgänglighet
R
Konfiguration av Nginx
R
Kontinuerlig kvalitet och patchning av Nginx
R

Operativsystem

Adobe
Merchant
Operativsystemets tillgänglighet
R
Kontinuerlig kvalitet och korrigering av operativsystem
R

Säkerhetskopiering, hög tillgänglighet och failover

Adobe
Merchant
Tillgång till ögonblicksbild och säkerhetskopieringsprocess
R
Schemalägga säkerhetskopieringar för miljöer med molnbaserad testning och -produktion
R
Schemalägga säkerhetskopieringar för miljöer med molnstart och Pro-integrering
R
Tillgänglighet för HA/failover
R

Molnservrar och skalning

Adobe
Merchant
Tillgänglighet för processorresurser, datacenter, diskutrymme
R
Tillgång till och genomförande av överkapacitet eller nöduppgradering
R
Begär överkapacitet
R
Övervaka vCPU-användning mot begränsningarna
R
6ad2ec8d-4e70-43dd-8640-a894018d6404