Catalog Service and API Mesh

The API-nät för Adobe Developer App Builder gör det möjligt för utvecklare att integrera privata eller tredjeparts-API:er och andra gränssnitt med Adobe-produkter med Adobe I/O Runtime.

Katalogarkitektur - diagram

Det första steget för att använda API-nät med katalogtjänst är att ansluta API-nät till din instans. Se detaljerade instruktioner i Skapa ett nät.

Installera Adobe Developer CLI-paket.

När Nät har konfigurerats på Adobe I/O Runtime kör du följande kommando som lägger till en CommerceCatalogServiceGraph till nätet.

aio api-mesh:source:install "CommerceCatalogServiceGraph" -f variables.json

Plats variables.json är en separat fil som lagrar de vanligaste värdena för Adobe I/O Runtime.
API-nyckeln kan till exempel sparas i filen:

{
  "CATALOG_SERVICE_API_KEY":"your_api_key"
}

När du har kört det här kommandot bör katalogtjänsten köras via API-nätet. Du kan köra aio api-mesh:get om du vill visa konfigurationen för det uppdaterade nätet.

Exempel på API-nät

Med API Mesh kan användare använda andra datakällor för att förbättra din Adobe Commerce-instans. Den kan också användas för att konfigurera befintliga Commerce-data för att aktivera nya funktioner.

Aktivera nivåpriser

I det här exemplet används API-nät för att aktivera nivåpriser i Adobe Commerce.
Ersätt name , endpointoch x-api-key värden.

{
 "meshConfig": {
  "sources": [
   {
    "name": "<Commerce Instance Name>",
    "handler": {
     "graphql": {
      "endpoint": "<Adobe Commerce GraphQL endpoint>"
     }
    },
    "transforms": [
      {
        "prefix": {
          "includeRootOperations": true,
          "value": "Core_"
        }
      }
    ]
   },
   {
    "name": "CommerceCatalogServiceGraph",
    "handler": {
     "graphql": {
      "endpoint": "https://commerce.adobe.io/catalog-service/graphql/",
      "operationHeaders": {
       "Magento-Store-View-Code": "{context.headers['magento-store-view-code']}",
       "Magento-Website-Code": "{context.headers['magento-website-code']}",
       "Magento-Store-Code": "{context.headers['magento-store-code']}",
       "Magento-Environment-Id": "{context.headers['magento-environment-id']}",
       "Magento-Customer-Group": "{context.headers['magento-customer-group']}"
      },
      "schemaHeaders": {
       "x-api-key": "<YOUR API-KEY>"
      }
     }
    }
   }
  ],
  "additionalTypeDefs": "extend interface ProductView {\n price_tiers: [Core_TierPrice]\n}\n extend type SimpleProductView {\n price_tiers: [Core_TierPrice]\n}\n extend type ComplexProductView {\n price_tiers: [Core_TierPrice]\n}\n",
  "additionalResolvers": [
    {
      "targetTypeName": "ProductView",
      "targetFieldName": "price_tiers",
      "sourceName": "MagentoStageCore",
      "sourceTypeName": "Query",
      "sourceFieldName": "Core_products",
      "requiredSelectionSet": "{\n  items {\n sku\n  price_tiers {\n    quantity,\n    final_price {\n     value\n     currency\n    }\n   }\n  }\n }",
      "sourceArgs": {
        "filter.sku.eq": "{root.sku}"
      },
      "result": "items[0].price_tiers"
    },
    {
      "targetTypeName": "SimpleProductView",
      "targetFieldName": "price_tiers",
      "sourceName": "MagentoStageCore",
      "sourceTypeName": "Query",
      "sourceFieldName": "Core_products",
      "requiredSelectionSet": "{\n  items {\n sku\n  price_tiers {\n    quantity,\n    final_price {\n     value\n     currency\n    }\n   }\n  }\n }",
      "sourceArgs": {
        "filter.sku.eq": "{root.sku}"
      },
      "result": "items[0].price_tiers"
    },
    {
      "targetTypeName": "ComplexProductView",
      "targetFieldName": "price_tiers",
      "sourceName": "MagentoStageCore",
      "sourceTypeName": "Query",
      "sourceFieldName": "Core_products",
      "requiredSelectionSet": "{\n  items {\n sku\n  price_tiers {\n    quantity,\n    final_price {\n     value\n     currency\n    }\n   }\n  }\n }",
      "sourceArgs": {
        "filter.sku.eq": "{root.sku}"
      },
      "result": "items[0].price_tiers"
    }
  ]
  }
}

Fråga Mesh efter nivåpriser när konfigurationen är klar:

query {
 products(skus: ["24-MB04"]) {
  sku
  description
  price_tiers {
    quantity
    final_price {
     value
     currency
    }
   }
  ... on SimpleProductView {
   id

   price {
    final {
     amount {
      value
     }
    }
   }
  }
 }
}

Hämta ett enhets-ID

Det här nätet lägger till entityId till gränssnittet ProductView. Ersätt name , endpointoch x-api-key värden.

{
  "meshConfig": {
   "sources": [
    {
     "name": "<Commerce Instance Name>",
     "handler": {
      "graphql": {
       "endpoint": "<Adobe Commerce GraphQL endpoint>"
      }
     },
     "transforms": [
       {
         "prefix": {
           "includeRootOperations": true,
            "value": "Core_"
         }
       }
     ]
    },
    {
     "name": "CommerceCatalogServiceGraph",
     "handler": {
      "graphql": {
       "endpoint": "https://catalog-service.adobe.io/graphql",
       "operationHeaders": {
        "Magento-Store-View-Code": "{context.headers['magento-store-view-code']}",
        "Magento-Website-Code": "{context.headers['magento-website-code']}",
        "Magento-Store-Code": "{context.headers['magento-store-code']}",
        "Magento-Environment-Id": "{context.headers['magento-environment-id']}",
        "x-api-key": "<YOUR_CATALOG_SERVICE_API_KEY>",
        "Magento-Customer-Group": "{context.headers['magento-customer-group']}"
       },
       "schemaHeaders": {
        "x-api-key": "<YOUR_CATALOG_SERVICE_API_KEY>"
       }
      }
     }
    }
   ],
   "additionalTypeDefs": "extend interface ProductView {\n entityId: String\n}\n extend type SimpleProductView {\n entityId: String\n}\n extend type ComplexProductView {\n entityId: String\n}\n",
   "additionalResolvers": [
    {
      "targetTypeName": "ComplexProductView",
      "targetFieldName": "entityId",
      "sourceName": "MagentoCore",
      "sourceTypeName": "Query",
      "sourceFieldName": "Core_products",
      "requiredSelectionSet": "{ sku\n }",
      "sourceSelectionSet": "{\n  items {\n sku\n uid\n }\n  }",
      "sourceArgs": {
        "filter.sku.eq": "{root.sku}"
      },
      "result": "items[0].uid",
      "resultType": "String"
     },
     {
      "targetTypeName": "SimpleProductView",
      "targetFieldName": "entityId",
      "sourceName": "MagentoCore",
      "sourceTypeName": "Query",
      "sourceFieldName": "Core_products",
      "requiredSelectionSet": "{ sku\n }",
      "sourceSelectionSet": "{\n items {\n sku\n uid\n }}",
      "sourceArgs": {
        "filter.sku.eq": "{root.sku}"
      },
      "result": "items[0].uid",
      "resultType": "String"
     }
   ]
  }
 }

entityId kan nu frågas:

query {
 products(skus: ["MH07"]){
  sku
  name
  id
  entityId
 }
}
recommendation-more-help
7c786b3e-f793-4e26-b38a-3fe76d8eca72