Kultur

När man arbetar med interna och externa kunder i ett projekt kan man lägga stor vikt vid företagskulturen. Företagskultur avser de gemensamma trosuppfattningar, attityder och värderingar som medlemmarna i en organisation delar. Kultur hjälper en organisation att nå strategiska mål genom att uppmuntra önskat beteende, attityder och arbetssätt.

Förståelse av organisationskultur är avgörande för att projektet ska lyckas. Om ändringen inte genomförs på ett effektivt sätt kan projektet bli framgångsrikt. Om den förbestämda företagskulturen är resistent mot förändring kanske de anställda i organisationen inte är mottagliga för de förändringar som projektet inför. Detta kan visa sig för medarbetare som inte antar det nya systemet, som inte förstår fördelarna med det nya systemet, och som skyller på systemet för att det inte ger full avkastning på sin investering.

recommendation-more-help
576492ba-8a33-4b55-90e7-bf54be87ceb8