Hantera indexerare

WARNING
Alla Magento CLI-kommandon måste köras av filsystemets ägare.

Så här visar du en lista över alla indexerare:

bin/magento indexer:info

Listan visas enligt följande:

design_config_grid            Design Config Grid
customer_grid              Customer Grid
catalog_category_product         Category Products
catalog_product_category         Product Categories
catalogrule_rule             Catalog Rule Product
catalog_product_attribute        Product EAV
inventory                Inventory
catalogrule_product           Catalog Product Rule
cataloginventory_stock          Stock
targetrule_product_rule         Product/Target Rule
targetrule_rule_product         Target Rule/Product
catalog_product_price          Product Price
catalogsearch_fulltext          Catalog Search
salesrule_rule              Sales Rule
NOTE
Adobe Commerce handlare som använder Live Search, Catalog Service eller Product Recommendations kan välja att använda SaaS-baserad prisindexering.

Visa indexeringsstatus

Med det här kommandot kan du visa status för alla indexerare eller specifika indexerare. Ta till exempel reda på om en indexerare behöver indexeras om.

Kommandoalternativ:

bin/magento indexer:status [indexer]

Där [indexer] är en blankstegsavgränsad lista med indexerare. Uteslut [indexer] om du vill visa status för alla indexerare.

Exempelresultat:

+----------------------+------------------+-----------+---------------------+---------------------+
| Title        | Status      | Update On | Schedule Status   | Schedule Updated  |
+----------------------+------------------+-----------+---------------------+---------------------+
| Catalog Product Rule | Reindex required | Save   |           |           |
| Catalog Rule Product | Reindex required | Save   |           |           |
| Catalog Search    | Ready      | Save   |           |           |
| Category Products  | Reindex required | Schedule | idle (0 in backlog) | 2021-06-28 09:45:53 |
| Customer Grid    | Ready      | Schedule | idle (0 in backlog) | 2021-06-28 09:45:52 |
| Design Config Grid  | Ready      | Schedule | idle (0 in backlog) | 2018-06-28 09:45:52 |
| Inventory      | Ready      | Save   |           |           |
| Product Categories  | Reindex required | Schedule | idle (0 in backlog) | 2021-06-28 09:45:53 |
| Product EAV     | Reindex required | Save   |           |           |
| Product Price    | Reindex required | Save   |           |           |
| Stock        | Reindex required | Save   |           |           |
+----------------------+------------------+-----------+---------------------+---------------------+

Indexera om

Med det här kommandot kan du indexera om alla eller markerade indexerare endast en gång.

INFO
Detta kommando indexerar bara en gång. Om du vill hålla indexerare uppdaterade måste du konfigurera ett cron-jobb.

Kommandoalternativ:

bin/magento indexer:reindex [indexer]

Där [indexer] är en blankstegsavgränsad lista med indexerare. Uteslut [indexer] om du vill indexera om alla indexerare.

Exempelresultat:

Design Config Grid index has been rebuilt successfully in <time>
Customer Grid index has been rebuilt successfully in <time>
Category Products index has been rebuilt successfully in <time>
Product Categories index has been rebuilt successfully in <time>
Catalog Rule Product index has been rebuilt successfully in <time>
Product EAV index has been rebuilt successfully in <time>
Inventory index has been rebuilt successfully in <time>
Catalog Product Rule index has been rebuilt successfully in <time>
Stock index has been rebuilt successfully in <time>
Product Price index has been rebuilt successfully in <time>
Catalog Search index has been rebuilt successfully in <time>
INFO
Det kan ta lång tid att indexera om alla indexerare för butiker med ett stort antal produkter, kunder, kategorier och kampanjregler.

Omindexering i parallellt läge

Innan du kan köra indexerare i parallellt läge måste du aktivera stöd för processkontroll (pcntl) i PHP. Se Installation i PHP-dokumentationen.

Indexerare har omfång och flertrådsteknik som stöder omindexering i parallellt läge. Den är parallell med indexerarens dimension och körs över flera trådar, vilket minskar bearbetningstiden.

I det här sammanhanget är dimension omindexeringens omfång, till exempel website eller bara en specifik customer_group.

Indexparallelliseringen påverkar bara omfångsindexerare, vilket innebär att Commerce delar upp data i flera tabeller med indexeraren som omfång i stället för att lagra alla data i en tabell.

Du kan köra följande index i parallellt läge:

 • Catalog Search Fulltext kan jämföras med butiksvyer.
 • Category Product kan jämföras med butiksvyer.
 • Catalog Price kan kombineras av webbplats- och kundgrupper.
 • Catalog Permissions kan jämföras med kundgrupper.
INFO
Parallellering för fulltext och kategoriprodukt för katalogsökning är aktiverat som standard.

Om du vill använda parallellisering anger du ett av de tillgängliga dimensionslägena för produktprisindexeraren:

 • none (standard)
 • website
 • customer_group
 • website_and_customer_group

Så här anger du till exempel läge per webbplats:

bin/magento indexer:set-dimensions-mode catalog_product_price website

Om du vill använda parallellisering för katalogbehörigheter anger du ett av de tillgängliga dimensionslägena för indexeraren för katalogbehörigheter:

 • none (standard)
 • customer_group

Eller för att kontrollera det aktuella läget:

bin/magento indexer:show-dimensions-mode

Om du vill indexera om i parallellt läge kör du kommandot reindex med miljövariabeln MAGE_INDEXER_THREADS_COUNT eller lägger till en miljövariabel i filen env.php. Den här variabeln anger antalet trådar för omindexeringsbearbetningen.

Följande kommando kör indexeraren Catalog Search Fulltext över tre trådar:

MAGE_INDEXER_THREADS_COUNT=3 php -f bin/magento indexer:reindex catalogsearch_fulltext

Återställ indexerare

Använd det här kommandot om du vill göra alla indexerare eller specifika indexerare ogiltiga.

Kommandoalternativ:

bin/magento indexer:reset [indexer]

Där [indexer] är en blankstegsavgränsad lista med indexerare. Uteslut [indexer] om du vill göra alla indexerare ogiltiga.

Exempelresultat:

Design Config Grid indexer has been invalidated.
Customer Grid indexer has been invalidated.
Category Products indexer has been invalidated.
Product Categories indexer has been invalidated.
Catalog Rule Product indexer has been invalidated.
Product EAV indexer has been invalidated.
Inventory indexer has been invalidated.
Catalog Product Rule indexer has been invalidated.
Stock indexer has been invalidated.
Product Price indexer has been invalidated.
Catalog Search indexer has been invalidated.

Konfigurera indexerare

Använd det här kommandot för att ange följande indexeringsalternativ:

 • Uppdatera vid sparande (realtime): Indexerade data uppdateras när en ändring görs i administratören. (Exempel: kategoriproduktindexet indexeras om efter att produkterna har lagts till i en kategori i Admin.) Det här är standardinställningen.
 • Uppdatera enligt schema (schedule): Data indexeras enligt det schema som angetts av ditt cron-jobb.

Läs mer om indexering.

Visa den aktuella konfigurationen

Så här visar du den aktuella indexerarkonfigurationen:

bin/magento indexer:show-mode [indexer]

Där [indexer] är en blankstegsavgränsad lista med indexerare. Uteslut [indexer] om du vill visa alla indexeringslägen. Om du till exempel vill visa läget för alla indexerare:

Exempelresultat:

Design Config Grid:                Update on Save
Customer Grid:                   Update on Save
Category Products:                 Update on Save
Product Categories:                Update on Save
Catalog Rule Product:               Update on Save
Product EAV:                    Update on Save
Inventory:                     Update on Save
Catalog Product Rule:               Update on Save
Stock:                       Update on Save
Product Price:                   Update on Save
Catalog Search:                  Update on Save

Ange indexeringsläge

IMPORTANT
Var noga med att ställa in Customer Grid med realtime i stället för schedule. Customer Grid kan bara indexeras om med alternativet Update on Save. Indexet stöder inte alternativet Update by Schedule. Använd följande kommandorad för att ställa in indexeraren så att den uppdateras när den sparas: php bin/magento indexer:set-mode realtime customer_grid
Se Bästa tillvägagångssätt för indexerarkonfiguration i Implementeringsspelningsboken.
INFO
Innan du växlar mellan indexeringslägen anger du att webbplatsen ska vara i underhållsläge och inaktivera cron-jobb. Detta säkerställer att du inte drabbas av databaslås.

Så här anger du indexerarkonfigurationen:

bin/magento indexer:set-mode {realtime|schedule} [indexer]

Var:

 • realtime - Anger att de valda indexerarna ska uppdateras när de sparas.
 • schedule - Anger att angivna indexerare ska sparas enligt cron-schemat.
 • indexer - Är en blankstegsavgränsad lista med indexerare. Uteslut indexer om du vill konfigurera alla indexerare på samma sätt.

Om du till exempel bara vill ändra indexerare för kategoriprodukter och produktkategorier så att de uppdateras enligt schema anger du:

bin/magento indexer:set-mode schedule catalog_category_product catalog_product_category

Exempelresultat:

Index mode for Indexer Category Products was changed from 'Update on Save' to 'Update by Schedule'
Index mode for Indexer Product Categories was changed from 'Update on Save' to 'Update by Schedule'

De indexerarrelaterade databasutlösarna läggs till när indexeringsläget är inställt på schedule och tas bort när indexeringsläget är inställt på realtime. Om utlösarna saknas i databasen när indexerarna är inställda på schedule ändrar du indexerarna till realtime och ändrar dem sedan tillbaka till schedule. Detta återställer utlösarna.

Ange indexeringsstatus

Kommandot bin/magento indexer:set-status introducerades i Adobe Commerce 2.4.7. Det gör att administratörer kan ändra driftstatusen för en eller flera indexerare och optimera systemprestanda vid omfattande åtgärder som import, uppdatering eller underhåll av data.

Kommandosyntax:

bin/magento indexer:set-status {invalid|suspended|valid} [indexer]

Var:

 • invalid - Markerar indexerare som inaktuella och uppmanar till omindexering vid nästa kron-körning om de inte har pausats.
 • suspended - Avbryter tillfälligt automatiskt kroniskt utlösta uppdateringar för indexerare. Den här statusen gäller för både realtids- och schemalägen, vilket säkerställer att automatiska uppdateringar pausas under intensiva operationer.
 • valid - Anger att indexeringsdata är aktuella och att ingen omindexering behöver göras.
 • indexer - Är en blankstegsavgränsad lista med indexerare. Uteslut indexer om du vill konfigurera alla indexerare på samma sätt.

Om du till exempel vill göra uppehåll i vissa indexerare anger du:

bin/magento indexer:set-status suspended catalog_category_product catalog_product_category

Exempelresultat:

Index status for Indexer 'Category Products' was changed from 'valid' to 'suspended'.
Index status for Indexer 'Product Categories' was changed from 'valid' to 'suspended'.

Hantera status för pausad indexerare

När en indexerare har statusen suspended påverkas i första hand automatisk omindexering och materialiserade vyuppdateringar. Här är en kort översikt:

Omindexering hoppades över: Automatisk omindexering ignoreras för suspended indexerare och alla indexerare som delar samma shared_index. Detta garanterar att systemresurserna bevaras genom att inte omindexera data som hör till avbrutna processer.

Uppdateringar av materialiserad vy som hoppats över: Uppdateringar av materialiserade vyer som är relaterade till suspended-indexerare eller deras delade index pausas också, ungefär som omindexering. Den här åtgärden minskar systembelastningen ytterligare under uppehållsperioder.

INFO
Kommandot indexer:reindex indexerar om alla indexerare, inklusive de som markerats som suspended, vilket gör det användbart för manuella uppdateringar när automatiska uppdateringar pausas.
IMPORTANT
Om du ändrar en indexerares status till valid från suspended eller invalid måste du vara försiktig. Den här åtgärden kan leda till prestandaförsämring om det finns samlade oindexerade data.
Det är viktigt att se till att alla data indexeras korrekt innan du manuellt uppdaterar statusen till valid för att behålla systemprestanda och dataintegritet.
recommendation-more-help
386822bd-e32c-40a8-81c2-ed90ad1e198c