Konfiguration av butikstjänst och försäljning

Aktivera tillägget Store Fulfillment från administratören för Commerce genom att konfigurera tilläggsinställningar, säkerhetsinställningar för appanvändare för Store Assist samt leveransmetodalternativ.

IMPORTANT
Konfigurationen av tjänsten Store Fulfillment gäller endast efter att du har anslutit din Adobe Commerce-instans och appen Store Fulfillment. Se Connect Store Fulfillment.

Hantera inställningar för uppfyllandetjänster för butik

Hantera inställningar för Butiksuppfyllelse av tjänster på menyn Commerce Admin Store Configuration.

  • Aktivera tillägget, konfigurera globala inställningar och ange säkerhetsalternativ för användaranslutningar och konton för appen Store Assist genom att välja Stores > Configuration > Services > Store Fulfillment by Walmart Commerce Technologies.

    Konfiguration av Admin Store-tjänster för Butiksuppfyllelse

  • Konfigurera leveransmetoder genom att välja Store > Configuration > Sales > Delivery Methods > In-Store Pickup.

    Admin Store-försäljningskonfiguration för Butiksuppfyllelse

Grundinställningar

Fält
Beskrivning
Omfång
Obligatoriskt
Price
Det pris du debiterar kunden för upphämtning i butik. Standardvärdet är noll.
Webbplats
Nej
Search Radius
Radien, i kilometer, som ska användas när en kund söker efter en butiksupphämtningsplats i butikens utcheckning. Sökresultaten returnerar bara butiker som finns inom den angivna sökradien.
Webbplats
Nej
Displayed error message
Meddelande som visas när en kund väljer butiksupphämtning för ett objekt som inte är tillgängligt för butiksupphämtning. Du kan anpassa standardtexten om det behövs.
Butiksvy
Nej
NOTE
Inställningen Search Radius används bara om du har konfigurerat lagringsplatsen och mappningskonfigurationen för Adobe Commerce.

Aktivera lösningen för att uppfylla kraven i Store

Aktivera Store Fulfillment-lösningen för att lägga till funktioner för hämtning i butik och korgsidor i shoppings- och utcheckningsupplevelserna i din Adobe Commerce-butik.

Fält
Beskrivning
Omfång
Obligatoriskt
Enabled
Aktivera eller inaktivera lösningen. När det här alternativet är aktiverat konfigurerar och använder du funktionerna för att uppfylla kraven i Store och upprättar anslutningen mellan din Adobe Commerce-butik och Store Fulfillment-tjänster. När funktionen är inaktiverad inaktiveras alla funktioner för Store Fulfillment, och det finns ingen kommunikation mellan Adobe Commerce och Store Fulfillment-tjänster. Orderinformationen kan inte behandlas eller tas emot.
Webbplats
Ja

Lägg till kontoautentiseringsuppgifter

Fält
Beskrivning
Omfång
Obligatoriskt
Environment
Välj antingen Sandbox eller Production

Markering Sandbox aktiverar kommunikation med sluttjänster i en testmiljö.

Om du väljer Production aktiveras kommunikation med sluttjänster i en livemiljö.

Du får en uppsättning autentiseringsuppgifter för varje miljö och kan hantera båda uppsättningarna i samma installation.

Spara autentiseringsuppgifterna innan anslutningen verifieras.
Global
Ja
API Server URL
URL:en till Walmart Store Fulfillment API-slutpunkten. Värdet måste vara den fullständiga URL som anges under introduktionsprocessen. Butikskunder som uppfyller kraven får både en sandbox- och en Production URL. När du lägger till värdena måste du kopiera och klistra in den fullständiga URL:en, inklusive avslutande snedstreck "/".
Global
Ja
Token Auth Server URL
URL:en till Walmart Store-slutpunkten för autentisering av uppfyllelse. Värdet måste vara den fullständiga URL som anges under introduktionsprocessen. Du får både en sandbox- och en Production URL. När du lägger till värdena måste du kopiera och klistra in den fullständiga URL:en, inklusive avslutande snedstreck "/".
Global
Ja
Merchant Id
Ditt unika handlar-ID (tenant) som tillhandahålls under introduktionsprocessen. Detta ID används för att dirigera beställningar för att säkerställa att dina handlarbutiker tar emot dem.
Global
Ja
Consumer Id
Det unika integrerings-ID som angavs under introduktionsprocessen. Detta ID används för att autentisera all kommunikation mellan Adobe Commerce och butikssluttjänster
Global
Ja
Consumer Secret
Den unika integreringsnyckeln som tillhandahålls under introduktionsprocessen. Den här nyckeln används för att autentisera all kommunikation mellan Adobe Commerce och butikssluttjänsten.
Global
Ja

När du har konfigurerat Account Credentials väljer du Validate Credentials för att verifiera och upprätta en anslutning till butikssluttjänsten för första gången.

Konfigurera loggning

Loggar för butiksleveranser är tillgängliga i loggfilen var/log/walmart-bopis.log.

Be systemadministratören att konfigurera dina miljöer så att de tillåter undantagshantering så att API-relaterade undantag kan fångas in via brandväggen eller cachen.

Eftersom programloggfilen kan växa snabbt bör du bara aktivera loggning för programmet en kort tid vid behov, till exempel vid felsökning av butiksleveransproblem för en Commerce-order. Den här konfigurationen förhindrar problem med svarstid i produktionsmiljöer som orsakas av stora loggfiler.

TIP
För Adobe Commerce lokala installationer ber du systemadministratören att konfigurera loggrotation för filen var/log/walmart-bopis.log för att minimera storleken. Information om lokala Adobe Commerce-installationer finns i Loggrotation i Adobe Commerce installationshandbok. Information om projekt för molninfrastruktur finns i Visa och hantera loggar.
Fält
Beskrivning
Omfång
Obligatoriskt
Debug Mode

Felsökningsläge används för att öka den loggade aktiviteten i integreringen. När det är inaktiverat loggas ingen felsökningsinformation. När det här alternativet är aktiverat loggas all felsökningsinformation

Alla loggade data finns i filen:

var/log/walmart-bopis.log
Global
Nej

Hantera ordersynkronisering

Konfigurera inställningarna för att hantera felhantering för ordersynkronisering, katalogattribut som ska användas för streckkodsskanning vid orderplockning och konfigurera orderbatchstorlekar för butikens leveranskö.

Du kan visa information om ordersynkroniseringsåtgärder från kontrollpanelen för hantering av uppfyllandekö i Store i Admin (
System > Tools > Store Fulfillment Queue).

Felhantering för synkronisering

Fält
Beskrivning
Omfång
Obligatoriskt
Retry Critical Error

Anger nya försök att utföra en postsynkroniseringsåtgärd efter att ett kritiskt fel har inträffat.

Kritiska fel inträffar när integreringen inte kan få ett positivt svar från tjänsten. Dessa problem uppstår när tjänsten inte används eller när det finns ett fel i den orderdata som skickas.

När tröskelvärdet för nya försök har nåtts finns objektet kvar i en kö men bearbetas inte igen. Visa alla objekt med fel från **System

Tools > Store Fulfillment Queue**-hantering i Admin. Om du vill felsöka objekt som misslyckas regelbundet kontaktar du kontohanteraren.

Global
Nej
Enable Error Notification Email
Aktivera felmeddelanden för att ta emot ett e-postmeddelande när Retry Critical Error Threshold nås för en order. Meddelandet innehåller all tillgänglig information om felet.
Global
Nej
Send Error Notification Email To
En kommaavgränsad lista över mottagarnas e-postadresser för felmeddelanden.
Global
Nej
Order Sync Exception Email Template
Anger den e-postmall som används för att meddela mottagare om ordersynkroniseringsfel. En standardmall anges. Det stöder inte anpassning.
Butiksvy
Nej

Ordersynkronisering

Fält
Beskrivning
Omfång
Obligatoriskt
Barcode Source
Katalogattributet som lagrar den inläsbara koden för motsvarande objekt på handelsplatserna.

Om du bara har en befintlig handelsplats är det troligt att du använder UPC-koder, medan e-handelskanalen identifierar produkter efter SKU. I det här scenariot väljer du det katalogattribut som innehåller UPC-koden.

Den här inställningen ser till att beställningar som skickas till dina butiker listar artiklar med rätt identifierare så att butikskollegierna kan skanna artiklar korrekt under plockningsprocessen.

Om du är osäker bör du höra med dina kompanjoner på avdelningen för leverans och plockning för att avgöra vilket attribut som ska skickas. Om attributet inte finns med i databasen kan du lägga till attributet i Adobe Commerce produktattributuppsättning.
Webbplats
Ja
Barcode Type
Katalogattributet som lagrar streckkodskällan för motsvarande objekt på handelsplatserna.

Den här inställningen ser till att beställningar som skickas till dina butiker listar artiklar med rätt identifierare så att butikskollegierna kan skanna artiklar korrekt under plockningsprocessen. Du kan välja mellan följande alternativ: SKU, UPC, GTIN, UPCA, EAN13, UPCE0, DISA, UAB, CODABAR och Price Embedded UPC.

Om du är osäker väljer du det alternativ som mest liknar värdena i attributet Barcode Source. Butikskollegister kan fortfarande matcha artiklar manuellt från sin plocklista.
Webbplats
Ja
Max Number of Items
Det högsta antalet objekt som kan skickas från butikens leveranskö samtidigt.

BOPIS-beställningar skickas till tjänsten i grupp med regelbundna intervall. Med den här inställningen kan du styra gruppstorleken.

Standardvärdet är 100 objekt. Beroende på ordervolym och beställningskapacitet kan du justera det maximala värdet upp eller ned.
Global
Nej

Aktivera leveransalternativ för uppfyllande av leveransvillkor

Konfigurera alternativ för leverans av fullgörande i Store som avgör vilka alternativ för hämtning i butiken och leverans i hemmet som är tillgängliga för dina Adobe Commerce-butiker.

Leverera till butik

Fält
Beskrivning
Omfång
Obligatoriskt
Enable Ship To Store
Inställningen för leverans till butik baseras på dina befintliga funktioner för leverans till butik. Om du använder Inventory management, eller om du kan acceptera och utföra order på handelsplatser utan lager via lageröverföring från butik till butik, ställer du in det här alternativet på "Ja".

Om du inte kan använda alternativet för leverans till butik eller inte vill erbjuda det anger du värdet "Nej". När det här alternativet är inaktiverat visas inte artiklar i din katalog med noll lager för en handlarbutik, eller artiklar som är under Out of Stock Threshold för den platsen, med alternativ för hämtning i butiken.

Du kan justera värdet för den här inställningen per handelsplats.
Global
Nej

Leverera från butik

Fält
Beskrivning
Omfång
Obligatoriskt
Enable Ship From Store
Aktiverar eller inaktiverar alternativet Home Delivery i dina butiker. När det här alternativet är aktiverat räknas din butiksplats som en samling med andra tilldelade källor i det lager som är kopplat till din webbplats.

I Inventory management standardtjänster är alternativet Ship from Store inbyggt och kan inte inaktiveras. Med Store Fulfillment-lösningen kan du aktivera eller inaktivera den.

Du kan justera den här inställningen per handelsplats och produkt.
Global
Nej

Hantera konton och behörigheter för användning av appar för Store

Konfigurera inställningarna för användarkontot och lösenordssäkerheten för Store Fulfillment App samt tvåfaktorsautentisering.

Appsäkerhet

Fält
Beskrivning
Omfång
Obligatoriskt
User Session Lifetime
Tidsramen, i sekunder, för att en butiksassocierad användarsession ska förbli aktiv före automatisk utloggning. Giltiga värden är från 60 till 31536000.
Global
Nej
Maximum Login Failures to Lockout Account
Anger antalet misslyckade inloggningsförsök som tillåts innan en butikskoppling låses ut från sitt konto.

Om du vill inaktivera kontoutelåsning anger du värdet 0.
Global
Nej
Lockout Time (minutes)
Antal minuter som ett konto ska låsas efter ett inloggningsfel.
Global
Nej
Force Password Change
Yes: Kräv att användaren ändrar sitt lösenord efter kontoinställningarna.

No: Rekommenderar att användaren ändrar lösenord efter kontokonfiguration.
Global
Nej
Password Lifetime
Antalet dagar som ett lösenord förblir giltigt innan ett obligatoriskt lösenord ändras. Lämna tomt om du vill inaktivera alternativet.
Global
Nej

Leveransmetoder

Lagra uppfyllelse fungerar genom att utöka de inbyggda Adobe Commerce In-Store Delivery-funktionerna. När du har installerat tillägget kan du konfigurera leveransmetoder i butiken med följande utökade inställningar som läggs till i Admin.

  • Butiksupphämtning - Erbjud alternativ för leverans i butik under utcheckningsprocessen
    De här inställningarna konfigurerar de vanligaste leveransscenarierna för BOPIS-order.

  • Curbside pick up-Erbjudandealternativ för kunder som vill parkera på en butiksplats och få sina beställningar levererade till dem av en butiksrepresentant.

Konfigurera inställningarna från administratören genom att välja Stores > Configuration > Sales > Delivery Methods > In-Store Pickup.

NOTE
Mer information om hur du konfigurerar alternativ för leverans i butik finns i Leverans i butik i Adobe Commerce användarhandbok.

Konfiguration av leveransmetoder

Med leveransmetoden i butik kan kunden välja en källa som ska användas som hämtningsplats under utcheckningen.

Fält
Beskrivning
Omfång
Obligatoriskt
Enable In-Store Pickup
Aktivera eller inaktivera det alternativ för hämtning i butik som är tillgängligt vid utcheckning för kunder som väljer butiksupphämtning. När hämtningen i butiken är inaktiverad visas inte alternativet.

Den här globala inställningen gäller alla butiksplatser. När det här alternativet är aktiverat kan du selektivt inaktivera det på butiksplatsen.
Webbplats
Nej
Enable Curbside Pickup
Aktivera eller inaktivera alternativet för hämtning vid utcheckning för kunder som väljer butiksupphämtning.

Den här globala inställningen gäller alla butiksplatser. När det här alternativet är aktiverat kan du selektivt inaktivera det på butiksplatsen.
Webbplats
Nej

Rubrikkonfiguration för leveransmetod

Fält
Beskrivning
Omfång
Obligatoriskt
Rubrik för hemleverans
Anger den rubrik som ska visas för alternativet Home Delivery i områdena product, cart och checkout. Leverans i hemmet avser Adobe Commerce standardfunktioner för frakt - från ett lagerställe, av en fraktfirma eller direkt till den leveransadress kunden tillhandahåller.

Etiketten påverkar inte etiketterna för leveransmetoden för det valda transportföretaget.
Butiksvy
Nej
Beskrivning av hemleverans
En valfri beskrivning som visas när hemleveranstitel visas för kunderna. Beskrivningen är oftast ett statiskt meddelande som förmedlar dina löften. Några exempel:
Same-day shipping on orders by 4

Ships within 2 business days
Butiksvy
Nej
Butikens plocktitel
När en kund får leveransalternativ och butiksupphämtning är tillgänglig visas den här etiketten.

Du kan anpassa den här etiketten, som visas i områdena för produkt, kundvagn och utcheckning.
Butiksvy
Nej
Beskrivning av butiksplockning
Var än Butiksväljarens titel visas kan du inkludera en beskrivning. Det här statiska meddelandet hjälper till att förbättra kundkommunikationen i samband med upphämtning av butiker. Några exempel:

Get it today for free!

Ready for pickup in an hour!
Butiksvy
Nej
Plockningsrubrik i butik
När Pickup i butik är aktiverat visas den här titeln för kunderna som leveransalternativ för Pickup i butik. Du kan anpassa dess etikett.
Butiksvy
Nej
Urbside Pickup Title
När Blockside Pickup är aktiverat visas alternativet för kunderna som en typ av leveransalternativ för Butik Pickup. Du kan anpassa etiketten här.
Butiksvy
Nej
Instruktioner för butiksinhämtning
När en beställning är klar att hämtas i butikerna får kunden ett mejl. Om kunden valde In-Store Pickup under utcheckningen kan du anpassa hämtningsinstruktionerna här.

De här instruktionerna ställs in globalt och gäller alla butiksplatser. Du kan också anpassa instruktionerna på butiksplatsnivå.
Butiksvy
Nej
Instruktioner för hämtning av badsidor
Anger anpassade instruktioner för orderhämtning som ska inkluderas i kundens e-postmeddelanden för beställningar av snabbköp.

De här instruktionerna ställs in globalt och gäller alla butiksplatser. Du kan också anpassa instruktionerna på butiksplatsnivå.
Butiksvy
Nej
Beräknad plockningstid för lead
Antal minuter som krävs innan en order tas emot, har uppfyllts och är klar att hämtas. Den här informationen visas för kunden när denne väljer en butiksplats för leveransalternativet Butiksplockning. Den här inställningen gäller alla butiksplatser. Du kan också anpassa ledtiden på butiksplatsnivå.
Butiksvy
Nej
Etikett för beräknad hämtningstid
Visar den beräknade tiden tills en order är tillgänglig för kundhämtning. Den här informationen visas för kunderna när de väljer en butiksplats för leveransalternativet In-Store Pickup.

När du anpassar den här etiketten kan du använda koden %1 för att infoga din beräknade hämtningstid. Till exempel:

Ready for Pickup in %1 minutes.

Den här inställningen gäller alla butiksplatser. Du kan också anpassa ledtiden på butiksplatsnivå.
Butiksvy
Nej
Ansvarsfriskrivning för hämtningstid
Innehållet som visas på produktsidan i verktygstipset som visar butikstid, helgdagar, oväntade stängningar osv.
Butiksvy
Nej

Konfiguration för Stock-tillgänglighetsrubriker

Fält
Beskrivning
Omfång
Obligatoriskt
I lager
När en kund använder butikens positionerare visas lagertillgängligheten för de aktuella artiklarna för varje plats.

Du kan anpassa statusetiketten för in-stock här.
Butiksvy
Nej
Ej i lager
När en kund använder butikens positionerare visas lagertillgänglighet för alla aktuella artiklar för varje plats.
Butiksvy
Nej
Delvis i lager
När en kund använder butikens positionerare, visas lagertillgänglighet för alla aktuella artiklar för varje plats.

Du kan anpassa statusetiketten för partially in-stock här.
Butiksvy
Nej
recommendation-more-help
dd168ac6-a357-4bc5-ae6f-a7e463fa4dfb